TexnologiyasiYüklə 14,65 Kb.

səhifə4/19
tarix30.12.2017
ölçüsü14,65 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Konservant kimi tәsir edir
Prooksidant kimi tәsir edir
Sarkoplazmatik zülalları hәll edir
Sual: Balıq qiymәsinә 1 % dәn az miqdarda duz әlavә edildikdә hansı tәsirә malik olur ?
(Çәki: 1)
Prooksidant
Denaturasiyaedici tәsir
Konservant kimi
Miofibril zülalının hәlledicisi kimi
Antioksidlәşdirici kimi
Sual: Balıq qiymәsinә neçә faiz xörәk duzu әlavә edilmәlidir ki, o, miofibril zülalının
hәlledicisi kimi tәsir etsin ? (Çәki: 1)
3­4%
2,5 ­ 4 %
10 % dәn çox
15%
5% dәn az
Sual: Balıq qiymәsinә neçә faiz xörәk duzu әlavә edildikdә, o denaturasiyaedici amil vә
koservant kimi tәsir edir ? (Çәki: 1)
20 % dәn çox
10 ­ 20 %
10 % ç0x
1% dәn az
5 %
Sual: Natrium ­ sulfat saxlanma zamanı dondurulmuş qiymәyә nә üçün әlavә edilir?
(Çәki: 1)
Saxlama müddәtini uzatmaq üçün
Jelelәşmәnin qarşısının alınması üçün
Yağların oksidlәşmәsini zәiflәdir
Hidroliz prosesini zәiflәdir
Bütün cavablar doğrudur
Sual: Aşağıdakılardan hansı daha çox antidenaturasiya tәsirinә malikdir ? (Çәki: 1)
Disaxaridlәr
Monosaxaridlәr
Trisaxaridlәr
Riboza
Ksiloza
Sual: Monasaxaridlәr arasında әn güclü antidenaturasiya tәsirә malik olanı göstәrin
(Çәki: 1)


Qlükoza
Riboza
Ksiloza
Saxaroza
Laktoza
Sual: Qiymә istehsalında hansı monosaxarid mәnfi tәsirә malikdir? (Çәki: 1)
Qlükoza
Laktoza
Qulaktoza
Mankoza
Riboza
Sual: Qiymәnin keyfiyyәtini yaxşılaşdırmaq üçün hansı polisaxariddәn istifadә olunur?
(Çәki: 1)
Riboza
Kseloza
Natrium alqinat
Amilo alqinat
Treqaloza
Sual: Saxlama zamanı dondurulmuş qiymәnin jelelәşmәsinin qarşısını almaq üçün nә
әlavә olunur? (Çәki: 1)
Duz
Әdviyyat
Emulqator
Natrium ­ nitrat
Şәkәr
Sual: Qiymәnin yapışqanlılığının qarşısını almaq mәqsәdilә nә әlavә olunur? (Çәki: 1)
Duz
Emulqator
Natrium ­ nitrat
Әdviyyat
Şәkәr
Sual: Qiymәyә әlavә olunan tәbii emulqatorlardan lesitindәn nә qәdәr istifadә
edilmәlidir? (Çәki: 1)
0,2­1,5%
5­10%
1­3%
1­1,5%
2­4%
Sual: Aşağıdakılardan hansı hidrolizatların alınmasının әsas üsulu hesab olunur? (Çәki:


1)
Kimyәvi
Fiziki
Fiziki­kimyәvi
Mexaniki
Mikrobioloji
Sual: Kimyәvi usulla hidrolizatların alınmasında hansı birlәşmә reaktiv kimi tәtbiq olunur?
(Çәki: 1)
Mikroflora
Proteolitik fermentlәr
Qәlәvi mәhlulu
Tranferazalar
İzomerozalar
Sual: Biokimyәvi üsulla hidrolizatların alınmasında hansı birlәşmәdәn istifadә olunur?
(Çәki: 1)
Turşu mәhlulu
Proteolitik fermentlәr
Qәlәvi mәhlulu
Pepdidlәr
Amin turşular
Sual: Aşağıdakılardan hansı yalnışdır? (Çәki: 1)
bioloji aktiv maddәlәrin qanın yaranmasında heç bir әhәmiyyәti yoxdur
bәzi BAM hormonal tәsirә malikdir
BAӘ BAM­in mәcmusudur
orqanizmin qan durqunluğunun saxlanılması üçün daimi elektrolit balansının olması
vacibdir
qanın yaranması çoxpillәli prosesdir
Sual: Xammala proteolitik fermentlәrlә tәsir etmәklә hidrolizatların alınması hansı üsulla
әsaslanıb? (Çәki: 1)
Kimyәvi
Biokimyәvi
Fiziki
Mexaniki
Fiziki kimyәvi
Sual: Hidrolizatların alınması üsulları nәyә imkan verir? (Çәki: 1)
Zülalların parçalanmasının qarşısını alır
Yağları oksidlәşdirir
Yağların oksidlәşmәsinin qarşısı alınır
Mikroorqanizmlәrin inkişafını dayandırmağa
Zülalları canlı orqanizm tәrәfindәn asan hәzm oluna bilәn peptidlәrә amin turşulara
vә ya onların duzlarına çevrilmәyә


Sual: Aşağıdakılardan hansı yalnışdır? (Çәki: 1)
Avtoliz kifayәt qәdәr uzunmüddәtli proses olub nәzarәtә davam gәtirmir
Kolbasaların fermentlәşdirilmәsi üçün mikrofloranın tәsiri altında baş verәn hidroliz
geniş tәtbiq olunur
Balıq xammalının tәrkibindә olan fermentlәrin tәsiri altında baş verәn hidroliz
prosesi balığın duza vә turşuya qoyulması zamanı yetışmәsindә böyük rol oynayır
Hidrolizatlar 2 üsulla : kimyәvi vә biokimyәvi üsullarla alınır
Hidrolizatların alınması üsulları zülalların parçalanmasına imkan yaradır
Sual: Fermentlәrin aktivliyinә tәsir edәn amillәr hansıdır? (Çәki: 1)
Temperatur
Nәmlik
NSQ
Balığın növü
İstilik ötürmә әmsalı
Sual: Aşağıdakılardan hansı fermentlәrin aktivliyinә tәsir etmir? (Çәki: 1)
pH mühit
İngibator
Temperatur
İstilik ötürmә әmsalı
Aktivlәşdiricinin varlığı
Sual: Hidrolizatların alınması üçün hansı balığın daxili orqan fermentlәrindәn istifadә
edilmir (Çәki: 1)
Sardin
Kütüm
Skumbriya
Treska
Qızılbalıq
Sual: Qida sәnayesinin müxtәlif sahәlәrindә bakteriya tipli proteinazaların ferment
mәhsulu olan hansı ştamlardan istifadә olunur? (Çәki: 1)
Aspergillus clavatus
Bacillus subtilis
Penicillium buteum
Aspergillus niger
Bacillus clavalus
Sual: Xәstәliklәrin sәbәbini, inkişaf mexanizmini, kliniki gedişini, sağlam vә xәstә insanın
hәzm etmә xüsusiyyәti haqqında bәhs edәn elm necә adlanır? (Çәki: 1)
fiziologiya
nutrisiologiya
epidomologiya


biotexnologiya
mikrobiologiya
Sual: Әvәzolunmaz amin turşularının çatışmazlığı nәyә sәbәb olur? (Çәki: 1)
qaraciyәr xәstәliyi
toxumlarda qlükozanın mәnimsәnilmәsi pozulur
qanda şәkәrin miqdarı artır
qanda şәkәrin miqdarı artır
aterosklerozun inkişafına sәbәb olur
Sual: (Çәki: 1)
ürәk­damar xәstәliklәrinә
aterosklerozun inkişafına
süni sistemin pozulması
qanda şәkәrin miqdarı artır
qanda şәkәrin miqdarı azalır
Sual: Hansı sәbәbdәn toxumalarda qlükozanın mәnimsәnilmәsi pozulur? (Çәki: 1)
әvәzolunmaz amin turşular çatışmadıqda
fosfolipidlәr azlığı
vitamin C­nin çatışmazlığı
Ca azlığından
Sual: Şәkәrli diabet xәstәlik әmәlә gәlmәsinә sәbәb nәdir? (Çәki: 1)
Ca azlığı
fosfolipidlәrin çoxluğu
fosfolipidlәrin azlığı
әvәzolunmaz amin turşuların çatışmazlığı
Sual: Fosfolipidlәrin qida mәhsullarında azlığı nәyә sәbәb olur? (Çәki: 1)
ürәk­damar xәstәliklәrin inkişafına
şәkәrli diabet xәstәliyinә
sinir sistemin pozulması
toxumalarda qlükozanın mәnimsәnillmәsi pozulur
yuxusuzluq
Sual: Aterosklerozın inkişafına sәbәb nәdir? (Çәki: 1)
fosfolipidlәrin qida mәhsullarında azlığı
fosfolipidlәrin çoxluğu
әvәzolunmaz amin turşuların yoxluğu
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə