" Meqa Sığorta " asc səfər SığortasıYüklə 191,74 Kb.

səhifə1/7
tarix21.06.2018
ölçüsü191,74 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7


 

“ Meqa Sığorta “ ASC                                                                                                                                                                              Səfər Sığortası 

 

  

 


 

“ Meqa Sığorta “ ASC                                                                                                                                                                              Səfər Sığortası 

 

  

AZƏRBAYCAN  RESPUBLĠKASI  SƏRHƏDLƏRĠNDƏN  KƏNARA 

ÇIXAN  VƏTƏNDAġLARIN  BƏDBƏXT  HADĠSƏLƏR  VƏ  QƏFĠL 

XƏSTƏLĠKLƏR ZAMANI TĠBBĠ XƏRCLƏRĠNĠN SIĞORTASI 

 

Bundan  sonra  mətndə  «Qaydalar»  adlanacaq  «Səfər  sığortası  Qaydaları»  Azərbaycan 

Respublikasının  qanunları  və  digər  normativ  hüquqi  aktları  əsas  götürülməklə  iĢlənib 

hazırlanmıĢdır vəsəfər sığortası müqavilələrinin hər birinin aynlmaz tərkib hissasi hesab edilir. Maddə 1.    Sığorta sinfi 

 

Bu  qaydalarla  müəyyən  olunan  sığorta  növüfərdi  qəza  vəxəstəlik,  həmçinin  əmlakınyanğından 

vədigər risklərdən sığorta siniflərinə aiddir. 

 

BÖLMƏ 1 Maddə 2. Sığorta predmeti 

Bu Bölməyə əsasən sığorta predmeti Sığorta olunanların həyatı və sağlamlığıdır. Maddə 3. Sığortanın subyektlari 

3.1  Sığortaçı  Sığortalı  ilə  Azərbaycan  Respublikası  sərhədlərindən  кənaraçıxan  vətəndaĢların 

bədbəxt hadisələr va qəfil xəstəliklərzamanı tibbi xərclərinin sığortası barədə müqavilə bağlayır. 

3.2.  Sığorta  müqaviləsinə  əsasən  Sığortalılar  hüquqi  Ģəxslər  və  ya  fəaliyyət  qabiliyyətli  fiziki 

Ģəxslər ola bilərlər. 

3.3.  Sığortalı  üçüncü  Ģəxslərin  (Sığorta  olunanların)  xeyrinə  sığorta  müqaviləsi  bağlaya  bilər. 

Müqavilə  Sığortalı  tərəfindən  özünün  xeyrinə  bağlanarsa  Sığorta  olunanın  bütün  hüquq  və 

öhdəlikləri Sığortalıya Ģamil edilir.  

3.4. Bu Qaydalara əsasən Sığorta olunan yalnız fiziki Ģəxs ola bilər. 

Maddə 4. Sığortanın obyekti 

Sığorta  obyekti  vətəndaĢın  xarici  dövlət  ərazisində  olduğu  müddətdə  müqavilədə  göstərilmiĢ 

tibbi  yardım  almaq,  repatriasiyanın  həyata  keçirilməsi  va  nəqliyyat  da  daxil  olmaqla  digər 

xidmətlərə olan ehtiyacla bağlı əmlak mənafeyidir. Maddə 5. Sığorta riskləri 

Bu  Bölməyə  əsasən  Sığortalının  müvafiq  haqqı  ödəməsi  Ģərti  ilə  Sığortaçı  aĢağıdakı  risklərə 

qarĢı sığorta təminatı verir, bir Ģərtlə ki, belə hallar Sığorta olunanın sığorta müddətində sığorta 

müqaviləsində göstərilmiĢ ölkə ərazisində olduğu zaman baĢ vermiĢ olsun: 

5.1.  Sığorta  olunanın  məruz  qaldığı  qəfil  xəstəlik,  yəni  sığorta  müqaviləsinin  qüvvədə  olduğu 

müddətdə gözlənilmədən yaranan və təxirəsalınmaz tibbi müdaxiləni tələb edən hal

5.2.  Sığorta  olunanın  məruz  qaldığı  bədbaxt  hadisə,  yəni  gözlənilmədən  baĢ  vermiĢ,  Sığorta 

olunanın zədələnməsinə (bədən xəsarətinə) və ya olümünə səbəb olan hal; 

5.3. Sığorta olunan təsadüfi olümü. 

 

Maddə 6. Sığorta risklərindən istisnalar və (və ya) sığorta təminatında məhdudiyyətlər 

6.1. AĢağıda göstərilmiĢ hallar sığorta riski sayılmır və sığorta təminatına daxil edilmir:  

“ Meqa Sığorta “ ASC                                                                                                                                                                              Səfər Sığortası 

 

 6.1.1.Sığorta olunanın alkoqollu, narkotik və toksik sərxoĢluğu; 

6.1.2.Sığorta olunanın özünə qəsd etməsi və ya buna cəhd göstərməsi

6.1.3.Nüvə  partlayıĢı,  radioaktiv  və  ya  digər  Ģüalanmaların  təsiri;  təbii  fəlakətlər  və  onların 

nəticələri, epidemiyalar, karantinlər, meteoroloji Ģərait; 

6.1.4.Sığorta  olunanın  və  (və  ya)  maraqlı  üçüncü  Ģəxslərin  sığorta  hadisəsinin  baĢ 

verməsinəyönəldilmiĢ qəsdən edilmiĢ hərəkətləri

6.1.5.Sığortalı və ya Sığorta olunan tərəfindən törədilmiĢ sığorta hadisəsi ilə birbaĢa səbəb-nəticə 

əlaqəsində olan hüquqazidd hərəkətlər; 

6.1.6.PeĢəkar pilot tərəfindən idarə olunan mülki aviasiya təyyarəsində sərniĢin qismində 

uçuĢlar istisna olmaqla, Sığorta olunanın özü tərəfindən idarə edilən  uçuĢ aparatında uçuĢ; 

6.1.7.  Sığorta olunanın mühərriksiz uçuĢ aparatlarında, mühərrikli planerlərdə, super yüngül 

uçuĢ aparatlarında uçuĢu və həmçinin paraĢütlə tullanması; 

6.1.8.Hərbi  əməliyyatlar  və  onların  nəticələri,  xalq  iğtiĢaĢları,  tətil,  üsyan,  qiyam,  kütləvi 

həyəcanlar, terror aktları va onların nəticələri; 

6.1.9.Sığorta olunanın hər cür silahlı qüvvələrdə və qruplaĢmalarda qulluq etməsi; 

6.1.10.Sığorta olunanın məĢqlərdə və idman yarıĢlarında iĢtirakı ilə bağlı hər cür idman növü ilə 

məĢğul olması; 

6.1.11.Sığorta olunanın təhlükəli fəaliyyət növləri ilə (o cümlədən peĢəkar avtomobil nəqliyyatı 

sürücüsü, dağ mədənçisi, inĢaatçı, elektrik quraĢdırıcısı qismində) məĢğul olması; 

6.1.12. Sığorta olunanın müalicə almaq məqsədilə həyata keçirilən səfəri; 

6.2.  Tərəflərin  Sığorta  müqaviləsində  əks  etdirilmiĢ  əlavə  razılığına  əsasən  6.1.6-6.1.12 

bəndlərdə  göstərilən  hadisələr  Sığortaçı  tərəfindən  müəyyən  edilmiĢ  artırıcı  əmsallar  tətbiq 

olunmaqla  sığorta  riski  kimi  tanına  bilər.  Bununla  bərabər  Sığortaçı  səfərin  məqsədi  olan 

müalicə xərclərini və həmçinin bu müalicə ilə əlaqədar Sığorta olunanın səhhətinin pisləĢməsi və 

ölümü ilə bağlı xərcləri ödəmir. 

 

Maddə 7. Tərəflərin hüquq və vəzifələri 

 

7.1. Sığortalının hüquq və vəzifələri aĢağıdakılardır: 7.1.1.Sığorta haqqını vaxtında ödəmək; 

7.1.2.Sığorta  predmetinə  dair  qüvvədə  olan  sığorta  müqavilələri  barədəSığortaçıya  məlumat 

vermək; 

7.1.3.Sığorta 

hadisəsi 

baĢ 


verdikdə, 

bu 


barədə 

sığortamüqaviləsindəmüəyyən 

edilmiĢmüddətdəsığortaçınıxəbərdar etmək; 

7.1.4.Ziyanın qarĢısının alınmasıvəazaldılmasıüçün tədbirlər görmək; 

7.1.5.Sığorta  müqaviləsi  bağlanarkən  riskin  qiymətləndirilməsi  üçün  əhəmiyyəti  olan  hallar  və 

riskin sonradan dəyiĢilməsi barədəsığortaçıya məlumat vermək. 


Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə