Environmental and Social Impact Assessment- chapter 14 Overall Project AssessmentYüklə 95,72 Kb.

tarix25.06.2018
ölçüsü95,72 Kb.


Fəsil 14 Ümumi layihə qiymətləndirməsi


CQBK-

nin Genişləndirilmə

si Layih

ə

si, Azə

rbaycan 


Ə

traf Mühit

ə

 v

ə 

Sosial Sahə

y

ə

 Təsirin Qiymətləndirilməsinin Əlavə

si 


Yekun variant 

MÜNDƏRİCAT

14

 LAYİHƏNİN ÜMUMİ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

 ........................................... 14-1

14.1

 

Giriş ........................................................................................................ 14-1

14.2


 

ƏMSATQ hazırlanması

 ........................................................................... 14-1

14.2.1


 

Qəbul edilmiş proses

 ................................................................................ 14-1

 

14.2.2 

ƏMSATQ  Prosesində baş verən çətinliklər

 .............................................. 14-1

 

14.3 

Ətraf Mühitin və Sosial Aləmin Qiymətləndirilməsindən yaranan 

problemlər

 ............................................................................................... 14-2

14.3.1

 

Əsas Qalıq Təsirlər ................................................................................... 14-2

 

14.3.2 

İkinci dərəcəli və dolayı təsirlər

 ................................................................. 14-3

 

14.3.3 

Birləşmiş təsirlər

........................................................................................ 14-3

 

14.3.4 

Planlaşdırılmış təsirlər

 ............................................................................... 14-3

 

14.3.5 

Başa çatdırılmalı məsələlər

 ....................................................................... 14-3

 

14.3.6 

ƏMSATQ Əlavəsinin digər əsas məsələləri

............................................... 14-4

 

14.4 

Layihənin dizaynına edilən dəyişikliklər üçün layihənin qiymətləndirmə 

bəyanatı

 .................................................................................................. 14-5Cədvəllər

 

Cədvəl 14

-1: 

Əsas qalıq təsirlərin xülasəsi – 

Ümumi


 ............................................ 14-2

Cədvəl 14

-

2: Əsas qalıq təsirlərin xülasəsi – 

Sahə üçün səciyyəvi

 ....................... 14-3

Layihənin ümymi qiymətləndirilməsi 
CQBK-

nin Genişləndirilmə

si Layih

ə

si, Azə

rbaycan 


Ə

traf Mühit

ə

 v

ə 

Sosial Sahə

y

ə

 Təsirin Qiymətləndirilməsinin Əlavə

si 


Yekun variant 

 

14 LAYİHƏNİN ÜMUMİ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

 

14.1 

Giriş

 

Bu 


ƏMSATQ  Əlavəsi  Azərbaycanda  Layihəyə  təklif  edilən  dizayn  dəyişikliklərinin  ətraf 

mühitə və sosial aləmə təsirinin qiymətləndirilməsinin nəticəsini təqdim edir. CQBKG boru 

kəmərinin  Gürcüstan  hissəsinə  aid  olan  Layihə  dizaynında  dəyişikliklərin  təsirinin 

qiymətləndirilməsinə dair digər ƏMSATQ Əlavəsi hazırlanır.

 

 

Əlavə CQBKG Son ƏMSATQ-

də götürülmüş aşağıdakı öhdəliklərə uyğun hazırlanmışdır: 

 

  

ƏMSATQ


-

də  təsvir  edilmişdən  əlavə  torpaq  istifadə  olunacaqsa,  Layihə  ətraf 

mühitin  və  sosial  aləmin  qiymətləndirilməsi  hesabatını  aparacaq  və  onun  miqyası 

sahədə təklif edilən işlərdən və həssaslıqlardan asılı olacaq (39

-03).  

14.2 

ƏMSATQ hazırlanması

 

14.2.1 

Qəbul edilmiş proses 

 

Aşağıda  qısa  xülasə  verildiyi  kimi  bu  əlavə  üçün  də  CQBKG  Son  ƏMSATQ  ilə  eyni  ətraf 

mühitə və sosial aləmə təsirin qiymətləndirilməsi (ƏMSATQ) prosesindən istifadə edilmişdir. 

 

  

Bu  ƏMSATQ  Əlavəsi  cari  beynəlxalq  təcrübəyə  və  Tranzit  Ölkəyə  malik  dövlətin hökuməti  ilə  sazişin  (TÖMHS)  müvafiq  müddəalarına  uyğun  aparılmış  və  təqdim 

edilmişdir.

  ƏMSATQ  Azərbaycandakı  növbəti  tərəfdaş  şirkətlərlə  yaxın  əməkdaşlıqla  işləyən 

RSK  şirkəti  tərəfindən  müstəqil  və  obyektiv  proses  kimi  aparılmış  və  təqdim 

edilmişdir:  Azərbaycan  Ekologiya  və  Texnologiya  Mərkəzi  (AETM);  və  ERA 

Marketinq  Mərkəzi,  ixtisaslaşmış  sosial

-

iqtisadi  məsləhət  təşkilatı,  o  cümlədən beynəlxalq  nüfuza  malik  mədəni  irs  və  yenidən  məskunlaşma  ekspertləri.  RSK 

həmçinin  ekologiya  və  torpaqşünaslıq  elmi  kimi  sahələrə  öz  mütəxəssis  töhvəsini 

verən bir sıra Azərbaycanlı alimlə də iş qrupu təşkil etmişdir.

  

Bu 


ƏMSATQ Əlavəsində maraqlı tərəflərlə növbəti məsləhətləşmələr aparıldı və bu 

əlavə CQBKG Son ƏMSATQ kimi eyni şəkildə ictimaiyyətin müzakirəsinə verildi. 

  Bu  ƏMSATQ  Əlavəsi  üçün  hazırlanmış  Öhdəliklər  Jurnalı  (Əlavə  E)  Layihənin 

dizaynında edilmiş dəyişikliklər nəticəsində müəyyən edilmiş yeni öhdəliklərin və ya 

mövcud  öhdəliklərə  dəyişikliklərin  (təsiri  azaltma  tədbirləri)  son  siyahısını  təqdim 

edir. 


 

Layihənin müxtəlif tikinti müqavilələri üzrə tender iştirakçılarına təqdim edilən texniki şərtlərə  müqavilə  tələbi  kimi  daxil  ediləcək  Ətraf  Mühitin  və  Sosial  Aləmin 

İdarəedilməsi və Monitorinqi Planı (ƏMSAİMP) yeni və dəyişdirilmiş öhdəlikləri daxil 

etmək üçün Əlavə D

-

də göstərildiyi şəkildə dəyişdiriləcək. 

14.2.2 

ƏMSATQ  Prosesində baş verən çətinliklər

 

Hazırkı  ƏMSATQ  Əlavəsini  hazırlayan  zaman  məhdud  olsa  da,  CQBKG  Son  ƏMSATQ 

14.2.2 Bölməsində təsvir edilmiş eyni çətinliklərə rast gəlindi və əlavə məlumat almaq üçün 

ona istinad etmək lazımdır. Xüsusilə, inkişaf edən hərtərəfli dizayn prosesi həm Əlavədə əks 

etdirilir, həm də ona təsir edir. 

 

Layihənin Ümumi Qiymətləndirilməsi 

14-1 


 


CQBK-

nin Genişləndirilmə

si Layih

ə

si, Azə

rbaycan 


Ə

traf Mühit

ə

 v

ə 

Sosial Sahə

y

ə

 Təsirin Qiymətləndirilməsinin Əlavə

si 


Yekun variant 

 

14.3 Ətraf Mühitin və Sosial Aləmin Qiymətləndirilməsindən 

yaranan problemlər

 

14.3.1 

Əsas Qalıq Təsirlər

 

Hazırkı  ƏMSATQ  Əlavəsi  metodiki  şəkildə  bütün  mümkün  təsirləri  müəyyən  etmiş  və 

CQBKG  Son  ƏMSATQ

-

da  istifadə  edilmiş  eyni  struktur  meyardan  istifadə  edərək  onların əhəmiyyətini qiymətləndirmişdir.  Bütün qalıq təsirlər və faydalar Cədvəl

  14-1-


də müəyyən 

edilmiş    və  xülasəsi  verilmişdir,  sahə  üçün  səciyyəvi  qalıq  təsirlərin  xülasəsi  isə  Cədvəl

 

14-2-


də göstərilmişdir.

 

 Cədvəl 

14-1

: Əsas qalıq təsirlərin xülasəsi 

– 

Ümumi

 

Yüksək əhəmiyyətə malik Qalıq Təsirlər

 

İcmanın təhlükəsizliyi

 

 Layihə açıq qazıntılarla yerli

 

əhali və ev heyvanları üçün qəza riski yarada bilər. 

 Layihə tikinti işləri, o cümlədən tikinti nəqliyyatının hərəkəti nəticəsində yerli əhali 

və ev heyvanları üçün qəza riski yarada bilər.

 

Orta əhəmiyyətə malik Qalıq Təsirlər

 

İcmanın səhhəti

 

 Tibb  məntəqəsinə  çatdırmanın  gecikməsi  nəticəsində  xəstənin  vəziyyətinin 

pisləşməsi

 

İcmanın səhhəti 

 

 Səthi və qrunt sularına təsir edən dağıntılar icmanın səhhətinə də təsir edəcək

  

Düşərgə və LTMQİ

-

da CYÖX


-

n artması

 

Məşğulluq, həyat tərzi və bacarıqlar 

 

 Layihə yəqin ki, layihədə işə götürülmüş və ərizəsi müvəffəqiyyətsiz olmuş şəxslər 

arasında qeyri

-

bərabərlik incikliyi və yerli işçilərlə xarici işçilərə ödənişlər arasında qeyri

-

bərabərlik incikliyi yaradacaq  

 Layihənin  müəyyən  mərhələsində,  xüsusilə,  tikintinin  başa  çatması  ilə  ixtisarlar 

nəticəsində layihənin yaratdığı işlər itiriləcək.

 

İnfrastruktur və xidmətlər

 

 Üçüncü  tərəf  infrastrukturunun  (o  cümlədən  çaylardan  və  ya  suvarma 

kanallarından  suyun)  müvəqqəti  bağlanması  və  ya  qəfil  zədələnməsi  digər 

istehlkaçılara  təchizatın  müvəqqəti  itirilməsi  və  ya  məhdudlaşması  ilə  nəticələnə 

bilər.


 

Faydalı təsirlər

 

Torpağın çirklənməsinin təmizlənməsi

  

Çirklənmiş  sahələrin  təmizlənməsi,  yaxud  maşınlardan  atılan  zibillərin  mücafiq 

lisenziyalı  zibilxanalara  daşınması  ətraf

 

mühitə  çirkləndiricilərin  daşınması  riskini azaldacağı,  həmçinin  icma  üzvlərinin  və  tikinti  işçilərinin  zədə  alması  və  ya 

xəstəlik riskini də azaldacaq 

 

Demoqrafiya

 

 Məşğulluq vəziyyətinin yaxşılaşdırılması kənara miqrasiyanı azalda bilər. 

 

Məşğulluq, həyat tərzi və bacarıqlar  

 Layihə işlərlə əlaqədar işə götürülmüş yerli işçi qüvvəsinin bacarığını artırıacaq.

  

Yerli  mağazaların  satışı  və  "mənzil"  sənayesində  qismən/tam  məşğul  olanların 

gəliri artacaq

 

İnfrastruktur və xidmətlər

   Yolların genişləndirilməsi və yaxşılaşdırılması yerli icmaların nəqliyyat əlaqələrini 

daha da səmərəli edə bilər.

 

 

Layihənin Ümumi Qiymətləndirilməsi

 

14-2 


 


CQBK-

nin Genişləndirilmə

si Layih

ə

si, Azə

rbaycan 


Ə

traf Mühit

ə

 v

ə 

Sosial Sahə

y

ə

 Təsirin Qiymətləndirilməsinin Əlavə

si 


Yekun variant 

 

Cədvəl 14-2

: Əsas qalıq təsirlərin xülasəsi 

– 

Sahə üçün səciyyəvi

 

Orta əhəmiyyətə malik Qalıq Təsirlər

 

Lanşaft və Vizual Təsir

 

 KG3.5  və  KG4.7  arasında  palçıq  vulkanında  keçilən  silsilədə  landşaftın  vizual 

görünüşü  və  xassəsi  daimi  olaraq  dəyişəcək 

təcrid  sahəsi  hamarlanaraq avadanlıq  və  mexanizmlər  üçün  təhlükəsiz  iş  yeri  yaradacaq  və  eroziyanın 

qarşısını  almaq  üçün  ərazi  tikintidən  əvvəlki  görünüşünə  tam  olaraq  bərpa 

olunmayacaq.

 

Havanın Keyfiyyəti 

 Boru kəmərinin tikintisi toz yaranmasına səbəb ola bilər ki, bu da Qoltuqda (KG0) 

yerləşən  kiçik  icmaya  və  KG19

-

da  təcrid  sahəsinə  yaxın  olan  fermaya  təsir göstərə bilər.

 

 İstismar

 

mərhələsi  zaman  CQBKG  Layihəsinin  Azərbaycanda  olan  hissəsi  üçün  orta, yüksək və ya faydalı vacibliyə malik olan qalıq təsirləri yoxdur.

 

14.3.2 İkinci dərəcəli və dolayı təsirlər

 

Bu Əlavə üçün ikinci dərəcəli və dolayı təsirlərin qiymətlənməsi aparılmışdır. CQBK

G Son 

ƏMSATQ  14.3.2  Bölməsində  təsvir  edilmiş  eyni  mümkün  ikincin  dərəcəli  təsirlər  aşkar edilmişdir və əlavə məlumat almaq üçün ona istinad etmək lazımdır. 

 

14.3.3 Birləşmiş təsirlər

 

Tikinti  mərhələsində  təcrid  sahəsi  KG0,  KG6,  KG19  və  KG27

-

də  yerləşən  evlərə  yaxın keçdiyi  yerlərdə nəzərəçarpacaq birləşmiş təsirlər gözlənilir. Buu evlər artmış səs

-küy, toz 

və nəqliyyat da daxil olmaqla toplam təsirlərə məruz qalacaq. Bu təsir Layihənin ərsinləmə 

stansiyasına daimi giriş yolu kimi istifadə ediləcək yerli yolu təkmilləşdirmə məqsədi ilə KG0

-

da  bir  qədər  yaxşılaşdırılacaq.  Nəzərə  almaq  lazımdır  ki,  buraya  cəlb  ediləcək  insanların sayı azdır.

 

 Təsirə  məruz  qalan  torpaq  sahibləri  və  kirayəçilər  onların  cari  kənd

-

təsərrüfatı  rejimlərinə lokallaşmış pozuntu təsirlərinə məruz qala bilər.

 

 Tikinti işlərinin müvəqqəti təbiətini və işlərin boru kəmərinin təcrid sahəsi boyu xətti qaydada 

getməsini  nəzərə  alaraq,  hər  hansı  belə  təsirin  qısa  müddətli  olması  və  aparılan 

əməliyyatların  miqyası,  təbiəti  və  istifadə  edilən  təsiri  azaltma  tədbirlərinin  səmərəsindən 

asılı olaraq müxtəlif əhəmiyyətə malik olması gözlənilir.

 

 

İstismar əməliyyatı zamanı birləşmiş təsirlərin az əhəmiyyətli olması gözlənilir. 

14.3.4 

Planlaşdırılmış təsirlər

 

Fəsil 12


-

də baş verən planlaşdırılmamış hadisələrin mümkünlüyünü azaltmaq, o cümlədən 

planlaşdırılmamış  hadisənin  müddətini  və  ya  onun  təsir  etdiyi  sahəni  məhdudlaşdırmaq 

üçün təklif edilən fövqəladə hallara cavab tədbirləri kimi əməliyyatları idarə etmək məqsədi 

güdən  Layihə  dizaynına  təkmilləşdirmələr  müzakirə

 

edilmişdi.  Boru  kəmərinin  təklif  edilən əlavə bölməsində, o cümlədən CQBKG boru kəmərinin qalan hissəsində baş verən qəzadan 

yaranacaq  səs

-

küy  və  icmanın  təhlükəsizliyi  ilə  bağlı  məsələlərin  orta  əhəmiyyətə  malik olacağı  qiymətləndirilmişdir.  Bununla  belə,  bu  növ  təsirin  baş  vermə  ehtimalı  həddindən 

artıq  aşağı  sayılır  və  beləliklə  də,  qalıq  risk  orta  səviyyədə  hesab  olunur.  Təsirlərin  digər 

növlərinin alçaq qalıq riskinə malik olacağı hesablanmışdır.

 

14.3.5 Başa çatdırılmalı məsələlər

 

CQBKG Son ƏMSATQ

-

n Bölmə 14.3.5-

də siyahısı verilmiş əsasən tikinti ilə bağlı eyni işlər 

bu mərhələdə tam müəyyən edilmiş qalır. Əlavə məlumat ümüb CQOBKH Son ƏMSATQ bu 

bölməsinə müraciət etmək lazımdır.

 

 

Layihənin Ümumi Qiymətləndirilməsi 

14-3 


 


CQBK-

nin Genişləndirilmə

si Layih

ə

si, Azə

rbaycan 


Ə

traf Mühit

ə

 v

ə 

Sosial Sahə

y

ə

 Təsirin Qiymətləndirilməsinin Əlavə

si 


Yekun variant 

 

14.3.6 ƏMSATQ Əlavəsinin digər əsas məsələləri

 

14.3.6.1 

Palçıq vulkanı silsiləsində landşaft və torpaq 

- KG3.5 - KG4.7 

Seçilmiş yol CQBK/BTC boru kəmərləri marşrutuna paralel olan silsilə ilə keçir, çüki mövcud 

boru  kəmərlərinin  keçdiyi  silsilənin  sol  tərəfində  kifayət  qədər  yer  yoxdur.  Silsilənin  üst 

hissəsini hamarlayaraq təhlükəsiz iş yeri yaratmaq və işlər zamanı boru kəmərinin tamlığını 

təmin  etmək  tələb  olunacaq.  Bərpa  edilmiş  təcrid  sahəsinin  vizual  və  landşaft  təsirini 

azaltmaq üçün son görünüşün dizaynına ehtiyatla yaxınlaşmaq lazımdır.  

 

14.3.6.2 

Bioloji rəngarəngliyin qorunması 

 

Marşrutun  və  sahənin  seçimi  zamanı  diqqət  ekoloji  baxımdan  həssas  zonalardan  yan 

keçərək  bu  səhələrə  dəyəcək  təsiri  minimuma  endirmək  məqsədinə  yönəlmişdir.  Təklif 

edilən mühafizə tədbirinə aşağıdakılar daxildir: 

 

  

Müdafiə  edilən  flora  növlərinin  olub

-

olmamasını  müəyyən  etmək  və  hər  hansı tapılmış növlə bağlı sahə üçün səciyyəvi planların, məsələn Irıs acutiloba (tapılıbsa) 

növlərinin köçürülməsi planlarının tətbiq edilməsi.

  Qırmızı kitaba və IUCN siyahısına salınmış növlərin təcrid sahəsində yuvalamaması 

üçün tikintidən əvvəl işlərin aparılması və təmizləmə işlərindən əvvəl qırmızı kitabda 

və ya IUCN siyahısında olan növlərin olmasının yoxlanması.

  

Tikinti  işləri  başa  çatdıqdan  sonra  təcrid  sahəsinin  və  müvəqqəti  işlərin  mümkün 

qədər tez bərpa edilməsi və hər hansı kəsilmiş ağacları bərpa etmək üçün yenidən 

əkilməsi.  Bioloji  bərpa  belə  bərpa  edilən  sahələrin  qonşu  sahələrə  oxşar  olmasını 

nəzərdə  tutacaq.  Bioloji  bərpanın  müvəffəqiyyətinə  nəzarət  ediləcək  və  bitkilərin 

bərpası uğurlu deyilsə, düzəliş tədbirləri tətbiq ediləcək.

 

14.3.6.3 

Qrunt sularının və səthi su ehtiyatlarının mühafizəsi

 

ƏMSATQ  CQBKG  Layihəsi  üçün  qrunt  sularının  və  səthi  su  ehtiyatlarının  qorunmasının 

vavibliyini qəbul edir. Qiymətləndirmənin diqqət mərkəzinə aşağıdakılar daxil olacaq:

 

  

Çirklənmə ilə əlaqədar riskə əsaslanan düzəliş tədbiri 

14.3.6.4 

Cəmi təsirlər

 

Fəsil  11

-

də  verilmiş  cəmi  təsirlərin  qiymətləndirilməsi  eyni  zamanda  aparılan  işlərdən yaranan təsirə məruz qalacaq sahələri müəyyən etdi. Bu əsasən aşağıdakılara tətbiq edilir:

 

  

Yolların yaxşılaşdırılması və yeni tikililər (xüsusən M2 şossesinin və Hacıqabul və Pirsaat yaxınlığında əlaqədar yol keçidlərinin tikintisi)

  

Muğan yaxınlığında kanalın genişləndirilməsi

  Mövcud neft və qaz borularına davam edən texniki qulluq 

  

Digər hələ müəyyən edilməmiş tikintilər

 

 

Hazırda  toplam  təsiri  hər  hansı  təfərrüatla  qiymətləndirmək  üçün  yolların  və  kanalların yaxşılaşdırılması  işlərinə  dair  məlumat  mövcud  deyil.  Bununla  belə,  ən  nəzərəçarpan 

mümkün mənfi toplam təsirlər aşağıdakılar ola bilər:

 

  

Yerli torpağa sahiblik və torpaqdan istifadə nəticəsində yaranan təsirlər

  Yerli  yaşayış  tərzinə  təsirlər  (onların  əhəmiyyəti  kompensasiya  siyasətlərindən  və 

Azərbaycan Nəqliyyat Nazirliyinin tətbiq etdiyi mexanizmlərdən asılı olacaq).

  Yerli hava keyfiyyətinə təsirlər

  

Yerli səs

-

küy və vibrasiya təsirləri 

Layihənin Ümumi Qiymətləndirilməsi

 

14-4 


 


CQBK-

nin Genişləndirilmə

si Layih

ə

si, Azə

rbaycan 


Ə

traf Mühit

ə

 v

ə 

Sosial Sahə

y

ə

 Təsirin Qiymətləndirilməsinin Əlavə

si 


Yekun variant 

  

Yerli icma səhhətinə və təhlükəsizliyinə edilən təsirlər

  Yerli və regional nəqliyyatın təsiri.

 

 Layihə  onlarla  işdə  maraqlı  olan  digər  tikinti  şirkətlərini  və  orqanları  aşkar  edilmiş  toplam 

təsirlərin minimuma endirilməsi işlərinə cəlb edəcək.

 

14.4 

Layihənin dizaynına edilən dəyişikliklər üçün layihənin 

qiymətləndirmə bəyanatı

 

ƏMSATQ Əlavəsi sistemli və hərtərəfli şəkildə Layihənin dizaynına edilən və ekoloji və ya 

sosial təsirlərə səbəb olacaq dəyişikliklərin bütün aşkar edilmiş cəhətlərini yoxladı.

 

 L

ayihənin dizaynına edilən dəyişikliklərlə əlaqədar orta, yüksək və faydalı əhəmiyyətə malik 

bir  sıra  qalıq  təsirlər  vardır.  Əməliyyatlar  mərhələsi  ilə  əlaqədar  bütün  qalıq  təsirlər  alçaq 

əhəmiyyətli  təsir  kimi  qiymətləndirilmişdir.  Bununla  belə,  ehtiyatlı  idarəetmə  (və  müəyyən 

hallarda onların yerinə və ya həssaslığına dair cari qeyri

-

müəyyənliyi aradan qaldırma və ya azaltma  üçün  əlavə  tədqiqatlar)  və  bu  hesabatda  qeyd  edilmiş  müxtəlif  təsiri  azaltma 

tədbirlərini tətbiq etməklə bu qalıq təsirləri idarə etmək mümkün olacaq. 

 

 

Layihənin Ümumi Qiymətləndirilməsi 

14-5 


 

Document Outline

 • Cədvəllər
 • 14 LAYİHƏNİN ÜMUMİ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ
  • 14.1 Giriş
  • 14.2 ƏMSATQ hazırlanması
  • 14.3 Ətraf Mühitin və Sosial Aləmin Qiymətləndirilməsindən yaranan problemlər
   • 14.3.1 Əsas Qalıq Təsirlər
   • 14.3.2 İkinci dərəcəli və dolayı təsirlər
   • 14.3.3 Birləşmiş təsirlər
   • 14.3.4 Planlaşdırılmış təsirlər
   • 14.3.5 Başa çatdırılmalı məsələlər
   • 14.3.6 ƏMSATQ Əlavəsinin digər əsas məsələləri
    • 14.3.6.1 Palçıq vulkanı silsiləsində landşaft və torpaq - KG3.5 - KG4.7
    • 14.3.6.2 Bioloji rəngarəngliyin qorunması
    • 14.3.6.3 Qrunt sularının və səthi su ehtiyatlarının mühafizəsi
    • 14.3.6.4 Cəmi təsirlər
  • 14.4 Layihənin dizaynına edilən dəyişikliklər üçün layihənin qiymətləndirmə bəyanatı
 • Blank Page
 • Blank PageDostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə