Reja: Til leksikasining o‘zgaruvchaligi. Leksika xalq tarixi ko‘zgusiYüklə 460,5 Kb.
səhifə1/45
tarix20.04.2023
ölçüsü460,5 Kb.
#106554
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   45
Reja Til leksikasining o‘zgaruvchaligi. Leksika xalq tarixi ko‘


12-MAVZU TURKIY TILLARNING LEKSIK XUSUSIYATLARI.
TURKIY TILLARNING LUG’AT BOYLIGI. TURKIY TILLARNING LEKSIK XUSUSIYATLARI.

Reja:
1. Til leksikasining o‘zgaruvchaligi. Leksika – xalq tarixi ko‘zgusi.


2. Turkiy tillar leksikasida asosiy qatlamlar.
3. Turkiy tillar leksikasini o‘rganishda ajratilishi lozim bo‘lgan asosiy davrlar.
4. Umumturkiy leksik qatlam haqida.
5. O‘zlashma qatlam haqida.


Tayanch tushunchalar: Leksikaning o‘zgaruvchanligi, leksikaning rivojlanish manbalari, shaklni saqlab mazmunni o‘zgartirish, mazmunni saqlab shaklni o‘zgartirish, shakl va mazmunni o‘zgartirish, so‘z yasash, o‘zlashma (olinma) so‘z (varvarizm), “Leksika – xalq tarixi ko‘zgusi”.

Til sathlari ichida eng o‘zgaruvchan qatlam, sath leksika ekanligi, uning o‘zgaruvchnligini bir odam umri davomida emas, hatto bir avlod (20-30 yil) ham seza olishi haqida o‘quv faninig ilk ma’ruzalarida ham aytib o‘tgan edik. Buni siz boshqa fanlardan ham bilasiz. Buning bo‘lsi shundaki, xalq hayotida − xo‘jaligi, turmush tarzi, aloqa va robitalari, fani va madaniyatida har soatda, har kuni bir yangilik sodir boladi – inson tafakkuri hamma vaqt ijod va bunyodkorlikda. Bu bunyodkorlik, yangilik to so‘z shaklini qabul qilib shakllantirilmasa, u tekis yerda oqizilgan suvdek tarqalib, yoyilib ketaveradi. So‘z - hayotdagi, tafakkurdagi mana shu yangilikni o‘zida saqlovchi, uni boshqalarga yetkazishga xizmat qiluvchi va imkon beruvchi “idish”, shakl. Shuning uchun tilning leksikasi hamisha o‘zgarish va taraqqiyotda bo‘ladi. QTTning yosh grammatiklar oqimida o‘tgan asrning boshlarida Karl Fossler (1972-1949) tomonidan “Worter und Sachen” (“So‘zlar va narsalar”) jurnaliga va shu nom bilan ataladigan tilshunoslik maktabiga asos solingan edi. Bu maktabning shiori – narsa hayotga tildagi o‘z nomi bilan kirib keladi. Narariy tilshunoslik otasi Vilgelm Gumboldt (1767-1835), yangi komparativistika bunyodkori Germann Paul (1846-1941) ‘leksika – xalq tarixi ko‘zgusi” shiorini o‘rtaga tashladilar: xalqning barcha aloqa va robitalari o‘sha zahotiyoq uning tilida – leksikasida o‘z aksini topadi. Shuning uchun so‘zlar tarixi asosida xalqning tarixini bemalol tiklash mumkin.Mana shu omillar til so‘z boyligining tez o‘zgaruvchanligini talab qiladi.


Til leksikasining boyishi va o‘zgarishi, asosan, ikki omil − ichki imkoniyatlar va tashqaridan − so‘z olish usuli bilan amalga oshadi. Ichki imkoniytlarga so‘zlarning ma’nolarini o‘zgatirish va so‘z yasalishi, tashqi imkoniyatga esa boshqa tillardan so‘z olish va kalkalash ( boshqa tillardan olingan tushunchalarning ma’nosini o‘z so‘zlariga berish, chunonchi, ostanovka - bekat).
Mana shu metodologik tamoyil tayanib, biz turkiy tillar leksikasini qiyosiy-tarixiy o‘rganish asosida har bir xalqning bosib o‘tgan tarixiy yo‘lini bemalol tiklay olamiz. Jumladan, turkiy xalqlarning bir-biridan ajralib uzoqlasha borgani tarixini turkiyshunoslar milodning VII-IX asrlarga nisbat berishiadi. Buning moddiy dalillaridan biri, jumladan, shu davrga mansub xitoy tilidan olingan olinmalarning deyarli barcha turkiy tillarda o‘zlashganligidir. Odatda, xitoy tilidan olingan deb taxmin etiladigan tegin/tegit – “yigit, aslzoda bola”, qaghan –“xoqon. katta, bosh xon” (xit.qa – ‘katta”, khan − hukmdor)1, xan – “xon”, ba’k – “bek. aslzoda” kabi so‘zlarning o‘zlashma z ekanligi anglashilmaydi.
Turkiy tillarda o‘zlashmalar har bir xalq tilining qanday xalqlar va madaniyatlar bilan aloqalarda bo‘lganligi oynasidir. Shu nuqtayi nazaradan turkiy tillarni o‘ziga xos tasnifini ham berish mumkin. Bunday tasnifning birinchi ko‘rinishini XI asrda Mahmud Koshg‘ariy bergan edi. Shu belgi asosida u turkiy tillarni dastlab ikki katta guruhga:

  1. sof tillar,

  2. aralash, boshqa tillar ta’siriga uchragan tillarga

ajratib, aralashgan tilliarni, o‘z navbatida, eroniy tillar ta’sirida bo‘lgan tillarga va xitoy-tibet tillari ta’sirida bo‘lgan tillarga bo‘ladi.
Turkiy tillarni ularda olinmalarning manbalari asosida tasnif etadigan bo‘lsak, qadimgi davrlarda qadimiy mo‘gullar, xitoyliklar va budda dini madaniyati namoyandalari bilan aloqalar turkiy xalqlar hali bir-biridan butunlay uzoqlashib ketmagan davrlarga mansub degan xulosaga kelamiz. Chunki bunday olinmalar qadimgi bulg‘orlar, ulardan olinmalar sifatida venger tilida ham uchraydi.
Hozirgi O‘zbekistonning katta hududida miloddan oldingi davrlardan boshlab turkiy-eroniy zullisonaynlik amalda bo‘lgan. Milodning IV asridan keyin esa bu hodisaning haqqoniyligi tarixiy yodgorlikllarda qayd etilgan, zeroki aftalitlarning turkiy qavmlarga mansubligi bugun hech kim uchun sir emas.VIII asrdan boshlab O‘rta Osiyo mintaqasidan tarqagan turkiy qavmlarining – hozirgi o‘zbek, uyg‘ur, turk, turkman va ozarilarning (saljuqiylarning) arab tili va islom madaniyati bilan aloqalari boshlanib, XX asr boshlarigach davom etadi; yozma yodgorliklar ichida hozircha eng qadimiy sanalayotgan “Quradg‘u bilig”da (XI) arabiy va forsiy olinmalar miqdori – ularning ko‘pchili turkiy muqobilga ega bo‘lsa-da (chunonchi, Haq/Alloh/Xudo va O‘g‘an, Edhi, salot/namoz va yukunch, kitob – bitig, rasul/payg‘ambar va savchi, ilm – bilig, alim – bilga, shah – elig, beg….), juda ko‘p. Mahmud Koshg‘ariy turklar o‘z so‘zlarini yo‘qita borayotganlarini, ularning o‘rinda arabiy va forsiy so‘zlarni qoll’ayotganlarini qattiq qoralaydi. Kuyunchak turkparvar Qilich tatiqsa ish tuchir, turk tatiqsa et tunchir – “Qilich ishlamay (zanglab) qolsa, ish ayniydi, turk yotlashsa, tabiati ayniydi” maqolini ham keltiradi. Tabiiyki, bu xalq maqoli X asrdan ancha oldingi davrlarda shakllangan.
VII asr va undan keyingi davrlarda turk xoqonligi, Oltoy mintaqasi qavmlarining Xitoy bilan aloqalari, turk zodagonlarining xitoylashib keta boshlaganlari Kultagin va To‘ngyuquq yodnomalarida qayd etilgan. Bu ta’sir hozirgi oltoy, xakas, yoqut tillari leksikasida sezilarli iz qoldirgan.
Rus tiliga (slavvyan tillariga)IX va undan oldingi asrlarda turkiy so‘zlar (chunochi, jir, kirpich, utug, kursaq) kirib o‘zlasha borayotgani, jumladan, akademiklar Vladimir Gordlevskiy (1875-1956), Aleksandr Samoylovich (1880-1938), Nikolay Dmitriyev (1898-1954), Andrey Kononov (1906-1986)lar tomonidan o‘rganilgan “Igor polki jangnomasi” kitobidagi tukiy so‘zlar va iboralar tarixidan ochiq-oydin ma’lum. Tabiiyki, ruslar bulg‘or va xazarlar ta’siriga uchragan bo‘lsalar, bu turkiy xalqlar ham slavyan tillari ta’siradan chetda qolishmagan.
XI-XII asrlarda turkiy xalqlarning Chigizxon xuruji bilan bog‘liq ravishda mo‘g‘ul tillari bilan yangi robitalari boshlanadi. XVIII oxirigacha bo‘lgan harbiy va ma’muriy atamalarida yangi mo‘g‘ul olinmalari juda keng qo‘laniladi.
XIV asrdan boshlab Rusiyaning kuchayishi va dastlab Qozon, Xazar, keyinchalik Kavkaz Sibir, Oltoy va o‘zbek (qozoq) turkiy xonliklari hisobidan keskin kengayishi, va nihoyat Turkistonni ham o‘z tarkibiga qo‘shib olishi bilan bog‘liq ravishda Volgabo‘yi, Sibir, Oltoy, Uzoq Sharq turkiy xalqlari (totor, boshqird, chuvash, oltoy, xakas, oyrot, so‘r, yoqut ) va tillari rus tili ta’siri ostida qoldi va ularning tillaridan ruscha olinmalar keng o‘rin ola boshladi. XIX asrdan keyin bunday ta’sir Kavkaz va Turkiston hududi turkiy tillarida (qirim-totor, qarayim, qorachoy, bolqor, ozari, truxmen, Dogiston turkchalari, o‘zbek, qozoq, qirgiz, qoraqalpoq, turkman tillarida) ham sezila boshladi.
Xitoy mintaqasida joylashgan uyg‘ur tili va Yevropa bilan yaqin aloqalarda kirishgan turk tiliga uyg‘ur tiliga Xitoy-Tibet tillari, turk tiliga − G‘arbiy Yevropa tillaridan, dastlab , fransuz va italyan tillaridan, keyingi davrda ingliz tillaridan olinmalar soni osha bordi.
Ma’lumki, xalq mafkurasi, madaniyati, dini uning tiliga juda kuchli iz qoldiradi. Shu bo‘ls islom dinida bo‘lgan turkiy xalqlar tilida (o‘zbek, uyg‘ur, turk, ozariy, totor, boshqird, turkman, qozoq, qirg‘iz tillari) arab va eroniy til unsurlari, buddaviy din namoyandalari tillarida (xakas, oltoy, sho‘r) − qadimgi hind, nasroniy din vakillari nutqida (yoqut) slavyancha va yunoncha, ibroniy dindagilar tilida (qarayimlar) yahudiy tili birliklari anchaginadir. Bu olinmalar xalqning tarixi, madaniy aloqalaridan guvohlik berib tiradi.
Olinmalar xalqning bosib o‘tgan ma’naviy-madaniy tarixi in’ikosi bo‘lsa, har bir turkiy til leksikasidagi o‘z qatlam uning zotiy tabiatini ochib beruvchi, uning ildizlariga ishora qiluvchi, genealogik aloqalarini aks ettiruvchi muhim omildir. Shuni alohida ta’kidlash kerakki, turkiy tarixiy yozma yodgorliklarda va hozirgi turkiy tillar leksikasida o‘z qatlam (turkiy tillarning deyarli barchasi uchun umumiy va umumturkiy deb ataladigan so‘z va o‘zaklar, shuningdek har bir tilning ichki so‘z yasash usullari asosida umumturkiy leksik birliklardan va o l i n m a l a r dan yasalgan so‘zlar xazinasi) sifatan va miqdoran o‘zlashma qatlamdan ustun turadi. Bu xulosa muayyan turkiy tillarning barchasi bo‘yicha o‘tkazilgan statistik tadqiqotlar bilan uzil-kesil tasdiqlangan va munozaraga o‘rin qoldirmaydi.
Turkiy tillarda qavm-qarindoshlik, tana a’zolari, insonning juda ko‘p sonli harakatlari, azaliy tabiiy hodisalar, atrof-muhitning umumiy xusususiyatlari, ko‘pchilik hayvonlar, asosiy ranglar, shaxs va ko‘rsatish olmoshlarini atash bilan bog‘liq bo‘lgan so‘zlar juda qadimiydir va barcha turkiy tillarda, asosan, umumturkiy leksik qatlamga mansubdir. Lekin bu umumturkiy leksika muayyan turkiy tillarda ma’lum bir o‘zgarishlarga uchragan va bu o‘zgarishlar, asosan, quyidagi turlardadir:

  1. So‘zning moddiy qobig‘i tovushlar almashinishi va mos kelishi qonuniyatlari asosida ma’lum o‘zgarishlarda uchragan – shaklan o‘zgarib ma’no saqlangan: o‘zb.ota ~ qoz.ata. o‘zb. ona ~ turk.anna’, ozb.kichik ~ tur.ku’chu’k;

  2. So‘zning shakli saqlanib, ma’nosi bir muncha o‘zgargan: turk.da’da’ - “bobo”,Qiyos: o‘zb.dada ;

  3. So‘zning shakli ham, ma’nosi ham o‘zgargan: turk.dayi ~ o‘zb tog‘a (es,o‘zb.tag‘ayi).

Bu jarayonni yorqin ko‘rsatish uchun biz um.ana leksemasining muayyan turkiy tillarda shakllari va ma’nosi bilan tanishib o‘tamiz va bunda Ludmila Pokrovskayaning mashhur tadqiqotiga tayanamiz2:
um.ana leksemasi barcha turkiy tillarda qo‘llaniladi va, asosan, “ona”, “katta ayol qon-qarindosh” ma’nosiga ega. Bu so‘z quyidagi fonetik ko‘rinishlarda uchraydi: qoz.,qq.,tur.,tot.,uy.ana, o‘zb.ona, qir.ena’, o‘zb.ena, turk.,tuv.ene, tur.,chuv.anne, tot.a’ni, xak.ine/iney.
Bu leksemaning shakl tomoniga e’tibor bersak, unda old qator~orqa qator, keng~tor unlilar almashinuvlarini ko‘rishimiz mumkin.
um.ana leksemasi turkiy tillar bo‘yicha muayyan ravishda quyidagi ma’nolarga ega: ko‘pchilik tillarda u ‘ona’ ma’nosiga ega. Lekin bundan tashqari u yana quyidagi xususiy ma’nolarga ega bo‘lishi qayq etilgan: oltoy tilida “keksa ayol, kampir”, qozoq tilida ana – ‘ona”, ene - “qaynana”, tuva tilida ene − “xola/amma”, eney – “buvi”. Deyarli barcha turkiy tillarda bu so‘z “urg‘ochi, bolali” ma’nosiga ham ega o‘zb.ona qo‘y, ona o‘rdak.
Mana shunga o‘xshagan ma’no va shakl farqlarini bugungi turkiy tillarning umumturkiy qatlamiga mansub har bir so‘zda ko‘rish mumkin. Leksika har bir til uchun muayyan va aniq bo‘lganligi sababli har bir umumturkiy o‘zak va so‘zning har bir turkiy tilda aniq ma’nosi faqat bu til lug‘atlari bilan oydinlashtirilishi mummkin. Shuning uchun shaklan juda o‘xshash so‘zlar ikki turkiy tilda boshqa-boshqa ma’nolarga ega bo‘lmog‘i mumkin. Qiyos.:o‘zb.tug‘ilmoq ~ tur.dog‘maq; o‘zb. yer ~ gag.er. Bunday shakily va ma’noviy o‘zgarishlar tovush mos kelishi va almashinuvi xususiytlari, hamda so‘z ma’nolarining metafora, metonimiya, sinekdoxa, vazifadoshlik asosida ko‘chimlari va ma’noviy ixtisoslashish qonuniyatlari bilan belgilanadi.

Yüklə 460,5 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   45
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə