Atropatena (AZƏrbaycan) DÖVLƏTİYüklə 237,17 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/11
tarix11.03.2018
ölçüsü237,17 Kb.
#31164
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


 

#K "  > KE

":>?0/ :9

,=?     

-C

VB?4C,= &@9.,CL96,:$4 70&$:

N ;L4%$:&$0 E/2(4$614.7C7O -,6$%H0'$0 %,4 2$4@$

,=> y U3V8V94 48;0=,?:=7@M@ 0 V   y .4 47V 

O>6V9/V= -@ /KA7V?V >:9 <:C/@ KA7V?49 -L?L9 V=,D4>4 8,60/:94C,7R7,=R9 V749V 60J/4

%?=,-:9@9 C,D/RMR9, 2K=V C,=,98RT >4?@,>4C,/,9 C,=,=7,9,9 ?=:;,? ,9?46 8LV77417V= :9@

-07V ,/7,9/R=R= V>47 ,/R 8V7@8 /0C47 ,/7R C0=74 -4= 10:/,7 0 V 7( V>=49 >:97,=R9/,

DV=-,C.,9R9 L=/V9 .V9@-/,6R V=,D47V=/V ?,8 8L>?V<47 >4C,>V? C0=4/V9 -4= /KA7V?<@=8,M, 9,47 :7@= 9?46 8V9-V7V=/V ,/R ?=:;,?09, 1,=> 0=8V94 AV %@=4C, 8V9-V7V=49/V

?@=;,?,6,9 ?L=6 AV V=V- 8V9-V7V=49/V 4>V DV=-,C<,9 AV DV=-,C.,9 6484 JV647V9 AV

>:9 TV674 47V /KA=L8LDV/V6 @7,T,9 -@ /KA7V?49 ,/R9R9 8V9TVC4 -,=V/V -4= J:B 1464=7V=

>KC7V947>V /V 8L?VBV>>4>7V= ,=,>R9 /, C06/47 -4= 1464= C:B/@= 4DV DV=-,C.,9 ?,=4BJ4>4

VD7@77,3 $VT4/V//4949 zV84 V? y &VA,=4B{ V>V=49/V 4=V74 >L=/LCL 0?4847:24C, /,3,

,M7,-,?,9 2K=L98V6/V/4=T9),) 63)92R5 *19 /H5 I<@ >)5 R49 -;,1 21 *G?H2 *19 ;R7R <+)3;4)8 HFH5 0R9 2R: G@H

13R *19 >R9R2 ;697)8 /R;191* *19 ?-9R ;G2:H5 C5+R 6 G@H >R9R2,R ;697)8 /R;19,1 =R ;G2,H

H;H5 R:/R93R9 65<5 2141 -;,13R9 =R *G?H2 *19 ;R7R )3N5,N 5) @R9*)?8)5 ,-,13R9


#H92+R T@R9U <+) T*)?8)5U 1:R *G?H2 =R =)93N ),)43)9 G32R:1 ,-4R2,19 < G32R *<

),3) 4RP0<93)P,N =R *< H@,R5 ,R *< /H5 @R9*)?+)5 ),3)5N9 U

784 V/V-4CC,?/, C,CMR9 :7,9 -4= C,97RT 6:9>0;>4C,C, 2K=V 2@C, zDV=-,C.,9{ ,/R9/,6R

z,DV={ 34>>V>4 :=?, 1,=> %,>,94 /4749/V64 z,DV={ :/ >KDL9/V9 ?K=V84T/4= @ 1464=

3V<4R V=V-7V=/V9 >:9=, C,CMR97,T8T/R=

,=> %,>,947V=49 /KA=L9/V 4>V -@ ?:;:948 z?@=;,?,6,9{ 1:=8,>R9/, C,DR7R=/R

),?R=7,/,< 64 -@ ,/, 3V7V 0 V (777 y (77 V>=7V=V ,4/ 84B4 C,DR7,=/, z9/=4;,?09@{

1:=8,>R9/, =,>? 2V74984T/4= !/@= 64 -@ ,/R9 2@C, ?=:;,?R9 ,/R9/,9 C,=,9/RMR -,=V/V

%?=,-:9@9 1V=D4CCV>4 3V<4

%?=,-:9 /0C4=

T1,1?) ,/,C 121 01::R,R5 1*)9R;,19 1915R G?H2 1,1?) ,-?193R9 65<5 7)?;)>;N

*G?H2 =R 8H,9R;31 2*);)5 G2-,?,9 49/464 V8V/,9 PR0R91,19  *< /H5 ,R )9.1?)

P)03)9N5) 7)?;)>; 2141 >1,4; -,19 =R 653)9N5 ?)? 7)?;)>;N,)9 AH521 1,1?) :6?<8

G32R,19 8NP 7)?;)>;N 1:R )*13 ?)>N53NIN5,)2N "-3-=21?) PR0R91,19

K215+1 01::R ;967);-5 1,1?):N,N9  G@ ),N5N G32R:1515 -?5R5 G?H2 1,1?) 2141

4)2-,651?)3N3)9,)5 ):N3N =R@1??R;R ,HP4R:15R 142)5 =-94R?R5 :R92R9,R ;967);N5

),N5,)5 )34NP,9 R818R;R5 ,R P)0 -3)5 -,13R5 ;967); G@ 19),R:1 13R *< G32R51 4H:;R813

-;,1 =R *< /H5 ,R 65<5 )13R:15,R5 63)53)9 *< G32R51 19:R5 1,)9R -,1939 53)9 Q94R51??R

=R )9.1?) P)0@),R3R91 13R -=3R5R9R2 4H:;R81331239151 ,)=)4 -;,194R?1 *)+)94NP3)9U

I8@84CCV?7V %?=,-:9 ,9V7V=49V V>,>7,9,=,< -@ ?4; 1V=D4CCV7V= 4=V74

>L=8V6/V @>?, 4/4 U2V= :9, 49,9>,< 4/4C, ,/R /, 2@C, 0/0C,9R9 :M7@ 0/49 ,/R9/,9

C,=,9R- &V-44 64 -@ .L= 1464=7=4 .4//4 ?V746 /V

%?=,-:9/,9 1V=<74 :7,=,< ":74-4 ?=:;,?09,9R9 DV=-,C.,9R9 3V7V U3V8V947V=

/KA=L9/V9 8L>?V<47 >4C,>V? CL=L?/LCL9L -47/4=4= *V94 -@ K76V ?=:;,?/,9 K9.V /V -@

,/7, ?,9R9R=/R AV :9@9 8L>?V<47746 <,D,98,>R 30J /V ?=:;,?R9 ,/R 47V -,M7R /0C47/4 AV :

>KDL20/V9 8LV774149 >KD7V=49V 2K=V O>2V9/V=49 9VDV=49/V9 6V9,=/, <,78RT/R

DV=-,C.,9 ?,=4BTL9,>7RMR9/, 

/KA=L9/V 4J46 4/4C,9R9 >,?=,;R CV94 .,94T494 4/4 AV O>2V9/V= 1,=> y U3V8V94

3,6484CCV?49V >:9 <:C/@:9=, ?=:;,? -@ K76V94 8L>?V<47 07,9 0?84T/4= I>?L97L6

?V-44 64 %?=,-:9@9 >KC7V/467V=49V A0=474= ":74-4C49 >KC7V/467V=4 4>V /4<

":8;0C &=:<@9 >KC7V/467V=49/V9 -07V JRBR= 64 :9@ 4J46 4/4C,C, 3,648 AVD41V>49V

8,60/:94C,7R7,= ?VC49 0?84T7V= ,649 : K76V949 ,/R9R9 ?=:;,?R9 ,/R9/,9 ?K=V/4C494

>KC7V84=

V= 3,7/, 1,6? -@/@= 64 U3V8V94 T,37,=R9R9 3,6484CCV?4 ,7?R9/, :7,9 K76V7V= >R=,>R9/, -@

/KA7V?49 ,/R9, =,>? 2V74984= @ 1,6?R 3V8 : /KA=/V ?=:;,?09, ,/7R K76949 3V7V

C,=,98,/RMR 3V8 /V 8L>?V<47 :7/@M@ LJL9 -@ >4C,3RC, /LT8V/4C4 6484 C:D8,< :7,= !7,

-47>49 64 1,=> 4= 34C7V 47V ,/,C 4/4C, 48;0=,?:=7@M@9@9 -,TR9, 60JV9/V 3V849

V=,D4949 9/=4;,?,9@ y ?=:;,?09, y DV=-,C.,9 3,6484 1,=>7,=, ?,-0 :78,< 4>?V8V84T
AV ,/,CR9 -@ 34>>V>4 4J46 4/4C, 8L>?V<47 /KA7V? 6484 1V,74CCV? 2K>?V=84T/4=

%:9=,7,= ?,=4B4 TV=,4?/V9 CV94 O>2V9/V=49 1,=> 48;0=,?:=7@M@9, >:9 A0=8V>49/V9 >:9=,

V=,D47V=494 -4= 90JV /V1V -KCL/V -4784T/4=

;L4%$:&$0 L4$;,5,0'L 6B4- 'A8.L6@,.,- 6$4,9,0,0 -A-.L4, 

,. A0&L.L4L 3L'L4

7;$05$ '$ 5H4)  ;L4%$:&$0 'A8.L6,0,0 6$4,9,0,  6412$6(0$ 'A8.L6,0,0 6$4,9 5L+0L5,0L

@H9/$5H 'A84B0'L0 ( L .  L54 +(5$%.$/$3 '$+$ '1C47 1.$4 $-,0 )$-6 %7'74 -,

%7 'A8.L6 A;B0'L0 L88L.-, 6B4- 'A8.L6.L4,0,0  4$66$ $+$0 M $00$ ,//(4 M

E5-,6 M $- $'$: ,.- 0A8%L'L 'L $'$: ,',:$ 'A8.L6,0,0 %,4%$J$ 8$4,5, ,', 8L

1070 ;L0*,0 L0L0L.L4, B;L4,0'L 7&$./HJ'H 7V -@ >V-V-/V9 /V 8V9-V7V=/V : -VDV9

z4J46 4/4C,{ /, ,/7,9/R=R7R= KA7V?49 ;,C?,B?R #,D,B ,9?46 8V9-V7V=/V #,D,6,

TV3V=4 4/4 @ TV3V=49 49/464 #,D,B =,C:9@9, C,BR9 -4= C0=/V %,=R?V;V V=,D4>49/V

C0=7VT/4C494 03?48,7 0/4=46 ,649 -@ K76V949 C,C ;,C?,B?R 4/4 V %?=,-:9@9

(0=, 6484 <0C/ 0?/4C4 V=/V 4/4

T53)9N5 ?)? 7)?;)>;N ,H@R5312,R ?-93RPR5  )@)2) #,D,B P14)3 7)?;)>;N 1:R

7)9.1?)3N3)9) 8)9PN ?H9HP :N9):N5,) 5;651515 4H0):19R,R :)>3),NIN 4G02R4 ,1=)93N %-9)

V=/V 8)3):N,N9 5;65151 7)9.1?)3N3)9) 8)9PN ?H9HP @)4)5N 4HP)?1R; -,R5 ,6:;<-331515 ?)@,NI5) /G9R *< 8)3) Q94R51??R51 ;967);-5),)5 )?N9)5 9)@ F)?N5,)5 

:;),1?) 4R:).R,R ?-93RP19 U

*0=4 2V784T6V9 <0C/ 0/V6 64 ) V>= V=V- 8LV77414 @/,8, /, V=/V/V9 DV=-,C.,9R9

;,C?,B?R 6484 >KD ,J8RT/R= U7-V??V -@ /0C47V97V= -4= J:B7,=R9, 

V>64 =@> y >:A0? ?,=4BTL9,>7RMR9R9 .RD/RMR >R9R=7,=/,9 3V7V /V 6V9,=, JRB, -478VCV9

DV=-,C.,9 ?,=4BTL9,>7RMR9/, 

=,D/,9 .V9@-/, 8KA.@/ :78@T/@= U7-V??V 64 -@ 6K6L9/V9 C,97RT 1464=/4= V>V7V

-@=,>R9/,/R= 64 ":74-4949 C,D/RMR9, 2K=V ?=:;,?09,9R9 DV=-,C.,9R9 -4= 34>>V>4

,D4>/V9 L=.L>?,9/,6R $4:94 J,CR C@B,=R/, ":9? #,=, /V94D /V94D49V /42V= 34>>V>4

4>V #4=6,9 )VDV= /V94D49V 
TV< :65<5+< ?=:;,?09, T,3R =?,-,D,9 *H;H5 0G24,)93)9 1FR91:15,R R5 8H,9R;31:1 =R

R5 4H,9H2H 0-:)* -,1319,1 );967);-5)3N3)9 =R 865P< >)383)9 H@R915,R 0G24 -,19,1V

 R9)9 8R*<3 -,13,12,R5 :659) 69,< ,)I3)9N )P)9)8 9;)*)@)5N5 1,1?)5N5 865P<3

?-93RPR5 65,)5 69;),)2N ,)I3)93) )?9N3)5 ):1,),)5 ,D4> L=.L>?,9/,6R $4:94 J,CR

?<>)9N,) ?-3RPR5 01::R:1 65; #,=, /V94D H@R915,R ?H2:R3R5 ,1/R9 01::R:1 1:R  192)5

)VDV= ,R51@15R 8R,R9 <@)5)5 G32R:15R :6><3,< < G32R515 :R90R,3R91 1FR91:15,R,G?HP2R5 =R G@H S G@H5H ); =R 4H0)91*R,R 3)@N4 63)5 ,1/R9 P-?3R93R ;R415 -,R5 >)38

?)P)?N9 < P)03N8 0R3R .)9:3)95 ,G=9H5,R 4G=+<, 1,1 =R K:2R5,R915 ,G=9H5,R 6 ,188R;,R5

2R5)9,) 8)34NP,N U

K=/LCL8LD 6484 ":74-4 47V %?=,-:9@9 >KD7V=4 -4= y -4=494 ?,8,87,CR= ,7-@64 :97,=

,C=R y ,C=R /KA=7V=/V C,T,8RT7,= !97,=/,9 -4=49.4>4 ?V<=4-V9 0 V     y   y .L 477V=

,=,>R9/, 4649.4>4 4>V 0 V 7 V>=49 >:97,=R y - 0 7 V>=4 ,=,>R9/, C,T,8RT7,= 7V JRBR= 64

?=:;,?09,9R9 V=,D4>4 =,D/,9 T48,7/, /, 2094T ?:=;,<7,=R V3,?V 0?84T/4= K=L9L= 07V -@

>V-V-/V9 /V A=:;,/, :9 @,9 ,/R 47V ?,9R9,9 T,3 --,> /KA=L9/V DV=-,C.,9R9

Yüklə 237,17 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə