Azərba yca n mġLLĠ elm lər akadem ġyasi a. Bakixanov adina tarġX ĠnstġtutuYüklə 5,21 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə216/223
tarix17.09.2017
ölçüsü5,21 Mb.
#420
1   ...   212   213   214   215   216   217   218   219   ...   223

475 

 

XV  съезд  ВКП(б).  Декабрь  1927  г.  //Стенографический  отче т.  М.,  1961. 

XVI  съезд  ВКП(б)  26  июня-13  ию ля      1930  г.  //Стенографический  

отчет. М., 1935. 

XVII съезд  ВКП(б)  26 января-10 февраля  1934  г. //Стенографичес 

кий о тчет. М., 1931. 

XVIII съезд  ВКП(б ) 10-21 марта 1939  г. // Стено графический отчет.  

М., 1939. 

Sov.ĠKP  qurultayları,  konfransları  və  MK  plenu mların ın  qətnamə  və 

qərarları. I, II, III h issə. Yeddinci nəĢrindən tərcümə ed ilmiĢdir. Bakı, 1954.  

 

  

ZAQAFQAZĠYA VƏ AZƏRBAYCAN HAQQINDA  

PARTĠYA QƏRARLARI 

 

 

Постановление  ЦК  ВКП(б)  "О  состоянии  национальной  печати Азербайджана".  //По  докладу  подо тдела  печати  ЦК  А КП(б).  //  "Известия 

ЦК ВКП(б)", 1926, № 14. 

Постановление  ЦК  ВКП(б)  о т  12  сентября  1927  г.  по  до кладу  

Бакинской организации. //Бюллетень БК АКП(б), 1927, № 9-10. 

О  массовой  работе  на  предприятиях.  //Сборник  важнейших 

решений ЦК ВКП(б) и БК А КП(б) (1926-1928 гг.). Баку, 1928. 

Постановление  ЦК  ВКП(б)  от  25  июля    1929  г.  По  докладу  ЦК 

АКП(б). //Известия ЦК ВКП(б), 1929, № 22. Токаржевский ЕЛ. Изучение основных проблем истории социалис-

тического и  Коммунистического строительства в Азербайджанской ССР.  В 

кн.: 

"Историография социалистического 

и 

Коммунистического строительства в СССР", М., 1962. 

Токаржевский  ЕЛ.  Трудящиеся  Азербайджана  в  объединительном 

движении  за  образование  СССР.  В  кн.:  "40  лет  СССР  и  Закавказской 

Федерации". Баку, 1962. 

Ubaydulin  Ə.  On  il  içərisində  Azərbaycanda  tarix  elmin in  inkiĢafı. 

Bakı 1930. Хавин  А.Ф.  Краткий  очерк  истории  индустриализация  СССР.  М. 

1962. 


Xalqa, vətənə, dövlətə sədaqət. Foto-kitab. Bakı, 1997. 


476 

 

Халилов А.И. 

Трудящиеся 

Азербайджана 

в 

борьбе за 

осуществление кооперативно го плана В.И.Ленина. Баку, 1970.  Xəlilov  Q.  SSRĠ-də  sosialist  ziyalılarının  yaranması  və  inkiĢafı.  Bakı, 

1960. 


Xələfova  A.  Sovet Azərbaycanında  kitabxanaçılıq  iĢi  tarixindən  (1920-

1932-c i illə r). Bakı, 1960. Hacıyeva A. 20-ci illərin siyasi tarixinin  bəzi  məsələləri ("Siyasi tarix" 

kursunu öyrənənlər üçün tədris vəsaiti). Bakı, 1997. 

Həsənov  H.  A zərbaycan  Ko mmunist  Partiyasının  mədəni  quruculuğu 

geniĢləndirmək uğrunda mübarizəsi tarixindən. Bakı, 1960.  Həsənov C.P. "Ağ ləkə"lərin qara kölgəsi. Bakı, 1991. 

Həşimova  A.  XX  əsrin  birinci  yarısında  Azərbaycan  mühacirəti  (30-cu 

illərin sonlarına qədər). Bakı, 1992. 

Hüseynov A.Ə. Əliheydər Qarayev (bioqrafik oçerk). Bakı, 1961. 

Чекисты  Азербайджана  (Документы,  очерки,  рассказы).  Баку, 

1981. 

Чичерин  Г.В.  Статьи  и  речи  по  вопросам  международной 

политики. М., 1961. Cahangirov  Z.,  Prazyan  İ.  Azərbaycan  SSR  iqtisadiyyatının  40  il 

ərzində in kiĢafı. Bakı, 1960. Шабанов  Ф.Ш.  Развитие  советс кой  государственности  в 

Азербайджане. М., 1959. Шабанова  X.  От  первого  десятилетия  ко  второму  десятилетию. 

"ġərq qadını", 1930, № 6. Шахбазов  М.  Очередные  задачи  массовости  культработы.  Баку, 

1928. 


Şahgəldiyev  Н.  Azərbaycanda  Sovet  hakimiyyətinin  qələbəsində  rus 

xalq ının kö məyi. Bakı, 1960. Şıxlınski  Z.B.  Ġkinci  beĢillik  illərində  Azərbaycanda  fəhlə  sinfi  

kolxo zçu  kəndlilə rın  ittifaq ının  möhkəmləndirilməsi  (1933-1937-ci  illər).  Bakı, 

1961. 

Şıxlınski  Z.B.  A zərbaycan  kəndində  sovet  quruculuğu  (1926-1932-cı 

illər). Ba kı, 1975. Шлемова  Ф.  Достижения  сельских  женщин  к  шестой  Годовщине 

Советской власти в Азербайджане. "ġərq qadını", 1926, № 4. Якубовская  СИ.  Строительство  Союзного  Советского  Социалис -

тического Государства 1922-1925 гг. М., 1960. 

 

 477 

 

PARTĠYA QURULTAYLARI, KONFRANS LARI, PLENUMLARI 

 

X съезд РКП(б ). Мар т 1921 г. //Стено графический отчет. М., 1963.  XI  съезд  РКП(б ).  Март-апрель  1922  г.  //Стенографический  отче т. 

М., 1961. 

XII съезд РКП (б ) 17-25 апреля 1923 г. //Стенографический отче т.  

М., 1923. 

XIII

 

съезд РКП (б). Май 1924 /Стенографический отчет. М ., 1963.  XIV

 

съезд  ВКП(б)  18-31  декабря  1925  г.  //Стенографический отчет. М.-Л., 1926. 

XV

 съезд  ВКП(б).  Декабрь  1927  г.  //Стенографический  отчет.  М.,  

1961. 


XVI  съезд  ВКП(б)  26  июня-13  июля  1930  г.  //Стенографический  

отчет. М., 1935. 

XVII съезд  ВКП(б)  26 января -10 февраля  1934  г. //Стенографичес-

кий о тчет. М., 1931. 

XVIII съезд  ВКП(б ) 10-21 марта 1939  г. // Стено графический отчет.  

М., 1939. 

Sov.ĠKP  qurultayları,  kontransları  və  MK  plenu mlarının  qətnamə   və 

qərarları. I, II, III h issə. Yeddinci nəĢrindən tərcümə ed ilmiĢdir. Bakı, 1954.  

 

 

ZAQAFQAZĠYA VƏ AZƏRBAYCAN HAQQINDA PARTĠYA QƏRARLARI 

 

 

Постановление  ЦК  ВКП(б)  "О  состоянии  национальной  печати Азербайджана".  //По  докладу  подо тдела  печати  ЦК  А КП(б).  //  "Известия 

ЦК ВКП(б)", 1926, № 14. 

Постановление  ЦК  ВКП(б)  о т  12  сентября  1927  г.  по  докладу  

Бакинской организации. //Бюллетень БК АКП(б), 1927, № 9-10. 

О  массовой  работе  на  предприятиях.  //Сборник  важнейших 

решений ЦК ВКП(б) и БК А КП(б) (1926-1928 гг.). Баку, 1928. 

Постановление  ЦК  ВКП(б)  от  25  июля  1929  г.  По  докладу  ЦК 

АКП(б). //Известия ЦК ВКП(б), 1929, № 22. 

Постановление ЦК ВКП(б) по докладу ЦК АКП(б). 25 июля 1929 г. 

Баку, 1929. 
Yüklə 5,21 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   212   213   214   215   216   217   218   219   ...   223
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə