Azərba yca n mġLLĠ elm lər akadem ġyasi a. Bakixanov adina tarġX ĠnstġtutuYüklə 5,21 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə215/223
tarix17.09.2017
ölçüsü5,21 Mb.
#420
1   ...   211   212   213   214   215   216   217   218   ...   223

472 

 

Rəhimov K.N. 

Azərbaycan 

KP-n ın 

respublikada 

Sovetləri 

möhkəmləndirmək uğrunda mübarizəsi. Bakı, 1959. Rəsulov  A.B  Azərbaycanda  neft  sənayesinin  inkiĢafı  tarixindən.  Bakı, 

1962. 


Рзаев  А.  Из  истории  высшего  педагогическо го  образования  в 

Азербайджане. Баку, 1957. Rüstəmov  M.  Ə.  A zərbaycan  Sovet  ziyalıların ın  formalaĢ ması  və 

inkiĢafı. Bakı, 1963. Sadıqov  S.N. Naxçıvan Mu xtar Respublikası tarixindən. Bakı, 1995.  

Sadıqov  İ.Q.,  Əzimov  N..  Salahov  M.  V.Ġ.Len in  adına  Dövlət  Pedaqoji 

Ġnstitutu 50 ildə (Qısa tarixi oçerk), Bakı, 1972. Садыхлы М. Ответ тебе даст история... Баку, 1995. 

Садыхов Р. Строительство в Азербайджанской ССР. Баку, 1960.  

Садыхов  Р.Н.  Промышленное  строительство  в  Азербайджане  за 

40 лет (1920-1960 гг.). Баку, 1960. Салахов  М.Н.  Высшее  образование  в  Азербайджане:  история, 

проблемы, перспективы. Баку, 1990. Серебровский  А.  Руководство  В.ИЛенина  восстановлением  

нефтяной промышленности. М., 1958. Səlimov  M.  Azərbaycan  Kommun ist  Partiyası  yeni  iqtisadi  siyasətə 

keçid dövründə (1921-1922-ci illər). Bakı, 1959. Səmədzadə Z. Dağ lıq Qarabağ: Namə lu m həqiqətlər. Bakı, 1995. 

40  лет  СССР  и  Закавказской  Федерации.  Сборник  статей.  Баку, 

1962.40-ле тие Азербайджанской  Сове тской  Социа листической Реа тублики.  

Баку, 1960. Сорокин Г.З. Первый съезд народов Востока. М., 1963.  

Stalin  İ.V.    Proletar  diktaturasının  üç  ili.1920-ci  il  noyabrında  Bakı 

Sovetinin təntənəli ic lasında məru zə. Əsərlə ri, 4-cü c ild. Stalin İ.V. RK(b)P X quru ltayı. 8-16  mart 1921-ci  il.  1. M illi  məsələdə 

partiyanın növbəti vəzifələri. 2. Son söz. Əsərləri, 5-ci cild. Стельник Б.Я. Мир Башир Касумов (Биографический очерк). Баку, 

1960. 


Султанов  Г.  Доклад  о  советском  строительстве  на  первом 

Всеазер-байджанском  съезде  Советов.  //Стенографический  отчет.  Баку, 

1922. 

Султанов  Г.  Краткий  очерк  развития  некоторых  отраслей 

промышленности Азербайджана. Баку, 1923. Султанов Г. Нахкрай и его экономика. Баку, 1927. 

Sultanova  H. 40 bahar. Ba kı, 1960. 


473 

 

Сумбатзаде А.С. Развитие общественных наук в Азербайджанской 

ССР за годы Советской власти. //Известия АН Азерб. ССР, 1957, № 10. 

Tağıyev Ə. Azərbaycanda məktəb tarixi. Bakı, 1985. 

Tağıyev  H.  Sovet  hakimiyyəti  illərində  Azərbaycanda  kitab xana  iĢinin  

inkiĢafı (1920-1955), Bakı, 1960. Tərlanov  M.,  Əfəndiyev  R.  Azərbaycan  Sovet  heykəltəraĢlığı.  Bakı, 

1958. 


Траскунов М.Е. Кавказская Краснознаменная. Тбилиси, 1961.  

Токаржевский  Е.А.  Очерки  истории  Советского  Азербайджана  в 

период  перехода  на  мирную  работу  по  восстановлению  народного  хозяй -

ства (1921-1925 гг.). Баку, 1956. 

Токаржевский  Е.А.  Советский  Азербайджан  -  передовая 

индустриальная  республика.  В  кн.:  "40-летие  Азербайджанской  Советской 

Социалистической Республики". Баку, 1960. 

Токаржевский ЕЛ. Изучение основных проблем истории социалис-

тического и  Коммунистического строительства в Азербайджанской ССР.  В 

кн.: 

"Историография социалистического 

и 

Коммунистического строительства в СССР", М., 1962. 

Токаржевский  ЕЛ.  Трудящиеся  Азербайджана  в  объединительном 

движении  за  образование  СССР.  В  кн.:  "40  лет  СССР  и  Закавказской 

Федерации". Баку, 1962. 

Ubaydulin  Ə.  On  il  içərisində  Azərbaycanda  tarix  elminin  inkiĢafı. 

Bakı 1930. Хавин  А.Ф.  Краткий  очерк  истории  индустриализация  СССР.  М., 

1962. 


Xalqa, vətənə, dövlətə sədaqət. Foto-kitab. Bakı, 1997. 

Халилов 

А.И. 

Трудящиеся 

Азербайджана 

в 

борьбе за 

осуществление кооперативно го плана В.И.Ленина. Баку, 1970. Xəlilov  Q.  SSRĠ-də  sosialist  ziyalılarının  yaranması  və  inkiĢafı.  Bakı, 

1960. 


Xələfova  A.  Sovet Azərbaycanında  kitabxanaçılıq  iĢi  tarixindən  (1920-

1932-c i illə r). Bakı, 1960. Hacıyeva A. 20-ci illərin siyasi tarixinin  bəzi  raəsələləri ("Siyasi tarix" 

kursunu öyrənənlər üçün tədris vəsaiti). Bakı, 1997. 

Həsənov  H.  A zərbaycan  Ko mmunist  Partiyasının  mədəni  quruculuğu 

geniĢləndirmək uğrunda mübarizəsi tarixindən. Bakı, 1960.  Həsənov C.P. "Ağ ləkə"lərin qara kölgəsi. Bakı, 1991. 

Həşimova  A.  XX  əsrin  birinci  yarısında  Azərbaycan  mühacirəti  (30-cu 

illərin sonlarına qədər). Bakı, 1992. 


474 

 

Hüseynov A.Ə. Əliheydər Qarayev (bioqrafik oçerk). Bakı, 1961. 

Чекисты  Азербайджана  (Документы,  очерки,  рассказы).  Баку, 

1981. 


Чичерин  Г.В.  Статьи  и  речи  по  вопросам  международной 

политики. М., 1961. Cahangirov  2.,  Prazyan  İ.  Azərbaycan  SSR  iqtisadiyyatının  40  il 

ərzində in kiĢafı. Bakı, 1960. Шабанов  Ф.Ш.  Развитие  советской  государственности  в 

Азербайджане. М., 1959. Шабанова  X.  От  первого  десятилетия  ко  второму  десятилетию. 

"ġərq qadını", 1930, № 6. Шахбазов  М.  Очередные  задачи  массовости  культработы.  Баку, 

1928. 


Şahgəldiyev  H.  Azərbaycanda  Sovet  hakimiyyətinin  qələbəsində  rus 

xalq ının kö məyi. Bakı, 1960. Şıxlınski  Z.B.  Ġkinci  beĢillik  illərində  Azərbaycanda  fəhlə  sinfi  ilə 

kolxo zçu  kəndliləri  ittifaq ının  möhkəmləndirilməsi  (1933-1937-ci  illər).  Bakı, 

1961. 

Şıxlınski  Z.B.    Azərbaycan  kəndində  sovet  quruculuğu  (1926-1932-ci 

illər). Bakı, 1975. Шлемова Ф. Достижения сельских женщин  к шестой Годовщине 

Советской власти в Азербайджане. "ġərq qadını", 1926, № 4. Якубовская  СИ.  Строительство  Союзного  Советского  Социалис-

тического Государства 1922-1925 гг. М., 1960. 

 

 

PARTĠYA QURULTAYLARI,  KONFRANS LARI, PLENUMLARI 

 

 

X съезд РКП(б ). Мар т 1921 г. //Стено графический отчет. М., 19 63. XI  съезд  РКП(б).  Март-апрель  1922  г.  //Стенографический  отчет. 

М., 1961. 

XII  съезд  РКП  (б)  17-25  апреля  1923  г.  //Стенографический  отчет.  

М., 1923. 

XIII

 

съезд РКП (б). Май 1924 /Стенографический отчет. М ., 1963.  XIV

 

съезд ВКП(б) 18-31 декабря 1925  г. //Стенографический отчет. М.-Л., 1926. 


Yüklə 5,21 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   211   212   213   214   215   216   217   218   ...   223
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə