Azərba yca n mġLLĠ elm lər akadem ġyasi a. Bakixanov adina tarġX ĠnstġtutuYüklə 5,21 Mb.

səhifə214/223
tarix17.09.2017
ölçüsü5,21 Mb.
1   ...   210   211   212   213   214   215   216   217   ...   223

469 

 

Məmmədov  E.İ.  Kənd  təsərrüfatının  elliklə  kollektiv ləĢməsi  illərində 

Azərbaycan kəndində sinfi mübarizə (1930-1937-ci illər), Bakı, 1967. 

Məmmədov  M.R.  Azərbaycan  SSR-də  ümu mi-icbari  təhsilin  həyata 

keçirilməsi. Bakı, 1960. Məmmədov X. Naxçıvan MSSR 40 ildə. Bakı, 1960. 

Məhərrəmov  N.K.  Getsin  gəlməsin...  (Sənədli  publisistik  oçerklər). 

Bakı 1992. Mirhadıyev 

M.M. 

Sovet 


Azərbaycanı 

çiçəklənən 

sosialist 

respublikasıdır. Bakı, 1955. Mirhadıyev  M.M.  Lenin in  sosializm  qurmaq  plan ının  Azərbaycanda 

qələbəsi. Bakı, 1956. Мусабеков Г.И. Избранные статьи и речи.  В  дву х  томах,  т.  I,  1920-

1927 гг. Баку, 1960. Мусабеков Г.М. Избранные статьи и речи, т. II, 1928-1937 гг.,  Баку, 

1962. 


Musayev İ.M. Azərbaycanın  Naxçıvan və Zəngəzur bölgələrində siyasi 

vəziyyət və xarici dövlətlə rin siyasəti (1917-1921-ci illər). Bakı, 1996. Musayev S.B. Sosializm quruculuğu iĢinə  sanballı töhfə. Ba kı, 1985. 

Musayeva T. 1933-1934-cü illərdə A zərbaycanda kolxo zların təsərrüfat-

təĢkilat  və  siyasi  cəhətdən  möhkəmləndirilməsində  sosializm  yarıĢının  rolu. 

//Azərbaycan SSR EA Tarix Ġnstitutunun əsərləri, XV c, 1961. 

Мусаева  ТА.  Борьба  за  развитие  народного  образования  в 

Азербайджане в годы первой пятилетки. Баку, 1964. Мусаева ТА. Культурное строительство в Азербайджане (1920-1940 

гг.). " Культурная революция в СССР (1317-1965 гг.)", М., 1967. Мусаева ТА. Реформа алфавита в Советском Азербайджане в 20 -х 

годах. "История СССР", 1970, № 5. Мусаева  ТА.  Революция  и  народное  образование  в  Азербайджане 

(Очерки  истории  развития  народного  образования  в  Азербайджане  1920-

1940 го ды). Баку, 1979. 

Мусаева  ТА.  Исторический  опыт  культурного  сотрудничества 

Азербайджана 

(20-30-ые 

го ды) 


В 

кн.: 


"Доклады 

Бакинского  

международного симпозиума (20-22 о ктября 1994 г.)". Баку, 1995. 

Мусаева  ТА.  Баку  и  проблемы  письменности  тюркских  народов  в 

20-30-х  го да х.  Роль  Баку  в  международны х  многосторонних  взаимо связях 

Азербайджана.  //Третий  Бакинский  международный  симпозиум.  Баку, 

1997. 470 

 

Мусаева Т. Международные культурные связи Азербайджана в 20-

30-е  го ды.  // Сборник  докла дов  че твер того  Ба кинского  международного 

мимпозиума (4-6 июня 1998 г.). Баку, 1999. Mustafayeva  Ə.S.  Azərbaycanın  maĢınqayırma  sənayesi  sovet 

hakimiyyəti illə rində. Ba kı, 1961. 

Nağı ġey x Zamanlının xatirələri, Bakı, 1997.  

Наджафов  Т.Д.  Весь  пламень  преданного  сер дца,  (об 

А.П.Серебровском). М., 1998. NadirovA.A. Na xç ıvan MSSR. Bakı, 1959. 

Надиров  A.A.  Вопросы  экономического  развития  городов 

Азербайджана. Баку, 1965. Нариманов  Н.Н.  Доклад  о  деятельности  правительства  и 

международном  положении  на  I  Всеазербайджанском  съезде  Советов.  // 

Стенографический отчет. Баку, 1922. 

Нариманов  Н.Н.  Ответ  некоторым  товарищам.  "Бакинский 

рабочий", 15 июня 1922. Нариманов  Н.Н.  Доклад  "О  работе  Союзного  Совета"  на  первом 

Закавказском  съезде  Советов  в  декабре  1922  г.  //Стежмрафический  отчет. 

Тифлис, 1923. 

Нариманов  Н.Н.  Выступление  на  втором  съезде  организаций 

Закавказья  8  марта  1923  г.  //Полный  стенографический  отчет.  Тиф лис, 

1923. 

Нариманов  Н.Н.  Выступление  на  4-м  совещании  ЦК  РКП  с 

ответработниками национальных республик и областей в Москве  12 июня 

1923 г. //Стенографический отчет. М., 1923. 

Нариманов Н.Н. Го д работы без Ленина. "Новый восток", 1925,  № 

1. 


Нариманов Н.Н. "Ленин и Восто к". Б., 1925. 

Нариманов Н.Н. Статьи и письма. М ., 1925. 

Нариманов Н.Н. Собрание сочинений, тт. I, II. М.-Л., 1926. 

Нариманов  Н.Н.  Избранные  произведения,  в  трех  томах,  т.  II, 

(1918-1921). Баку, 1989. 

Наука в АССР за 15 лет. Баку, 1936. 

Naxçıvan MSSR 40 ildə. Bakı, 1960. 

Naxçıvan Mu xtar Respublikası. //Məqalələr toplusu. Bakı, 1999.  

Nərimanov N.N. Əsərləri, Bakı, 1935. 

Nərimanov N.N. V.Ġ.Len in haqqında. Bakı, 1957. 

Nərimanov  N.N.  Ucqarlarda  inqilabımızın  tarixinə  dair  (Ġ.V.  Stalinə 

məktub). Bakı, 1992. 
471 

 

Nəcəfov  X.S.  Ağamalıoğlunun  ictimai-siyasi  və  ateist  görüĢləri.  Bakı, 

1968. 

Никишиин А. Промышленность и по дго товка кадров. Баку, 1929.  

Нифталиев  М.Б.  Культурное  строительство  Нахичеванской 

Автономной  Советской  Социалистической  Республике  (1921-1925). 

Кировабад, 1959. 

Орджоникидзе Г.К. Статьи и речи. М., 1956. 

Османлы  ОМ.  Развитие  промышленности  Кировабада  за  го ды 

Советской власти. Баку, 1961. 

Очерки  истории  Коммунистических  организаций  Закавказья,  ч.  Ц 

Баку, 1971. 

Очерки истории рабочего класса Азербайджанской ССР, т.  I (1917-

1940 гг.). Баку, 1974. 

Памяти Н.Нариманова. //Сб. статей. М., 1924.  

Папуша 

З.Е. 

Ру ководство 

Коммунистической 

партии 


Азербайджана  созданием  и  деятельностью  комитетов  бедноты.  //Труды 

Азерб. филиала НМЛ при ЦК КПСС, т. XVI, 1962. Пашаев  И.  Культура  Советского  Азербайджана,  В  кн.:  "Развитие 

социалистической культуры союзных республик". М ., 1962.  Пашинии  П.  Советский  Азербайджан  (Социально-экономический 

очерк). М, 1948. 

Piriyev  О.  Kolle ktivləĢ mə  illə rində  zəh mətkeĢ  kəndlilərə   münasibətdə 

Lenin p rinsiplərin in qorunması. Bakı, 1960. Полонский Л.А. Чингиз Ильдырым. Баку, 1986. 

Правда  и  только  правда  ("Белые  пятна"  нашей  истории).  Баку, 

1991. 

Промышленность  Азербайджана  за  40  лет  (1920-1960  гг.).  Баку, 1960. 

Раджабов  Р.А.  ЦКК  -  РКП  Азербайджана  в  борьбе  за  построение 

социализма (1920-1934). Баку, 1968. Рафили  М.  Нариман  Нариманов  -  выдающийся  революционер  и 

писатель. Баку, 1956. Рахманов  Г.  10  лет  Азербайджанской  горно-стрелковой  дивизии. 

Баку, 1930. Rəsulzadə M.Ə. ÇağdaĢ Azərbaycan tarixi. Bakı, 1992. 

Rəfiyev В. Aysberqin sualtı hissəsi. Bakı, 1995. 

Rəhimov Ə.C.  1920-ci  ildə Azərbaycanda mülkədar torpaq sahibliy inin  

ləğvi. Bakı, 1962. 


Dostları ilə paylaş:
1   ...   210   211   212   213   214   215   216   217   ...   223


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə