Azərba yca n mġLLĠ elm lər akadem ġyasi a. Bakixanov adina tarġX ĠnstġtutuYüklə 5,21 Mb.

səhifə222/223
tarix17.09.2017
ölçüsü5,21 Mb.
1   ...   215   216   217   218   219   220   221   222   223

493 

 

Социалистическая индустриализац ия Азербайджана (1926-1932 гг.) //Документы и материалы. Баку, 1957. 

Социалистическое строительство А ССР. Стат. сб. Баку, 1935.  

Социалистическое  строительство  Союза  ССР  (1933 -1938  гг.).  М.-

Л., 1939. 

Съезды 

советов 


союзных 

и 

автономных советских 

социалистических  республик  Закавказья.  //Сборник  документов  1923-1937 

гг., т. VI, М., 1964. 

 

DÖVRĠ MƏTBUAT QƏZETLƏR 

 

 

"Azərbaycan xəbərləri". Bakı, 1921. "Azərbaycan K(b)P M K gündəlik xəbərləri". Bakı, 1921. 

"Azərbaycan kolxo zçusu". Bakı, mü xtəlif illər.   

"Azərbaycan kənd təsərrüfatı". Bakı, mü xtəlif illər. 

"Азербайджанская бедно та". Bakı, 1920. 

"Бакинский комсомолец", Bakı, 1934. 

"Бакинский рабочий". Bakı, mü xtəlif illər.  

"Беднота", Bakı, 1923.  

Большевик Каспия".  

Bakı, mü xtəlif illər.  

"Вышка". Bakı, mü xtəlif illər.  

"Qarabağ əkinç isi". Ba kı, 1923.  

"Qızıl yol". Bakı, 1923.  

"Qırmızı A zərbaycan". Bakı, 1920.  

"Qırmızı əsgər". Bakı, 1920, 1941.  

"Qırmızı Gəncə". Gəncə, 1920.  

"Əxbari". Quba, 1921-1922. 

"Железнодорожник Азербайджана".  

Bakı, mü xtəlif illər, "Заря Востока".  

Tbilisi, mü xtə lif illə r. "Zəh mətkeĢ gənc". Bakı, 1921.   

"Известия ЦК АКП(б)". Bakı, mü xtəlif illər.  

"Yeni yol". Bakı, mü xtəlif illər.  

"Кировабадский рабочий". Kirovabad, 1937,  

 "Коммунист". Ba kı, 1920-1921 (rus dilində). 

 "Kommunist". Bakı, mü xtə lif illə r.  

"Красный клич". Bakı, 1920. 494 

 

 "Кузница рабфака". Bakı, 1923. " Gənc iĢçi".  Ba kı, mü xtəlif illər. " Gənc ko mrnunist". Bakı,  

 1921. " Gənc qəzetəsi". Bakı, 1923.   

"Gənc ko mmunist". Nu xa, 1923.  

"Gənc ko mmunist". Gəncə, mü xtəlif illər.  

"Металлист", 1929, 1931, 1932. 

 "Молодежь Азербайджана".Ba kı, mü xtə lif illər.  

"Молодой коммунист". Bakı, 1920.  

"Молодой рабочий". Bakı, mü xtəlif illər.  

"Müəllim qəzeti". Bakı, mü xtəlif illə r. 

"Neft  kadrla rı  uğrunda"  ("За  нефтяные  ка дры").  Ba kı,  1937. 

"Nefttəmizləyən" (Нефтоочиститель"). Bakı, 1929.  

"Neft  texnikası  uğrunda"  ("За  нефтяную  технику").  Bakı,  1933. 

"Правда". Moskva, mü xtəlif illər.  

"Советский Карабах". Stepanakert, 1923.  

"Советский Кировабад". Kirovabad, 1940.  

"Труд". Bakı, 1923. "ġərq qapısı". Naxçıvan, mü xtəlif illər. 

"YaddaĢın  bərpası",  Azərbaycan  Respublikası    MTN  orqanı    "Səhər" 

qəzetinin xüsusi buraxılıĢı, 2000, № 1. 

 

 

JURNALLAR 

 

 

"Azərbaycan arxiv i". Bakı, mü xtəlif illər. "Азербайджанская кооперация". Bakı, 1923. 

"Азербайджанское нефтяное хо зяйство". Bakı, mü xtəlif illər. 

"Azərbaycan Ali Ġqtisadi Sovetinin əxbarı". Bakı, 1921, 1922.  

"Azərbaycan qadını". Вakı, mü xtəlif illər. 

"Azərbaycan kommun isti". Bakı, mü xtəlif illər. 

"Azərbaycan Mərkəzi Statistika Ġdarəsinin bülleteni". Bakı, 1921-1929. 

"Azərbaycan məktəbi". Bakı, mü xtəlif illər. 

"Bakı", 1921-1929. 

"Azərbaycan Sovetləri". Bakı, 1935. 

"Azərbaycan  SSR  Xalq  Maarif  Ko missarlığ ının  bülleteni".  Bakı, 

mü xtəlif illər. 

"Azərbaycan  Xalq  Sənaye  və  Ticarət  Komissarlığ ının  əxbarı".  Bakı, 

1923. 

"Azərbaycan K(b)P M K və BK əxbarı". Bakı, 1920-1923, 1928. 
495 

 

"Ближний Восток". 

Bakı, 1930. 

"Большевик Закавказья". Bakı, 1931. 

"Борьба за урожай". Bakı, 1929. 

"Бюллетень АзЦСУ". Bakı, 1921-1929. 

"Бюллетень  Нар компроса  Азербайджанской  ССР".   Bakı,  mü xtəlif 

illər. 

"Бюллетень Отдела статистики труда". Bakı, 1920. "Ведомости Вер ховного Совета А ССР". Bakı, 1938. 

"Вестник Бакинского Совета". Bakı, 1927. 

"Qızıl Bakı". Bakı, 1924. 

"Qızıl Qələm". Bakı, 1924. 

"Qızıl Qələbə". Bakı, 1924. 

"Qızıl ġərq". Bakı, 1922. 

"Qızıl Gəncə". Goncə, 1928. 

"Dan ulduzu". Tiflis, 1926. 

"Экономико-статистический  бюллетень  Азербайджана".  Bakı, 

mü xtəlif illər. 

"Экономический вестник Азербайджана".  Bakı, mü xtəlif illər. 

"Экономический вестник Закавказья". Tiflis, mü xtəlif illər. 

"Желонка". Bakı, 1924. 

"За нефтяную технику". Bakı, 1933, 1936. 

"За промышленные кадры". Bakı, 1935. 

"Известия  Высшего  Экономического  Совета  Азербайджана".  Bakı, 

1921, 1923. 

"Известия Народно го Комиссариата промышленности и  торговли". 

Bakı, 1923. 

"Известия ЦК и БК А КП(б)". Bakı, 1920-1923, 1928. 

"Ġnqilab və mədəniyyət", Bakı, mü xtəlif illər.  

"Yeni kənd". Bakı, 1925. 

"Yeni mə ktəb". Ba kı 1924. 

"Komsomo l". Bakı, 1926. 

"Красный Баку". Bakı, 1923, 1925. 

"Красная звезда". Bakı, 1920. 

"Красная молодежь". Bakı, 1920. 

"Gələcək". Bakı, 1922. 

"Gənc bolĢevik". Bakı, 1935. 

"Литературный Азербайджан". Bakı, mü xtəlif illər.  

"Maarif və mədəniyyət". Bakı, mü xtəlif illər. 

"Maarif yolu". Bakı, 1925. 
496 

 

"Массовик". Bakı, 1929. "Mədəniyyət". Bakı, 1920. 

"Molla Nəsrəddin". Bakı, mü xtəlif illər. 

"Молодой коммунист". Bakı, 1920. 

"Молодой рабочий". Bakı, 1920, 1923. 

"Молодые бойцы Востока". Bakı, 1921. 

"Müəllimə kö mək". Bakı, mü xtəlif illər. 

"На нефтяной стройке". Bakı, 1931. 

"Народное просвещение". Bakı, 1920. 

"Народное хозяйство". Bakı, 1920. 

"Народы Востока". Bakı, 1920. 

"Партработник". Bakı, 1937. 

"Пропагандист". Bakı, 1939. 

"Профсоюз". Bakı, 1924. 

"Путь школы". Bakı, 1926. 

"Рабочие досуги". Bakı, 1924. 

"Рабочий зритель". Bakı, 1929. 

"Рабочий нефтяник". Bakı, 1940. 

"Рабселькор Азербайджана". Bakı, 1927. 

"Savadlı qızıl əsgər". Bakı, 1922. 

"Советское строительство". Bakı, 1922. 

"Советы Азербайджана". Bakı, 1935. 

"Sosialist qanunçuluğu". Bakı, 1934. 

"Социалистическое хозяйство Азербайджана".  Bakı, 1931, 1934, 

"Спутник коммуниста". Bakı, 1924. 

"Темп". Bakı, 1931. 

"Təbliğatçı". Bakı, mü xtəlif illər.  

"Труд". Bakı, 1927. 

 "Ударник". Ba kı, 1931.  

"Firqə iĢçisi". Bakı, 1934.  

"Xalq maarifı". Bakı, 1920.  

"Hücum". Bakı, 1930.  

"ġərq qadını". Bakı, 1923.  

"ġura quruluĢu". Bakı, 1922-1924. 

 

  

 

 


Dostları ilə paylaş:
1   ...   215   216   217   218   219   220   221   222   223


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə