Azərba yca n mġLLĠ elm lər akadem ġyasi a. Bakixanov adina tarġX ĠnstġtutuYüklə 5,21 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə212/223
tarix17.09.2017
ölçüsü5,21 Mb.
#420
1   ...   208   209   210   211   212   213   214   215   ...   223

463 

 

Гусейнов  И.А.  Коренное  преобразование  азербайджанской  нации 

по  пути  к  социализму.  В  кн.:  "Формирование  социалистических  наций  в 

СССР". М., 1962. Гусейнов  К,  Найдель  М.  Профсоюзы  Советского  Азербайджана. 

Исторический очерк. М., 1962. Гусейнов  М.Д.  Как  произошла  советизация  Азербайджана.  "Заря 

Востока", 28 апреля 1923 г. Гусейнов  М.Д.  Речь  на 

торжественном  заседании 

XIII 

Общебакинской конференции, 

посвященной 

25-летию 

бакинской 

организации  большевиков.  В  кн.:  "Стенографический  о тчет  XIII 

Общебакинской конференции АКП". Баку, 1924. Гусейнов  М.Д.  О  сельско хозяйственном  налоге  на  1925-1926  гг. 

Доклад  III  Закавказскому  съезду  Советов.  //Стенографический  отчет. 

Тифлис, 1925. 

Гусейнов  М.Д.  Идея  независимости  Азербайджана  и  партия  

"Мусават". "Заря Востока", 28 апреля 1925 г. Гусейнов  М.Д.  Тюркская  демократическая  партия  федерапистов 

"Мусават" в прошлом и настоящем, вып. I, Тифлис, 1927. Гусейнов Т. Октябрь в Азербайджане. Баку, 1927. 

Гущин  С.Н.,  Мехтиев  Г.Г.  Социализм  и  благосостояние 

трудящихся советского Азербайджана (1920-1974 гг.). Баку, 1975. Qüdrətov  D.H.  Birinci  beĢillikdə  Azərbaycanda  sovxoz  quruculuğu. 

Bakı, 1962. Qüdrətov D.H. Azərbaycanın qardaĢ sovet respublikaları  ilə iqtisadi və 

mədəni əməkdaĢlığı (1920-1932-ci illər). Bakı, 1973. Гюль К.К., Кулиев А.Н., Надиров А.А. Азербайджан. М., 1970. 

Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin 40 illiyi. Bakı, 1963. Дадашев  ГА.  Комитеты  бедно ты  и  развитие  социалистической 

революции в азербайджанской деревне. //Уч. зап. АГУ им. С.М.Кирова, 

1960, № 2. 

Данилов  В.П.  Создание  материально -технических  предпосылок 

коллективизации сельского хозяйства в СССР. М., 1957.  Джафаров  Дж.  Азербайджанский  драматический  театр.  Баку, 

1962. 


Джафарли М.Ш. Политический террор и судьбы азербайджанских 

немцев. Ваку, 1928. Dilbazov  Ə.K.  Bakı  fəhlələrinin  A zərbaycan  kəndlilərinə  kö məy i 

(1920-1923). Ba kı, 1959. 
464 

 

Dilbazov  Ə.K.  Azərbaycan  SSR-də  sosialist  sənayesinin  yaranması  və  

inkiĢafı. Bakı, 1974. 

Дилбазов  А.К.  Формирование  социалистической  промышленности 

Азербайджана. // Учеб. пособие. М., 1976. 

Достижения  науки  в  Азербайджане  за  40  лет  (1920 -1960).  Баку, 

1960. 


Əlizadə  N.  Lənkəran  qəzası  zəhmotkeĢlərin in  Sovet  hakimiyyətinin  

qəlobosi və möhkəmləndirilməsi uğrunda mübarizəsi tarixindən. Bakı, 1963.  Əliyev  Ə.P.  Sovet  hakimiyyəti  illərində  Azərbaycan  neft  sənayesinin 

inkiĢafı. Bakı, 1957. Əliyev  Ə.  Naxçıvanda  sovet  hakimiyyətinin  qurulması  və 

möhkəmləndirilməsi uğrunda mübarizə. Bakı, 1960. Əliyev İ. Dağlıq Qarabağ: Tarix, faktlar, hadisələr. Bakı, 1989.  

Əliyev  X.  Kommun ist  Partiyası  Azərbaycanda  pambıqçılığın  in kiĢafı 

uğrunda mübarizədə. Bakı, 1960. Əliyev  X.  Azərbaycan  Kommun ist  Partiyasının  fəhlə-kəndli  ittifaqının  

möhkə mləndirilməsi uğrunda mübarizəsi tarixindən. Ba kı, 1961.  Əliyev  X.,  Əlimirzəyev  X.  Azərbaycanda  kənd  təsərrüfatının 

kollektivləĢdirilməsi tarixindən (1930-1934-cü illor). Bakı, 1957. Əliyev. H.Ə. Müstəqillik yolu. Bakı, 1997. 

Əliyev Н.Ə. Müstəqilliyimiz əbədid ir. I, II cild lər. Bakı, 1997.  

Əliyev Н.Ə. Dil və mənəvi dəyər. Bakı, 1998. 

Əliyev S. Azərbaycanda neft sənayesinin inkiĢafı tarixindən. Bakı, 1960  

Əliyeva  Э.М.   M.Qorki  adına A zərbaycan  Dövlət  Gənc TamaĢaçılar 

Teatrı. Bakı, 1961. Əlimirzəyev X. A zərbaycan kəndi Sovet hakimiyyəti illəridə. Bakı, 1963 

Ənnağıyev  Ə.  Azərbaycanda  komso molun  yaran ması  tarixindən.  Bakı, 

1958 


Əfəndiyev S.M. SeçilmiĢ əsərləri. Ġki cilddə, II cild. Bakı, 1990. 

Əhədov A. Azərbaycan ko msomo lunun Ģanlı yolu. Bakı, 1960.  

Əhmədov 

X. 

Azərbaycanda 

Sovetlərin 

yaran ması 

və 

möhkəmləndirilməsi (1920-1925-ci illər). Bakı, 1966. Əhmədova F. Nəriman Nərimanov. Ġdeal və gercəklik. Bakı, 1998.  

Заргаров  А.А.  Воспроизво дство  рабочей  силы  в  промышленности 

Азербайджанской ССР. Баку, 1969. İbişov  F.  Azərbaycan  kəndində  sosial-siyasi  proseslər  (1920-1930-cu  

illər). Bakı, 1996. İbrahimov  Z.İ.  V.Ġ.Lenin  və  A zərbaycanda  sosializm  inqilabın ın 

qələbəsi. Bakı, 1970. 
465 

 

İbrahimli X.S. Azərbaycan siyasi mühacirəti (1920-1991). Bakı, 1997. Ильдрьш Ч.И. Организация красной военной силы. " Коммунист", 8 

мая 1920 г. Ильдрьм  Ч.И.  Проблема  Закавказской  металлургии  (К  вопросу  о 

Дашкесане). "Экономический вестник Азербайджана", 1927, № 15.  

Ильдрьш Ч.И. К электрификации АССР. "Экономический вестник 

Азербайджана", 1927, № 16. İmanzadə S. Oktyabr sosialist inqilab ı və Azərbaycanda qadın azadlığı. 

Bakı, 1957. İsayev İ.A. Sosialist Bakısı (1920-1940-cı illər). Bakı, 1964. 

Искендеров  M.C.  Азербайджанская  партийная  организация  в 

борьбе  за  восстановление  и  реконструкцию  нефтяной  промышленности 

республики. //Труды Института истории А Н Азерб. ССР, т.  III, Баку, 1953. 

Исмаилов  Е.,  Гасанов  Д.  Во  имя  правды  и  справедливости  (О Шема-хи нском  процессе  в  30-40-х  годах).  "Коммунист  Азербайджана", 

1988, № 10, стр. 70-75. 

Ġstila qurbanları. Bakı, 1993. 

История Азербайджана, т. III, ч. 2, Баку, 1963. 

История Азербайджана. Баку, 1979. 

История  дипломатии.  Дипломатия  в  период  подготовки  второй 

мировой войны (1919-1939 гг.), т. 111, М.-Л., 1945. 

История  Коммунистической  партии  Советского  Союза.  В  6 -ти  т.; 

т. ту, кн. 1. Коммунистическая партия в борьбе за построение социализма в 

СССР (1921-1937 гг.). Книга первая (1921-1929 гг.). М., 1970. 

История Коммунистической пар тии Советского Союза, т. IV, кн. 2. 

Коммунистическая  партия  в  борьбе  за  построение  социализма  в  СССР 

(1921-1937 гг.). Книга вторая (1929-1937 гг.). М., 1971. 

История  Коммунистической партии  Советского  Союза,  т.  V, кн. 1. 

Коммунистическая  партия  накануне  и  в  годы  Великой  Отечественной 

войны, в период упрочения и развития социалистического общества (1938-

1955); Книга первая (1938-1945 гг.). М ., 1970. 

История России. Учебник, М., 1997. 

История России (с древнейших времен до наших дней). М., 1999.  

История  СССР  (с  древнейших  времен  до  наших  дней).  Серия 

вторая,  т.  VIII.  Борьба  советского  народа  за  построение  фундамента 

социализма в СССР. 1921-1932 гг. М., 1967. 

История  СССР  (с  древнейших  времен  до  наших  дней).  Серия 

вторая, т. IX. Построение социализма в СССР. 1933-1941 гг. М., 1971. 
Yüklə 5,21 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   208   209   210   211   212   213   214   215   ...   223
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə