Azərba yca n mġLLĠ elm lər akadem ġyasi a. Bakixanov adina tarġX ĠnstġtutuYüklə 5,21 Mb.

səhifə208/223
tarix17.09.2017
ölçüsü5,21 Mb.
1   ...   204   205   206   207   208   209   210   211   ...   223

451 

 

224. 

ARDA, f. 57, s. 1, i. 984, v. 31-38. 

225.

 

Azərbaycan arxivi, 1969, №1 (7), səh. 101. 226.

 

ARDA, f. 2889, s. 1, i. 182, v. 126. 227.

 

Yenə orada, f. 57, s. 1, i. 1079, v. 1. 228.

 

Мурсал  Щаджафов.  Искусство, рожденное революцией.  Баку, 1981. 

229.


 

ARDA, f. 2987, s. l, i. 19, v. 58. 

230.

 

Yenə orada, f. 2889, s. 1, i. 182, v. 155. 231.

 

Yenə orada, f. 2987, s. 1, i. 21, v. 6. 232.

 

Yenə orada, i. 19, v. 58. 233.

 

История Азербайджана в трех томах, Т.  III, ч. 2, стр. 76. 234.

 

Azərbayan arxivi, 1969, №1 (7), səh. 100. 235.

 

ARDA, f. 2987, s. 1, i. 387, v. 37. 236.

 

Azərbaycan arxivi, 1969, №1 (7), səh. 102. 237.

 

ARDA, f. 299, s. 1, i. 15, v. 218.  

 

 IX FƏS ĠL 

 

 

1. 

Азербайджан в цифрах. Краткий стат. сб. Баку, 1964, стр. 20.  

2.

 

Yenə orada. 3.

 

Yenə orada, səh. 9. 4.

 

20 лет 

Азербайджанской 

Советской 

Социалистической 

республики. Стат. сб., Баку, 1940, стр. 13. 

5.

 Азербайджан  в  цифрах.  Краткий  стат.  сб.,  стр,  9;  А.А.Надиров 

Вопросы экономического развития город ов Азербайджана. Баку,  1966 стр. 

29. 

6.

 Ито ги 

Всесоюзной 

переписи 

населения 

1959 

го да. 


Азербайджанская  ССР.  М.,  1963,  стр.  16-17;  А.А.Надиров.  Вопросы 

экономического развития городов Азербайджана, стр . 29.  

7.

 

А.А.Надиров.  Вопросы  экономического  развития  городов Азербайджана, стр. 24. 

8.

 Баку в цифрах. Стат. сб., Баку, 1967, стр. 7. 

9.

 Коммунальное  хозяйство  г.  Баку  1927/28-1931  гг.  Стат.  сб., 

Баку, 1932, стр. 21; RDĠA, f. 4372, s. 38, i. 6671, v. 55. 

10.

 

20  лет  Азербайджанской  Советской  Социалистической республики.  Стат. сб., стр. 7; Итоги  Всесоюзной переписи населения 1959 


452 

 

года. Азербайджанская ССР, стр. 45. 11.

 

Очерки  истории  рабочего  класса  Азербайджанской  ССР.  Т.  1. (1917-1940 гг.). Баку, 1974, стр. 230.  

12.


 

Yenə orada. 

13.

 

Azərbaycan  Respublikası  Mərkəzi  Statistika  Ġdarəsi  Arxivi,  f.  1,  s. 14,  i.  1,  v.  17;  Azərbaycan  Respublikası  Dövlət  Arxivi,  f.  2511,  s.  3,  i.  385,  v. 

16. 


14.

 

Yenə orada. 15.

 

Труд в СССР. Стат. ежегодник. М., 1935, стр. 358, 359.  16.

 

Yenə orada, səh. 360, 361. 17.

 

ARDA, f. 2511, s. 3, i. 385, v. 1-6. 18.

 

Azərbaycan  Rcspublikası  Dövlət  Siyasi  Partiyalar  və  ictimai Hərəkatlar Arxivi, f. 1, s. 313, i. 78, v . 35. 

19.


 

ARDA, f. 2511, s. 3, i. 385, v. 1-6; A RMSĠA, f. 1, s. 14, i. 1, v. 17. 

20.

 

Azərbaycan  SSR  xalq  təsərrüfatı.  Stat.  kü lliyyatı.  Bakı,  1957,  səh. 73. 

21.


 

Народное  хозяйство  СССР  1922-1972  гг.  Юбилейный  стат. 

справочник. М., 1972, стр. 587. 

22.


 

ARDA, f. 2511, s. 3, Ġ. 393, v. 2. 

23.

 

Yenə orada, i. 387, v. 1. 24.

 

Азербайджан в цифрах. Краткий стат. сб., стр. 9.  25.

 

Народное хозяйство, 1921, №2-3, стр. 4, 5. 26.

 

ARDA, f. 2511, s. 3, i. 387, v. 25. 27.

 

Yenə orada, v. 20. 28.

 

Yenə orada, s. 7, i. 34, v. 17. 29.

 

Народне образование. Наука и  культура в  СССР.  Стат. сб., М., 1976, стр. 247. 

30.


 

Azərbaycan  Ko mmunist  Partiyası  rəqəmlərlə.  Stat.  məcmuəsi. 

Bakı, 1970, səh. 23. 

31.


 

Sov.ĠKP... qətnamə və qərarları. III h., Bakı, 1954, səh. 222, 223. 

32.

 

Azərbaycan  Ko mmunist  Partiyası  rəqəmlərlə.  Stat.  məcmuəsi,  səh. 23. 

33.


 

Азербайджанская  коммунистическая  пар тия  (б)  к  XII  съезду  

АКП(б)  и  XII  Общебакинской  Пар тконференции  (в  цифрах  и  диафаммах). 

Баку, 1934. 

34.

 

Azneftin iĢi haqqında. Bakı, 1934, səh. 23. 35.

 

Azərbaycan  Kommunist  Partiyası  tarixin in  oçerklə ri.  Bakı,  1954,  səh. 541. 

36.


 

Sov.ĠKP... qətnamə və qərarları, III h., səh. 311. 
453 

 

37. 

Yenə orada, səh. 344-345. 

38.

 

Azərbaycan  Ko mmunist  Partiyası  rəqəmlərlə.  Stat.  məcmuəsi,  səh. 23. 

39.


 

Yenə orada, səh. 42. 

40.

 

ARMSĠA, f. 1, s. 14, i. 2, v. 8; s. 3, i. 17, v. 214. 41.

 

Профсоюзы  Азербайджана  XII  съезду  А КП(б).  Баку,  1934,  с.  107. 

42.


 

Отчет Центрального Комитета Профессионального союза рабо -

чих нефтепромыслов Кавказа (1934-1937 гг.). М., 1937, стр. 8. 

43.


 

Yenə orada, səh. 9. 

44.

 

Очерки  истории  рабочего  класса  Азербайджанской  ССР.  Т.  I (1917-1940 гг.), с тр. 160; Ta rix və onun proble mlə ri. Ba kı,  2000, №1, səh. 130. 

45.


 

История  СССР.  Т.  IX  (построение  социализма  в  СССР  1933-

1941 гг.). М ., 1971, стр. 204. 

46.


 

И.Самедов. Этапы большого пу ти. Баку, 1970, стр. 45.  

47.

 

Газета "Бакинский рабочий", 12 февраля 1936 г. 48.

 

И.Мамедов.  Комсомол  Азербайджана  -  первый  помощник Коммунистической  Партии в борьбе за построение социализма (1926-1937 

гг.). Автореф. дисс. док. ист. нау к. Баку, 1974. 

49.

 

ARDA, Bakı filialı, f. 39, s. 1, i. 1556, v. 3. 50.

 

K.Rəhimov. Sovet demo kratiyasının  Len in prmsip lərinin təntənəsi. Bakı, 1967, səh. 64. 

51.


 

Rusiya Fcderasiyası Dövlət Arxiv i, f. 3316, s. 29, i. 806, v. 4, v. 4. 

52.

 

ARDA, f. 379, s. 3, i. 1232, v. 91. 53.

 

Z.B.ġıxlinski.  A zərbaycan  kəndində  sovet  quruculuğu  (1933-1937-ci illər), Bakı, 1965, səh. 155. 

54.


 

Yenə orada, səh. 82. 

55.

 

K.Rəhimov.  Sovet  demokratiyasının  Lenin  prinsiplərinin  təntənəsi. Bakı, 1967, səh. 66. 

56.


 

Azərbaycan Ko mmunist Partiyası tarixin in oçerkləri, səh. 566. 

57.Yenə orada, səh. 567. 

 

  

 

 

 

 

 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   204   205   206   207   208   209   210   211   ...   223


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə