Azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasi a. Bakixanov adina tariX İnstitutuYüklə 4,04 Mb.

səhifə169/189
tarix24.12.2017
ölçüsü4,04 Mb.
1   ...   165   166   167   168   169   170   171   172   ...   189

153.

 

Gürcüstan MDTA, fond 5, siyahı 1, iş 308, v. 47. 154.

 

Кавказский календарь на 1868 г., стр. 417. 155.

 

Р.Дж.Сулейманов.  Торговые  связи  Азербайджана  с  центральной 

Россией в первой половине XIX в. Авторефер. дис, Баку, 1975, стр. 47. 

156.


 

R.C.Süleymanov. Göstərilən avtoreferatı, səh. 52. 

157.


 

"Əkinçi" qəzeti, 29 fevral 1876-cı il, № 4. 

158.

 

Həsənbəy Zərdabi. Seçilmiş əsərləri. Bakı, 1960, səh. 64-65. 159.

 

M.Ə.Musayev.  XIX  əsrin  sonlarında  Bakı  şəhərinin  ticarəti.  Bakı, 

1972, səh. 170. 

160.


 

Yenə orada, səh. 177. 

161.

 

Yeno orada, səh. 173. 162.

 

Yenə orada, səh. 30-31. 163.

 

Rusiya MDTA, f. 1284, siyahı 223, iş 76, v. 29. 164.Первая  всеобщая  перепись  населения  Российской  империи, 

1897  г.  Бакинская  губерния.  СПб.,  1950,  стр.  104-105,  т.  63;  Елизавет- 

польская губерния. СПб., 1904, стр. 114-115. 

165.


 

"Kaspi" qəzeti, 25 sentyabr 1886-cı il, № 211; Azərb. MDTA, f.389, 

siyahı 4, iş 778, v. 22-30. 

166.


 

M.Ə.Musayev.  XIX  əsrdo  Bakı  şəhərinin  ticarəti,  səh.  119-120; 

M.Ə.Musayev. XIX əsrin sonlannda Bakı şəhərinin ticarəti, səh. 78. 

167.А.Е.Ушаков. 

Революционное 

движение 

демократической 

интеллигенции в России, М., 1976, стр. 9. 

168.

 

Кавказский  календарь  на  1893  г.  стр.  75;  Обзор  Елизаветполь-ской губернии за 1895 г., стр. 44. 

169.


 

M.Ə.Musayev. XIX əsrin sonlarında Bakı şəhərinin ticarəti, səh. 76. 

170.


 

Gürcüstan MDTA., f. 14, siyahı 11, iş 26, v. 10. 

171.

 

Кавказский календарь на 1886 г., стр. 201-202. 172.

 

M.Ə.Musayev. XIX əsrin sonlarında Bakı şəhərinin ticarəti, səh. 183. 

173.

 

Rusiya MDTA, f. 583, siyahı 16, iş 44, v. 2. 174.

 

Исторический  обзор  кредитных  установлений  в  России.  Соста-витель И.А.Печергин. СПб., 1904, стр. 121 

175.


 

Rusiya MDTA, f. 20, siyahı 6, iş 192, v. 10; f. 583, siyahı 2, iş 1295, 

v. 125; f. 587, siyahı 44, iş 34, v. 107; f. 595, siy. 6, iş 183, v. 59. 

176.


 

Л.Е.Шепелев.  Кредитные  учреждения  в  Баку  в  конце  XIX  -

начале XX вв. Əlyazması. TİEA, iş 4609, v. 6. 

177.

 

Rusiya MDTA, f. 1152, VIII cild, iş 607, v. 4; Yenə orada, iş 76, v. 28. 178.

 

М.И.Боголепов.  Государственный  банк  и  коммерческий  кредит. 

Банковая энциклопедия, т. I. Киев, 1914, стр. 336. 

179.


 

Кавказский календарь на 1856, 1859, 1863, 1867, 1872 гг. 
180. 

Первая  всеобщая  перепись  населения  Российской  империи 

1897  г.  Елизаветпольская  губерния.  СПб.,  1904;  Бакинская  губерния. 

СПб., 1905. 

181.

 

Кавказский календарь на 1901 г. Отд. III. Тифлис, 1900, стр. 59-65. 182.

 

Первая  всеобщая  перепись..,  Елизаветпольская  губерния,  səh.3, 129; Бакинская губерния, стр. 119-141. 

183.Yenə orada. 

184. Yenə orada. 

185.


 

Yenə orada. 

186.

 

Yenə orada. 187.

 

В.Ушаков.  Революционное  движение  демократической  интел-

лигенции в России. М., 1976, стр. 9. 

188.


 

Первая всеобщая перепись... 1897. 

189.

 

Кавказский календарь на 1872, 1874 və siyahıyaalma materialları. 190.

 

Rusiya MDTA, f. 396, siyahi, 12, iş 152, v. 44. 191.

 

Первая  всеобщая  перепись.  Бакинская  губерния,  стр.  1.  Елиза-ветпольская губерния, стр. 1. 

 

VI FƏSĠL 

 

1.

 Материалы  но  вопросу  о  распространении  действия  крестьянского 

поземельного  Банка  на  Закавказский  край.  СПб.,  1904,  стр.  118-119;  Н.А. Смирнов. Земельный фонд Азербайджана. // Изв. Азербайджанского ИСУ, № 

3, 1922, стр. 81. 

2.

 

Azərb. MDTA, f. 187, s. 1, iş 442, v. 10; Д.Биниятов. Десять лет на стройке социализма. Б., 1930, стр. 10. 

3.

 Rusiya  SMDTA,  f.  592,  s.  1,  iş  589,  v.  17-20;  Елизаветпольская 

губерния. Свод стат. данных, извлеченных из посемейных списков населения 

Кавказа.  Т.,  1888,  стр.  V-XVIII;  Сборник  статистических  данных  о 

землевладении  и  способах  хозяйства  в  5  губерниях  Закавказского  края.  Т., 

1899, стр. 90, 96-97. 

4.

 А.Г.Дадашев.  О  феодально-крепостнических  остатках  в  порефор-

менном  Азербайджане,  стр.  140;  М.А.Исмаилов.  Капитализм  в  сельском 

хозяйстве Азербайджана на исходе XIX и начале XX вв. Б., 1964, стр. 66. 

5.

 Gürcüstan MDTA, f. 14, s. 1, iş 29, v. 61. 

6.

 Yenə orada. 

7.

 МИЭБГЗК.  Материалы  для  изучения  экономического  быта  госу-

дарственных крестьян Закавказского края, т. VII, стр. 613-614. 

8.

 

Hər yerdə söhbət torpaqdan istifadə hüququnun satılmasından gedir. 9.

 

Azərb. MDTA, f. 43, s. 2, iş 1126, v. 1-375. 10.

 

Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. 


Dostları ilə paylaş:
1   ...   165   166   167   168   169   170   171   172   ...   189


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə