Azərbaycan respublikasi kənd təSƏRRÜfati naziRLİYİ aqrar elm məRKƏZİYüklə 0,83 Mb.

səhifə66/66
tarix23.08.2018
ölçüsü0,83 Mb.
1   ...   58   59   60   61   62   63   64   65   66

' —  t
və  İqtisadiyyat  qəzetində  çıxışlar  edilmiş  və  məqalələr  dərc 
olunmuşdur.  Habelə  “İnsanm  bilik  (intellektual)  kapitalının 
formalaşmasmda ictimai  şüurun rolu” mövzusunda məqaləsi 
dərc  edilmiş  və  tövsiyələr  irəli  sürülmüşdür.  “Statistika: 
ümumi nəzəri məsələlər” I kitab və “Statistika:  sosial-iqtisadi 
məsələlər”  II  kitab  hazırlamışlar.  Bu  kitablar  Bakı  Dövlət 
Universitetinin 
Gömrük 
işinin  təşkili 
və 
idarəetmə, 
Beynəlxalq  iqtisadi  münasibətlər  kafedralannm  28  sentyabr
2010-  cu  il  tarixli  birgə  iclası,  Beynəlxalq  münasibətlər  və 
beynəlxalq  hüquq  fakültəsinin  Elmi  Şurasınm  8  oktyabr
2010-cu  il  tarixli  iclası,  Beynəlxalq  münasibətlər  və 
beynəlxalq  hüquq  fakültəsinin  Elmi-Metodik  Şurasmm  1 
oktyabr 2010-cu il tarixli iclasında, Azərbaycan Respublikası 
Təhsil  Nazirliyinin  Elmi-Metodik  Şurasınm  İqtisadiyyat 
bölməsinin  11  noyabr  2010-cu  il  tarixli  iclasında  müzakirə 
edilmiş və dərs vəsaiti kimi nəşr olunması tövsiyə edilmişdir. 
Azərbaycan  Respublikası  Təhsil  Nazirliyinin 
13  yanvar
2011-ci  il tarixli, 63  nömrəli  əmri  ilə təsdiq edilərək, 2011-ci 
ildə “Avropa” nəşriyyatı tərəfındən çap edilmişdir.
Əlisa Zeynallı beynəlxalq arenada da maraqlı  çıxışları ilə 
fəal  iştirak  edir  və  faydalı  təkliflər  irəli  sürür,  praktiki 
təcrübələri öyrənir.
1998-ci  ildə Rusiya Federasiyasının  Sankt-Peterburq şəhə- 
rində  keçirilən  VI  Beynəlxalq  Aqroseminarda  iştirak  etmiş 
və  “XXI  əsrin  astanasında  aqrar  statistikanm  problemləri” 
mövzusu  üzrə  çıxış  etmişdir  (Get  Document  -  Sixth 
IWG.AGRI  Seminar  on  Agricultural  Statistics:  Russian 
Federation,  St),  1999-cu  ildə  Türkiyə  Statistika  İnstitutunda 
beynəlxalq  seminarda,  Moldova  Statistika  və  Təhlil  Büro-
314
sunda beynəlxalq  seminarda,  2000-ci  ilin  fevral  və  sentyabr 
aylannda  Almaniya  Statistika  Təşkilatmda  beynəlxalq 
seminarlarda,  2000-ci  ildə  Gürcüstan  Statistika  Təşkilatmda 
beynəlxalq  seminarda,  2002-ci  ildə  Roma şəhərində  (İtaliya) 
Ümumdünya  Ərzaq  və  Kənd  Təsərrüfatı  (FAO)  tərəfindən 
keçirilən  təlim  kursunda,  FAO  tərəfmdən  Azərbaycanda
2002-ci  ilin  iyun  və  oktyabr  aylarmda,  2003-cü  ilin  aprel 
aymda  keçirilən  təlim  kurslarmda  iştirak  etmiş  və  müvafıq 
diplomlar  almışdır,  2008-ci  ildə  Vaşinqtonda  (ABŞ)  Kənd 
Təsərrüfatı  Departamentində  (Nazirliyində)  kənd  təsərrüfatı 
statistikasınm təşkili məsələlərini öyrənmişdir.
2011-ci  ildə  Azərbaycanda  ərzaq  balanslannm  metodo- 
logiyasınm  təkmilləşdirilməsi  və  beynəlxalq  standartlara 
uyğunlaşdırılması  istiqamətində  Əlisa  Zeynallınm  rəhbərliyi 
altında  məqsədyönlü  və  faydalı  işlər  aparmışdır.  Belə  ki, 
Avropa  Qonşuluq  Siyasəti  Şərq  məkanmda  ərzaq  təhlükə- 
sizliyi  üzrə  qərarlarm  qəbul  edilməsinin  yaxşılaşdınlması 
üçün  məlumat  sistemləri  üzrə  AB/FAO  Proqramı  Avropa 
Komissiyasmın  Ərzaq  təhlükəsizliyi  tematik  Proqramı 
(2007-2010-cu  illərdə)  çərçivəsində  əməkdaşlıq  nəticəsində
2011-ci  ilin  may  ayında  Bakıda  seminar  təşkil  edilmiş  və 
FAO-nun 
mütəxəssisləri 
ilə 
müzakirələr 
aparılmışdır 
(EC/FAO  Programme  on  Information  Svstems  to  Improve 
Food 
noyabr  ayında  Litva  Respublikası  Statistika 
Departamentində  ərzaq balanslannın  tərtib  edilməsi  təcrübə- 
sini  öyrənməklə  yanaşı,  Azərbaycanda  ərzaq  balanslarının 
tərtib  olunması  təcrübəsi  barədə  çıxış  etmiş  və  iki  ölkənin 
mütəxəssisləri 
arasmda 
fıkir 
mübadiləsi 
aparılmışdır 
EC/FAO  Programme  on  Information  Svstems  to  Improve
315


Food  Securitv;  dekabr  aymda  İtaliyanm  Roma  şəhərində 
FAO-nun mütəxəssisləri  və bir sıra  ölkələrin  mütəxəssisləri- 
nin iştirakı ilə keçirilən seminarda çıxış etmiş və müzakirələr 
aparmışdır (Prezentace aplikace PowerPoint).
2012-ci  ilin  mart  aymda  FAO-da  “Ərzaq  və  qida  təhlü- 
kəsizliyi  üzrə  informasiya:  qəbul  edilən  qərarlann  səmərə- 
liliyinin  real  qiymətləndirilməsi”  mövzusunda  keçirilmiş 
Beynəlxalq  Elmi  Simpoziuma,  habelə  İnsan  Hüquqlan  və 
Qlobal  Sülh  təşkilatı  tərəfindən  keçirilən  Beynəlxalq  Kon- 
fransa  “Bazar  iqtisadiyyatı  şəraitində  ərzaq  təhlükəsizliyinin 
təmin  edilməsinin  bəzi  prinsipləri”  mövzusunda  tezislər 
(slayd  formasmda)  göndərilmişdir.  Əlisa  Zeynallı  ölkənin 
ictimai  həyatında da fəal  iştirak edir.  O, Azərbaycan İqtisad- 
çılar  Birliyi  və  Azərbaycan  Jumalistlər  Birliyinin  üzvüdür. 
Elmi  konfranslarda,  mətbuat  orqanlannda  vaxtaşın  çıxışlar 
edir.  Ümumiyyətlə,  130-dən  çox  elmi,  elmi-praktik  tezis, 
məqalə  və  monoqrafıyalann  müəllifıdir.  1994-cü  ildə  Azər- 
baycan  İcarədarlar  və  Sahibkarlar  İttifaqı  və  Azərbaycan 
Kütləvi  İnformasiya  Vasitələri  İşçiləri  Həmkarlar  İttifaqı 
tərəfindən  “Azərbaycanın  iqtisadi  dirçəlişi”  mövzusunda 
keçirilən  müsabiqənin  qalibi  olmuş,  2002-ci  ildə  isə  “İqtisa- 
diyyat və audit” elmi-praktik jumalında dərc  edilmiş  ən yaxşı 
məqalələr üçün elan edilən müsabiqədə I yeri tutmuşdur.
Əlisa  Zeynallı  gənc  nəslin  təlim-tərbiyəsində  də  özünün 
bilik  və  bacarığmı  əsirgəmir.  Bakı  Dövlət  Universitetinin 
“İqtisadi  və  sosial  coğrafiya”  kafedrasında  pedoqoji 
fəaliyyətini davam etdirir.
Rus və ingilis dillərini bilir.
Ailəlidir. İki oğlu var.
316
MÜNDƏRİCAT
Giriş....................................................................... .....................................4
Mahmudov Əhməd Əkbər oğlu............................................................ 18
Nadirov Asəf Abbasqulu oğlu............................................................... 29
Ələsgərov Ağasəlim Kərim oğlu........................................................... 41
Muradov Şahbaz Musa oğlu................................................................. 52
Musayev Akif Fərhad oğlu.................................................................... 62
Məmmədov Aydın İsrafll oğlu.............................................................. 67
Mirzəyev Soltan Abbas oğlu................................................................. 71
Məmmədov Rasim Fəti oğlu.................................................................74
Hacıyev Əhməd Hafiz oğlu....................................................................76
Qasımov Həsən Allahyar oğlu..............................................................79
Verdiyev Əhməd Çoban oğlu................................................................ 81
Salahov Sadıq Vəli oğlu.........................................................................87
Allahverdiyev Həsən Bəkir oğlu...........................................................93
Alıyev İsa Hüseyn oğlu...........................................................................98
Ataşov Bəyah Xanalı oğlu....................................................................102
Balayev Rəsul Ənvər oğlu ...................................................................106
Cahangirov ƏIi Dadaş oğlu.................................................................109
Cəbrayılov Şakir Əbiş oğlu.................................................................111
İbrahimov Eldar Rza oğlu.................................................................. H 4
Niftullayev Vaqif Məmmədqulu oğlu............................................... 116
İbrahimov İslam Hacı oğlu................................................................ 119
Əhmədov İsa Vəli oğlu........................................................................ 125
Əhmədov Afət Tərlan oğlu................................................................. 128
Əliyev Ramil  Bəylər oğlu.................................................................... 131
Adigözəlov Fikrət Salam oğlu............................................................ 135
Əlirzayev Əli Qənbərəli oğlu.............................................................. 142
Qarayev İslam Şamil oğlu.................................................................. 146
Hüseynov Məcid Əli oğlu.................................................................... 150
Xəlilov Həmzə Ağakişi oğlu................................................................ 153
İsayev Veysəl İlyas oğlu...................................................................... 154
İsgəndərov Ramiz Kamal oğlu.......................................................... 158
317


Qasımov Əbülfəz Cəbrayıl oğlu.........................................................162
Qəhrəmanov Rüstəm Cəbrayıl oğlu..................................................165
Rüstəmov Ağarza Ağahəsən oğlu......................................................168
Səbzəliyev Sifariz Mirzəxan oğlu....................................................... 173
Şirəliyev Asif İsmayıl oğlu.................................................................. 176
Hüseynov Məhərrəm Cəlal oğlu........................................................ 178
Məmmədov İbrahim Xəlil oğlu.......................................................... 180
Abbasov Anar Fazil oğlu.................................................................... 182
Vəliyev Akif Həmzə oğlu.................................................................... 184
Əliyev Həsən Musa oğlu..................................................................... 187
Tağıyev Tağı Məsim oğlu................................................................... 189
Süleymanov İsmayıl Kazım oğlu....................................................... 194
Abbasov Vahid Hacibəy oğlu............................................................. 196
Əlibəyov Nemət Vəlibəy oğlu............................................................. 199
Mehdiyev Mehdi Qurban oğlu.......................................................... 203
Xeyirxəbərov İsmayd Mahmud oğlu................................................ 206
Qasımova Elmira İsmayd q ızı........................................................... 208
Əliyev Sahib Bayram oğlu.................................................................. 210
QuliyevEIdar Əli oğlu......................................................................... 212
Hacıyev Qalib Bəhram o ğ lu .............................................................. 214
Hüseyn Ramil Zahid oğlu................................................................... 217
Salahov Sənan Sadıq oğlu...................................................................219
Şalbuzov Namiq Əlövsət oğlu.............................................................221
Məmmədova Müşfiqə Əjdər qızı........................................................223
Əhmədov Famil Talverdi oğlu............................................................225
Tağıyev Albert Həmid oğlu.................................................................226
Abbasov Teymur Abbas oğlu............................................................. 231
Abbasov Fazil Həşim oğlu...................................................................233
Abbasov Rəşad Vaqif oğlu.................................................................. 235
Abasov Nicat Səməndər oğlu.............................................................. 236
Ansuxskiy Abdulqədir Əli oğlu.......................................................... 238
Cavadov Natiq Əli oğlu........................................................................ 239
Daşdəmirov Əlləz İsa oğlu................................................................... 241
Əjdər  Qiyaslı........................................................................................ 243
318
Əliyeva Yasəmən Əli qızı....................................................................246
ƏlizadəAsif Həmid oğlu......................................................................248
Əliyev Şəmsəddin Camalxan oğlu.....................................................250
Əlirzayev Emin Əli oğ lu .....................................................................252
Əmrahov Vahid Tofiq oğlu................................................................254
Fərhadi Püstə Oruc qızı......................................................................255
Hüseynova Məlahət Soltan q ızı......................................................... 257
Hüseynova Şəhla Akif qızı.................................................................. 259
Hüseynov Ramil Vəkil oğlu................................................................260
Hüseynov Möhübbət Musa oğlu........................................................ 261
Xubanov Ceyhun Xalid-Paşa oğlu....................................................263
İbrahimov Mehman Cəfər oğlu.........................................................265
İsgəndərov Faiq  Bayraməli oğlu........................................................267
Kərimov Akif Əkbər oğlu...................................................................274
Qasımlı Vüsal Əfras oğlu....................................................................276
Qafarov Nizami Cəlal oğlu.................................................................278
Qəhrəmanov Eldar Əvəz oğlu...........................................................279
Musayev Məmməd Qurvan oğlu.......................................................283
Əsgərov Abdulla Çingiz oğlu ...........................................................286
Quliyev Vasif Məmmədqulu oğlu......................................................288
Quliyev Vaqif Məhərrəm oğlu...........................................................290
Mahmudova Sədaqət Mikayd qızı....................................................292
Mirzəyeva Hicran Əmirxan qızı........................................................293
Nəcəfova Vəfa Qurban qızı................................................................295
Novruzova Fidan Nəbi  qızı................................................................296
Rüstəmov  Rövşən Mürvət oğlu.........................................................297
Rzayev Vəli  Rza oğlu...........................................................................299
Soltanh  İlkin  Qalib oğlu....................................................................301
Şərifov Qalib Qabil oğlu.....................................................................303
Şəfiyev Məhərrəm Əhər oğlu.............................................................306
Vəliyev İlham Əli oğ lu ........................................................................308
Yaqubov Şamil Əyyub  oğlu..............................................................310
Zeynalh Əlisa Təvəkkül oğlu..............................................................311
319Dostları ilə paylaş:
1   ...   58   59   60   61   62   63   64   65   66


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə