Безымянный-1Yüklə 178,99 Kb.

səhifə1/85
tarix14.02.2018
ölçüsü178,99 Kb.
növüDərs
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   85ZAUR  ƏLİYEV
AVROPA  
İNSAN HÜQUQLARI  
MƏHKƏMƏSİ
Dərs vəsaiti
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin 
17 dekabr 2010-cu il tarixli 1647 saylı əmri ilə 
ali məktəblər üçün dərs vəsaiti kimi 
təsdiq edilmişdir
Justitia regnorum fundamentum
Ədalət mühakiməsi – dövlətin əsasıdır
Bakı – 2012


Elmi məsləhətçilər: 
E.T.Süleymanova - Azərbaycan Respublikasının İnsan  Hüquqları üzrə Müvəkkili
(Ombudsman), professor;
R.M.Valeyev - 
Rusiya Federasiyasının əməkdar hüquqşünası, Kazan Federal
Universitetinin Beynəlxalq hüquq və Avropa hüququ
kafedrasının professoru, hüquq elmləri doktoru; 
L.H.Hüseynov 
İşgəncənin qarşısının alınması üzrə Avropa Komitəsinin sədri,
hüquq elmləri doktoru, professor
Rəyçilər:
Ə.İ.Əliyev 
Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsinin dekanı, hüquq
elmləri doktoru, professor;
R.F.Məmmədov -
Bakı  Dövlət  Universitetinin  Beynəlxalq  ümumi  hüquq
kafedrasının müdiri, hüquq elmləri doktoru, professor;
V.Ə.İbayev 
Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin hakimi, hüquq
üzrə fəlsəfə doktoru
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının 11 iyun 2009-cu
il tarixli 142 saylı əmri ilə Bakı Dövlət Universiteti nəzdində 12.00.10 - «Beynəlxalq hüquq»
ixtisası üzrə hüquq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təşkil edilmiş Dissertasiya
Şurasının 5 dekabr 2009-cu il tarixli 09 saylı, Bakı Dövlət Universiteti «Beynəlxalq münasibətlər
və beynəlxalq hüquq» fakültəsi Elmi Şurasının 30 iyun 2010-cu il tarixli 06 saylı və Azərbaycan
Respublikası Təhsil Nazirliyi Elmi-Metodik Şurası «Dövlət və hüquq» bölməsinin 13 dekabr
2010-cu il tarixli 18 saylı iclaslarının qərarları ilə dərs vəsaiti kimi çapa tövsiyə edilmişdir. 
Zaur Əliyev. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi. Dərs vəsaiti
Bakı, «AZSEA» nəşriyyatı,  2012, 232 səh.
ISBN 978-9952-8072-8-8
Dərs vəsaitində Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin təşkili və fəaliyyətinin bir sıra nə zəri və
praktik  aspektləri  işıqlandırılmışdır.  Əsas  diqqət  Avropa  İnsan  Hüquqları  Məh kə məsinin
beynəlxalq hüquqi statusu, predmet, ərazi, şəxslərə, zamana görə yurisdiksiyası, həmçinin məsləhət
rəyləri verməklə bağlı yurisdiksiyası, Avropa Məhkəməsinə müraciət edilməsi qaydası, şikayətlərə
baxılma mexanizmi, Avropa Məhkəməsinin qərarları, onların hüquqi qüvvəsi və icrası, həmçinin
qərarların milli hüquqa təsiri və bununla bağlı bir sıra digər məsələlərin şərhinə yönəldilmişdir.
Eyni zamanda Avropa İnsan Hüquqları Məhkə mə sinin yurisdiksiyasının digər beynəlxalq hüquq
müdafiə mexanizmlərinin yuris diksiyaları ilə müqayisəli təhlili verilmişdir.   
Kitab hakimlər, vəkillər, insan hüquqları müdafiəçiləri, elmi işçilər, habelə hüquqşünaslıq və
beynəlxalq hüquq ixtisasları üzrə təhsil alan tələbələr üçün nəzərdə tutulmuşdur.   
© Əliyev Z.H., 2012.
093 - 2012
390010200 - 10
Z


ЗАУР АЛИЕВ
ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД 
ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА
Учебное пособие
Баку – 2012


Научные консультанты:
Э.Т.Сулейманова – Уполномоченный по правам человека (Омбудсман) Азербай-
джанской Республики, профессор;
Р.М.Валеев – 
Заслуженный юрист Российской Федерации, профессор кафед -
 ры международного права и Европейского права Казанского
Федерального Университета, доктор юридических наук;
Л.Г.Гусейнов – 
Председатель Европейского Комитета по предупреждению
пыток, доктор юридических наук, профессор
Рецензенты:
А.И.Алиев – 
декан юридического факультета Бакинского Государственного
Университета, доктор юридических наук, профессор;
Р.Ф.Мамедов – 
заведующий кафедрой международного публичного права Ба-
кинского Государственного Университета, доктор юриди чес -
ких наук, профессор;
В.А.Ибаев – 
судья Верховного Суда Азербайджанской Республики, доктор
философии по юридическим наукам
Книга рекомендована к печати в качестве учебного пособия решениями заседаний  № 9 от 5 де-
кабря 2009 года Диссертационного Совета при Бакинском Государственном Университете по при-
суждению  ученой  степени  кандидата  юридических  наук  по  специальности  12.00.10  –
«Международное право», созданного приказом № 142 от 11 июня 2009 года Высшей Аттес тацион-
ной Комиссии при Президенте Азербайджанской Республики, а также № 6 от 30 июня 2010 года
Ученого совета факультета международных отношений и международного права Бакинского Го-
сударственного Университета и № 18 от 13 декабря 2010 г. отделения «Государство и право» На-
учно-методического совета Министерства образования Азербайджанской Республики.
Заур Алиев. Европейский Суд по правам человека. Учебное пособие
Баку, издательство «AZSEA», 2012, 232 стр.
ISBN 978-9952-8072-8-8
В учебном пособии рассматриваются некоторые теоретические и практические аспекты орга-
низации и деятельности Европейского Суда по правам человека. Основное внимание уделено
вопросам международно-правового статуса, предметной, территориальной, персональной и вре-
менной юрисдикции Европейского Суда, а также юрисдикции Суда по вынесению консульта-
тивных заключений. Освещены порядок обращения в Суд и механизм рассмотрения им жалоб.
Исследованы вопросы о правовой природе и исполнении поста новлений Европейского Суда по
правам человека, влиянии этих постановлений на национальное право и др. В книге также про-
веден сравнительный анализ юрисдикций Европейского Суда и других международных право-
защитных механизмов. 
Книга рассчитана на судей, адвокатов, правозащитников, научных работников, а также студен-
тов, обучающихся по специальностям «Правоведение» и «Международное право».
© Алиев З.Г., 2012.
093 - 2012
390010200 - 10
Z
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   85


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə