C++ proqramlaşdırma dİlİ 19. 12. 2011


q = p; p -ni siyahının 3-cь obyektinin ьzərinə sьrьşdьrək. p = p->novb_el; Siyahının ikinci obyektinin novb_elYüklə 0,74 Mb.
səhifə7/11
tarix17.11.2018
ölçüsü0,74 Mb.
#80411
növüNümunə proqram
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

q = p;

p -ni siyahının 3-cь obyektinin ьzərinə sьrьşdьrək.

p = p->novb_el;

Siyahının ikinci obyektinin novb_el həddini 4 -cь obyektə mənimsədək:q->novb_el = p->novb_el;

3-cь obyektin siyahı ilə əlaqəsini ləğv edirik :p->novb_el = NULL;

Əgər bizə 3-cь obyekt artıq lazım deyilsə onu yaddaşdan silirik:delete p;

Indi is g lin bьtьn bu dedikl rimizi icra ed n konkret proqram ə ə ə ə nьmunəsi daxil edək.Proqram 3.

// prg_9_3.cpp

#include

#includestruct syh_el{

int x;


struct syh_el *novb_el;

};

syh_el *siyahi_yarat(struct syh_el *syh, int elem_say);syh_el *siyahi_sil(struct syh_el *syh, int elem);

void siyahini_cap_et(struct syh_el *);

int main(int argc, char *argv[])

{

// istifade edeceyimiz deyishenleri elan edirik

syh_el *menim_syh;

// siyahinin bosh oldugunu bildirmek ucun

menim_syh = NULL;

int say,elem;

std::cout<<"Siyahinin elementlerinin sayini daxil edin \n";

std::cin>>say;

menim_syh = siyahi_yarat(menim_syh,say);

siyahini_cap_et(menim_syh);

std::cout<<"Siayhidan silmek istediyiniz elementin indeksini daxil edin\n";

std::cin>>elem;

menim_syh = siyahi_sil(menim_syh, elem);

siyahini_cap_et(menim_syh);

return 0;

} //~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

syh_el *siyahi_yarat( syh_el *syh, int elem_say)

{ syh_el *

p, *

q;

p=syh;q=syh;

int i,dey;for (i=1; i<=elem_say; ++i)

{ std::cout<<"siyahinin "<

ci elementini daxil edin \

n";


std::cin>>dey;

p = new syh_el;

p->x = dey;

p->novb_el = NULL;if (syh==NULL){

//siyahi boshdur, ilk element

syh=p;


q = p;

p = NULL; }else {

//siyahida element var

q->novb_el = p;

q = p;

}}

return syh;}

//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

void siyahini_cap_et( syh_el *syh)

{ syh_el *

p;

int dey;p = syh;

if (syh == NULL ) {

std::cout<<"Siyahi boshdur \n";return;

}

std::cout<<"Siyahinin elementleri \n";while(p!=NULL){

dey = p->x;

std::cout<

p = p->novb_el; // novbeti elemente kec

}

std::cout<<"\n";}

//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

syh_el *siyahi_sil(syh_el *syh, int elem)

{ syh_el *

p, *


q;

p=syh;


int i,dey;

if (syh==NULL)

return NULL; // siyahi boshdur

if (elem==1){

// silmek istediyimiz element ilk elementdir

syh = p->novb_el;

p->novb_el = NULL;

delete p;

return syh;

}

for (i=1; i

if (p==NULL) break;

else

p = p->novb_el;if (p==NULL){

std::cout<<"Siyahida "<

return syh;

}

q=p;p = p->novb_el;

if (p->novb_el==NULL)

{ // silmek istediyimiz element sonuncu elementdir

q->novb_el=NULL;

delete p;

p=NULL;


q=NULL;

return syh;

}

// silmek istediyimiz element araliq elementdir

q->novb_el = p->novb_el;

p->novb_el = NULL;delete p;

q=NULL;


return syh;

}

Nəticə:C:\cpp\prog2\Debug>prog2.exe

Siyahinin elementlerinin sayini daxil edin

7

siyahinin 1 -ci elementini daxil edin

23

siyahinin 2 -ci elementini daxil edin

45

siyahinin 3 -ci elementini daxil edin

123

siyahinin 4 -ci elementini daxil edin

567

siyahinin 5 -ci elementini daxil edin

78

siyahinin 6 -ci elementini daxil edin

345

siyahinin 7 -ci elementini daxil edin

99

Siyahinin elementleri

23 45 123 567 78 345 99

Siayhidan silmek istediyiniz elementin indeksini daxil edin

3

Siyahinin elementleri

23 45 567 78 345 99

C:\cpp\prog2\Debug>

C:\cpp\prog2\Debug>

Зalışmalar

1. Yuxarıda verilmiş proqram 2 nьmun sini el d yişin ki, siyahının obyektl ə ə ə əri цzьndə int tipli

x həddindən əlavə char tipli ad[20] həddi də saxlasın. Mьvafiq olaraq siyahi yaratma və

cap_et funksiyalarinda lazımi dəyişikliyi edin. Proqramı kompilyasiya və icra edin, siyahı

yaradin , onun elementlərini зap edin.

2. Yuxarıdakı proqrama axtarış funksiyası əlavə edin. Proqram istifadəзidən int tipli ədəd

istəyir və siyahıda x -i bu ədədə bərabər olan obyektin ad[20] -həddini зap edir.

3. İki siyahını birləşdirən funksiya tərtib edin. Funksiya parametr olaraq iki siyahı qəbul edir,

daha sonra bu siyahılardan birincini ikinci ilə birləşdirir.

4.Nьmunə Proqram 3 -də daxil edilmiş silmə funksiyasın elə dəyişdirin ki, siyahının verilmiş

indeksli obyektindən başlayaraq verilmiş sayda obyekti siyahıdan silsin.


$10 Siniflər.

Paraqraf $8 -də biz stuct tiplər ilə tanış olduq. Qeyd elədik ki, stuct tiplər proqramзı

tərəfindən yaradılan yeni tiplərdir və bu tiplərdən biz digər standart tiplərdən olduğu

dəyişənlər elan edə bilərik. C++ dilinin adı зəkiləndə yada dьşən ilk anlayış bizim yeni daxil

edəcəyimiz sinif anlayışıdır. Burada qeyri-adi, yeni heз bir şey yoxdur. Sadəcə olaraq

siniflərə strukt tiplərin biraz fərqli və inkişafetmiş nцvь kimi baxmaq olar. Belə ki, strukt tipinin

elementlərini tərtib edərkən biz standart tiplərdən və əvvəl yaratdığımız strukt tiplərdən

istifadə edirdik. Bu qayda siniflər ьзьn də keзərlidir. Lakin siniflərin strukt tiplərdən

fundamental ьstьnlьyь ondadır ki, biz siniflərin tərkibinə nəinki hər hansısa tipdən olan

dəyişən hətta funksiyaları da daxil edə bilərik. ( C dilində sinif təyin olunmur, amma strukt

daxilində funksiya elan etməyə imkan var) Siniflərdən istfadə etməklə tərtib olunmuş sadə

nьmunə proqram fikirlərimizə daha da aydınlıq gətirər.

Proqram nьmunəsi:

// prg_10_1.cpp

#include// sade_sinif tipini elan edirik

class sade_sinif{

public:

int x;


int y;

int cem(void);

};

// sade_sinif -in cem funksiyasinin metn kodu

int sade_sinif::cem(void)

{ return x+y;

}

//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

int main(){

//yeni tertib etdiyimiz sinif tipinden dey1 adli deyishen elan edirik

// sinif tipinden olan deyishen numunelerine "obyekt" deyilir.

sade_sinif dey1;//dey1 obyektinin heddlerine qiymetler menimsedirik

dey1.x = 5;

dey1.y = 10;

//dey1 obyektinin cem funksiyasina muraciet edirik

std::cout<<"dey1 obyektinin x ve y heddlerinin cemi = "<
return 0;

}

Proqramın izahı:

Gəlin yuxarıda daxil etdiyimiz proqramı analaiz edək, daha sonra siniflərlə bağlı digər

proqram nьmunələrinə baxarıq. Yeni sinif tipi yaradarkən class sцzьndən istfadə edirik. Daha

sonra isə yeni yaratmaq istədiyimiz sinif tipinin adını yazırıq.

Aşağıdakı kimi:class sinif_adı

Sinifi adi d yiş nl ri adlandırdığımız kimi adlandıra bil rik. Daha ə ə ə ə sonra isə { mцtərəzəsini

yerləşdiririk. Nьmunə proqramda bu class sade_sinif{ sətrinə uyğun gəlir. { mцtərəzəsindən

sonra sinifi təşkil edən elementlər: dəyişənlər və funksiyalar yerləşdirilir. sinifin sonun

bildirmək ьзьn } mцtərəzəsindən və sintaksis tələbi olan ; -dən istifadə olunur.

Baxdığımız sinifdə biz int tipli x və y dəyişənləri, int tipli nəticə qaytaran cem funksiyası elan

etmişik.

class sade_sinif{

public:

int x;

int y;

int cem(void);

};

public ifadəsinin mənasını irəlidə daxil edəcəyik.

Beləliklə biz artıq sade_sinif adlı yeni class tipi elan etmişik. Yeni sinif tipi yaradarkən yerinə

yetirməli olduğumuz ikinci iş sinifi funksiya həddlərinin mətn kodunu tərtib etməkdir. Sinifin

funksiya həddlərinin mətn kodu adi funksiyaların mətn kodu kimi tərtib olunur, sadəcə

funksiyanın hansı sinifə məxsus olduğunu bildirmək ьзьn funksiyanın adının əvvəlinə

sinif_adI:: ifadəsi yazırıq.

Nьmunə proqramında bu int sade_sinif::cem(void){ sətrinə uyğun gəlir. Daha sonra isə adi

qaydada olduğu kimi funksiyanın mətn kodunu tərtib edirik. Bizim daxil etdiyimiz funksiyanın

mətn kodu bir sətirdən ibarətdir return x+y; .

x və y dəyişənləri cem funksiyasına nə parametr kimi цtьrьlьb, nə də onun daxilində dəyişən

kimi elan olunublar. Bəs cem funksiyası x və y dəyişənlərini necə tanıdı və onların

qiymətlərini haradan gцtьrdь?

Burada siniflərin aşağıdakı xassəsindən istifadə olunur:

Sinifin funksiya həddləri onun dəyişən həddlərinə birbaşa mьraciət edə bilər . cem funksiyası

daxilində istifadə olunan x və y dəyişənləri məhs sinifə məxsusdur. Sinifin elementlərini daxil

etdikdən və funksiya həddlərinin mətn kodunu tərtib etdikdən sonra biz artıq yeni

yaratdığımız sinif tipindən dəyişənlər elan edə bilərik, adi tilplərdən olduğu kimi.

Nьmunə proqramın main funksiyasında biz sade_sinif tipinidən dey1 adlı dəyişən elan edirik,

aşağıdakı kimi:sade_sinif dey1;

Struct tipində olduğu kimi class tipində də həddlərə mьraciət etmək ьзьn nцqtə (.)

operatorundan istifadə olunur. Misal ьзьn kvadrat sinifinin tərəf həddinə mьraciət etmək

ьзьn kvadrat.tərəf yazırıq. Proqramda biz dey1 obyektinin x və y həddlərinə mьvafiq olaraq 5

və 10 qiymətləri mənimsətmişik, aşağıdakı kimi:dey1.x = 5;

dey1.y = 10;

Daha sonra isə dey1 obyektinin cem funksiya həddinə mьraciət olunur hansı ki, цz

nцvbəsində dey1 obyektinin x və y həddlərinin cəmini nətcə olaraq qaytarır. Bu baxdığımız

sadə nьmunədə biz yeni sinif tipi elan etməyi, onun funksiya həddlərinin mətn kodunu tərtib

etməyi və eləcə də sinifin dəyişən və funksiya həddlərinə mьraciət etməni цrgəndik. Bu

siniflər barəsində bilməli olduğumuz zəruri anlayışlar idi. İndi isə siniflərlə bağlı digər

anlayışları və istifadə qaydalarını daxil edək.

10.1 aзıq və gizli həddlər

Sinif tipinin strukt tipindən digər fərqi də odur ki, sinif tipinin həddləri aзqı və gizli ola bilər.

Sinifin aзıq həddlərinə proqramın istənilən funsiyasından mьraciət etmək olar, gizli həddlərə

isə yalnız və yalnız sinifin цz funksiyaları mьraciət edə bilər. Sinifin hər-hansı həddini aзıq

elan etmək ьзьn public: ifadəsindən istifadə edirlər.

Bu zaman sinif daxilində public: ifadəsindən sonra yerləşdirilmiş həddlər aзıq olurlar. Sinifin

həddlərini gizli elan etmək ьзьn private: ifadəsindən istfadə olunur. Sinifin elanı daxilində aзqı

və gizli həddlərin hansı ardıcıllıqla yerləşdirilməsi ilə bağlı heз bir məhdudiyyət yoxdur. Gəlin

daxil etdiyimiz bu yeni anlayışlara aid proqram nьmunəsi ilə tanış olaq.

Proqram nьmunəsi

// prg_10_2.cpp

#include

// duzbucaqli tipini elan edirik

class duzbucaqli

{ public:

void terefler(int,int);

int sahe(void);private:

int en;


int uzunluq;

};

// duzbucaqli -nin terefler funksiyasinin metn kodu//klasin en ve uzunluq gizli heddlerini qiymetlendiririk

void duzbucaqli::terefler(int x,int y)

{ en =

x;

uzunluq = y;}

// duzbucaqli -nin sahe funksiyasinin metn kodu

int duzbucaqli::sahe(void)

{ return en*uzunluq;

}

//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

int main()

{

duzbucaqli duzb1;//duz1 -in en ve uzunluguna qiymetler menimsedek

duzb1.terefler(5,8);//duzb1 -in sahesini cap edek

std::cout<<"duzbucaqlinin sahesi = "<

return 0;

}

Nəticə:C:\cpp\prog2\Debug>

C:\cpp\prog2\Debug>./prog2.exe

duzbucaqlinin sahesi = 40

C:\cpp\prog2\Debug>

C:\cpp\prog2\Debug>

10.2 Konstruktor və Destruktor

Yuxarıda baxdığımız sinif2.cpp proqramında biz duzbucaqli sinfindən duzb1 obyekti yaradırıq.

Daha sonra bu obyektin en uzunlug -nu mənimsətmək ьзьn terefler funksiya həddini

зağırırıq.

Obyekt yцnьmlь proqramlaşdırmada bir зox hallarda obyektin həddlərinin qiymətlərini obyekt

yaradılarkən mənimsətmək tələb olunur. Bunun ьзьn kanstruktor adlandırılan funksiyadan

istifadə olunur, hansı ki, obyekt yaradılarkən avtomatik зağırılır. Obyekt yaradılarkən

deyəndə verilmiş sinif tipindən hər- hansı dəyişənin elan olunması nəzərdə tutulur. Misal

ьзьn yuxarıdakı nьmunə proqramda duzbucaqli duzb1; sətrində duzb1 obyekti yaradılır və əgər

biz duzbucaqli sinifi ьзьn kanstruktor təyin etsəydik onda o avtomatik зağrılardı.10.3 Kanstruktorun təyin olunması

Hər hansı sinifin kanstruktorunu təyin etmək ьзьn bu sinif daxilində həmin sinifin adı ilə ьstьstə

dьşən funksiya təyin etmək lazımdır. Bu funksiyaya sinifin qurucusu - kanstruktoru

deyilir. Qurucu funksiyasının məqsədi sinifin həddlərinin ilkin qiymətlərini mənimsətməkdir.

Gəlin yuxarıda daxil etdiyimiz sinif2.cpp proqramının sinifdən istfadə etməklə variantını daxil

edək.


Proqram nьmunəsi

// prg_10_3.cpp

#include

// duzbucaqli tipini elan edirik

class duzbucaqli

{ public:

duzbucaqli();

void terefler(int,int);

int sahe(void);

private:

int en;


int uzunluq;

};

//qurucu - kanstruktor

duzbucaqli::duzbucaqli()

{ en =


10;

uzunluq = 15;

}

// duzbucaqli -nin terefler funksiyasinin metn kodu

//sinifin en ve uzunluq gizli heddlerini qiymetlendiririk

void duzbucaqli::terefler(int x,int y)

{ en =

x;

uzunluq = y;}

// duzbucaqli -nin sahe funksiyasinin metn kodu

int duzbucaqli::sahe(void)

{ return en*uzunluq;

}

//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

int main(){

duzbucaqli duzb1;//qurucu avtomatik cagrilir ve heddlere qiymetler menimsedir

//bunu sahe funksiyasini cagirmaqla yoxlaya bilerik

std::cout<<"duzbucaqlinin sahesi = "<

//duzb1 -in tereflerine ayri qiymetler menimsedek

duzb1.terefler(5,8);

std::cout<<"duzbucaqlinin sahesi = "<
return 0;

}

Nəticə:C:\cpp\prog2\Debug>

C:\cpp\prog2\Debug>./prog2.exe

duzbucaqlinin sahesi = 150

duzbucaqlinin sahesi = 40

C:\cpp\prog2\Debug>

C:\cpp\prog2\Debug>

10.4 Destruktorun təyin olunması

Destruktor funksiyası kanstruktorun əksinə olaraq obyekt yaddaşdan silindiyi zaman зağırılır.

Bu funksiya da sinifin adı ilə eyni adlandırılır, yalnız adın əvvəlinə ~ işarəsi artırılır.

Destruktorlar əsasən dinamik yaradılan obyektlər (ьnvan tipli sinif dıyişənləri) yaddaşdan

silinərkən avtomatik зağırlır, lakin əgər biz obyekti цzьmьz istədiyimiz vaxt məhv etmək

istəsək onda onun destruktorunu зağırırıq.10.5 Obyektlərin dinamik yaradılması və silinməsi

Nцvbə зatdı ьnvan dəyişənləri barəsində цrgəndiyimiz biliklərin siniflərə tətbiqinə. $4 -də

qeyd eləmişdik ki, statik dəyişənlər elan olunan zaman onlara yaddaşda yer ayrılır və bu yeri

sonradan həmin dəyişəndən azad edib başqa məqsədlər ьзьn istifadə etmək mьmkьn deyil.

Bu səbəbdən də iri həcmli dəyişənlərdən istifadə olunan zaman adi dəyişənlərdən istifadə

etmək proqramın məhsuldarlığın aşağı salır, dinamik dəyişənlər isə əksinə. Yuxarıda

baxdığımız nьmunə proqramda biz duzbucaqli sinfindən adi dəyişən elan etmişdik.

Gəlin indi həmin proqramı unvan tipli dəyişəndən (dinamik) istifadə edilən halına baxaq.

Proqrama baxmazdan цncə onu da qeyd edək ki, (bax $8.1) dinamik obyektin funksiya və

dəyişən həddlərinə mьraciət etmək ьзьn . yox -> operatorundan istifadə olunur.

Proqram nьmunəsi

// prg_10_4.cpp

#include

// duzbucaqli tipini elan edirik

class duzbucaqli

{ public:

duzbucaqli();

void terefler(int,int);

int sahe(void);

private:

int en;


int uzunluq;

};

//kanstruktor

duzbucaqli::duzbucaqli()

{ en =


10;

uzunluq = 15;

} // duzbucaqli -

nin terefler funksiyasinin metn kodu

//klasin en ve uzunluq gizli heddlerini qiymetlendiririk

void duzbucaqli::terefler(int x,int y)

{ en =

x;

uzunluq = y;} // duzbucaqli -

nin sahe funksiyasinin metn kodu

int duzbucaqli::sahe(void)

{ return en*uzunluq;

} //~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

int main()

{

duzbucaqli *duzb1;//heleki yaddashda duzb1 ucun hec bir yer ayrilmiyib

//duzb1 -i yaradaq

duzb1 = new duzbucaqli;//kanstruktor avtomatik cagrilir

std::cout<<"duzbucaqlinin sahesi = "<sahe()<<"\n";//duzb1 -in tereflerine ayri qiymetler menimsedek

duzb1->terefler(5,8);

std::cout<<"duzbucaqlinin sahesi = "<sahe()<<"\n";

return 0;

}

Nəticə:C:\cpp\prog2\Debug>

C:\cpp\prog2\Debug>./prog2.exe

duzbucaqlinin sahesi = 150

duzbucaqlinin sahesi = 40

C:\cpp\prog2\Debug>

C:\cpp\prog2\Debug>

$11 Makroslar və başlıq fayllar.

Biz indiyə kimi proqramlarada#include, #include

kimi sətirlərdən istifadə etdik və qeyd etdik ki proqramın mətninə bu sətirlərin əlavə olunması

bizə std::cout, std::cin, new , delete, strcpy ... kimi funksiyalardan istifadə etməyə imkan verir.

Hər-hansı bir funksiyadan proqramda istifadə edə bilmək ьзьn proqrama bu funksiyanın elanı

(adı və parametrlərinin qeyd edildiyi sətir) və mətni (funksiyanın kod hissəsi) verilməlidir. Biz

цz funksiyalarımızı tərtib edərkən həm elanı, həm də mətni eyni faylda yerləşdirirdik.

Kompilyator imkan veriri ki, biz ayrı-ayrı fayllarda elan olunmuş funksiya və dəyişənlərə цz

proqramımızdan mьraciət edə bilək.

Bunun ьзьn #include direktivindən istifadə edirlər.

#include və ya #include"fayl.h" kimi.

Bir qayda olaraq proqrama #include vastəsilə əlavə olunan faylların sonu .h ilə bitir. Sadə

proqram nьmunəsinə baxmağımız kifayətdir. İndiyə kimi baxdığımız nьmunələrdə bьtьn

proqram kodunu bir fayla yerləşdirirdik.

İndi isə bizə iki və daha зox fayl lazım olacaq:

Dəyişənlərin, funksiyaların elan olunduğu başlıq fayllar və bu dəyişən və funksiyalara

mьraciət edən proqram kodu faylları.

Proqram 1.

menim_faylim.h faylının mətni// prg_11_1.cpp

/*bashliq fayli menim_faylim.h */

#ifndef MENIM_FAYLIM_H

#define MENIM_FAYLIM_H

int yeni_deyishen;

#endif

proqram kodu prog2.cpp faylının mətni#include

#include "menim_faylim.h"

int main()

{

yeni_deyishen = 5;std::cout<<" yeni deyishen "

<

}

Proqramı yerinə yetirək.C:\cpp\prog2\Debug>

C:\cpp\prog2\Debug>prog2.exe

yeni deyishen 5

C:\cpp\prog2\Debug>

C:\cpp\prog2\Debug>

menim_faylim.h faylındakı

#ifndef

#define

#endif

makrosları menim_faylim.h faylının bizim proqramam sonsuz lav olunmasının ə ə qarşısını alır.menim_faylim.h başlıq faylında biz int tipli yeni_deyishen dəyişəni elan edirik. Daha sonra

prog2.cpp faylında yeni_deyishen dəyişəninə mьraciət edirik.

Əgər diqqət yetirdinizsə biz iostream faylını < > vastəsilə, menim_faylim.h faylını isə " və "

simvolları vastəsilə proqrama əlavə etdik. Bu kompilyatora menim_faylim.h başlıq faylının

standart deyil,bizim tərəfimizdən yaradıldığını bildirir və kompilyator bu faylı bizim proqram

yerləşən qovluqda axtarır.

MAKROSLAR

C++ dilində istifadə olunan digər əhəmiyyətli vasitələrdən biri də makroslardır. Makroslar 2

cьr olur: şərt makrosları və təyin makrosları.

Təyin makrosalrı

Təyin makrosalrı #define direktivindən istifadə olunaraq yaradılır. Təyin makrosları hər hansı

bir ifadənin başqa ifadə ilə əvəz edilməsinə xidmət edir. Misal ьзьn əgər biz proqramın hərhansı

yerində #define MAX_QIYMET 1024 sətrini yerləşdiririksə onda kompilyator proqramdaMAX_QIYMET ifadəsinə rast gəldiyi bьtьn yerlərdə onu 1024 ilə əvəz edəcək.

Sadə proqrama baxaq:Yüklə 0,74 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə