Ders kodu, adıYüklə 0,92 Mb.
səhifə1/16
tarix08.08.2018
ölçüsü0,92 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


Ders kodu, adı,

ADK-51104 Adalet Teşkilatı

Öz değerlendirme yılı ve saha ziyareti yılı için dersi veren öğretim üyeleri:

-Yılmaz AKÇİL

Dersin ön şartları:

Yoktur

Genel Müfredata bağlı olarak dersin amaçları:

Türkiye Cumhuriyeti Devleti adalet teşkilatı içinde bulunan kurumların tanıtılması

Dersin Açıklaması:

Devlet olmanın asli fonksiyonlarından biri yargı yetkisidir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 9.maddesine göre yargı yetkisi Türk Milleti adına bağımsız mahkemeler tarafından kullanılır. Mahkemeler de ilk derece mahkemeleri, istinaf mahkemeleri ve temyiz mahkemelerinde oluşur. Ayrıca mahkeme sayılmasa da kararlarının niteliği gereği hukuki denetim yapan kurumlar, aktif yargılama fonksiyonu bulunmamakla birlikte yargı görevinin yerine getirilmesine destek veren ve yargı görevini yürütenlerin mesleğe kabulleri, özlük ve disiplin işleri, atama ve terfileri gibi konularda yetkilendirilmiş kurullar hulasa adalet teşkilatı içinde yer alan kurum ve merciler bu dersin konusunu oluşturmaktadır.

İşlenen başlıca konular:

Yargı Teşkilatı içinde yer alan;

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Sayıştay, Yargıtay Başsavcılığı, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Yüksek Seçim Kurulu, Adalet Bakanlığı, Kamu Başdenetçiliği, Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, İlk Derece Adli Yargı Mahkemeleri, İlk Derece İdari Yargı Mahkemeleri, Türkiye Adalet Akademisi v.s.Okutulan tipik kitaplar ve diğer okumalar:

Dersin konusuna giren her türlü kitap ve bilimsel çalışmalar, yargı kararları, v.s.


Değerlendirme şekli:

Öğrencilerin derse katılımı da dikkate alınarak yapılacak yazılı ve sözlü sınavlar

Yılmaz AKÇİL

Ders kodu, adı,

ADK-53404 Strateji ve Güvenlik

Öz değerlendirme yılı ve saha ziyareti yılı için dersi veren öğretim üyeleri:

Dr. Cenker Korhan DEMİR

Dersin ön şartları:

Öğrencilerin, kamu yönetimi, devlet, güvenlik ve uluslararası ilişkilerle ilgili temel kavramlara aşina olmaları ve derslere hazırlıklarını yaparak gelmeleri beklenmektedir.


Genel Müfredata bağlı olarak dersin amaçları:

Güvenlik Yönetimi yüksek lisans programının, Strateji ve Güvenlik ve bunlarla ilgili temel kavramlar ve kuramlar konusunda bilgi alt yapısını oluşturmak.


Dersin Açıklaması:

Strateji ve Güvenlikle ilgili temel kavram ve kuramları öğrenerek, tarihsel perspektif içerisinde güvenlik sorunlarını kavrayabilecek ve temel düzeyde analiz edebilecek bilgi altyapısını sağlamayı amaçlamaktadır.


İşlenen başlıca konular:

Strateji ve Güvenlikle İlgili Temel Kavramlar (Güç, Barış, Şiddet, Taktik, Tehdit)

Strateji


Tarihsel Perspektifte Stratejik Yaklaşımlar

Jeopolitik

Savaş

Güvenlik


Temel Güvenlik Kuramları

Türkiye’de Strateji ve Güvenlik
Okutulan tipik kitaplar ve diğer okumalar:

AKAD, Tanju. 20’nci Yüzyıl Savaşları (İki Cilt), Kastaş Yayınları, İstanbul, 1992.

AKAD, Tanju. Askeri Tarihte Stratejik Düşünce, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2012.

AYDIN, Mustafa ve Ahmet Haluk Atalay (Eds.), Strateji ve Güvenlik, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2012.

AYDIN, Mustafa. “Uluslararası İlişkilerin “Gerçekçi” Teorisi: Kökeni, Kapsamı, Kritiği”, Uluslararası İlişkiler Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, 2004.

BAYLIS, John et al. (eds.), Strategy in the Contemporary World, Oxford University Press, 2007.

WILLIAMS, Paul (ed.), Security Studies: An Introduction, New York, 2008.Uluslararası İlişkiler dergisi, “Özel Sayı: Güvenlik”, Cilt 5, Sayı 18, Yaz 2008.

YALÇINKAYA, Haldun. Savaş: Uluslararası İlişkilerde Güç Kullanımı, İmge Kitabevi, Ankara, 2008.
Değerlendirme şekli:

Yazılı sınav, ödev ve takdim.
Ders kodu, adı, ve ECTS.  

 ADK-54101 Anayasa Hukuku

Öz değerlendirme yılı ve saha ziyareti yılı için dersi veren öğretim üyeleri:

Prof. Dr. Hasan TUNÇ

 


Dersin ön şartları:

Yoktur  

Genel Müfredata bağlı olarak dersin amaçları:

 


-Anayasa Hukuku ile ilgili genel bilgilerin verilmesi.

  -Türk Anayasal hareketlerine ilişkin temel bilgilerin aktarılması. Bu çerçevede Türk Anayasalarının temel özelliklerinin açıklanması.

 - 1982 Anayasasının incelenmesi.

 - Temel insan hakları ve korunmasına ilişkin sistemlerin uygulamalı olarak incelenmesi.Dersin Açıklaması

Kamu Hukukunun bir dalı olan Anayasa Hukuku devletin yapısını, işleyişini, devletin organlarını, bu organların birbirleriyle olan ilişkilerini ve kişilerin temel hak ve hürriyetlerini düzenleyen ve inceleyen hukuk dalıdır. Anayasa Hukukunun konusu devlettir. Anayasa Hukuku, devleti öncelikle siyasal açıdan inceler. Anayasa Hukuku, sadece anayasa yer alan kuralları değil, aynı zamanda onun dışında kalan yazılı metinleri ve yazılı olmayan kuralları da inceler. Çünkü devletin temel yapısı ve işleyişi ile ilgili kurallar yalnız anayasa adını taşıyan metinlerde yer almaz. Anayasa dışındaki bir çok kanunda da devletin yapısı ve işleyişi ile ilgili kurallar bulunmaktadır.

 Anayasa Hukuku, siyasi kurumları ve siyasi olayları da inceler. Bu bağlamda, siyasi partiler, seçim sistemi, siyasi rejimler ve baskı grupları da Anayasa Hukukunun inceleme konuları arasında yer alırİşlenen başlıca konular:

a)  Devletin oluşumu ve temel yapısı

b)  Devletin üstün organları (yasama, yürütme, yargı)

c)  Devletin üstün organları arası ilişkiler

 d)  Vatandaşların (fertlerin) devlet yönetimine katılımı

 e)  Devlet (egemen güç) karşısında fertlerin temel hak ve hürriyetleri ile bunların korunması.


Okutulan tipik kitaplar ve diğer okumalar:

 


-       Anayasa Hukuku Prof.Dr. Hasan TUNÇ - Doç.Dr. Faruk BİLİR

 -       Türk Anayasa Hukuku Prof.Dr. Hasan TUNÇ - Doç.Dr. Faruk BİLİR - Yrd.Doç.Dr. Bülent YAVUZ

 -       Anayasa Hukuku Prof.Dr. Attila ÖZER

 -       Anayasa Hukuku Uygulamaları Prof.Dr. Hasan TUNÇ - Doç.Dr. Faruk BİLİR      

  


              Değerlendirme şekli:

 


Öğrencilerin derse katılımı da dikkate alınmak kaydıyla yapılacak yazılı veya sözlü sınavlar.
Ders kodu, adı,

AFY-52101 Türkiye’nin Afet Tehlikesi ve Afet Mevzuatı

Öz değerlendirme yılı ve saha ziyareti yılı için dersi veren öğretim üyeleri:

Dr. Bülent ÖZMEN

Dersin ön şartları:

Yok

Genel Müfredata bağlı olarak dersin amaçları:

Dersi alan öğrencinin Türkiye’nin afet tehlikesi hakkında ve afet mevzuatı konusunda bilgi sahibi olmasını sağlamak.

Dersin Açıklaması:

Türkiye’nin deprem, sel, heyelan, çığ gibi önemli afetleri konusunda genel bilgiler ve her afet türü için Türkiye’nin afet tehlikesi ve riski konuları işlenecektir. Afet mevzuatı kısımında ise Merkezi düzeyde afet yönetimi ile ilgili temel kurumların görev ve sorumlulukları, yerel düzeyde kurumların görev ve sorumlulukları ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun, 7126 sayılı sivil savunma kanunu, 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun, 6306 saylı Afet Riskli Alanların Dönüştürülmesi kanunu, Türkiye Ulusal Müdahale Planı gibi afet yönetimi ile doğrudan ilgili ve önemli mevzuatlar hakkında bilgiler verilecektir.

İşlenen başlıca konular:

 • Afetin tanım ve türleri,

 • Türkiye için önemli olan afetler ve bu afetlerin tehlike ve riskleri

Deprem

Sel


Heyelan

Çığ ve bunun gibi diğer afetler • Merkezi düzeyde afet yönetimi ile ilgili temel kurumların görev ve sorumlulukları,

 • Yerel düzeyde kurumların görev ve sorumlulukları

 • 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun

 • 7126 sayılı sivil savunma kanunu

 • 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun

 • 6306 saylı Afet Riskli Alanların Dönüştürülmesi kanunu ve bu kanunla ilgili yönetmelikler

 • Türkiye Ulusal Müdahale Planı

 • Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönetmeliği

 • İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
Okutulan tipik kitaplar ve diğer okumalar:

 • Pampal, S., Özmen, B., 2009, Depremler Doğal Afet midir? Depremlerle Baş edebilmek, ISBN: 978-605-4160-27-3, 280 sayfa, Eflatun yayınevi, Ankara.

 • Pampal, S., Özmen, B., Türkiye’nin Deprem Gerçeği Deprem Bölgeleri Haritaları ve Deprem Yönetmeliklerinin Tarihsel Gelişimi, 1028 sayfa, ISBN: 978-975-92358-6-4, Ankara.

 • Özmen, B., Nurlu, M., Güler, H., 1997, Coğrafi Bilgi Sistemi ile Deprem Bölgelerinin İncelenmesi, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Dairesi, 88 sayfa, Ankara.

 • Şahin, C., Sipahioğlu, Ş., 2003, Doğal Afetler ve Türkiye, ISBN: 975-6859-29-6, 472 sayfa, Ankara.

 • Özey, R., 2006, Afetler Coğrafyası, ISBN: 8986-25-2, 314 sayfa, Ankara.

 • Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, 2000, Kanunlar Yönetmelikler ve Kararnameler, 397 sayfa, Ankara.
Değerlendirme şekli:

Ödev, Tartışma ve Yazılı Sınav
Ders kodu, adı,

GKY-52201 AFET YÖNETİMİ

Öz değerlendirme yılı ve saha ziyareti yılı için dersi veren öğretim üyeleri:

Doç. Dr. Aslı AKAY

Dersin ön şartları:

-

Genel Müfredata bağlı olarak dersin amaçları:

Dersin amacı, kamu personelinin afet yönetimi konusunda bilgi ve bilinç düzeyini artırmak, karşılıklı bilgi alışverişi ile ulusal ve uluslararası ölçekte uygulanan politika, plan, program ve uygulamaları tartışmaktır.

Dersin Açıklaması:

Ülkemizin yadsınamaz bir gerçeği olan afetler, günümüzde bireylerin toplumsal, ekonomik, psikolojik yaşamlarını derinden etkileyen, doğal ve insan kaynaklı bir olgu olarak kabul edilmektedir. Öncelikle deprem olmak üzere heyelan, su baskınları, kaya, çığ düşmeleri ve kuraklık toplumların örgütlü, bilinçli ve eğitimli olmalarını gerektiren doğal afetlerin başında gelmektedir. Dünyada her yıl 140.000 kişi doğal ve teknolojik afetler nedeniyle yaşamını yitirmekte; can kayıplarının %96’sı gelişmekte olan ülkelerde meydana gelmektedir. Türkiye’de son yıllarda yaşanan ve toplumun büyük bir kısmını etkileyen Kocaeli ve Düzce depremlerinden sonra, başta akademik çevrelerde, kamu yönetimi örgütlerinde ve toplumun çeşitli kesimlerinde olmak üzere tüm kamuoyunda, afet ve afet yönetimi kavramları sık sık gündeme gelmiştir. Bu kavramlar etrafında yapılan tartışmalar, ilgili ya da ilgisiz olsun, toplumda her kesiminin ilgisini çekmektedir. Ders kapsamında afet yönetimine bütüncül bir bakış açısıyla bakılarak kamu personeline, hem toplumun birer bireyi hem de kamu çalışanı olarak afet bilinci ve sorumluluğunu kazandırmak hedeflenmiştir.


İşlenen başlıca konular:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Kavramlar ve Tanımlar

Doğal Afetler ve Türkiye’nin Afet Profili

Afet Yönetiminin Aşamaları

Afet Yönetiminde Uluslararası İlke ve Prensipler

Afet Yönetimi Sisteminin Yasal ve Kurumsal Yapısı ve Gelişimi

Afet Yönetim Politikaları

Afetlerin Sosyal ve Ekonomik Boyutu

Afet Yönetiminde Ulusal ve Uluslar arası Faaliyetler

Afet Yönetimi ve Fiziksel Planlama

Afet ve Acil Durum Planı

Afet Yönetimi ve Yerel Yönetimler

Afet Yönetimi ve Uluslararası Yardım

Afet Yönetiminde Bilgi Teknolojilerinden Yararlanma Olanakları

Afet Bilgi Sistemleri

Afet Yönetiminde Eğitim ve Halk Katılımı

Afet Yönetimi ve Sivil Toplum Örgütleri

Afet Yönetimi ve Çevresel Etkiler

Farklı Ülkelerden Afet Yönetimi Uygulama ÖrnekleriOkutulan tipik kitaplar ve diğer okumalar:

Atwood, Margaret (2009),1939- The year of the

flood : a novel / Margaret Atwood, New York. • Ergünay, O.- Gülkan, P.- Güler G. (2008), “Afet Yönetimi İle İlgili Terimler Açıklamalı Sözlük”, Afet Zararlarını Azaltmanın Temel İlkeleri, Jıca Türkiye Ofisi, Yayın No: 2, Ed., Kadıoğlu, M., Özdamar, E., Ankara.

 • Greene, R. W. (2002), Confronting catastrophe : a GIS handbook, ESRI Press, Redlands, California.

 • Güler Okman Fişek - Hayat Kabasakal (2008), Afet ve insan 1999 Marmara Depreminin yansımaları, Boğaziçi Üniversitesi.

 • Güvel, Enver Alper (2001), Doğal afetlerin politik ekonomisi: Doğal riskler ve afet planlaması. İstanbul İMKB.

 • JICA (Japanese International Corporation Agency) (2004), Türkiye’de Doğal Afetler Konulu Ülke Strateji Raporu, Temmuz 2004, Ankara.

 • Kadıoğlu, M.- Özdamar E. (Ed.) (2008), Afet Zararlarını Azaltmanın Temel İlkeleri, Jıca Türkiye Ofisi, Yayın No: 2, Mart 2008, Ankara.

 • Katalin Demeter - Nihal Ekin Erkan - Ayşe Güner (2004), The role of local governments in reducing the risk of disasters / Washington, D.C. : World Bank ; Istanbul : Center for Local Government Studies and Training, Marmara University,

 • Nan A. Talese/Doubleday (2000), Natural disasters : protecting the public's health. Washington, D.C. : Pan American Health Organization,

 • Şengezer, B. - Kansu, H. (2001), Kapsamlı Afet Yönetimi, YTÜ Yayınları, İstanbul.

 • Türk Belediyeler Birliği, (2002), Afet yönetimi ve yerel yönetimler,

 • World Bank Institute Distance Learning, Natural Disaster Risk Management Program, Community-Based Disaster Risk Management Course, 2003.

Yavaş, Hikmet (2006), Doğal afetler yönüyle Türkiye'de belediyelerde kriz yönetimi : (İzmir örneği).

Değerlendirme şekli:

Vize sınavı (Rapor hazırlama ve sunum)

Final sınavı (Verilen Bir Konu Üzerinden Deneme Yazısı)


Ders kodu, adı,

AFY-52209 Kamu Yönetiminde Afet ve Acil Durum Planlaması

Öz değerlendirme yılı ve saha ziyareti yılı için dersi veren öğretim üyeleri:

Oktay Ergünay

Emekli Afet İşleri Genel MüdürüDersin ön şartları:

-Yok.

Genel Müfredata bağlı olarak dersin amaçları:

Katılımcıların Afet Yönetim Sistemi ve Afet Planlamasının Esasları konusunda bilgi sahibi olmasını sağlamak.

Dersin Açıklaması:

Afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afet sonucunu doğuran olaylara zamanında, hızlı ve etkili olarak müdahale edilmesi ve afetten etkilenen topluluklar için daha güvenli ve gelişmiş yeni bir yaşam çevresi oluşturulması afet yönetim sisteminin ana hedefidir. Bu amaca ulaşabilmek için afet öncesi, sırası ve sonrasında alınması gereken önlemler ve yapılması gereken çalışmaların merkezi ve yerel düzeyde planlanması ve etkin olarak uygulanması esasları

dersin ana eksenini oluşturacaktır.İşlenen başlıca konular:

 • Merkezi ve yerel düzeyde afet ve acil durum planlaması türleri ve esasları,

 • Afet tehlike ve risklerinin belirlenmesi ve afet senaryolarının hazılanması esasları,

 • Afetlerde önleme, risk azaltma ve hazırlık planları esasları,

 • Afetlerde müdahale ve iyileştirme planları esasları,

 • Münazara ve tartışmalar,

Okutulan tipik kitaplar ve diğer okumalar:

Doğal Afetlerde Meydana Gelen Can ve Mal Kaybını En Aza İndirmek İçin Alınması Gereken Tedbirlere Ait Meclis Araştırma Komisyonu Raporu. Haziran, 1997, Ankara.

DPT Doğal Afetler Özel İhtisas Komisyonu Üst ve Alt Komisyon Raporları, Ocak 2000, Ankara.

Ülkemizde Meydana Gelen Deprem Felaketi Konusunda Yapılan Çalışmaların Tüm Yönleriyle İncelenerek Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Konulu Meclis Araştırma Komisyonu Raporu. Şubat, 2000, Ankara

Mali Yapı ve Denetim Boyutlarıyla Afet Yönetimi, Sayıştay Başkanlığı Raporu, Mart 2002, Ankara

Deprem Zararlarını Azaltma Ulusal Stratejisi. Ulusal Deprem Konseyi Raporu, Nisan 2002, Ankara

- Türkiye’de Doğal Afetler Konulu Ülke Strateji Raporu, Japon Uluslar arası İşbirliği Ajansı (JICA), Temmuz, 2004, Ankara.

Kentleşme Şurası 2009. Afetlere Hazırlık ve Kentsel Risk Yönetimi Komisyonu Raporu,

- Oktay Ergünay. Afet Yönetimi: Genel İlkeler,Tanımlar, Kavramlar. Ankara,2009.

- Deprem Riskinin Araştırılarak Deprem Yönetiminde Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu Raporu.Temmuz 2010.


Değerlendirme şekli:

Ödev ,tartışma ve yazılı sınav.
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə