Draft law on normative acts nacrt zakona o normativnim aktimaYüklə 76,76 Kb.
tarix08.11.2018
ölçüsü76,76 Kb.
#79248

stema_jpg

Republika e Kosovës

Republika Kosova - RepublicofKosovo

Qeveria - Vlada - Government

____________________________________________________________________________________________________________________PROJEKTLIGJI PËR AKTET NORMATIVE

DRAFT LAW ON NORMATIVE ACTS

NACRT ZAKONA O NORMATIVNIM AKTIMA

Kuvendi i Republikës së Kosovës,
Në mbështetje të Nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës,
Miraton:


LIGJ PËR AKTET NORMATIVE

KAPITULLI I

DISPOZITAT E PËRGJITHSHME
Neni 1

Qëllimi
Qëllimi i këtij ligji është përcaktimi i llojeve dhe hierarkisë së akteve normative, si dhe përcaktimi i parimeve dhe standardeve për hartimin, nxjerrjen, miratimin dhe publikimin e akteve normative.
Neni 2

Fushëveprimi
1. Ky ligj vlen për të gjitha institucionet publike të nivelit qendror dhe lokal të Republikës së Kosovës, që janë autoritete kompetente, për të hartuar, miratuar, nxjerr dhe publikuar akte normative sipas Kushtetutës dhe ligjeve në fuqi.

2. Akte normative, në kuptim të këtij ligji, nuk janë aktet e përcaktuara me Ligjin përkatës për procedurën administrative.


Neni 3

Përkufizimet
1. Shprehjet e përdorura në këtë ligj kanë këto kuptime:
1.1. Akt normativ - nënkupton rregullat e përgjithshme të sjelljes për një marrëdhënie juridike ose për një kompleks marrëdhëniesh, që vlejnë për një numër të pacaktuar dhe të pakufizuar të individëve për fusha të caktuara dhe kanë veprim të shumëfishtë dhe miratohen ose nxirren nga autoriteti kompetent;
1.2. Vendim - nënkupton aktin normativ që nxirret nga autoriteti kompetent dhe në kuadër të autorizimeve të dhëna në bazë të ligjit dhe me të cilat vendoset për çështje, për të cilat kërkohet një vendim i autoritetit përkatës;
1.3. Dekret - nënkupton aktin normativ që nxirret nga Presidenti apo Kryeministri, në kuadër të autorizimeve të dhëna në bazë të Kushtetutës dhe ligjit,;

1.4. Udhëzim administrativ - nënkupton aktin normativ i cili nxirret në bazë të autorizimit të dhënë me ligj dhe në përputhje me qëllimin dhe synimet e ligjit përkatës, si dhe me qëllim të rregullimit në detaje të çështjeve që trajtohen nga ligji përkatës;


1.5. Rregullore - nënkupton aktin normativ që ka të bëjë me organizimin e brendshëm, sistematizimin dhe procedurat e punës që nxirren në kuadër të autorizimeve të dhëna në bazë të Kushtetutës dhe ligjit;
1.6. Urdhër/urdhëres - nënkupton aktin normativ i cili nxirret nga autoriteti përkatës në bazë të autorizimit të dhënë me ligj dhe në përputhje me qëllimin dhe synimet e ligjit përkatës , që ka karakter të brendshëm, që mund të vendosë rregulla të përgjithshme të sjelljes, ose mund të rregullojë një marrëdhënie konkrete;
1,7, Aktet normative komunale-
1.8. Amendamentim – nënkupton ndryshim apo plotësim të aktit normativ;

1.9. Vlerësimi i Ndikimit Rregullativ – VNR - nënkupton procesin e mbledhjes dhe analizimit të provave për të përkufizuar llojin, madhësinë dhe evoluimin e arsyeve të mundshme për ndërhyrjet me politikat publike, si dhe ndikimet e mundshme ekonomike, financiare, sociale dhe mjedisore të opsioneve të tjera që trajtojnë këto arsye me qëllim të informimit të vendimmarrjes në mënyrë sa me objektive dhe gjithëpërfshirëse që është e mundshme, për të arritur qëllimet e akorduara shoqërore dhe synimet e politikave.;


1.10. Zyra Ligjore – nenkupton Zyrën që vepron në kuadër të Zyrës së Kryeministrit të Republikës së Kosovës;


KAPITULLI II

PARIMET E HARTIMIT TË AKTEVE NORMATIVE

Neni 4

Parimet e hartimit të akteve normative
1. Hartimi i akteve normative i nënshtrohet parimeve në vijim:
1.1. Kushtetutshmëria: akti normativ duhet të jetë në pajtueshmëri me Kushtetutën e Republikës së Kosovës;
1.2. Ligjshmëria: akti më i ulët normativ

duhet të jetë në pajtueshmëri me aktet

normative të nivelit me të lartë;
1.3. akti normativ duhet të nxjerret në

bazë të autorizimit të përcaktuar shprehimisht me ligj;


1.4. Domosdoshmëria: akti normativ duhet të jetë i kërkuar nga një rrethanë mbizotëruese ose për të bërë të detyrueshëm një veprim për realizimin e një objektivi të ligjshëm;
1.5. Përputhshmëria: dispozitat e aktit normativ në tërësi duhet të jenë në ndërlidhje logjike dhe në përputhshmëri me njëra tjetrën;
1.6. Transparenca: akti normativ hartohet në mënyrë të hapur, gjithëpërfshirëse dhe që adreson komentet dhe sugjerimet nga publiku dhe hisedarët;
1.7. Proporcionaliteti: akti normativ nuk tejkalon kërkesat dhe fushëveprimin e tij për të adresuar çështjen ose problemin të cilin akti normativ ka për qëllim ta adresojë;

1.8. Standardizimi: akti normativ hartohet në bazë të standardeve të përcaktuara me legjislacionin në fuqi për hartimin e ateve normative.
KAPITULLI III

LLOJET DHE HIERARKIA E AKTEVE NORMATIVE
Neni 5

Llojet dhe hierarkia e akteve normative
1. Llojet dhe hierarkia e akteve normative është si në vijim:
1.1. Kushtetuta, përfshirë amendamentetet e saj;
1.2. Marrëveshjet ndërkombëtare:
1.2.1. Marrëveshjet dhe instrumentet ndërkombëtare që zbatohen drejtpërdrejt në Republikën e Kosovës në bazë të Nenit 22 të Kushtetutës:

1.2.1.1. Deklarata Universale për të Drejtat e Njeriut;


1.2.1.2. Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut dhe Protokollet e saj;
1.2.1.3. Konventa Ndërkombëtare për të Drejtat Civile e Politike dhe Protokollet e saj;
1.2.1.4. Konventa Kornizë e Këshillit të Evropës për Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare;
1.2.1.5. Konventa për Eliminimin e të gjitha Formave të Diskriminimit Racor;
1.2.1.6. Konventa për Eliminimin e të gjitha Formave të Diskriminimit ndaj Gruas;
1.2.1.7. Konventa për të Drejtat e Fëmijës;
1.2.1.8. Konventa kundër Torturës dhe Trajtimeve e Ndëshkimeve të tjera Mizore, Jonjerëzore dhe Poshtëruese.
1.2.2. Marrëveshjet ndërkombëtare të ratifikuara dhe normat juridikisht të detyrueshme të së drejtës ndërkombëtare.
1.2.3. Normat e organizatave ndërkombëtare që kërkojnë zbatim të drejtpërdrejtë në bazë të nenit 20.2 të Kushtetutës.
1.3. Ligjet;
1.4. Aktet normative që miratohen nga Kuvendi:
1.4.1. Vendimet;
1.4.2. Rregulloret e Punës së Kuvendit;
1.5. Aktet normative që nxirren nga Presidenti:
1.5.1. Dekret;
1.5.2. Vendim;
1.5.3. Rregullore.
1.6. Aktet normative që miratohen nga Qeveria:
1.6.1. Vendime;
1.6.2. Udhëzime Administrative, Rregullore dhe Urdhra/Urdhëresa.
1.8. Aktet normative që nxirren nga Kryeministri:
1.8.1. Dekret;
1.8.2. Vendim;
1.8.3. Rregullore dhe Udhëzime Administrativ.
1.9. Marrëveshjet për bashkëpunim ndërinstitucional me vendet tjera.
1.10. Aktet normative të ministrave:
1.10.1. Vendim;
1.10.2. Rregullore dhe Udhëzime administrative.
1.11 Aktet normative të organeve tjera shtetërore:
1.11.1. Vendim, dhe;
1.11.2. Rregullore dhe udhëzime administrative.
2. Aktet normative komunale, nxirren në bazë të autorizimit dhe kompetencave të dhëna në ligjin përkatës për vetëqeverisjen lokale dhe me ligje të tjera. Organet komunale rregullojnë në detaje çështjet që trajtohen nga ligji përkatës për funksionim efikas të komunës. Aktet që nxirren nga organet komunale kanë fuqi brenda territorit të komunës përkatëse.
2.1. Aktet e Kuvendit të Komunës janë:

2.1.1.. Vendime;


2.1.2. Statuti i komunës;
2.1.3. Marrëveshjet e bashkëpunimit ndërmjet Komunave;
2.1.4. Rregullore tw Komunës, dhe

2.1.5. Akte të tjera që parashihen me ligje të tjera.


2.2. Aktet e Kryetarit të komunës janë:
2.2.1. Vendim, dhe
2.2.2. Urdhëresë.

KAPITULLI IV

NDËRLIDHJA NDËRMJET AKTEVE NORMATIVE
Neni 6

Ndërlidhja ndërmjet akteve normative
1. Kushtetuta është akti më i lartë juridik i Republikës së Kosovës. Ligjet dhe të gjitha aktet tjera normative duhet të jenë në pajtim me Kushtetutën dhe aktet tjera normative të një niveli më të lartë.

2. Ligjet dhe aktet tjera normative të Republikës së Kosovës interpretohen në pajtueshmëri me Kushtetutën. Në rast të papajtueshmërisë së ligjeve dhe akteve të tjera normative dhe dispozitave të Kushtetutës, dispozitat kushtetuese mbizotërojnë.

3. Nëse një ligj apo një akt tjetër normativ i Republikës së Kosovës është në kundërshtim me marrëveshjet dhe instrumentet ndërkombëtare, siç përcaktohet në Nenin 5 të këtij ligji, atëherë normat e vendosura nga këto marrëveshje dhe instrumente mbizotërojnë.
4. Nëse një akt normativ i nivelit më të ulët është në kundërshtim me një akt normativ të nivelit më të lartë, mbizotëron akti normativ i nivelit më të lartë.
5. Nëse një akt normativ i përgjithshëm dhe një i veçantë i nivelit të njëjtë rregullojnë ndryshe të njëjtën çështje, atëherë mbizotërojnë normat e aktit të veçantë normativ.
6. Nëse një akt normativ është në kundërshtim me një akt normativ të nivelit të njëjtë, mbizotëron akti normativ i cili është nxjerrë më vonë.
7. Ndërlidhja ndërmjet akteve normative, të cilat kanë nivele të ndryshme, duhet të përcaktohet në bazë të autoritetit nxjerrës, në hierarkinë e organeve të pushtetit shtetëror siç përcaktohet në Nenin5 të këtij ligji.
8. Nëse një autoritet jo kompetent nxjerrë akt normativ, ai akt normativ nuk do të këtë fuqi juridike dhe do të shfuqizohet nga autoriteti kompetent për nxjerrjen e tij apo nga autoriteti kompetent më i lartë.
9. Nxjerrja e aktit normativ që ndërlidhet me fushëveprimin dhe përgjegjësitë ee dy apo më shumë institucioneve miratohet nga autoriteti më i lartë.
10. Nëse një akt normativ është nxjerr nga një autoritet kompetent që pushon së ekzistuari ose që është bashkuar me një autoritet tjetër kompetent, ky akt normativ do të mbesë në fuqi dhe do të zbatohet nga autoriteti kompetent pasardhës.
Neni 7

Nënshkrimi i aktit normativ
1. Akti normativ nënshkruhet nga udhëheqësi më i lartë i autoritetit kompetent të përcaktuar me Kushtetutë ose me ligj, për nxjerrjen apo miratimin e aktit.
2. Në mungesë të udhëheqësit sipas paragrafit 1 të këtij neni, personat e autorizuar sipas legjislacionit në fuqi për kryerjen e funksioneve të tij/saj mund të nënshkruajnë aktin normativ.
3. Akti normativ i nënshkruar është teksti origjinal. i cili ruhet ne arkivin e institucionit përkatës kurse të gjitha tekstet tjera konsiderohen si kopje.
Neni 8

Teksti i konsoliduar i aktit normativ
1. Nëse janë bërë amendamentime në aktin normativ, atëherë njësia përkatëse ligjore e autoritetit kompetent për miratimin apo nxjerrjen e atij akti, përgatit tekstin e konsoliduar të aktit përkatës normativ. Kjo vlen edhe për aktet normative që shfuqizohen pjesërisht nga Gjykata Kushtetuese.
2. Autoriteti kompetent për miratimin apo nxjerrjen e atij akti, bën në mënyrë formale dhe pa debat miratimin e tekstit të konsoliduar të aktit normativ.

3. Akti normativ i konsoliduar ka fuqi të njëjtë ligjore me versionin e aktit normativ të amendamentuar. Në rast të mospërputhjes së verzioneve mbizotëron teksti bazik.

4. Nëse ka mospërputhje të versioneve në gjuhët zyrtare, atëherë njësia përkatëse ligjore e autoritetit kompetent për miratimin apo nxjerrjen e atij akti, përgatitë tekstin e konsoliduar gjuhësor të aktit përkatës normativ.
5. Gabimet teknike në tekstin e shpallur korrigjohen sipas procedurave për konsolidimin e tekstit. Korrigjimi nuk mund të shkaktojë ndonjë ndryshim në përmbajtjen e aktit normativ.
6. Procedura për tekstet e konsoliduara zbatohet edhe në rastet e korrigjimeve gjuhësore dhe korrigjimeve teknike.
7. Standardet për tekstet e konsoliduar të akteve normative përcaktohen me akt nënligjor nga Qeveria.
8. Tekstet e konsoliduar të akteve normative dërgohen për publikim në Gazetën Zyrtare nga organi kompetent që e ka miratuar tekstin e konsoliduar të aktit normativ.
Neni 9

Shfuqizimi apo amendamentimi i aktit normativ
1.Akti normativ amandamendohet përmes një dispozite specifike në aktin normativ përmes të cilit bëhet amendamentimi.
2. Akti normativ amendamentohet apo shfuqizohet vetëm nga një akt i nivelit të njëjtë ose një akt normativ i nivelit më të lartë.

3. Me një akt normativ mund të amendamentohen apo shfuqizohen një apo më shumë akte normative të nivelit të njëjtë ose nivelit më të ulët.


4. Aktet nënligjore të nxjerra në bazë të ligjit që është shfuqizuar, nuk kanë efekt juridik përveç nëse ligji i ri e specifikon ndryshe.


KAPITULLI V

PUBLIKIMI DHE HYRJA NE FUQI E AKTEVE NORMATIVE

Neni 10

1. Të gjitha aktet normative sipas ketij ligji publikohen ne Gazeten Zyrtare të republikes së Kosoves

2. Aktet normative hyjne ne fuqi 15 dite pas publikimit ne Gazeten Zyrtare, përveç nëse me vetë aktin normativ apo me ligj te vecant nuk përcaktohet ndryshe.

3. Procedura e dërgimit dhe publikimit në Gazeten Zyrtare të Republikës së Kosoves do të rregullohen me akt nenligjor të miratuar nga QeveriaKAPITULLI VI

PUBLIKIMI I AKTEVE NORMATIVE NE WEB FAQET E INSTITUCIONEVE
Neni 11

1. Çdo autoritet që ka miratuar ose nxjerrë një akt normativ duhet ta publikoj atë në faqen e vet zyrtare të internetit, në gjuhët zyrtare përkatëse.

2. Të gjitha aktet normative komunale duhet të publikohen në ueb faqen zyrtare të komunës.

3. Zyrtari/njësia përkatëse ligjore e autoritetit përkatës që ka miratuar ose nxjerrë një akt normativ duhet të mbajë regjistrin e të gjitha akteve normative dhe ta plasojë atë në faqen zyrtare të internetit të autoritetit përkatës.KAPITULLI VII

DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE
Neni 12

Rregulloret e nxjerra nga UNMIK-u
Rregulloret dhe Urdhëresat Administrative të nxjerra nga Misioni i Administratës së Përkohshme të Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNMIK) mbeten në fuqi derisa të mos shfuqizohen ose të mos zëvendësohen nga institucionet e Republikës së Kosovës.
Neni 13

Ligjet e Kosovës të cilat kanë qenë në fuqi në territorin e saj para datës 22 Mars 1989
Në qoftë se një gjykatë e juridiksionit kompetent, një organ ose një person që duhet të zbatojë një dispozitë të legjislacionit, konstaton se një çështje ose një situatë nuk mund të mbulohet nga legjislacioni i nxjerrë nga Institucionet e Republikës së Kosovës apo nga Rregulloret dhe Urdhëresat Administrative të nxjerra nga Misioni i Administratës së Përkohshme të Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNMIK) që ende janë në fuqi, Ligjet e Kosovës të cilat kanë qenë në fuqi në territorin e saj para datës 22 mars 1989 do të vazhdojnë të zbatohen në Kosovë nëse nuk bien në kundërshtim me Kushtetutën e Republikës së Kosovës.
Neni 14

Shfuqizimi
1. Ky ligj shfuqizon:
1.1. Rregulloren e UNMIK-ut nr. 1999/24 për ligjin në fuqi në Kosovë;
1.2. Rregulloren nr. 2000/59 për ndryshimin e Rregullores nr. 1999/24 mbi ligjin në fuqi në Kosovë;
1.3. Urdhëresën administrative nr. 2003/16, të datës  24 korrik 2003 Zbatimi i Rregullores së UNMIK-ut nr. 1999/24 mbi Ligjin në Fuqi në Kosovë;

1.4. Urdhëresën administrative Nr. 2001/9, të datës        8 qershor 2001. Për zbatimin e Rregullores së ndryshuar nr. 1999/24 mbi ligjin në fuqi në Kosovë;

1.5. Urdhëresën administrative Nr. 2001/10, të datës  21 qershor 2001 Zbatimi i Rregullores nr. 1999/4 të UNMIK-ut për valutën e lejuar për përdorim në Kosovë.
Neni 15

Aktet nënligjore
Qeveria miraton akte nënligjore për zbatimin e këtij ligji, më së largu një vit pas hyrjes në fuqi të ligjit.
Neni 16

Periudha përgatitëse
1. Obligimi i institucioneve për publikimin e akteve nenligjore në Gazetën Zyrtare hyn në fuqi më së largu një vit pas hyrjes në fuqi të këtij ligji.

2. Deri me hyrjen në fuqi të paragrafit një (1) të këtij neni obligohen të gjitha institucionet që të bëjnë përgatitjet e duhura sipas kërkesave që dalin nga ky ligj.
3. Deri me hyrjen në fuqi të paragrafit një (1) të këtij neni, obligohen të gjitha institucionet që t'i dërgojnë të gjitha aktet nënligjore për publikim në Gazetën Zyrtare.
4. Të gjitha aktet nënligjore që nuk dërgohen dhe publikohen në Gazetën Zyrtare deri me datën 01 janar 2018 shfuqizohen.

Neni 17

Hyrja në fuqi
Ky ligji hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës.

Kadri Veseli

_________________

Kryetar i Kuvendit të Kosovës


The Assembly of the Republic of Kosovo,
In support of Article 65 (1) of the Constitution of the Republic of Kosovo,
Approves:

LAW ON NORMATIVE ACTS

CHAPTER I

GENERAL PROVISIONS
Article 1

Purpose
This Law aims to regulate principles for drafting, issuance, promulgation and publication of normative acts and defines the types and their hierarchy.

Article 2

Scope
1. This Law applies to all local and central institutions of the Republic of Kosovo, that are competent authorities to draft, adopt, issue and publish normative acts according to the Constitution and applicable Laws.
2. Normative acts, in terms of this law, are not defined by the relevant Law on Administrative Procedure.
Article 3

Definitions
1. Expressions used in this Law have the following meanings:
1.1. Normative act – shall mean general rules of conduct related to a legal or complex relationship that apply to an indefinite and unlimited number of individuals, for certain areas and act in a multiple manner, and adopted or issued by competent authorities;

1.2. Decision - shall mean a normative legislation issued by the competent authority within the authority granted under the law and which shall be decided on issues to which a decree is required by the relevant authority;


1.3. Decree - shall mean a normative act issued by the President or Prime Minister and within the authority granted under the Constitution and the law;
1.4. Administrative Instruction - shall mean a normative legislation, which is issued under the authority granted to a law and in accordance with the purpose and goals of the relevant law, and in order to regulate in detail the issues addressed by the relevant law;
1.5. Regulation - shall mean a secondary legislation dealing with internal organization, systematization and working procedures of public administration bodies;

1.6. Directive – are normative legislations issued by the relevant authority based on authority provided by law and in compliance with the purpose and aims of relevant law, which has an internal character, which may establish rules of conduct, general, or may arrange a specific relationship;

1,7, municipal normative acts
1.8. Amendment – shall mean the amendment or supplementation of the normative act;
1.9. Regulatory Impact Assessment – RIA - shall mean, the process of collecting and analysis evidence to define the type, magnitude and likely evolution of potential reasons for public policy interventions as well as the economic, financial, social and environmental likely effects of alternative options that address those reasons, with a aim to inform decision-making as objectively and comprehensively as possible in order to achieve agreed societal goals and policy objectives;

1.10. Legal Office – means the office operates within the Office of the Prime Minister of the republic of Kosovo;
CHAPTER II

PRINCIPLES OF PREPARATION OF NORMATIVE ACTS

Article 4

Principles of Drafting of Normative Acts
1. Preparation of normative acts are subject to the following principles:
1.1. Constitutionality: a normative act should be consistent with the Constitution of the Republic of Kosovo;
1.2. Legality: the lowest normative act should be in accordance with the highest normative act;
1.3. Validity: normative act should be issued under the authority expressly defined by law;
1.4. Necessity: a draft normative act shall be required by prevailing circumstances or to compel a certain course of action in furtherance of a lawful objective;
1.5. Consistency: the provisions of the normative act should be in logical interrelation and in consistency with each other;
1.6. Transparency: a normative act shall be drafted in an open and inclusive manner, and which addresses the comments and suggestions by the public and stakeholders;
1.7. Proportionality: a normative act shall not exceed in its requirements or scope to address the issue or problem that the normative act aims to address;

1.8. Standardization: normative act is

drafted on the basis of standards set by the

legislation in force for drafting normative

acts.

CHAPTER III

TYPES AND HIERARCHY OF NORMATIVE ACTS
Article 5

Types and hierarchy of normative acts
1. Types and hierarchy of normative acts are as follows:
1.1. Constitution; including its amendments;
1.2. International Agreements:
1.2.1. The International Agreements and Instruments that directly apply in the Republic of Kosovo based on Article 22 of the Constitution:

1.2.1.1. Universal Declaration of Human Rights;


1.2.1.2. European Convention for the Protection of Human rights and Fundamental Freedom and its Protocols;
1.2.1.3. International convention on Civil and Political Rights and its Protocols;

1.2.1.4. Council of Europe Framework Convention for the Protection of National Minorities;


1.2.1.5. Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination;
1.2.1.6. Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women;
1.2.1.7. Convention on the rights of the Child;
1.2.1.8. Convention Against Torture and Other Cruel, Inhumane or Degrading Treatment or Punishment.
1.2.2. Ratified international agreements and legally binding norms of international law.

1.2.3. Norms of international organizations that require direct application under Article 20.2 of the Constitution.


1.3. Laws;
1.4. Normative acts adopted by the Assembly:

1.4.1. Decisions.


1.4.2. Rules of procedure of the Assembly;
1.5. Normative acts issued by the President:
1.5.1. Decree;
1.5.2. Decisions;
1.5.3. Regulations.
1.6. Normative acts adopted by the Government;
1.6.1. Decisions;
1.6.2. Administrative Instructions, Regulations and Directives/Orders.
1.8. Normative acts issued by the Prime Minister:
1.8.1. Decrees;
1.8.2. Decisions;
1.8.3. Regulations and Administrative Instructions.
1.9. Agreements for inter-institutional cooperation with other countries.
1.10. Normative acts of Ministers:
1.10. Decisions;
1.10.2.Regulation and Administrative Instruction.
1.11 Normative acts of other state bodies:
1.11.1. Decision, and
1.11.2. Regulation and Administrative Instruction.
2. Municipal normative acts shall be issued based on authorizations and competences rendered in the relevant Law on Local Self-Government and other laws. Municipal bodies regulate in details the issuesa addressed in the respective law for efficient functioning of the municipality. Acts issued by municipal bodies have power within the territory determined by law.
2.1. Acts of the Municipal Assembly are:

2.1.1. Decisions;


2.1.2. Statute of the Municipality;
2.1.3.Cooperation agreements between municipalities;
2.1.4. municipalities Regulations, and
2.1.5. Other acts as provided for in other laws.
2.2. Acts of the Mayor are:
2.2.1. Decisions, and

2.2.2. Directive.CHAPTER IV

INTERCONNECTIVITY BETWEEN NORMATIVE ACTS
Article 6

Interconnectivity between normative acts
1. Constitution is the highest legal act of Republic of Kosovo. Laws and all other normative acts must be in accordance with the Constitution and other normative acts of higher level.
2. Laws and other normative acts of the Republic of Kosovo are interpreted in accordance with the Constitution. In case there are inconsistencies of laws and other normative acts and provisions of the Constitution, the Constitution shall always prevail.
3. In case a law or another normative act of Republic of Kosovo is inconsistent with ratified international agreements and instruments as defined in Article 5 (five) of this law, then the norms set forth by these treaties shall prevail.

4. If a normative act of a lower level is in contradiction with a normative act of a higher level, the normative act of the higher level shall prevail.


5. In cases when a general normative act and a special one of the same level regulate the same matter (field), differently, then the norms of the special normative act shall prevail.

6. If a normative act is in contradiction with a normative act of the same level, the most recently issued normative act shall prevail.

7. The interconnectivity between normative acts, that are of different levels, should be determined based on the issuing, in the hierarchy of state government bodies in Article (5) of this law.
8. If an incompetent authority issues a normative act, such normative act shall not have legal power and shall appealed by highest competent authority.

9. The issuance of the normative act relating to the scope and responsibilities of two or more institutions shall be approved by the highest authority.


10. If a normative act has been issued by a competent authority that ceases to exist or is joined with another competent authority, this normative act shall remain in force and shall be implemented by the competent successor authority.
Article 7

Signing of normative acts
1. A normative act is signed by the highest Head of the competent authority, established by the Constitution or law, for the issuance or adoption of such act.
2. In the absence of the chairperson according to paragraph 1 (one) of this Article, persons authorized according to legislation in force to perform his/her duties may sign the normative act.
3. The signed normative act is the original text which is saved in the archive of the institution. All other texts shall be considered as copies.

Article 8

Consolidated text of the normative act
1. If there are many changes made in the normative act then the respective legal unit of the competent authority for adoption or issuance of such act, prepares the consolidated text of the respective normative act. This also applies to the normative acts which partially abrogated by the Constitutional Court.
2. The competent authority that has the authorization for adoption or issuance of that act does the formal and without debate the adoption of the consolidated text of the normative act.
3. The consolidated normative act has the same legal effect with the version of the amended normative act. In case of any discrepancy of versions the basic text shall prevail.
4. If there are discrepancies of versions in the official language, then the relevant legal unit of the competent authority for adoption or issuance of such act, shall prepare the consolidated language text of the relevant normative act.
5. Technical errors in the promugated text shall be corrected according to the procedures for the consolidated text. Correction may not cause any change in the content of the act.

6. The procedure for consolidated texts is also applicable in cases of linguistic corrections and technical corrections.


7. Standards for consolidated texts of normative acts shall be determined by a secondary legislation from the Government.
8. Consolidated texts of normative acts shall be sent for publication in the Official Gazette by the competent bodies that have adopted the consolidated text of the normative act.
Article 9

Repealing or Amending of Normative

Acts
1. Normative acts shall be amended through an explicit provision in the amending normative act.
2. Normative acts are amended or repealed only by an act of the same level or by a normative act of higher level.

3. With a normative act may be amended or repealed one or more normative acts of the same level or lower level.

4. Secondary legislations issued in accordance with the law that is repealed, have no legal effect unless the new law specifies otherwise.


CHAPTER V PUBLICATION AND ENTRY INTO FORCE NORMATIVE ACTS

Article 10

1. All normative acts according to this law are published in the Official Gazette of the Republic of Kosovo.

2. Bylaws shall enter into force 15 days after publication in the Official Gazette, unless by normative act itself or by a special law is not stipulated otherwise.

3. The procedure for sending and publishing in the Official Gazette of the Republic of Kosovo shall be be regulated by bylaws approved by the Government.
KAPITULLI VI

PUBLICATION OF NORMATIVE ACTS ON WEB PAGES OF INSTITUTIONS


Article 11
1. Each authority that has adopted or issued a normative act should publish it on its official web page in the official languages.

2. All municipal normative acts shall be published in the official website of municipality.


3. The respective legal official/unit of the respective authority that has adopted or issued a normative act must keep a registry of all normative acts and to place it on the official web page of the respective authority.

CHAPTER VII

TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS
Article 12

Regulations issued by UNMIK
Regulations and Administrative Instructions issued by United Nations Mission of Interim Administration in Kosovo (UNMIK) remain in force until abolished or superseded by Institutions of Republic of Kosovo.

Article 13

Kosovo Laws which were in force in its territory prior to March 22, 1989
If a court of competent jurisdiction, a body or a person that must implement a provision of the legislation, concludes that an issue or a situation cannot be covered by teh legislation issued by Institutions of Republic of Kosovo or by Regulations and Administrative Orders issued by United Nations Mission of Interim Administration in Kosovo (UNMIK) that are still in force, Kosovo laws that were in force in its territory prior to March 24, 1989 shall continue to be applied in Kosovo if they do not contradict the Constitution of Republic of Kosovo.


Article 14

Abolition
1. This law abolishes:
1.1. UNMIK Regulation no. 1999/24 on the applicable law in Kosovo;
1.2. Regulation no. 2000/59 on amendment of Regulation no. 1999/24 on the applicable law in Kosovo;
1.3. Administrative Instruction no. 2003/16 dated 24 July 2003 for implementation of UNMIK Regulation no. 1999/24 on the applicable law in Kosovo;
1.4. Administrative Instruction no. 2001/9, dated June 8, 2001 for implementation of the amended UNMIK Regulation no. 1999/24 on the applicable law in Kosovo;
1.5. Administrative Instruction no. 2001/10, dated June 21, 2001 for implementation of UNMIK Regulation no.1999/4 on currency allowed for use in Kosovo.
Article 15

Secondary legislations
Government adopts secondary legislations to implement this law, at latest one year after enactment of the law.
Article 16

Preparatory period
1. Electronic publication and the obligation of institutions to publish secondary legislations

in the Official Gazette enters into force not later than one year after the entry into force of this law.


2. Until the entry into force of paragraph one (1) of this Article all institutions are obliged to make the necessary preparations in accordance with requirements arising of this law.
3. Until the entry into force of paragraph one (1) of this Article all institutions are obliged to submit all secondary legislations for publication in the Official Gazette.
4. All secondary legislations that are not submitted and published in the Official Gazette until 01.01.2017 shall be repealed.

Article 17

Entry into Force
This Law enters into force fifteen (15) days after publication in the Official Gazette of Republic of Kosovo.

Kadri Veseli

_________________

President of the Assembly of Kosovo


Skupština Republike Kosovo
Na osnovu Člana 65 (1) Ustava Republike Kosovo,
Usvaja:

ZAKON O NORMATIVNIM AKTIMA

POGLAVLJE I

OPŠTE ODREDBE
Član 1

Svrha
Ovaj zakon postavlja načela za izradu donošenje, usvajanje i objavljivanje normativnih akata i određuje njihove vrste i hijerahiju.

Član 2

Delokrug
1. Ovaj zakon važi za sve javne institucije centralnog i lokalnog nivoa Republike Kosovo koji su nadležni da izradjuju , usvajaju, donose i objavljuju normativne ake u skladu sa Ustavom i važećim zakonima.
2. Normativni akti prema ovom zakonu nisu akti koja su utvrđeni odgovarajućim Zakonom o upravnom postupku.
Član 3

Definicije
1. Izrazi korišćeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:


    1. Normativni akti - opšta pravila postupanja u vezi sa pravnim ili složenim odnosima koji važe za neodređen i neograničen broj pojedinaca, za pojedine oblasti i koji imaju višestruko dejstvo i usvaja ih ili donosi nadležni organ;

1.2. Odluka - normativni akt koji donosi nadležni organ na osnovu zakonom datih ovlaščenja kojima se odlučuje o pitanjima za koja se traži odluka nadležnog organa;

1.3. Ukaz – normativni akt koji donose predsednik ili premijer u okviru ovlaščenja datih na osnovu Ustava i zakona;
1.4. Administrativno uputstvo - normativni akt koji se donosi na osnovu zakonom datog ovlašćenja i u skladu sa svrhom i ciljevima određenog zakona, kao i sa ciljem detaljnog regulisanja pitanja kojima se bavi određeni zakon;

1.5. Uredba – normativni akt koji se odnosi na unutrašnju organizaciju, sistematizaciju i procedure rada organa javne uprave;


1.6. Naredbe/nalog – normativni akti koje donosi odgovarajući organ po zakonom datog ovlaščenja i skladu sa svrhom i cljevima odgovarajučeg zakona koji ima interni karakter i koji može postaviti opšta pravila ponašanja ili može regulisati konkretan odnos;
    1. Opštinski normativni akti

1.8. Amandmani – izmene ili dopune normativnog akta;

1.9. Procena regulatornog uticaja – PRU – podrazumeva proces prikupljanja i analize dokaza za definisanje vrste, veličine i mogućeg razvoja razloga za intervencije u javnim politikama, kao i potencijalnih ekonomskih, finansijskih, socijalnih, ekoloških uticaja drugih opcija koji tretiraju ove razloge s ciljem informisanja donosioca odluka na što objektivniji i sveobuhvatniji mogući način za postizanje usklađenih društvenih i političkih ciljeva;

1.10.Pravna kancelarija –podrazumeva kancelariju koja deluje u okviru Kancelarije premijera Republike Kosovo;POGLAVLJE II

NAČELA IZRADE NORMATIVNIH AKATA

Član 4

Načela izrade normativnih akata

1. Izrada normativnih akata treba da podleže sedećim načelima:


1.1. ustavnost: normativni akt treba da bude u skladu sa Ustavom Republike Kosovo;
1.2. zakonitost; niži normativni akt treba da bude u skladu sa normativnim aktima najvišeg nivoa;
1.3. Važnost: normativni akt treba da se donosi na osnovu izričitog datog zakonskog ovlaščenja;
1.4. neohodnost; normativni akt je potreban zbog preovlađujućih okolnosti ili da bi su učinio obavezujućim određeni način delovanja za ostvarivanje legitimnog cilja;
1.5. doslednost; odredbe normativnog akta u celini treba da budu u logičnoj vezi i u skladu jedni sa drugima;

1.6. transparentnost; normativni akt se izrađuje na otvoren, sveobuhvatan način koji uvažava komentare i sugestije javnosti i zainteresovanih strana;

1.7. proporcionalnost; normativni akt ne prevazilazi svoje zahteve i delokrug za rešavanje problema ili pitanja kojima se bavi;    1. Standardizacija: normativni akt se

izradjuje na prema standardima utvrdjenim važećim zakonodavstvom za izradu normativnih akata.


POGLAVLJE III

VRSTE I HIJARAHIJA NORMATIVNIH AKATA
Član 5

Vrste i hijerarhija normativnih akata
1. Vrste i hijerarhija normativnih akata su sledeći:
1.1. Ustav, uključujući i njegove amandmane.
1.2. Međunarodni sporazumi:
1.2.1. Medjunarodni sporazumi i instrumenti koji se neposredno primenjuju u Republici Kosovo na osnovu Člana 22 Ustava:
1.2.1.1. Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima;
1.2.1.2. Evropska konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i protokoli iste;

1.2.1.3. Međunarodna konvencija o građanskim i političkim pravima i protokoli iste;

1.2.1.4. Okvirna konvencija Saveta Evrope o zaštiti nacionalnih manjina;

1.2.1.5. Konvencija o eliminisanju svih oblika rasne diskriminacije;

1.2.1.6. Konvencija o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena;

1.2.1.7. Konvencija o pravima deteta;


1.2.1.8. Konvencija protiv mučenja i drugih okrutnih, nečovečnih i ponižavajućih postupaka ili kazni.

1.2.2. Ratifikovani međunarodni sporazumi i pravno obavezujuće norme međunarodnog prava.

1.2.3. Norme međunarodnih organizacija koje zahtevaju direktnu primenu na osnovu Člana 20.2 Ustava.
1.3. Zakoni.
1.4. Normativni akti koje je donela Skupština:
1.4.1. odluke;
1.4.2. pravilnici o radu Skupštine.

1.5. Normativni akti koje donosi predsednik:


1.5.1. ukazi;
1.6.2. odluke;
1.5.3. uredbe.
1.6. Normativni akti koje donosi Vlada:

1.6.1. odluke;


1.6.2. administrativna uputstva, uredbe i naredbe/naloge

1.8. Normativni akti koje donosi premijer:


1.8.1. ukazi;
1.8.2. odluke;
1.8.3. uredbe i administrativna uputstva.
1.9. Sporazumi za međuinstitucionalnu saradnju sa drugim zemljama.
1.10. Normativni akti ministarstava:

1.10.1. odluke


1.10.2. uredbe i adminsitrativna uputstva.
1.11. Normativni akti ostalih državnih organa.
1.11.1. odluke i
1.11.2. uredbe i administrativna uputstva.
2. Opštinski normativni akti se donose na osnovu ovlašćenja i nadležnosti datih relevantnim Zakonom o lokalnoj samoupravi i drugim zakonima. Opštinski organi detaljno regulišu pitanja koja se obrađuju odgovarajućim zakonom za efikasno funkcionisanje opštine. Akti koje donose opštinski organi važe na teritoriji odgovarajuće opštine.
2.1. Akti Skupštine opštine su:

2.1.1. Odluke;


2.1.2. statut opštine;

2.1.3. sporazumi o saradnji među

Opština;
2.1.4. Opštinski pravilnici, i

2.1.5. Ostali akti koji su predviđeni

drugim zakonima.
2.2. Akti predsednika opštine su:
2.2.1. odluke’ i

2.2.2. naredbe.POGLAVLJE IV

MEĐUSOBNOSOBNA POVEZANOST NORMATIVNIH AKATA
Član 6

Međusobna povezanost normativnih akata
1. Ustav je najviši pravni akt Republike Kosovo. Zakoni i i svi drugi normativni akti moraju biti u skladu sa Ustavom i drugim normativnim aktima višeg nivoa.

2. Zakoni i drugi normativni akti Republike Kosovo se tumače u skladu sa Ustavom. U slučaju da postoji neusaglašenost između zakona, odredbi zakona i drugih normativnih akata i ustavnih odredbi Republike Kosovo, ustavne odredbe imaju nadmoć.


3. U slučaju da je neki zakon ili neki drugi normativni akt Republike Kosovo u suprotnosti sa međunarodnim sporazumima i instrumentima, kako što je utvrdjeno Članom

4. U slučaju da je neki normativini akt nižeg nivoa u suprotnosti sa nekim normativnim aktom višeg nivoa, prevladava normativni akt višeg nivoa.
5. U slučajevima kada neki opšti i poseban normativni akt istog nivoa, uredjuju različito isto pitanje (oblast), prevladavaju norme posebenog normativnog akta.

6. U slučaju da je neki normativni akt u suprotnosti sa nekim noramtivnim aktom istog nivoa, prevladava normativni akt koji je skorije donet.


7. Međusobno povezivanje normativnih akata koji su razčlitog nivoa treba da se utvrdi na osnovu organa donosioca u hijarhiji organa državne vlasti, kako je utvrđeno Članom 5 ovog zakona.
8. Ukoliko neki organ koji nije nadležan donese normativni akt, taj normativni akt neće imati pravnu snagu i organ nadležan za njegovo donošenje ili viši nadležni organ će ga staviti van snage.
9. Izdavanje normativnog akta koji se odnosi na oblast delovanja i odgovornosti dve ili više institucija usvaja organ višeg nivoa.

10. Ako je normativni akt doneo neki nadležni organ koji prestaje da postoji ili ili koj ije spojen sa nekim drugim nadležnim organom, taj normativni akt će ostati na snazi i sprovodiće se od strane nadležnog organa naslednika.


Član 7

Potpisivanje normativnih akata
1. Normativni akt potpisuje najviši rukovodilac nadležnog organa koji je ovlašćen Ustavom ili zakonom za donošenje ili usvajanje tog akta.

2. U odsustvu rukovodioca iz stava 1. ovog Člana, lica koja su ovlašćena prema važećem zakonodavstvu za obavljanje te funkcije mogu da potpišu normativni akt.

3. Potpisani normativni akt je originalni tekst koji se čuva u arhivi odgovarajuče institucije a svi ostali tekstovi se smatraju kopijama.
Član 8

Prečišćeni tekst normativnog akta
1. Ako su izvršene izmene i dopune u normativnom aktu, onda relevantna pravna jedinica organa nadležnog za usvajanje ili donošenje tog akta, priprema prečišćeni tekst relevantnog normativnog akta. To se odnosi i na normativne akte koja delimično ukida Ustavni sud.

2. Organ nadležan za usvajanje ili donošenje tog akta vrši usvajanje prečišćenog teksta normativnog akta neformalno i bez rasprave.


3. Prečišćeni tekst normativnog akta ima istu zakonsku snagu kao verzija normativnog akta na kojoj su izvršene izmene i dopune. U slučaju neslaganja verzija osnovni tekst će prevagnuti.


4. Kada postoje razlike u verzijama na službenim jezicima relevantna pravna jedinica organa nadležnog za usvajanje ili donošenje tog akta priprema jezički prečišćeni tekst relevantnog normativnog akta.

5. Tehničke greške u objavljenom tekstu se ispravljaju u skladu sa procedurama za prečišćavanje teksta. Ispravka ne sme pruzrokovati bilo kakvu promenu u sadržaju normativnog akta.


6. Postupak za prečišćavanje tekstova se primenjuje i u slučajevima jezičkih korekcija i tehničkih ispravki.
7. Standardi za prečišćene tekstove normativnih akata utvrđuju se podzakonskim aktom Vlade.
8. Prečišćene tekstove normativnih akata na objavljivanje u Službenom listu upućuju nadležni organi koji su pripremili prečišćeni tekst normativnog akta.
Član 9

Stavljanje van snage ili amandiranje normativnog akta
1. Normativni akt se menja i dopunjuje specifičnom odredbom u normativnom aktu preko koje se vrši izmena i dopuna.
2. Normativni akti se menjaju i dopunjuju ili stavljaju van snage samo normativnim aktom istog nivoa ili normativnim aktom višeg nivoa.
3. Jednim normativnim aktom mogu se menjati ili dopuniti jedan ili više normativnih akata istog ili nižeg nivoa.

4. Podzakonski akti doneti u skladu sa zakonom koji je ukinut nemaju pravno dejstvo, osim ako novi zakon ne navodi drugačije.POGLAVLJE V

OBJAVLJIVANJE I STUPANJE NA SNAGU NORMATIVNIH AKATA

Član 10

1. Svi normativni akti, u skladu sa ovim zakonom objavljuju se u Službenom listu Republike Kosovo.

2. Podzakonski akti stupaju na snagu 15 dana od dana objavljivanja u Službenom listu, osim ako samim normativnim aktom ili posebnim zakonom nije drugačije propisano.

3. Postupak za slanje i objavljivanje u Službenom listu Republike Kosovo će se regulisati podzakonskim aktom koji usvaja Vlada.POGLAVLJE VI

OBJAVLJIVANJE NORMATIVNIH AKATA NA WEB STRANICAMA INSITUCIJA

Član 11
1. Svaki organ koji je usvojio ili doneo normativni akt je obavezan da isti objavi na svojoj zvaničnoj internet stranici na službenim jezicima.
2. Svi opštinski normativni akti treba da se objavljuju na zvaničnoj web stranici odgovarajuće opštine.
3. Odgovorni službenik/odgovorna pravna jedinica organa koji je usvojio ili doneo normativni akt treba da vodi registar svih normativnih akata i da isti objavljuje na zvaničnoj internet stranici organa.


POGLAVLJE VII

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 12

Uredbe koje je doneo UNMIK
Uredbe i administrativna uputstva koje je donela Misija privrene uprave Ujedinjenih Nacija na Kosovu (UNMIK) ostaju na snazi sve dok ih institucije Republike Kosovo ne stave van snage ili zamene.

Član 13

Kosovski zakoni koju su važili na toj teritoriji pre 22 marta 1989. godine
Ako neki nadležni sud, organ ili lice koje treba da sprovede neku zakonsku odredbu utvrdi da određeno pitanje ili određena situacija nije pokrivena zakonodavstvom koje su donele institucije Republike Kosovo ili uredbama i administrativnim naredbama koje je donela Misija privremene uprave Ujedinjenih Nacija na Kosovu (UNMIK) koje su i dalje na snazi, zakoni Kosova koji su bili na snazi pre 24. marta 1989. godine nastaviće da se primenjuju na Kosovu, ukoliko nisu u suprotnosti sa Ustavom Republike Kosovo.

Člana 14

Stavljanje van snage
1. Ovaj zakon stavlja van snage:
1.1. Uredbu UNMIK-a br. 1999/24 o važećem zakonu na Kosovu;
1.2. Uredbu br. 2000/59 o izmeni Uredbe br. 1999/24 o važećem zakonu na Kosovu;
1.3. Administrativno uputstvo br. 2003/16, od 24. jula 2003. godine u vezi sprovodjenja Uredbe UNMIK-a br. 1999/24 o važećem zakonu na Kosovu;

1.4. Administrativno uputstvo br. 2001/9, od 8. juna 2001. godine o sprovođenju izmenjene Uredbe br. 1999/24 o važećem zakonu na Kosovu;

1.5. Administrativno uputstvo br. 2001/10, od 21. juna 2001. godine o sprovođenju Uredbe UNMIK-a br. 1999/4 o valuti dozvoljenoj za upotrebu na Kosovu.
Član 15

Podzakonski akti
Vlada usvaja podzakonske akte za sprovođenje ovog zakona najkasnije godinu dana od dana stupanja na snagu zakona.
Član 16

Pripremni period
1. Obaveza institucija za objavljivanje podzakonski akti u Službenom listu stupa na snagu najkasnije u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

2. Do stupanja na snagu stava 1 (jedan) ovog Člana, sve institucije su dužne da obave adekvatne pripreme u skladu sa zahtevima koji proizilaze iz ovog zakona.


3. Do stupanja na snagu stava  (1) ovog člana, sve institucije su obavezne da proslede sve podzakonske akte za objavljivanje u Službenom listu.
4. Svi podzakonski akti koji se ne dostave i ne objave u Službenom listu  do  01.01.2017 biće  ukinuti.

Član 17

Stupanje na snagu
Ovaj zakon će stupiti na snagu petnaest (15) dana od dana objavljivanja u Službenom listu Republike Kosovo.

Kadri Veseli

___________________

Predsednik Skupštine Kosova


Yüklə 76,76 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə