ƏLĠ VƏLĠyev bġr cüt ulduz ( hekayəLƏR )Yüklə 293,35 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/10
tarix30.12.2017
ölçüsü293,35 Kb.
#18645
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


 

 ƏLĠ VƏLĠYEV 

 

BĠR CÜT ULDUZ 

( HEKAYƏLƏR ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GƏNCLĠK 

BAKI-1967 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARZUNUN PALTARLARI 

(M ә k t u b) 

Xurmayı saçlı, alagözlü balam. Çatma qaşlarına nisbәtәn burnun o qәdәr 

qәşәng deyil. Ürәyimdәn keçirdi ki, fındıqburun n әvәmin alnı geniş, dişl әri 

xırda  olsun.  Ancaq  alnın  bir  az  dik,  dişlәrin  һәm  seyrәk,  һәm  dә  iridir. 

Әllәrin gözәl, barmaqların uzun, dırnaqların sәdәfә oxşayır. Dodaqların süd 

qaymağından şirin vә nazikdir.  

Bunların һamısından üstün cәһәtin odur ki, aydın danışırsan. Yaşına görә 

ağıllı  һәrәkәt  elәyirsәn.  Anan  sәni  çağıranda  «bәli»  deyirsәn.  Nәnәn  sәnә 

alma  verәndә  «çox  sağ  ol»  cavabı  alır.  Әllәrini  çirkli  şeyә  vurmur, 

üst-başını tәmiz saxlayırsan. 

Mәnim arzulu Arzum! Dörd yaşında bu  cür şirin olan körpә, böyüdükcә 

daһa dadlanmalı, evimizin lәzzәti olmalıdır.  

Tәzә  paltardan  xoşun  gәlir.  Qırmızı  don  görәndә  gülümsәyir,  üzü mә 

baxırsan. Әtәyi lentli, yaxası bәzәkli paltara baxanda köks ötürürsәn. Ancaq 

«Baba mәnә tәzә paltar al» sözünü dilinә gәtirmirsәn... 

Hәr  dәfә  sәnә  tәzә  paltar  alanda  el ә  bilirәm  şairәm,  yeni  şerim  çap 

olunub.  Elә  ki,  sәn  tәzә  paltar  geyinib  nazlana-nazlana  bәdәn-nü ma 

  

güzgünün  qabağında  dayanırsan,  boyuna  tamaşa  elәmәkdәn  һәzz  alıram. Bic-bic  gülüb  paltarın  ora-burasını  dartışdıranda  az  qa lıram  durub  sәni 

bağrıma basam.  

Körpә  quzum!  Nә  qәd әr  xoşbәxtsәn.  Mәnim  tәkin  baban  olduğundan 

bәxtәvәrsәn.  Mәnim  bacılarım  sәn  yaşda  olanda  ildә  bir  dәfә  tәzә  paltar 

geymәdilәr.  Babaları  vaxtsız  vәfat  elәdiyindәn  onları  qucağına  alıb 

saçlarını sığallayan, öpüb oxşayan olmadı. 

Sәn bәxtiyarsan, Arzu! Baban da  var, n әnәn dә. Xalan da  var, da yın da, 

qardaşın da var, anan da.  

Anan  sәnә  paltar  tikәndә,  xalan  sәnin  üçün  dәyişәk  tәdarük  elәyәndә, 

dayın  sәndәn  ötrü  çәkmә  alanda,  nәnәn  sәnә  yorğan  salanda  tәkcә  sәn 

sevinmirsәn, baban o qәdәr razı qalır ki...  

Boş vaxtımın çoxusunu mağazalarda keçirib sәnә sovqat almaq istәyirәm. 

Özün boyda gәlin (kukla) görәndә alıram. Qәşәng ayaqqabı gözümә dәyәndә 

qiymәtini  soruşub  pulunu  sa yıram.  İpәk  baş  yaylığına  rast  gәlәndә 

sevinә-sevin ә alıb, paltomun qoltuq cibinә qoyuram. Rәngli, naxışlı, tikmәli 

paltarların  sәnin  boyuna  uyğun  gәlәnlәrini  kağıza  bükdürüb  әlimә  alanda 

sevincim sin әmә sığmır, mәnim Arzum! 

Gündә  azı  üç  dәfә  paltarını  dәyişib  gәlinini  qucağına  alanda  babanı 

cavanlaşdırırsan.  Sәn  babanın  nәvәsi,  һәm  bacısı,  һәm  dә  anasısan.  Anaya 

һәsrәt,  bacıya  tamarzı  baban  sәninlә  dayın  qızı  Afaqa  baxanda  bilirsәn 

taleyindәn nә qәdәr razılıq elәyir. 

Mәnim nazlı Arzum! Anam de yәrdi ki, dövlәtdә dәvә, külfәtdә nәvә şirin 

olar. Mәn anamın sözünә gülürdüm. Çünki o vaxt anamın nәvәsi vardı, mәn 

isә  һәlә  ata  olmamışdım.  Anamın  tәk  oğlu  olduğum  һalda  lәzzәtli  tikәni 

daldalayıb nәvәlәrinә verәrdi. 

Mәnim qәmzәli körpәm! Sәn bu dünyaya gәlәni babanın işi һәmişә avand 

olub. Halal zәһ mәti, faydalı әmәyi, xeyirxaһ mәslәһәti ilә һörmәt yiyәsidir. 

Fәrasәtli nәvәlәrinin yaxşı sәdalarını eşitdikcә, ömrünün mәnalı keçәn illәri 

ilә fәxr elәyir.  

Mәnim  nazlı  qızım!  Böyü k  bacım  deyәrdi  ki,  gözәllik  ondur,  doqquzu dondur.  Arzum  budur  ki,  Arzunun  paltarı  doqquz  yox,  daһa  çox  olsun. 

Qızlar elә incә mәxluqdur ki, al da geysәlәr yaraşar, şal da. 

Mәnim  nәvәm  Arzu  isә  aldan,  şaldan  daһa  çox  sad әliyә  fikir  versin . 

Çalışsın ki, paltarından çox qanacağı, mәrifәti olsun. Unutmasın ki, camalla 

kamal bir-birini tamamladığı kimi geyimlә gözәllik dә qızlar üçün vacibdir. 

Mәnim 


Arzuma 

cansağlığı, 

gözәllik, 

tәzә 


paltar,  xoşxasiyyәt 

arzulayıram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     BĠR CÜT 

ULDUZ 

        (Hekayә) 

Polad kişinin bir çüt nәvәsi var. Oğlanın adı Surxay, qızın adı Solmazdır. 

Surxay altı, Solmaz dörd yaşındadır.  

Elә  gәtirib  ki,  nәvәlәrin  çox  vaxtı  baba  evindә  keçir.  Polad  kişi  özü 

bazarlıq  elәyir.  Әvvәlcә  nәvәlәrinin  sifarişini  yerinә  yetirir:  Surxay  üçün 

fındıq  lәpәsi,  Solmazdan  ötrü  kişmiş  alır.  Surxay  turşmәzә  konfetlәri, 

  

Solmaz  şokoladları  çox  istәyir.  Yemәkdәn  sonra  Surxay  gilas  kompotu, Solmaz moruq ki seli içir.  

Nәvәlәrin  ikisi  dә  istәmәlidir.  Birin cisi  şıltaqlıqı,  ikincisi  naz-qәmzәsi 

ilә babalarının ürәyinә yol açıblar. 

Polad  ki şinin  yaşı  altmışdan  ötüb.  Qırx  il  müxtәlif  vәzifәlәrdә  olub, 

faydalı  işlәr  görüb.  Bәdәncә  qıvraq  olsa  da  iki  ildәn  artıq dır  ki,  dövlәtdәn 

kәsimәt alır, ailәsinә başçılıq elәyib gün keçirir. 

Yayda Poladla Gülcaһan һara getsә Surxayı özlәri ilә aparırlar. Hәrçәnd, 

nәvә,  baba  ilә  nәnәnin  istiraһәtini  pozur,  o  ki  lazımdır  qo caları  incidir, 

babadan  әl  çәkmir,  gecәlәr  başını Poladın tüklü sinәsinә söykәyib  yuxuya 

gedir. 


Surxay  yuxudan durana qәdәr nәnә  yemәk һazırlayır,  çay qoyur,  Nәvә 

әl-üzünü yuyandan sonra babasının böyründә oturub  yemәk  yeyir, süd içir, 

oyuncaqlarını  balaca  yeşiyә  yığıb  һәyәtә  çıxır,  qonşu  uşaqları  ilә  o ynayır. 

Doğrudur,  arabir  uşaqlar  qışqırır,  baba  ilә  nә nә  nәvәlәrinin  xasi yyәtinә 

bәlәd  olduqlarından  cınqırlarını  çıxartmırlar.  Qonşular  isә  get-gedә 

Surxayın һәrәkәtinә ciddi göz qoyurlar. Görürlәr ki, Surxay göz-gözә durub 

һәrdәn  uşaqları  çimdiklәyir,  ya  da  ki,  әllәrinә,  ayaqlarına  ucu  şiş 

oyuncaqları batırır..  

Qonaq  olduğunu,  tәkli yini,  babası yla  nәnәsinin  һörmәtini  nәzәrә  alıb 

qonşular  Surxaya  söz  demir,  bәzilәri  başını  sığallayır,  bәzilәri  kürәyinә 

vurub deyirdi: 

— Surxay, yoldaşlarını incitmә, yoxsa sәninlә oynamazlar, tәk qalarsan. 

Şәһәrdә xalası qızı Solmazı gündә neçә dәfә ağladan Surxay böyüklәrin 

sözünә diqqәtlә qulaq assa da dediklәrinә әmәl elәmir. Bir müddәt sakitlik 

olur. Çox çәkmir ki, uşaqların bağırtısı eşidilir. Poladla  Gülcaһan Surxayı 

çağırır, һәdәlәyir, öyüd-nәsiһәt verirdilәrsә dә, sәmәrәsi az olurdu... 

Bu  il  baba  ilә  nәnә  qızları  vә  nәvәlәri  ilә  birlikdә  Şuşada  din cәlirdilәr. 

Polad kişi bu şәһәri çox sevir, Gülcaһan da buraların ab-һavasına vurğundu. 

Qızları  iki-üç  yaşında  olanda  Polad  onları  buraya  gәtirmişdi.  O  vaxt  özü 
Yüklə 293,35 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə