ƏLĠ VƏLĠyev bġr cüt ulduz ( hekayəLƏR )


partiya  işçisi,  Gülcaһan  da  müәllim  idi.  İndi  isә  baba  ilә  nәnә  nәvәlәrininYüklə 293,35 Kb.

səhifə2/10
tarix30.12.2017
ölçüsü293,35 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

 

partiya  işçisi,  Gülcaһan  da  müәllim  idi.  İndi  isә  baba  ilә  nәnә  nәvәlәrinin әlindәn  yapışıb  Cıdır  düzünә  gәzmәyә  gedirlәr.  Surxay  babasının  әlindәn 

tutduğu  һalda  dartınır  ki,  nәnәsinin  dә  әlini  әlinә  alsın.  Sol mazın  gözü 

babasındadır.  Xalası  oğlunun  babasının  әlindәn  bәrk-bәrk  yapışması  qızın 

xoşuna gәlmir. Ürәyindәn keçir ki, babası bir әli ilә Surxa yın, o biri әli ilә 

Solmazın әlindәn tutsun. Lakin qız, ürәyindәn keçәnlәri dilinә gәtirә bilmir, 

çünki Surxaydan qorxur. 

Yay  fәsli  Şuşa  çox  sәfalı  olur.  Әlәlxüsus  axşamüstü  Cıdır  düzündәki 

tәmiz  һavanın  һamısını  ciyәrlәrinә  çәkmәk  istәyirsәn.  Poladla  Gülcaһan 

yastı  daşların  üstündә  oturub,  o  taydakı  pöһrә  meşәlәrә,  uzaqda  görünәn 

kәndlәrә tamaşa elәyirlәr. 

Çiçәk nә qәdәr çox, һava nә qәdәr tәmiz, tәbiәt nә qәdәr zәngindir... 

Çiçәklәrin  arasında  әyilib  qalxan,  bәzәn  çiçәklәrdәn  seçilmәyәn 

nәvәlәrinә baxdıqca onların ömrü tәzәlәnir. Çox çәkmir ki, Surxayla Solmaz 

qucaqları  çiçәklә  dolu  qa yıdıb  gәlirlәr.  Hәrәsi  bir  dәstә  çiçә yi  nәnәlәrinә 

verib, ikisi dә babalarının qucağına atılır. 

Polad  nәvәlәrinin  һәrәsini  bir  dizinin  üstündә  oturdub  әvvәlcә 

üzlәrindәn öpür, sonra başlarını sığallayır. Surxayın arıq sifәtinә elә bil qan 

gәlir.  Solmazın  qırmızı  yanağı  gilәnar  rәnginә  çalır.  Baba  onlar  üçün  şer 

oxu yur. 

Gәl, gәl, a yaz günlәri, 

İlin әziz günlәri.  

Dağda әrit qarları,  

Bakda әrit qarları.  

Çaylar daşsın sel olsun,  

Taxıllar tel-tel olsun.  

Ağaclar açsın çiçәk.  

Yarpağı lәçәk-lәçәk.  

Baba  qurtaran  kimi  Surxa y  xәbәr  alır:  —  Baba  һamıdan  çox  kimi istәyirsәn? Polad  kişi nәvәsinin ni yyәtini  başa düşdüyündәn  cavabı  bütün 

verir: 


—Hamıdan çox Surxayla Solmazı istәyirәm.  

— Lap çox kimi istәyirsәn?  

— Lap çox Surxayla Solmazı.  

Surxay  gö zlәrini  babasının  üzünә  zillәyib  sualı  tәkrar  elә yәndә  Polad 

deyir:  

—  Hamıdan  çox  ikinizi  istәyirәm.  Surxay  başını  babasının  sinәsinә 

söykәyәndә  Solmaz  da  Poladın  qoltu ğuna  qısılıb,  balaça  qolunu   kürәyinә 

sarı uzadır. 

Elә  bil  bir  cüt  ulduz,  bir  dәstә  çiçәk,  bir  şülәk  işıq  Poladın  sinәsinә 

qonub  gözlәrinin  nurunu  artırır.  Baba  nәvәlәrini  qucaqladıqca,  körpәlәr 

gözlәrini yumub xumarlanırlar. 

  

 

 

 

 

 

 

OĞRU PĠġĠK  

(Hekayә) 

Bağçadan  qayıdıb  gecә  yatana  kimi  sarı  pişiklә  ala  mavrı  Musanın 

qucağından düşmürdü. O gaһ pişiyin qulağını dartışdırır, bәzәn mavrının 

burnunu sıxırdı. 

Pişiklә mavrı buraxılan tәkin qaçıb gizlәnirdilәr. Musa bu vaxt mәtbәxә 

gedir,  әlinә  keçәn  yemәli  bir  şeyi  götürüb  onları  çağırırdı.  Musa  ilә 

pişiklәrin  ayrıca  dili  vardı.  Böyüklәrin  һamısı  «piş-piş»  deyәrәk  pişiklәri 

çağırdıqları  һalda,  beş  yaşlı  Musa  dodaqaltı  mızıldanır,  «һ üt-һüt»  deyә 

dalbadal tәkrar edir, pişiklә mavrını axtarırdı.  

Anasının,  atasının  һәdәsinә,  babasının  xaһ işinә  baxmayaraq,  Musa 

pişiklә mavrıdan ayrılmır, ananı qoyub balanı vığıldadır, bala әl vermәyәndә 

ananın boğazına ip keçirib çәkir, һәrdәn kürsünün qıçına bağlayırdı.  Pişik 

dartınır,  aralana  bilmәyәndә  qışqırır,  bu  vaxt  Musa  pişiyin  quyruğundan 

yapışıb  gücü  gәldikcә  dartırdı.  Boğazı  bağlandığından  geri  qanrılıb  uşa ğı 

cırmaqlaya bilmәyәn pişik mevullayır, gücü gәldikcә dartınıb kürsünü yıxır, 

pişikdәn  aralanmayan  Musanın  başı  kürsüyә  dәyib  şişirdi.  Musa  bundan 

  

çәkinmir,  pişiklә  mavrını  incidib  әldәn  salırdı.  Elә  ki,  ana-bala  qorxub gizlәnirdilәr,  uşaq  otaqları  d örd  dolanır,  taxtların,  şkafların  böyrünü, 

çamadanların arasını dönә- dönә gәzir, öz dili ilә dostlarını çağırırdı. 

Sarı pişik başına gәlәn oyunları  yaddan çıxarıb  yenә dә Musanın yanına 

gәlir, dostunun verdi yi tikәlәri tәlәm-tәlәsik  yeyirdi. 

Pişiklә  mavrı naһar  vә  şam  vaxtı Musanın  yanından әl çәkmir, uşaq isә 

tәkcә  öz  payını  yox,  babasının  vә  nәnәsinin  dә  payından  dostlarına  tikә 

verirdi. 

Musa  ailәnin  sevimlisi,  baba  ilә  nәnәnin  istәklisi  idi.  Dilli -dilavәr 

olduğundan  һamı  onu  sevirdi.  Böyüdükcә  özünü  daһa  çox  әzizlәtmәyi 

bacaran  Musa,  çox  nadinc  idi.  Tәrsliyi  vә  sözeşitmәzliyi  üzündәn  tez-tez 

xәstәlәnirdi. 

Xәstәlәnәndә  bağçaya  getmәyәn  Musa  evd ә  qalır,  anasının  sözünә 

baxmır, vaxtında yemәk yemirdi. Ana da güclә һirsini boğub bir söz demir, 

ata işdә olduğundan һeç nәdәn xәbәr tutmurdu. Baba nәvәsinin arıq sifәtinә, 

nazilmiş  boğazına,  çöpә  dönmüş  qol-qıçına  baxıb  uşağa  yazığı  gәlirdi. 

Ata-ananın  sözünü  vecinә  almayan,  babasının  müdafiәsinә  arxayın  olan 

Musa yemәklәri bәyәnmir, güclә bir- iki tikә alır, bir st әkan süd içirdi. Onun 

üçün  һazırlanan  yemәklәri  anasından  xәlvәt  pişiklәrin  qabağına  tökür, 

onların iştaһla yemәsinә maraqla baxırdı.  

Baba  xeyli  fikirl әşәndәn  sonra  mavrını  başqa  adama  vermәyi  qәt  etdi. 

«Pişiyә әziyyәt  verәndә  ya  әlini dişlәr,  yaxud  cırmaqlayıb qorxudar» deyә 

fikirlәşә-fikirlәşә dәniz kәnarına çıxdı. Köһnә dostlarından birinә rast gәldi. 

Oradan -buradan xeyli danışdılar, sonra dostu soruşdu:  

 Nәvәdәn, nәticәdәn nәyin var? 

 Nәticәm yox, nәvәm var. 

 Oğlandır, qız? 

 Oğlan. 

 Salamat olsun. 

 Sağ ol, sәnin nәyin var? 
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə