Fenn: 0507y beynәlxalq münasibәtlәr tarixi­1Yüklə 5,02 Kb.

səhifə22/28
tarix09.03.2018
ölçüsü5,02 Kb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   28

B) Әhaliyә pulsuz torpağın verilmәsi;
C) Zәncilәrin siyasi hüquqlarının lәğv edilmәsi;
D) Aqrar mәsәlәnin hәll edilmәsi;
E) Siyasi hakimiyyәtin quldarların әlinә keçmәsi;
524) Sual:1848­1849­cu illәr Almaniya, İtaliya vә Avstriya­Macarıstan inqilablarının
mәqsәdlәrindәki oxşarlıqlardan biri:
A) ölkәni birlәşdirmәk
B) imperiyaya son qoymaq
C) xarici işğalçıları ölkәdәn qovmaq
D) feodal qaydalarına son qoymaq
E) konstitusiyalı monarxiyanı bәrpa etmәk
525) Sual:Fransada I imperiyanın yaranmasından 48 il sonra:
A) «Xalqlar döyüşü» baş verdi
B) II imperiya yarandı
C) «Müqәddәs ittifaq» parçalandı
D) Alman imperiyası yarandı
E) Vaterloo döyüşü baş verdi
526) Sual:1861­1865­ci ilәr vәtәndaş müharibәsinә aid deyil:
A) Quldarlığın lәğv edilmәsi
B) İngilis işğalına son qoyulması
C) Homstedlәr haqqında qanunun qәbul edilmәsi
D) Siyasi hakimiyyәtin burjuaziyanın әlinә keçmәsi
E) Şimal ştatlarının qәlәbәsi
527) Sual:1855­ci ilin avqustunda:
A) Pyemont Krıma әsgәr göndәrdi
B) İngiltәrә Rusiyaya müharibi elan etdi
C) Sevastopol tәslim oldu
D) Krım Rusiyaya birlәşdirildi
E) Sinop mәğlubiyyәti baş verdi
528) Sual:Krım müharibәsi illәrindә birlәşmiş İngiltәrә­Fransa donanması Qara dәnizә daxil oldu:
A) 1853­cü ilin yanvarında
B) 1854­cü ilin yanvarında
C) 1855­ci ilin martında
D) 1855­ci ilin sentyabrında
E) 1856­cı ilin mayında
529) Sual:Türkiyә donanması Sinop buxtasında mәğlub oldu:
A) 1852­ci ilin mayında
B) 1853­cü ilin noyabrında
C) 1854­cü ilin noyabrında


D) 1855­ci ilin fevralında
E) 1856­ilin avqustunda
530) Sual:İtaliyanın birlәşmәsi uğrunda aparıcı qüvvә:
A) Venesiya respublikası
B) Neapol krallığı
C) Papa vilayәti
D) Toskana hersoqluğu
E) Sardiniya krallığı
531) Sual:1853­1856­cı ildә:
A) Fransada dövlәt çevrilişi, Lui Banopart hakimiyyәtә gәlir.
B) Fransa­Prussiya müharibәsi. Alman ittifaqınını qәlәbәsi.
C) Türkiyә ­Rus müharibәsi. Fransa­İngilis qoşunlaları Türkiyәni dәstәklәyir, Rusiyanı tәslim
olmağa vadar edirdi.
D) Avstriya­Macarıstan monarxiyası dağıldı
E) Şimali­Alman ittifaqı yarandı
532) Sual:Fransa­Prussiya müharibәsi nәticәsindә :
A) Fransada respublika elan olundu. O, Elzası,Şәrqi Lotarengiyanı geri aldı, Şlezviq vә Qolşteyni әlә
keçirdi.
B) Almaniya İmperiyası yaradıldı.Elzas vә Lotaringiya ona verildi. Fransa 5 milyard frank tәzminat
ödәdi.
C) İngiltәrә ­Rusiya ziddiyyәtlәrinin kәskinlәşmәsi.
D) Prussiya vә Avstriya arasında ittifaqın әsası qoyuldu, üçlәr ittifaqı tәşkil edildi.
E) Fransanın Avropada iqtisadi vә hәrbi üstünlüyü әçün şәrait yarandı.
533) Sual:Berlin konqresinin qәrarına aid deyil
A) Bolqarıstanın üç hissәyә parçalanması
B) Bosniya vә Hersoqovinanın idarәsinin Avstriyaya hәvalә edilmәsi
C) Qars, Batum vә Әrdahanın Rusiyaya verilmәsi
D) Serbiya, Rumıniya vә Çernoqoriyanın müstәqil olması
E) Osmanlı dövlәtinin Balkanlardan çıxarılması
534) Sual:Rusiyanın Krım müharibәsindә mәğlub olmasının әsas sәbәbi:
A) Dekabristlәr üsyanın baş vermәsi
B) Hәrbi­strateji, texniki vә iqtisadi geriliyin mövcud olması
C) Quldarlıq müharibәsinin mövcud olması
D) ABŞ­Fransa vә İngiltәrә müdaxilәsi
E) Daxili üsyanların baş vermәsi
535) Sual:Qoyluhisar döyüşündәn sonra Uzun Hәsәnin Osmanlı ilә sülh bağlamağa can atmasının
әsas sәbәblәri: 1.Kifayәt qәdәr güclü olmaması; 2.Qaraqoyunlu vә Teymuri hücumunun
gözlәnilmәsi; 3.Uğurlu Mәhәmmәdin qiyam qaldırması; 4.Şirvanşahların Tәbrizә hücum etmәsi;
5.Venesiyanın gözlәnilәn hәrbi yardımı göstәrmәmәsi;
A) 4,5


B) 2,3
C) 1,4
D) 1,2
E) 3,5
536) Sual:Xronoloji ardıcıllığı tapın: 1.Qüdsün xaçlılar tәrәfindәn tutulması 3.III Xaç yürüşünün
başlaması 2.Klermon qurultayının keçirilmәsi 4.Xristian kilsәsinin parçalanması
A) 1,3,4,2
B) 2,3,1,4
C) 4,3,2,1
D) 3,1,2,4
E) 4,2,1,3
537) Sual:Xaç yürüşlәri әrәfәsindә Qәrbi Avropada: 1.Feodal ara müharibәlәri hökm sürürdü;
4.Ticarәt vә sәnәtkarlıq xeyli artmışdı; 2.Mәrkәzlәşmiş dövlәtlәr mövcud idi; 5.Qıtlıq vә yoluxcu
xәstәliklәr baş vermişdi; 3.Tәhkimçilik möhkәmlәnmişdi; 6.Güclü kral hakimiyyәti mövcüd idi;
A) 1,3,5
B) 2,4,5
C) 3,4,6
D) 4,5,6
E) 1,3,6
538) Sual:Hansı ölkәlәrin kralları özlәrini papaların vassalı hesab edirdilәr: 1.İngiltәrә 3.Polşa
5.Rusiya 2.Fransa 4.İsveç 6.Danimarka
A) 1,2,3,4
B) 2,3,4,5
C) 3,4,5,6
D) 2,3,5,6
E) 1,3,4,6
539) Sual:Xronoloji ardıcıllığı tapın 1.Müqәnna üsyanının başlaması 4.Abbasilәr sülalәsinin
hakimiyyәtә gәlmәsi 2.Bağdad şәhәrinin salınması 5.İspaniyanın fәthinin başlanması 3.әrәb
dövlәtinin meydana gәlmәsi
A) 4,5,2,3,1
B) 1,2,3,4,5
C) 3,4,5,1,2
D) 3,5,4,2,1
E) 1,2,3,5,4
540) Sual:IX әsrdә Abbasilәr xilafәtindәn ayrılan әrazilәr 1.Misir 2.İspaniya 3.Qalliya 4.Mәrkәzi
Asiya 5.İran vә әfqanıstan 6.Bizans
A) 1,4,5
B) 1,2,3
C) 4,5,6
D) 2,3,4
E) 1,3,6


541) Sual:Xronoloji ardıcıllığı müәyyәn edin 1.Müqәnna üsyanının baş vermәsi 2.әmәvilәr
sülalәsinin hakiiyyәtә gәlmәsi 3.İslam dininin meydana gәlmәsi
A) 3,2,1
B) 2,1,3
C) 1,2,3
D) 3,1,2
E) 1,3,2
542) Sual:Böyük Karlın işğal etdiyi әrazilәri müәyyәn edin 1.İngiltәrә 2.Qalliya 3.İtaliyanın çox
hissәsi 4.Pireney dağlarından cәnubdakı vilayәt
A) 1,2
B) 3,4
C) 1,3
D) 2,3
E) 2,4
543) Sual:Franklara aiddir 1.Suasson döyüşü 4.Verden müqavilәsi 2.Vestqot dövlәtinin süqutu
5.Kanossaya getmәk 3.Puatye döyüşü 6.Reformasiya
A) 1,2,6
B) 4,5,6
C) 3,4,5
D) 1,2,3
E) 1,3,4
544) Sual:Qәrbi Avropa feodalları xaç yürüşünә çıxmaqla: 1.Yeni torpaqlar әldә etmәk istәyirdilәr;
2.Qullar әldә etmәk istәyirdilәr; 3.Sәnәtkarlığı genişlәndirmәk istәyirdilәr; 4.Yeni tәhkimli kәndlilәr
әldә etmәk istәyirdilәr; 5.Kilsә torpaqlarını әlә keçirmәk istәyirdilәr;
A) 1,2
B) 4,5
C) 2,3
D) 2,5
E) 1,4
545) Sual:IX әsrdә yaranmış krallıqlar: 1. Fransa 2. Frank 3. Almaniya 4. Vestqot 5. Ostqot 6. İtaliya
A) 1,3,6
B) 1,4,5
C) 4,5,6
D) 2,5,6
E) 2,3,5
546) Sual:III Xaç yürüşünә hansı ölkәnin kralları rәhbәrlik edirdi: 1. Almaniya 2. Rusiya 3. İngiltәrә
4. Fransa 5. İspaniya 6. Polşa
A) 1,3,4
B) 1,2,3
C) 3,4,6
Dostları ilə paylaş:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   28


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə