Fenn: 0507y beynәlxalq münasibәtlәr tarixi­1Yüklə 5,02 Kb.

səhifə19/28
tarix09.03.2018
ölçüsü5,02 Kb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   28

D) Polşa vә İsveç
E) İtaliya vә İngiltәrә
442) Sual: Böyük elçiliyin әsas mәqsәdi:
A) Osmanlıya qarşı müttәfiq әldә etmәk
B) Şimal ittifaqını mәğlub etmәk
C) Rusiya­İsveç müharibәsinә son qoymaq
D) Sәfәvi dövlәti ilә әlaqә yaratmaq
E) Orta Asiyaya müdaxilә etmәk
443) Sual:1654­cü il Pereyaslavl radasının qәrarına әsasәn Ukrayna hansı dövlәtә birlәşdirildi:
A) Osmanlıya
B) Krım xanlığına
C) Polşaya
D) Rusiyaya
E) Prussiyaya
444) Sual:Göstәrilәnlәr hansı müqavilәnin şәrtlәrinә aiddir? 1)İngiltәrә ABŞ­ın müstәqilliyini tanıdı;
1)Alleqan dağlarından Missisipi çayına qәdәr әrazi ABŞ­ın sәrhәdlәrinә daxil edildi;
A) London
B) Versal
C) Berlin
D) Roma
E) Madrid
445) Sual:XVIII әsrin 70­ci illәrinә aid deyil:
A) Krımın Rusiyaya birlәşdirilmәsi
B) Kiçik Qaynarca sülhü
C) Ümumrusiya quberniya islahatının keçirilmәsi
D) Polşanın birinci dәfә bölüşdürülmәsi
E) ”Yunan layihә”sinin irәli sürülmәsi
446) Sual:Göstәrilәnlәr aiddir: 1)Rusiya ilә Polşa arasında imzalanmışdır; 2)Kiyev daxil olmaqla sol
sahil Ukrayna vә Belarusiyanın bir hissәsi Rusiyanın әlinә keçdi;
A) Baxçasaray müqavilәsinә
B) Andrusouo müqavilәsinә
C) İstanbul müqavilәsinә
D) Niştadt müqavilәsinә
E) Yassı müqavilәsinә
447) Sual:1653­cü il İngiltәrәdә vә 1799­cu ildә Fransada baş vermiş oxşar hadisәlәr:
A) Hәrbi diktaturanın qurulması
B) Burjua inqilablarının mәğlub olması
C) Yeni konstitusiyanın qәbulu
D) Hәr iki ölkәnin kralının edamı


E) Vәtәndaş müharibәsinin baş vermәsi
448) Sual:Xronoloji ardıcıllığı müәyyәn edin: 1.Fransanın respublika elan edilmәsi 2.XVI Lüdoviqin
edam edilmәsi 3.Yakobinçilәrin devrilmәsi
A) 1,3,2
B) 3,1,2
C) 2,1,3
D) 2,3,1
E) 1,2,3
449) Sual:Otuzillik müharibә tarixindә fәrqlәndirilәn dövrlәrә aid deyil:
A) Çex
B) Danimarka
C) İngiltәrә
D) İsveç
E) Fransız­isveç
450) Sual:Birinci Tiryәk müharibәsi:
A) Çinin qәlәbәsi ilә başa çatdı;
B) Rusiyanın mәğlubiyyәti ilә başa çatdı;
C) Çinin yarımmüstәmlәkәyә çevrilmәsinin әsasını qoydu;
D) Mancur sülalәsinin güclәnmәsinә sәbәb oldu;
E) Әcnәbilәrin Çindәn qovulması ilә nәticәlәndi;
451) Sual:Tiryәk müharibәlәri nәticәsindә Çindә mövqelәri möhkәmlәndi:
A) mancurların
B) cunqarların
C) monqolların
D) samurayların
E) müstәmlәkәçilәrin
452) Sual:Ost­Hind şirkәti 1848­ci ildә Pәncabın işğalı ilә:
A) Böyük Moğol dövlәtinә son qoydu;
B) Maysor dövlәtini mәğlub etdi;
C) Hindistanın işğalını başa çatdırdı;
D) Hindistanda Fransa ağalığına son qoydu;
E) Sipahilәr hәrәkatına son qoydu;
453) Sual:XIX әsrdә müstәmlәkәçilәri daha çox maraqlandırırdı:
A) Avropada möhkәmlәnmәk
B) Qafqaza daxil olmaq
C) Sәnaye üçün xammal
D) Dәnizә çıxış әldә etmәk
E) Kәnd tәsәrrüfatını inkişaf etdirmәk


454) Sual:Yeni Orleanın әsası qoyuldu:
A) 1701­ci ildә
B) 1709­cu ildә
C) 1712­ci ildә
D) 1718­ci ildә
E) 1720­ci ildә
455) Sual:XVIII әsrin әvvәllәrindәn ticarәt­müstәmlәkә üstünlüyünü itirdi:
A) İngiltәrә
B) Rusiya
C) Fransa
D) Hollandiya
E) Amerika
456) Sual:Vest­hindi idarә etmәk üçün xüsusi orqan yaradılmışdı:
A) 1613­cü ildә
B) 1618­ci ildә
C) 1625­ci ildә
D) 1631­ci ildә
E) 1636­cı ildә
457) Sual:Ost­Hind şirkәti Hindistan torpaqlarının işğalını başa çatdırdı:
A) sipahilәr üsyanını mәğlub etmәklә
B) pәncabı işğal etmәklә
C) taypinlәr üsyanını yatırmaqla
D) ingiltәrә ağalığına son qoymaqla
E) Sindi işğal etmәklә
458) Sual:Ost­hind şirkәti 1848­ci ildә Pәncabın işğalı ilә:
A) Böyük Moğol dövlәtinә son qoydu
B) Maysor dövlәtini mәğlub etdi
C) Hindistanın işğalını başa çatdırdı
D) Hindistanda Fransa ağalığına son qoydu
E) Sipahilәr hәrәkatına son qoydu
459) Sual:İngiltәrәnin Şimali Amerikadakı müstәmlәkәlәrini geri qaytarmaq cәhdi sәbәb oldu:
A) I İstiqlaliyyәt müharibәsinә
B) Vәtәndaş müharibәsinә
C) II İstiqlaliyyәt müharibәsinә
D) Şimal müharibәsinә
E) Trablis müharibәsinә
460) Sual:Dominion addlanırdı:
A) İşin qәsdәn pozulması
B) Ordu birliklәri


C) Müstәmlәkә daxilindә özünüidarә hüququ alan ölkә
D) Müstәmlәkә olmayan әrazi
E) Sәnaye mәrkәzlәri
461) Sual:1819­cu ildә İngiltәrә:
A) Hindistanı işğal etdi
B) Әlcәzairi işğal etdi
C) Misiri işğal etdi
D) Sinqapuru işğal etdi
E) Birmanı işğal etdi
462) Sual:Fransa Şimali Amerika vә Hindistanda bir sıra әrazilәri İngiltәrәyә vermәli olmuşdu:
A) Yüzillik müharibәdәn sonra
B) Trafalqan döyüşündәn sonra
C) Vyana sisteminә әsasәn
D) 1756­1763­cü illәr müharibәsindәn sonra
E) Fransa­Prussiya müharibәsindәn sonra
463) Sual:II Balkan müharibәsi nәticәsindә Osmanlı dövlәti:
A) Balkanlarda bütün torpaqlarını itirdi
B) Serbiyada möhkәmlәndi
C) Әdirnәni geri qaytardı
D) Albaniyada möhkәmlәndi
E) Yunanıstana istiqlaliyyәt verdi
464) Sual:Cәnubi Afrika İttifaqı tәşkil edildi:
A) Antantanın yaranmas nәticәsindә;
B) Sәmimi sazişin bağlanması nәticәsindә;
C) Dәnizlәr haqqında qanunun qәbul edilmәsi nәticәsindә;
D) Şliffen planının qәbul edilmәsi nәticәsindә;
E) Transvaal vә Oranj respublikalarının birlәşmәsi nәticәsindә;
465) Sual:1865­ci ildә Osmanlı dövlәtindә:
A) «İttihad vә tәrәqqi» tәşkilatı yarandı
B) «Gәnc türklәr» yarandı
C) «Gәnc türklәr» hakimiyyәtә gәldi
D) «Yeni Osmanlılar» cәmiyyәti yarandı
E) Konstitusiya qәbul olundu
466) Sual:1912­ci ildә İngilis diplomatiyasının Almaniya ilә ziddiyyәtlәri yumşaltmaq xәtti nә ilә
bağlı idi:
A) Almaniya ilә ittifaq yaratmaq
B) Müharibәnin qarşısını almaq
C) hәrbi dәniz silahlarının mәhdudlaşdırılması
D) Almaniyanı Antantaya daxil etmәk
Dostları ilə paylaş:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   28


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə