Fenn: 0507y beynәlxalq münasibәtlәr tarixi­1Yüklə 5,02 Kb.

səhifə17/28
tarix09.03.2018
ölçüsü5,02 Kb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   28

392) Sual:Rusiya ilә Osmanlı arasında bağlanmış müqavilәlәr: 1. әdirnә 2. Navarin 3. Paris 4.
Buxarest
A) 1, 4
B) 2, 3
C) 1, 2
D) 3, 4
E) 1, 3
393) Sual:әdirnә müqavilәsinә aid deyil:
A) Yunanıstanın müstәqilliyini әldә etmәk
B) Rus ticarәt gәmilәrinin boğazlardan sәrbәst keçmәsi
C) Serbiyaya daxili muxtariyyәt verilmәsi
D) Krımın Osmanlıdan ayrılması
E) Valaxiya vә Serbiyaya daxili muxtariyyәt verilmәsi
394) Sual:1805­ci ildә Fransaya qarşı koalisiya yaratmış dövlәtlәr:
A) İngiltәrә, Avstriya, İtaliya
B) Rusiya, Osmanlı, İngiltәrә
C) Avstriya, Polşa, Macarıstan
D) İngiltәrә, Rusiya, Avstriya
E) Belçika, İspaniya, Osmanlı
395) Sual:Kent müqavilәsinә әsasәn:
A) İngiltәrә ABŞ­a öz müstәmlәkәsi kimi baxmaq iddiasından әl çәkdi
B) Vәtәndaş müharibәsi başa çatdı
C) Şimal vә Cәnub ştatları vahid mәrkәzdә birlәşdilәr
D) ABŞ bütün Floridaya sahib oldu
E) ABŞ Alyaskanı özünә birlәşdirdi
396) Sual:1806­cı il Osmanlı­Rusiya müharibәsinin başlanmasına tәsir edәn әsas amil:
A) Yunanıstan üsyanı
B) rus ordusunun Krımı tutması
C) Rusiyanın Balkanlara hücumu
D) rus qoşunlarının Moldaviya vә Valaxiyanı tutması
E) Rusiyanın Şәrqi Anadolunu tutması
397) Sual:Hansı müqavilәyә әsasәn rus ticarәt gәmilәrinin boğazlardan sәrbәst keçmәlәri tәmin
olunurdu?
A) Yassı
B) Moreya
C) Andrussovo
D) Әdirnә
E) Belqrad


398) Sual:Osmanlının Kiçik Qaynarca müqavilәsindәn sonra imzaladığı әn ağır şәrtli müqavilә:
A) Yassı
B) Buxarest
C) Moreya
D) Әdirnә
E) Belqrad
399) Sual:1814­cü ildә Şomon müqavilәsini imzaladılar:
A) İngiltәrә, İspaniya, Rusiya, İsveç;
B) İngiltәrә, Avstriya, Rusiya, Prussiya;
C) Rusiya, Fransa, Avstriya, İsveç;
D) Rusiya, İspaniya, İngiltәrә, Prussiya;
E) Avstriya, Prussiya, İsveç, Belçika;
400) Sual:1810­cu ildә qitәdәn mühasirәnin xarakterindә edilәn dәyişikliyә aiddir:
A) İspaniya ilә ticarәtә icazә veridi;
B) Rusiya ilә ticarәtә icazә verilmәdi;
C) İngiltәrә ilә mәhdud ticarәtә icazә verildi;
D) İngiltәrә ilә ticarәtә icazә verilmәdi;
E) Fransa ilә mәhdud ticarәtә icazә verildi;
401) Sual: Monro doktorinası yönәlmişdi:
A) Latın Amerikasında ABŞ ağalığına qarşı;
B) ”Müqәddәs ittifaq”ın İspaniyanın keçmiş müstәmlәkәlәrindә ağalığını bәrpa etmәk istәyinә qarşı;
C) Kanadaya qarşı;
D) Meksikaya qarşı;
E) Kuklus­klan hәrәkatına qarşı;
402) Sual:Tilzit müqavilәsinә әsasәn Rusiya: 1)Kontinental mühasirәyә qoşuldu; 2)I Napoleonun
Avropada hәyata keçirdiyi dәyişikliklәri qәbul etdi; 3) Müqәddәs ittifaq a daxil oldu; 4)Polşanın
bölüşdürülmәsindә iştirak etdi; 5)Osmanlıya qarşı müharibәyә başladı;
A) 1,4
B) 3,4
C) 2.5
D) 1,2
E) 3,5
403) Sual:1815­ci ilә aiddir: 1.Vaterloo döyüşünün baş vermәsi; 3.Austerlis döyüşünün baş vermәsi;
2.Leypstiq döyüşünün baş vermәsi; 4. Müqәddәs ittifaq ın tәşkili;
A) 1,4
B) 2,3
C) 1,2
D) 3,4
E) 2,4


404) Sual:Göstәrilәnlәr aiddir: 1)I Napoleon tәrәfindәn işğal edilmiş ölkәlәrdә monarxiya
qaydalarını bәrpa etmәk; 2)Avropada vә digәr yerlәrdәki әrazilәri yenidәn bölmәk;
A) Tilizit müqavilәsinә
B) Paris konfransına;
C) Kontinental mühasirәyә;
D) I parlament islahatına;
E) Vyana konqresinә;
405) Sual:1640­cı ildә İngiltәrә kralı I Karlın parlament çağırmasının әsas sәbәbi:
A) yeni vergilәrin tәyin olunmasına nail olmaq
B) yüksәk rütbәli mәmurlar vә yepiskopları mühakimә etmәk
C) kәndlilәrin çıxışlarının qarşısını almaq
D) kilsә vergilәrini lәğv etmәk
E) qonşu dövlәtlәrә hücum etmәk
406) Sual:1852­ci il dekabrın 2­dә Fransada:
A) Monarxiya bәrpa edildi.
B) Prezident seçkilәri keçirildi
C) Ölkә respublika elan edildi
D) Lui Napoleon hakimiyyәtdәn devrildi.
E) İlk konstitusiya qәbul edildi.
407) Sual:Yorktaun döyüşündә bir­birinә qarşı vuruşan dövlәtlәr:
A) ABŞ vә İngiltәrә
B) İtaliya vә İspaniya
C) Fransa vә ABŞ
D) ABŞ vә İspaniya
408) Sual:XVIII әsrin 90­cı illәrindә feodal münasibәtlәrinin qәti olaraq
A) Fransa
B) Rusiya
C) İngiltәrә
D) Almaniya
E) ABŞ
409) Sual:Kromvelin İrlandiya ilә apardığı müharibә:
A) Milli – azadlıq müharibәsi idi
B) Vәtәndaş müharibәsi idi
C) Müstәmlәkәçilik, soyğunçuluq müharibәsi idi
D) Kәndli müharibәsi idi
E) İnqilabi müharibә idi
410) Sual:Dünyada ilk dәfә olaraq ölkә hakimiyyәtin qanunverici, icra vә mәhkәmә
hakimiyyәtlәrinә bölünmәsini tәtbiq etdi:
A) ABŞ­da “İstiqlaliyyәt bәyannamәsi”


B) ABŞ konstitusiyası
C) Fransada “İnsan vә vәtәndaş hüquqları bәyannamәsi”
D) Rusiyada “Rütbәlәrә dair cәdvәl”
E) İngiltәrәdә “Gerb (Möhür) rüsumu”
411) Sual:Livoniya vә Şimal müharibәlәrinin ümumi cәhәti:
A) Qara dәnizә çıxış әldә etmәk uğrunda mübarizәnin aparılması
B) Rusiyanın mәğlub olması
C) XIX әsrin I yarısında baş vermәlәri
D) Baltik dәnizinә çıxış әldә etmәk uğrunda mübarizәnin aparılması
E) Reç – Pospolitanın bölüşdürülmәsi uğrunda mübarizә aparmaları
412) Sual:İngiltәrәdә vәtәndaş müharibәsinin taleyini hәll etdi:
A) Stüartlar sülalәsinin hakimiyyәtә gәlmәsi
B) “Hüquqlar haqqında bill”in qәbul edilmәsi
C) Uzunmüddәtli parlamentin çağırılması
D) Monarxiyanın lәğv edilmәsi
E) Neyzbi döyüşündә parlament ordusunun qәlәbәsi
413) Sual:Siyasi rәqiblәrә qarşı münasibәtdә yakobinçilәrlә bolşeviklәri birlәşdirәn ümumi cәhәt:
A) özlәrinin “hәqiqi bәrabәrçilәr” adlandırılması
B) güzәştә getmәk bacarığı
C) kütlәvi terrorun tәtbiq edilmәsi
D) siyasi tәşkilatların fәaliyyәtinin genişlәndirilmәsinә tәrәfdar olmaları
E) yalnız iqtisadi mübarizә metodlarından istifadә etmәlәri
414) Sual:1649­cu il İngiltәrәdә, 1792­ci il Fransada baş vermiş hadisәlәrin oxşarlığı:
A) burjua inqilabı gedişindә republika elan edilmәsi
B) Milli Konventә seçkilәr keçirilmәsi
C) burjua inqilabının nәticәsindә hakimiyyәtin aşağı tәbәqәlәrin әlinә keçmәsi
D) iri burjua diktaturasının yaradılması
E) bütün feodal qaydalarının lәğv olunması
415) Sual:XVII әsrdә İngiltәrәnin dәnizlәrdә başlıca rәqibi:
A) Portuqaliya
B) Hollandiya
C) Fransa
D) İspaniya
E) Rusiya
416) Sual:İngiltәrәnin ABŞ­ın müstәqiliyini tanıdığı ildә:
A) Krım xanlığı Rusiya tәrәfindәn işğal edildi
B) Gәncә xanlığında ikihakimiyyәtlilik yarandı
C) Fransa inqilabı başa çatdı
D) Gavduşan döyüşü baş verdi
Dostları ilə paylaş:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   28


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə