Fenn: 0507y beynәlxalq münasibәtlәr tarixi­1Yüklə 5,02 Kb.

səhifə23/28
tarix09.03.2018
ölçüsü5,02 Kb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28

D) 4,5,6
E) 2,4,6
547) Sual:Bizans imperiyasının tәbәәlәrinә çevrilәn slavyanlar: 1. Orduda xidmәtә başladılar 2.
Kolonlara çevrildilәr 3. Dövlәtә vergi vermәyә başladılar 4. Daxmalı qullara çevrildilәr
A) 1,2
B) 3,4
C) 1,3
D) 2,4
E) 2,3
548) Sual:Xronoloji ardıcıllığı tapın 1.Qüdsün xaçlılar tәrәfindәn tutulması 2.Klermo qurultayı 3.III
Xaç yürüşünün başlaması 4.Xristian kilsәsinin bölünmәsi
A) 1,3,4,2
B) 2,3,1,4
C) 4,3,2,1
D) 3,1,2,4
E) 4,2,1,3
549) Sual:Roma papası vә Konstantinapol patriarxı arasında mübarizә gedirdi: 1.Xristian kilsәsindә
ağalığı әlә keçirmәk; 2.Feodal istismarının qarşısını almaq; 3.Kilsә gәlirini bölüşdürmәk; 4.Natural
tәsәrrüfatı lәğv etmәk; 5.Xaç yürüçlәrinin qarşısını almaq;
A) 1,3
B) 4,5
C) 2,3
D) 3,5
E) 1,4
550) Sual:Xristianlığı Bizansdan qәbul etmişdir: 1. Serbiya dövlәti 2. Kiyev rus dövlәti 3. Sasanilәr
dövlәti 4. Vestqot krallığı
A) 1,2
B) 3,4
C) 1,3
D) 2,3
E) 2,4
551) Sual:X әsrdә meydana gәlmiş slavyan dövlәtlәri: 1. Çexiya 2. Polşa 3. Bizans 4. Kiyev
A) 1,2
B) 3,4
C) 1,4
D) 2,3
E) 1,3
552) Sual:1909­cu il Rakkoniki razılaşmasına aiddir: 1. İtaliya Rusiyanın boğazlardakı mәnafeyini
tanıyırdı 2. Rusiya Osmanlı dövlәtinin maraqlarına hörmәtlә yanaşırdı 3. İtaliya Osmanlı dövlәti ilә
yaxınlaşırdı 4. Rusiya İtaliyanın Trablisdәki mәnafeyini tanıyırdı


A) 1,2
B) 1,3
C) 2,3
D) 1,4
E) 2,4
553) Sual:I dünya müharibәsi әrәfәsindә İngiltәrәnin әsas mәqsәdi: 1. Osmanlı imperiyasını
bölüşdürmәk 2. Fransanı zәiflәtmәk 3. Avropada, dәnizlәrdә vә müstәmlәkәlәrdә rәqibi olan
Almaniyanı aradan çıxarmaq 4. Polşanı bölüşdürmәk 5. Rusiyanı zәiflәtmәk
A) 4,5
B) 1,2
C) 2,3
D) 1,5
E) 1,3
554) Sual:I dünya müharibәsi әrәfәsindә Avstriya­Macarıstanın әsas mәqsәdlәri: 1. Serbiya vә
Çernoqoriyanı ilhaq etmәk 2. Siciliyanı әlә keçirmәk 3. Balkanlarda öz mövqeyini
möhkәmlәndirmәk 4. Baltikyanı әrazilәrdә möhkәmlәnmәk 5. Rusiyadın Podolya vә Volnını
qoparmaq
A) 1,3,5
B) 1,2,3
C) 3,4,5
D) 2,4,5
E) 2,3,4
555) Sual:I dünya müharibәsi әrәfәsindә Almaniyanın әsas mәqsәdlәri: 1. Fransanı parçalamaq 2.
Osmanlını parçalamaq 3. Ukrayna, Belorusiya, Polşa vә Baltikyanı ölkәlәri tutmaq 4. Avstriya­
Macarıstanı parçalamaq 5. İngiltәrә zәiflәtmәk
A) 1,4,5
B) 2,3,4
C) 1,2,3
D) 3,4,5
E) 1,3,5
556) Sual:1913­cü il London sülh müqavilәsinә әsasәn: 1. Yunanıstan müstәqil oldu 2. Albaniya
müstәqil oldu 3. Osmanlı Balkanlarda vә Egey dәnizindәki torpaqlarından әl çәkdi 4. Serbiya dövlәti
müstәqil oldu 5. Bolqarıstan üç hissәyә parçalandı
A) 1,5
B) 3,4
C) 1,2
D) 2,5
E) 2,3
557) Sual:1911­ci il Almaniya­Fransa sazişinә görә: 1. Almaniya Mәrәkeşin fransız
protektoratlığında olduğunu qәbul etdi 2. Almaniyanın Mәrәkeşdә hüquqları tanındı 3. Fransa
Konqodaakı mülklәrinin kiçik bir hissәsini Almaniyaya verdi 4. Almaniya fransız Konqosuna
iddialarından әl çәkdi


A) 1,2
B) 1,3
C) 2,3
D) 2,4
E) 3,4
558) Sual:Almaniya kanslerinin 1909­cu ildә Rusiyaya verdiyi ultimatuma aiddir: 1. Almaniya
Bosniya­Hersoqovinanın Avstriyaya birlәşdirilmәsini tәlәb etdi 2. Almaniya Bosniya­
Hersoqovinanın müstәqil olmasını tәlәb etdi 3. Almaniya Rusiyadan Bosniya­Hersoqovinanı
Osmanlıda qalmasını tәlәb etdi 4. Rusiyanı tәlәb yerinә yetirilmәdikdә müharibә ilә hәdәlәdi
A) 1,2
B) 2,3
C) 2,4
D) 3,4
E) 1,4
559) Sual:İstiqlaliyyәt bәyannamәsi qәbul edildikdәn sonra ABŞ diplomatları qarşısında iki vәzifә
dayandı ki,onların hәllindәn Amerika inqilabının taleyi asılı idi: 1)minimum kimi Fransadan hәrbi vә
maddi kömәyin artırılmasına nail omaq; 2)minimum kimi İspaniyadan maddi kömәk almaq;
3)maksimum kimi İspaniyanın İngiltәrәya qarşı müharibәsini tәşkil etmәk; 4)maksimum kimi
Fransanı İngiltәrәya qarşı müharibәyә cәlb etmәk;
A) 1,4
B) 1,2
C) 2,4
D) 2,3
E) 3,4
560) Sual:1787­1791­ci illәr Rusiya­Osmanlı müharibәsinә aiddir: 1.Rımnik döyüşü 3.Krımın işğal
edilmәsi 2.İzmail qalasının tutulması 4.Prut döyüşü
A) 3,4
B) 1,2
C) 1,3
D) 2,3
E) 2,4
561) Sual:1774­cü ildә Rusiya tәrәfindәn işğal edildi: 1.Kabarda ` 2.Kartli 3.Kaxetiya 4.Şimali
Osetiya
A) 1,4
B) 2,3
C) 3,4
D) 1,2
E) 2,4
562) Sual:XVIII әsrdә İngiltәrәnin xarici siyasәtinin qarşısında duran vәzifәlәr: 1.Amerikadakı milli
azadlıq hәrәkatına son qoymaq; 2.Kontinentdә heç bir dövlәtin güclәnmәsinә yol vermәmәk; 3.Yeni
müstәmlәkәlәr әlә keçirmәk; 4.Yüzillik müharibәdә qәlәbә qazanmaq; 5.Sәnaye çevrilişinin qarşısını
almaq;


A) 3,4
B) 1,5
C) 2,3
D) 1,4
E) 4,5
563) Sual:XVII әsrin ikinci yarısında Fransa diplomatiyasının başlıca mәqsәdlәrindәn biri bu dәniz
dövlәtlәrinin әmәkdaşlığına yol vermәmәk idi: 1.İngiltәrә­Hollandiya 4.İngiltәrә­İsveçrә 2.İngiltәrә­
Belçika 5.İspaniya­İsveçrә 3.İngiltәrә­İspaniya 6.İspaniya­Belçika
A) 1,4
B) 1,3
C) 2,3
D) 2,5
E) 3,6
564) Sual:Yassı müqavilәsinә әsasәn Osmanlı:
A) Krım barәsindәki iddialarından әl çәkdi vә onun Rusiyaya aid olmasını tәsdiqlәdi
B) Qara dәnizdә hәrbi donanma saxlamaq hüququnu itirdi
C) Balkanlarda möhkәmlәndi
D) Krımda möhkәmlәndi
E) Polşa vә Ukraynanı Rusiyaya güzәştә getdi
565) Sual:İstiqlaliyәt uğrunda müharibә dövründә ABŞ­a yardım edәn dövlәtlәr: 1. Meksika 2.
Fransa 3. İspaniya 4. İtaliya 5. Osmanlı
A) 1, 2
B) 4, 5
C) 2, 3
D) 1, 3
E) 2, 4
566) Sual:XVIII әsrin II yarısında Rusiyanın xarici siyasәtinә aid deyil:
A) Baltik dәnizi sahillәrindә yeni әraizlәr әldә etmәk
B) Sağsahil Ukrayna vә Belorusiyanı Polşadan qoparmaq
C) Qara dәniz әtrafına yiyәlәnmәk
D) Litva vә Latviyanı әlә keçirmәk
E) Balkan yarımadasında möhkәmlәnmәk
567) Sual:I Pyotrun islahatları nәticәsindә: 1. Rusiyanın Avropa ölkәlәrindәn geriliyi xeyli azaldı 2.
Rusiya Respublika oldu 3. Rus torpaqlarının birlәşdirilmәsi başa çatdı 4. Rusiyada mütlәq
monarxiyanın formalaşması başa çatdı
A) 1, 4
B) 2, 3
C) 1, 3
D) 2, 4
E) 1, 2
Dostları ilə paylaş:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə