Ias 1 mubs av doc


(b)  maliyyə  nəticələri hаqqındа  hеsаbаt,  kаpitаldа dəyişikliklər  hаqqındа hеsаbаt, pul vəsaitlərininYüklə 357,25 Kb.

səhifə7/12
tarix14.09.2018
ölçüsü357,25 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

 

 

  (b) 

maliyyə  nəticələri hаqqındа  hеsаbаt,  kаpitаldа dəyişikliklər  hаqqındа hеsаbаt, pul vəsaitlərinin 

hərəkəti  hаqqındа  hеsаbаt  və  müvаfiq  qеydlər  üzrə  müqаyisəli  məbləğlərin  müqayisə  еdilə 

bilməməsi fаktını. 

50 


Adətən,  maliyyə  hesabatları  ardıcıl  şəkildə  bir  illik  dövr  üçün  hazırlanır.  Lakin,  bəzi  müəssisələr  məsələn,  52 

həftəlik  dövr  üçün  hesabatın  təqdim  edilməsini  məqsədəuyğun  hesab  edirlər.  Hazırkı  standart  belə  maliyyə 

hesabatının bir illik dövr üçün hazırlanmış maliyyə hesabatından az fərqlənəcəyinə görə belə təcrübəni qadağan 

etmir.   Balans hesabat

ı

 

Q

ı

sam

ü

dd

ə

tli v

ə

 uzunm

ü

dd

ə

tli madd

ə

l

ə

r

ə

 b

ö

l

ü

nm

ə

 

51 

Likvidlik  dərəcəsinə  uyğun  təqdimatın  daha  etibarlı  və  əhəmiyyətli  məlumat  təqdim  etdiyi  hal  istisna 

olmaqla, müəssisə 57-67-ci maddələrə  uyğun  olaraq  qısamüddətli və  uzunmüddətli aktivlərini,  həmçinin 

qısamüddətli və uzunmüddətli öhdəliklərini balans hesabatında ayrı təqdim etməlidir.  Göstərilən istisna 

halda isə bütün aktivlər və öhdəliklər likvidlik dərəcələrinə uyğun olaraq geniş şəkildə təqdim edilir.  

52 

Hansı təqdimat metodunun  seçilməsindən asılı  olmayaraq, müəssisə (a) hesabat tarixindən sonrakı 12 ay 

ərzində və (b) hesabat tarixindən sonra 12 aydan uzun müddətdə bərpa edilməsi və ya ödənilməsi ehtimal 

olunan  məbləğləri  daxil  edən  hər  bir  aktiv  və  öhdəlik  maddəsi  üzrə  hesabat  tarixindən  sonra  12  aydan 

uzun müddətdə bərpa edilməsi və ya ödənilməsi ehtimal olunan məbləğləri açıqlamalıdır.  

53 


Müəssisə  mal  və  məhsulları  dəqiq  müəyyən  edilə  bilən  adi  əməliyyat  dövrü  ərzində  təmin  etdikdə,  balans 

hesabatında  qısamüddətli  və  uzunmüddətli  aktiv  və  öhdəliklərin  bir-birindən  ayrı  təsnifləşdirilməsi  dövriyyə 

kapitalı  şəklində  daima  dövr  edən  xalis  aktivlərin  müəssisənin  uzunmüddətli  əməliyyatlarında  istifadə 

olunanlardan  ayrılması  vasitəsilə  faydalı  informasiyanı  təmin  edir.  Əlavə  olaraq,  cari  əməliyyat  dövründə 

satılması nəzərdə tutulan aktivlər və bu dövr ərzində yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulan öhdəliklər ayrılır.    

54 


Maliyyə institutları kimi bəzi müəssisələr üçün aktiv  və öhdəliklərin onların likvidlik dərəcəsinin artması  və  ya 

azalması  qaydasında  təqdim  edilməsi,  müəssisə  mal  və  xidmətləri  dəqiq  müəyyən  edilə  bilən  əməliyyat  dövrü 

ərzində təmin edə bilmədiyi üçün, onların qısamüddətli və uzunmüddətli kimi təqdim edilməsindən etibarlı  və 

daha əhəmiyyətli olan informasiyanı təmin edir.   

55 

Bu  Standartın  51-ci  maddəsində  etibarlı  və  daha  əhəmiyyətli  olan  informasiyanı  təmin  etdiyi  təqdirdə, müəssisələrin  aktiv  və  öhdəliklərinin  bir  hissəsinin  qısamüddətli  və  uzunmüddətli  kimi,  digər  hissəsinin  isə 

likvidlik  dərəcəsinə  uyğun  olaraq  təsnifatına  icazə  verilir.  Belə  təqdimata  müəssisə  müxtəlif  növ  əməliyyatlar 

həyata keçirdikdə zərurət yaranır.  

56 


Aktivlərin  və  öhdəliklərin  ehtimal  olunan  realizasiya  tarixləri  haqqında  informasiya  müəssisənin  likvidliyi  və 

ödəmə qabiliyyətinin qiymətləndirilməsi baxımından faydalıdır. “Maliyyə alətləri: Məlumatın açıqlanması”

 adlı 


7  №-li  MHBS

  həm  maliyyə  aktivlərinin,  həm  də  maliyyə  öhdəliklərinin  son  ödəmə  tarixlərinin  açıqlanmasını 

tələb  edir.  Maliyyə  aktivləri  ticarət  və  sair  debitor  borclarını,  maliyyə  öhdəlikləri  isə  ticarət  və  sair  kreditor 

borclarını  daxil  edir.  Aktiv  və  öhdəliklərin  qısamüddətli  və  uzunmüddətli  kimi  təsnifləşdirilməsindən  asılı 

olmayaraq, ehtiyatlar və qiymətləndirilmiş öhdəliklər kimi qeyri-monetar aktiv və öhdəliklərin ödənilməsinin və 

ya  bərpa  edilməsinin  ehtimal  olunan  müddətləri  haqqında  informasiya  həmçinin  faydalıdır.  Məsələn,  müəssisə 

hesabat tarixindən 12 ay sonra bərpa edilməsi ehtimal olunan mal-material ehtiyatlarının miqdarını açıqlayır.  

Q

ı

sam

ü

dd

ə

tli aktivl

ə57 

Aşаğıdаkı hаllаrdа аktivlər qısаmüddətli аktiv kimi təsnifləşdirilir: 

(a) 

müəssisənin adi əməliyyаt dövründə satılmaq və yа istifаdə üçün sахlаnıldıqda və ya realizasiya 

olunması ehtimal olunduqda; 

(b) 

əsasən alqı-satqı məqsədləri üçün saxlandıqda;  

(c) 

hesabat tаriхindən sonra 12 аy müddətində realizasiya ediləcəyi ehtimal olunduqda; və ya 

(ç) 

hesabat  tаriхindən  sonra  ən  azından  12  аy  müddətində  mübadiləsinə  və  ya  istifadəsinə 

məhdudiyyət  qоyulmаyаn  pul  vəsаiti  və  yа  оnun  еkvivаlеnti  fоrmаsındа  olduqda  (“Pul 

vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat” adlı 7 №-li MUBS-da göstərildiyi kimi).    

PDF created with pdfFactory trial version 

www.pdffactory.com

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə