Issn: 2148-6026. Yakın Doğu Üniversitesi Adına Sahibi Owner on Behalf of Near East UniversityYüklə 3,32 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə24/92
tarix17.09.2017
ölçüsü3,32 Kb.
#205
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   92

56
 
Y
akın
 D
oğu
 Ü
nİversİtesİ
 İ
lahİYat
 F
akÜltesİ
 D
ergİsİ
er-RAZÎ Fahrettin (ö: 606/1210), Mefâtihu’l-Ğayb, Beyrut 1420. 
SALİH, AbdulazizTarihu Şibh el-Cezireti’l-Arabiyye fi asri’l-kadim, Kahire ty.
al-SALİHÎ, Wathiq I., “The Camel-Rider’s Stele and Related Sculpture from Hatra” Iraq 
Vol. 60, Bağdat 1998.
es-SEM’ÂNÎ,  Ebu’l-Muzaffer  Mansur  b.  Muhammed  (ö:  489/1096),  Tefsiru’l-Kur’an, 
(tahk: Yasir b. İbrahim-Ğuneym b. Abbas), Riyad 1997.
STARCKY, Jean, “The Nabataeans: A Historical Sketch”, The Biblical Archaeologist, Vol. 
18, No. 4
, The American Schools of Oriental Research Yayınları, (1955). 
es-SUHEYMÎ, Süleyman b. Sâlim, el-A’yâd ve eseruhaale’l-Müslimîn, 2003 Medine.
SUHEYLÎ (ö:581/), Revdu’l-unf, (tahk: Ömer Abdusselam), I-VII, Beyrut 2000.
es-SUYUTÎ, Abdurrahman b. Ebîbekr Celalettin (ö: 911/1505), ed-Durur Mensur, I-VIII, 
Daru’l-Fikr, Beyrut ty.
 
Abdurrahman  b.  Ebîbekr  Celalettin  (ö:  911/1505),  ed-Durur  Mensur,  I-VIII, 
Daru’l-Fikr, Beyrut ty.
SÖYLEMEZ, Mehmet Mahfuz, “Cahiliye Arap İnancında Putların Yeri”, Cahiliye Arapla-
rının Uluhuyiyet Anlayışı, 
(ed: Mehmet Mahfuz SÖYLEMEZ), Ankara 2015.
eş-ŞAMÎ, Muhammed b. Yusuf es-Salihî (ö: 942/), Subulu’l-Huda ve’r-Reşâd fi siretihayri’l-
ibâd 
(tahk: Adil Ahmed Abdulmecid-Ali Muhammed), I-XII, Beyrut 1993.
ŞURRÂB, Muhammed Muhammed Hasan, el-Me’âlimu’l-esîre fi sunneti ve’s-sîre, Beyrut 
1991.
TABERANÎ (ö: 360), Mu’cemu’l-Evsat, (tahk: Tarık b. Abdullah), I-X, Kahire ty.
TABERÎ, Muhammed b. Cerir, Tefsir, (tahk: Ahmed Muhammed Şakir), I-XXIV, Risale 
yayınları, 2000.
TARTUŞÎ, el-Merakuşî, Ebû Talib Ebu’l-Mecd Akil b. Aliyye (ö: 608/), Tarihu’l-mekâl fi 
muvâzeneti’l-a’mal ve hükmi ğayri’l-mükellefin fi’l-ukbâve’l-meal, 
(tahk: Mustafa 
Bahul), I-II, Ebu Dabi 2006.
et-TUNUSÎ, Ebu’l-Abbas el-Buseylî (ö: 803/), Nuketve’t-Tenbihât fi Tefsiri’l-Kur’ani’l-me-
cid, 
(tahk: Muhammed Taberânî), I-III, Daru’l-Beyda 2008.
VAHİDÎ, (Ebu’l-Hasan Ali b. Ahmed b. Muhammedb. Ali en-Nisaburî, et- Tefsiru’l-Basit, 
(tahk: Sebke’de bir ekip), I-XXX, Suud 1430.
VEHB  B.  MÜNEBBİH,  Kitâbu’t-ticân  fi  muluki’l-Himyer,  [tahk  ve  neşer:  Merkezu 
Dirâsâtve’l-ebhâs el-Yemeniye], San’a 1979.
WENNİNG, Robert, “The Betyls of Petra” Bulletin of the American Schools of Oriental Re-
search
, No. 324, Nabataean Petra (Kasım 2001).
YAKUT el-HAMEVÎ, Mu’cemu’l-Buldân, I-VII, Beyrut 1995.
ez-ZECCÂC, Ebû İshak, İbrahim b. es-Serriye b. Sehl (ö: 311/923), Meanî’l-Kur’an ve 
İ’rabuhu,
(tahk: AbdulcelilAbduhşelebî), I-V, Beyrut 1988.


Y
akın
 D
oğu
 Ü
nİversİtesİ
 İ
lahİYat
 F
akÜltesİ
 D
ergİsİ
,
 Yıl 2, Cilt 2, Sayı 2, Güz 2016 (57-92)
 
c
ahİleYe
 D
önemİnDe
 m
alî
 Y
ÜkÜmlÜlÜkler
 
ve
 
B
unların
 k
ur

ân

Dakİ
 Y
ansımaları
Emrah DİNDİ
*
ÖZ
Bu makalede cahiliye Araplarında ziraî, ticarî, dinî, içtimaî ve si-
yasî vergiler ve bu vergilerin kavram ve form olarak Kur’ân’daki 
malî tasarruflarla diyalektik ilişkisi ele alınmıştır. Kur’ân’ın İslam 
öncesi cahiliye dönemi tasavvur ve teamüllerini tamamen ortadan 
kaldırıp ibdâ’ ve îcâd mahiyetinde sil baştan hükümler mi getir-
diği yoksa vakıaya, 7. yüzyıl Arap kültür havzası rengine muvafık 
ve mutabık hükümler mi inşa ettiği sorunu sınırlı bir alanda irde-
lenmiştir. Öte yandan gerek klasik geleneğimizde gerekse de son 
bir buçuk asırda yerli ve yabancı bazı araştırmacılar tarafından 
Kur’ân’ın cahiliye dönemine ait bir takım tasavvur ve teamülleri 
ihtiva ettiğine dair ileri sürülen hipotez, Kur’ân’ın malî tasarruf-
ları özelinde tayin ve tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmada önce 
cahiliye dönemine ait vergilerle ilgili verileri elde etmek, bunların 
analizlerini yapmak ve daha sonra Kur’ân’daki malî yükümlülük-
lerle  diyalektik  ilişkisini  ortaya  koymak  ve  bir  senteze  ulaşmak 
şeklinde bir yol ve usûl takip edilmiştir. Takip edilen bu usûl neti-
cesinde Kur’ân’ın söz konusu bu vergilerinin İslam öncesi Güney, 
Kuzey  ve  Hicaz  Araplarında  hatta  daha  kadîm  toplumlarda  yer 
alan köklü nizamlar olduğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Cahiliye, Haraç, Öşür, Cizye, Zekât, Kur’ân
FINANCIAL  LIABILITIES  DURING  THE  JAHILIYYAH  AND 
THEIR REFLECTIONS IN THE QURAN
ABSTRACT
In  this  review,  the  agricultural,  commercial,  religious,  social  and 
political taxes during the Jahiliyyah in Arabs, and their dialectic 
relations with financial regulations as a concept and form in the 
Quran are examined. The issue of whether the Quran brought new 
regulations in terms of creation and invention new laws by termi-
nating the considerations and practices of the Jahiliyyah, the pre-
Islamic Era before the Quran, or established laws, which complied 
with the 7
th
 Century Arabian cultural basin, onto the existing situ-
ation, has been investigated in a limited manner in the literature. 
On the other hand, the hypothesis put forward by some local or 
foreign authors both in our classical tradition and in the past one 
and  a  half  century  claiming  that  the  Quran  included  some  con-
siderations and practices of the Jahiliyyah has been defined and 
determined in a manner that is specific to the financial regulations 
of the Quran. The methodology in the study has been in the form 
of obtaining the data on the taxes during the Jahiliyyah, analyzing 

Yrd. Doç. Dr., Sinop Ünv. İlahiyat Fak. Temel İsl. Bil. Tefsir Anabilim Dalı, emrah dindi@
sinop.edu.tr


Yüklə 3,32 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   92
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə