Journal of selcuk communicationYüklə 5,01 Kb.

səhifə2/108
tarix22.07.2018
ölçüsü5,01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   108

 
Editörden 
 
Temmuz  2012  sayımızla  karşınızda  olmaktan 
mutluyuz. Selçuk İletişim Dergisi’nin bu sayısın-
da  16  makaleyle  karşınızdayız.  Makaleleri  beğe-
niyle okuyacağınızı umuyoruz. 
İlk makalede Günseli Bayraktutan, Mutlu Binark, 
Tuğrul  Çomu, Burak  Doğu,  Gözde  İslamoğlu  ve 
Aslı  Telli  Aydemir,  sosyal  medya  ortamlarının 
nicel  ve  nitel  arayüzey  incelemesine  ilişkin  me-
todolojik bir değerlendirme sunmaktadırlar. 
İkinci  makalede  İpek  Sucu,  Althusser’in  ideoloji 
kuramından  hareketle  yeni  medyanın  nasıl  ideo-
lojik düzenin bir taşıyıcısı olduğunu tartışmaktır.  
Üçüncü makale  Hamza  Çakır,  Mustafa  Koçer  ve 
Hakan  Aydın’a  ait.  Yazarlar,  ilköğretim  okulla-
rında okuyan medya okuryazarlığı dersini alan ve 
almayan öğrencilerin medyayı kullanımına ilişkin 
tutumlarını  alan  araştırması  bulgularıyla  tartış-
maktadırlar.  
Dördüncü  makalede  Başak  Solmaz  ve  R.  Ayhan 
Yılmaz,  Selçuk  Üniversitesi  öğrencilerine  yöne-
lik  alan  araştırması  bulgularıyla  medya  okurya-
zarlığının öğrenciler tarafından nasıl algılandığını 
değerlendirmektedirler. 
Beşinci  makale  Zafer  Günlü  ve  Didem  Önay 
Derin’e  ait  olup;  televizyon  reklamlarının  okul 
çağı  çocuklarının  besin  seçimlerine  etkisini  alan 
araştırması bulgularıyla tartışmaktadırlar. 
Altıncı  makalede  Nergiz  Karadaş,  televizyon 
reklamlarında  aileye  ilişkin  toplumsal  değerlere 
ne  ölçüde  yer  verildiğini,  136  televizyon  rekla-
mının içerikleriyle analiz etmektedir.   
Yedinci  makale  Makbule  Evrim  Gülsünler  ve 
Hülya  Anakız  Ertürk’e  ait.  Yazarlar,  Demokrat 
Partinin muhalif olduğu dönemde gerçekleştirdiği 
halkla  ilişkiler  uygulamalarını  değerlendirmekte-
dirler.  
Sekizinci  makalede  Salih  Seyhan,  Osmanlı  dö-
neminde Bosna Hersek’te çıkan ilk Türkçe gazete 
olan  Gülşen-i  Saray  gazetesinin içeriği  ve  Bosna 
Hersek’in  ilk  Müslüman  gazetecisi  Mehmed 
Şakir  Kurtçehayiç  hakkında  değerlendirmelerde 
bulunmaktadır.  
Dokuzuncu  makalede  Gazi  Berber;    Türkiye’nin 
modernleşme  sürecinde  kendine  has  özellikler 
taşıyan  1960-1980  ve  1980-2000  arası  dönemde 
küçük  burjuva  aydınındaki  kültürel  değişimi 
karşılaştırmalı olarak tartışmaktadır.  
Onbirinci  makale  Erhan  Arslan  ve  Berna 
Arslan’a  ait. Yazarlar,  Mersin  ili  yerel basınında 
etnik  boyutlu  çatışmalar  ile  ilgili  haberleri  söy-
lem analizi yöntemiyle barış gazeteciliği çerçeve-
sinde tartışmaktadırlar.  
Onikinci  makalede  Emrah  Canpolat,    Hürriyet 
gazetesinin  birikim  rejimlerinde  yaşanan  dönü-
şümle  yeni  medya  sektöründe  üstlendiği  rolü  ve 
bu kapsamda geliştirdiği çokuluslaşma pratikleri-
ni tartışmaktadır.  
Onüçüncü makalede Seyhan Aksoy; çerçeveleme 
teorisi  kapsamında  GDO’ya  ilişkin  haberlerin 
Türk  yazılı  basınında  nasıl  yer  aldığını  içerik 
analizi yöntemiyle değerlendirmektedir.  
Ondördüncü makale Zeynep Çetin Erus ve Hasan 
Gürkan’a  ait olup  korku  filmleri  üzerinden kadı-
nın toplumsal  hayatta değişen rolünü  “Halka”  ve 
“Karanlık  Sular”  film  içerikleri  kapsamında  tar-
tışmaktadırlar.   
Onbeşinci  makale  Mustafa  Sözen’e  ait.  Yazar, 
Yeni  İran  Sineması’nda  varoluşsal  yönelimlerin 
nasıl  bir pratikle belirlendiklerini  ölüm,  kader  ve 
tercih  yapma  gerilimi  üzerine  kurulan  üç  film 
üzerinden tartışmaktadır.  
Onaltıncı  makalede  ise  Emrah  Akçay,  yalan 
söyleme  ve  hatırlama  becerisinin  cinsiyetlere 
göre farklılaşıp  farklılaşmadığını alan araştırması 
bulguları üzerinden değerlendirmektedir.  
Bir  sonraki  sayımız  Ocak  ayında  yayınlanacak. 
Bu  sayımıza  katkı  sağlamak  isteyen  yazarlarımı-
zın  çalışmalarını  en  geç  Ekim  ayının  sonlarına 
kadar tarafımıza göndermeleri gerekiyor. 
Ocak sayımızda buluşmak dileğiyle… 


SOSYAL MEDYADA 2011 GENEL SEÇİMLERİ: NİCEL –NİTEL ARAYÜZEY 
İNCELEMESİ

 
Günseli Bayraktutan

- Mutlu Binark

-Tuğrul Çomu

-Burak Doğu

 
Gözde İslamoğlu

-Aslı Telli Aydemir

 
 
ÖZET 
Bu  çalışma  “Sosyal  Medya  Ortamlarının  Siyasal  İletişim  Uygulamaları  Açısından  İncelenmesi: 
Türkiye’de 2011 Genel Seçimlerinde Facebook ve Twitter’ın Siyasi Parti ve Liderler Tarafından 
Kullanılması”  adlı  TÜBİTAK  destekli  (Kasım  2011-Kasım  2012)  araştırma  projesi  kapsamında 
kullanılan nicel ve nitel arayüzey incelemesi üzerine metodolojik bir değerlendirme içermektedir. 
Araştırma  projesinde  Web  2.0’ın  demokratik  katılım  kaynaklı  yurttaşlık  kültürünün  gelişmesine 
katkıda bulunduğu varsayımdan hareketle,  sosyal medya ortamlarından Facebook ve Twitter’ın, 
Türkiye’de  siyasi  partiler  ve    liderleri  tarafından  2011  Genel  Seçimleri’ndeki  kullanım  pratiği 
incelenmektedir.  Sosyal  medya  arayüzeyinde  siyasi  partilerin  ve  liderlerinin  iletileri  ile 
seçmenlerin/yurttaşların  e-tartışması  arasındaki  ilişkiyi  inceleyen  çalışmada,  bu  amaçla, 
Facebook ve Twitter’daki siyasi parti ve liderlerin resmi hesaplarını incelemek üzere nicel ve nitel 
içerik çözümlemesi için araştırma ekibi tarafından teknik bir şablon geliştirilmiştir. Bu çalışmada, 
yukarıda  kısaca  tanıtılan  projenin  kuramsal  çerçevesi  temelinde,  sosyal  medya  ortamlarına 
yönelik  (bu  örnekte  Facebook  ve  Twitter)  nicel-nitel  içerik  çözümlemesiyle  ilgili  arayüzey 
incelemesi  araştırma  yöntem  ve  teknikleri  kapsamında  tartışılacaktır.  Bu  nedenle,  çalışmada  ilk 
olarak,  araştırma  ekibinin  “Facebook  ve  Twitter’da  nicel  ve  nitel    içerik  çözümlemesi  nasıl 
yapılır,  nasıl  yapılmalıdır?”  tartışması  ve  bu  araştırma  için  kullanılan  kodlama  cetvelinin 
biçimlendirilmesi  süreci  sunulacaktır.  İkinci  olarak,  kodlama  cetvelinin  uygulandığı  2011  Genel 
Seçimlerinde  siyasi  parti  ve  liderlerin  kullandığı  Facebook  hesaplarına  ait  duvarlar  ile  Twitter 
gönderilerinden  bazı  örnekler  sunularak,  veri  tabanının  oluşturulması  süreci  aktarılacaktır.  Son 
olarak, siyasal iletişim ve yeni medya çalışmaları arakesitinde, yeni medya kullanımını incelemeye 
yönelik  araştırma  teknik  ve  araçlarının  geliştirilmesi  çabası  tartışmaya  ve  değerlendirmeye 
açılacaktır.  Bu  tartışmanın  kendisinin  doğrudan  yeni  medya  çalışmalarında  arayüzey  üzerine 
yapılacak saha çalışmalarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
Anahtar  sözcükler:  Yeni  medya,  sosyal  medya,  facebook,  twitter,  siyasal  iletişim,  nicel  ve  nitel 
içerik çözümlemesi, araştırma yöntem ve teknikleri 
2011 GENERAL ELECTIONS IN SOCIAL MEDIA:  QUANTITATIVE-QUALITATIVE 
INTERFACE ANALYSIS 
ABSTRACT 
This  study  is  the  part  covering  the  development  and  evaluation  of  quantitative  and  qualitative 
research methods for the interface examination of the project titled “Use of Facebook and Twitter 
by  Political  Parties  and  Leaders  in  2011  General  Elections  in  Turkey”  and  supported  by  the 
Scientific  and  Technological  Research  Council  of  Turkey  during  the  period  of  November  2011- 
                                                

 Bu çalışma TÜBİTAK SOBAG tarafından desteklenen  111K263 kodlu “Sosyal Medya Ortamla-
rının Siyasal İletişim Uygulamaları Açısından İncelenmesi: Türkiye’de 2011 Genel Seçimlerinde 
Facebook ve Twitter’ın Siyasi Parti ve Liderler Tarafından Kullanılması” başlıklı araştırma proje-
sine temellenmektedir. 

 Yrd. Doç.Dr., Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi 

 Prof. Dr., Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi 

 Ankara Üniversitesi SBE Y.Lisans Öğrencisi 

 Öğr. Gör., İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi 

 Gazi Üniversitesi SBE Y.Lisans Öğrencisi 

 Yrd.Doç.Dr.,İstanbul Şehir Üniversitesi İletişim Fakültesi 
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   108


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə