MəRSİYƏLƏRYüklə 0,73 Mb.
səhifə1/18
tarix05.05.2018
ölçüsü0,73 Mb.
#41492
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


MƏRSİYƏLƏR

ƏBDÜLHÜSEYN AXUNDZADƏنام کتاب:....................................................مرآثی.

گرد آورنده........................ .عبدالحسین آخونزاده

ناشر:.......................................... .شهریار

تاریخ چاپ:................................1384

نوبت چاپ:...............................اول

تیراژ:......................3000

Kitabın adı:…………..………….Mərsiyələr

Toplayan:…..….Əbdülhüseyn Axundzadə

Nəşr edən:…………….……………Şəhriyar

Çap tarixi:……………………………..…2006

Çap növbəsi:………………………....Birinci

Tiraj:…………………………………….3000

964-5934-54-0

BİSMİLLAHIR RƏHMANİR RƏHİM


Münacat


İlahi asiyəm,1 vardır günahım,

Gözümdə əşk,2 deldə3 söz ahım,

Mənə rəhm eylə, qovma qapından,

Yoxum səndən sora ayrı pənahım.

Ey kane4-lütfü rizq5 verən qovme-kafirə,

Lazımdı səcdə sən kimi bir bəndəpərvərə6,

Ey hifzi abru eliyən ömrlər boyu,

Biabru gətirmə məni səhne-məhşərə2.


Münacat


Ey gözəl Allahım, bəndeye nalanam,

Əbre-baharan3 tək hər gecə giryanam4.

Başa çatır ömrüm matam və heyranam,

Etdiyim işlərdən indi pəşimanam.

Gəlmişəm gecəylə mən dərgahüvə,

Bir nəzər qıl indi xatir xahüvə.

Əfv eylə bu bipənahı, ey Xuda,

Düz yolu nişan ver öz gümrahına5

Mən bir əbdi6-zəliləm, dərgahüvə dəxiləm.

Etdiyim əmalə7 indi gözüm ağlar,

Atəşe-həsrət və ahı-sinəmi çox dağlar,

Kim bu günahkarı həşrə kimin saxlar.


Ya ərhəmər-rahimin!


Ey açan bəndələrə süfreyi-ehsan Allah!

Bizi et süfreyi-ehsanüvə mehman, Allah!

Xatire-xatəme- Peyğəmbər əmire-sələvat,

Bizi Qurandan ayırma səni Quran, Allah!

And verrəm səni xeybər qapısın qalxızana,

Bizə hər müşkülü eylə özün asan, Allah!

Səni Zəhranın o sınmış qolu, yanmış qapısı,

Eylə biçarələrin dərdinə dərman, Allah!

Cüdə8 məsmumi İmam Həsənin xatirinə,

Gəl bizi qovma qapından, sənə qurban Allah!

Yovme-aşirdə1 Hüseynin dağılan xeyməsinə,

Alma tofiqi2 bir ləhzə və bir an Allah!

Həzrəte-seyyide-Səccadidəki tabo-təbə3,

Hamı bimarə4 şəfa lütf elə,sübhan Allah!

Həzrət Baqirə həm Sadiqə xatir, ya Rəbb,

Öz qapından bizi qaytarma pəşiman, Allah!

Musa Ale-Mühəmməd ləqəbi Kazəme- ğeyz5,

On bir il saldı ayaqdan onu zindan,Allah!

Bəzi zindanilərin halinə vaqifsən6 özün,

Ver nicatın ola ta şad və xuraman, Allah!

Dolduran şöhrəti Iranı Rza hörmətinə,

Eylə hər il bizi züvvare-Xorasan,Allah!

Keç Təqinin uzəme-şəninə7 təqsirimizi

Eylə üsyanımızı şamile-ğüfran8, Allah!

Samiranı eliyən cənnət Əliyyən-Nəqiyə,

Xaneye-qəbri bizə eylə çırağan, Allah!

Bar İlaha, Həsən Əsgərənin xatirinə,

Həşridə halımızı etmə pərişan,Allah!

Höccətibnil-Həsənil- Əsgəri Məhdiye əmin,

Eylə təcil zuhurunda köməkan, Allah!

Bizə eylə bu on dörd nəfərin hörmətinə,

Ey kərəm sahibi,ey xaliqe-Rəhman,Allah!

Əlləri ki, ucalıb dərgəhe-ba izzətivə,

Naümid eyləmə ey Qadirü-Mənnan, Allah!

Mən Kərimi üzü qarə, əli boş, dərbədərəm9

Naümid eyləmə,ey sahibi-sultan, Allah!


Münacat (Ramazan ayı)


Allah, Allah, nə gözəl aydı bu ay,

Rusiyəh1 bəndələrə paydı bu ay.

Açılıb süfrə-e-ehsani-Xuda,

Süfrəye-rəhmət və ğüfrane2-Xuda,

Göz dikilib aləme-imkan Səmədə3

Hamı mehmandı Xudaye-Əhədə.

Açılıb eşqilə rəhmət qapısı,

Xar olan bəndəyə izzət qapısı.

Yatma ey aşiqi-şeyda4 gecələr,

Səni gözlər həqqe yekta5 gecələr.

Üzünü torpağa qoy nimə-şəb6,

Sidqilə səslə ürəkdən “ya Rəbb!”.

Yenə də Rəbb,düşüb eşqin başıma,

Gecənin aləmi gəldim qapına.

Qəlbimin qanı dolubdur gözümə,

Bağlanıb çox qapı əlan7 üzümə.

Sinəmə eşq oxunu sancmadılar,

Vurdum hər bir qapını açmadılar.

Günahım çox, keçib ömrüm yarıdan,

Var ümidim yenə sən tək tanrıdan.

Ömrümü gör nə təbah8 eyləmişəm,

Hər tərəfdən günaha amacam9,

Kərəm və lütfüvə mən möhtacam.

Qalmışam tək,necə bidadrəsəm10,

Tabeye nəfs və əsire-həvəsəm.

Mənə rəhm eylə sən ey həyyi-qədim11,

Əməlim yox görürsən boşdur əlim.

Meye ğəflət1 məni məğrur eləyib,

Gör necə gözlərimi kor eləyib.

Çatdı ömrüm başa, ğərqe-günaham

Əlim əldən üzülüb rusiyaham

O qaçan bəndəyəm ey ruzi verən,

Daimən öz-özünə zülm eliyən.

Gərək eşqündə Xudaya, almışam,

Yenə gəldim gecə vəqti barışam.

Mən nə qədər elədim cürm və xəta2,

Ondan artıq elədin lütf və əta.

Atəşe-şərmidə3 yandım gəldim,

Özüm axırda utandım gəldim.

Aləmin əfvivə səlahiyyəti var,

Cahili əfv eləsən ləzzəti var.

Bilirəm məndə ləyaqət yoxdur,

Sənin amma kərəmin çox-çoxdur.

Mən Hüseyn eşqinə del-bağlamışam,

Hər zaman adı gəlib, ağlamışam.

Etmişəm aləmə bu rütbədə naz,

Ona xatir adımı dəftərə yaz.

Imam Hüseynin (ə) eşqinə aid

Canım Hüseyn (ə)


Çıxanda canım, Hüseyn, bir dəqiqə lütf edəsən,

Bir ömür səsləmişəm can verəndə baş çəkəsən.

Ölən zamanda Ağa, gözlərim qalar qapıda,

O qədər gözləyərəm başım üstünə gələsən.

Kimin Hüseyn kimi aləmdə izzəti vardır?

Cəlal və mənziləti, şan və şövkəti vardır?

Hüseyn damənini boşlama, Hüseyn ağadır,

Hüseynə ağlamağın ayrı ləzzəti vardır.

Himmət şalın siz bağlayız belizə,

Qibtə edər hamı sizin elizə,

Hüseynə siz olun vəfalı nökər,

Qurban ollam Hüseyn deyən dilizə.

Əməl-e-xeyridə faiq deyiləm,

Bilirəm aşiqe-sadiq deyiləm,

İki aləmlərə sən şahsan, Hüseyn,

Mən gədayam1, sənə layiq deyiləm.


Salam olsun İmam Hüseynə


Salam olsun o susuz ləblərə2 axan qanına!

Salam olsun nigaran halilə çıxan canına!

Salam olsun yaralı sinədə yatan balana!

Salam olsun qanını qanına qatan balana!

Salam olsun ürəyində qurtarmayan qəminə!

Salam olsun qəmi dərya əzalı Zeynəbinə!

Salam olsun ürəyin tire-qəm3 bölən ağama!

Salam olsun su yanında susuz ölən ağama!

Salam olsun qəm və ənduhu çox olan ağama!

Salam olsun uca boy qardaşı ölən ağama!

Salam olsun saralan gülşənə, solan bağına!

Salam olsun ürəyində neçə cavan dağına!


Hüseyndir iftixarım


İki dünyada Hüseyndir iftixarım,

Gözəl adı olub daim şüarım,

Nə mal, nə sərvət və nə şöhrətim var,

Vəli getsəm hara, var etibarım.

Hüseyn ibn Əli şəmse-hüdadı4,

Peyğəmbərzadədi1 nure-Xodadır2,

Ətibba3 naümid etsə mərizi4,

Hüseynin dərgahi5 darüş-şəfadır6.

Hüseynə xidmət eylə aşiqanə,

Nəziri7 gəlməyib, gəlməz cahanə

Öz oğlundan qulamın seçməyibdir,

Odur adı qalıbdır cavidanə8.


Eşq olsun!


Səni ziba9 yaradan davərə10 eşq olsun, Hüseyn!

Zate pakında olan gövhərə eşq olsun, Hüseyn!

Səni ərşə aparan şəhpərə11 eşq olsun, Hüseyn!

Ya Hüseyn zikr eyliyən dillərə eşq olsun, Hüseyn!

And ola qızlarının dildəki12 nisgillərinə,

Zeynəbin Kərbu-bəlada çox olan qəmlərinə,

Əkbərin gözlərinə, Qasımın tellərinə,

Ucaboy qardaşının məşki tutan əllərinə,

Dini sən hifz elədin yeksərə13, eşq olsun, Hüseyn!

Aşiqə fərq eləməz Kəbə və bütxanə və deyr14,

Harda yad olsa, ora qiblədi üşşaqə15 nə ğeyr,

Şüzəb, Hənzələ və Cündəb və Hürrilə Büreyr16,

Şühəda şeyxi Həbib ibn Məzahirlə Zühəyr,

Müslim Övsəcə və amirə eşq olsun, Hüseyn!


Dərmanım Hüseyn (ə)


Rəsmidir şanə1 deyər zülfi-pərişanə sözün,

Andırar rəmzilə ta bilməyə biganə sözün.

Bu məlahət, bu lətafət ki, sənin var, cana,

Yeri vardır yazalar səfhəi-Quranə sözün.

Naz edəndə mənə nazında nələr var demirəm,

Açmaram özgələrə nərgise-məstanə sözün.

Hər zaman dərdin olanda de təbibin özünə,

Demədi mur2 o zəfilə Süleymanə sözün.

Müftiyi-əzəm eşqin bizə fitvası budur:

Zülmdür kim deyə aqillərə divanə sözün.


Zəhra əzizi


Bir gün olar yollara çox baxarsan,

Sinənə sən qəm oxunu taxarsan,

Qəbrin xarab olar, yaddan çıxarsan,

Hüseyn əzasındakı rəhmət qalar.

İltafidə3 kimsə Hüseynə çatmaz,

Aləm səni gözdən ata, o atmaz,

Yaddan o şah nökərini çıxarmaz,

Onu Allah edib kərəmdə dərya,

Odur Mövla, odur əzize-Zəhra.

Hüseyn həbibidir Pərvərdigarə,

Hüseyndi ərş və fərşə güşvarə4,

Hüseyn tək sahibe-fəzlo-kəramət,

Cahana gəlməyib gəlməz dübarə.

Növhə


Mənzil-mənzil getmiş karvan,

Ya Hüseyn getdi əldən cəvani,

Heyf ola görmədim Kərbü-bəlani,

Ya Hüseyn, ya Hüseyn, ya Hüseyn can!

Ey şəhidi- rəhe-din və Quran,

Ayrılıqdan ürək oldu al-qan,

Mən dedim qəbrinə zair ollam,

Altıguşə gözəl qəbrinə qurban!

Ya Hüseyn can, gözü yolda qaldım,

Hey xəbər aşnalərdən aldım,

Sən anan canı bir bizlərə bax,

Getdi əldən cavanlıq, qocaldım.

Ya Hüseyn can, səni yada sallam,

Qara bayraqdan ətrivi allam,

Qəbrinə zair olsam mən ölsəm,

Həşrə tək orda asudə qallam.


Şur


Dünyaya sərvər ya Hüseyn! Ya Əba Əbdullahil-Hüseyn!

Dillərə əzbər ya Hüseyn ! Ya Əba Əbdullahil-Hüseyn!

Qurban mərame-eşqinə! Ya Əba Əbdullahil-Hüseyn!

Azadə rəhbər ya Hüseyn ! Ya ƏIba Əbdullahil-Hüseyn!

Əldə susuz ölən Hüseyn! Ya Əba Əbdulla Hüseyn! Dinə fəda verən Hüseyn! Ya Əba Əbdullahil-Hüseyn!

Ey şahe-Kərbəla Hüseyn Ya əba Əbdullahil-Hüseyn

Ey nure Neynəva Hüseyn! Ya Əba Əbdullahil-Hüseyn!

Dəryaye rəhmətdur qapın, Ya Əba Əbdullahil-Hüseyn!

Biz etdik iltica Hüseyn! Ya Əba Əbdullahil-Hüseyn!

Kəsmə inayətin ağa, Ya Əba Əbdullahil-Hüseyn!

Bizdən xəta səndən əta, Ya Əba Əbdullahil-Hüseyn!

Hicrunda yandı şiələr, Ya Əba Əbdullahil-Hüseyn!

Dərdə gəlibdir sinələr. Ya Əba Əbdullahil-Hüseyn!

Ey şahe məhşər və mina! Ya Əba Əbdullahil-Hüseyn!

Ey dərdməndanə dəva! Ya Əba Əbdullahil-Hüseyn!

Lütf eylə bu aşiqlərə, Ya Əba Əbdullahil-Hüseyn!

Ağa bərate-Kərbala! Ya Əba Əbdullahil-Hüseyn!

Hüseyn behiştin zinəti, Ya Əba Əbdullahil-Hüseyn!

Hüseyn cəhanın izzəti, Ya Əba Əbdullahil-Hüseyn!

Xune-Xudadır bu ağa, Ya Əba Əbdullahil-Hüseyn!

Dillərdə var məhəbbəti, Ya Əba Əbdullahil-Hüseyn!

Çıraği-asimanidir, Ya Əba əbdullahil-Hüseyn!

Mərizlərə dərmanidir, Ya Əba Əbdullahil-Hüseyn!

Sahibe izzo cahidir, Ya Əba Əbdullahil-Hüseyn!

Iki cahana şahidir, Ya Əba Əbdullahil-Hüseyn!

Aşiqlərə ətası var, Ya Əba Əbdullahil-Hüseyn!

Ürəklərə səfası var, Ya Əba Əbdullahil-Hüseyn!

Ürəklərə dolub nəva, Ya Əba Əbdullahil-Hüseyn!

Ürəkdə çün yarası var, Ya Əba Əbdullahil-Hüseyn!

Hüseyndi qəlbe-Fatimə, Ya Əba Əbdullahil-Hüseyn!

Cahan batıbdı matəmə, Ya Əba Əbdullahil-Hüseyn!

Gəl ağlayaq yarasına, Ya Əba Əbdullahil-Hüseyn!

Səfa verək əzasına, Ya Əba Əbdullahil-Hüseyn!

Ziyaye-çeşme Mustafa, Ya Əba Əbdullahil-Hüseyn!

Müsibətində ağlayın, Ya Əba Əbdullahil-Hüseyn!

Alın mərizizə şəfa. Ya Əba Əbdullahil-Hüseyn!Yüklə 0,73 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə