MəRSİYƏLƏRYüklə 0,73 Mb.
səhifə4/18
tarix05.05.2018
ölçüsü0,73 Mb.
#41492
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Kərbəla


1

Adın dillər əzbəridir, Kərbəla!

Ürəklər olub qan,Kərbəla!

Torpağın kimya, Kərbəla!

Kərbəla, Kərbəla, Kərbəla!

2

Qəmlisən, bir adın neynəva,Sənə çoxlar deyir Kərbəla,

Türbətin olub xaki-şəfa,

Fəxr eylə hər zaman, Kərbəla!

3

Səndə gülzari-taha soldu,Əşki-həsrətlə gözlər doldu,

Su dönüb başdan başa qan oldu,

Yandı cavan və qoca, Kərbəla!

4

Yandırar möhnətin dünyanı,Ağladar hər zaman Zəhranı,

Dərbədər eylədin əhli hərəmi,

Oldu bi xaniman, Kərbəla!

5

Tuşəyi-qəm əşcəi-nas oldu,Namurad qolsuz Əbbas oldu,

Təşnə ləb verdi can Kərbəla!

6

Səndə Əsğər nə kamə çatdı,Nə dil açdı nə bir boy atdı,

Su yerinə içib qan,yatdı,

Qundağı oldu qan, Kərbəla!

7

Zülmü-əşrarə bu söz bəsdi,Gör Hüseyn başını kim kəsdi,

Əl aman əl aman,Kərbəla!

8

Səndə Zeynəb töküb göz yaşın,Qüssəvü-qəm ağartdı başın,

Tapdı qudalidə qardaşın,

Etdi ahü-fəğan,Kərbəla!

9

Səndə çox-çox dürrülər yandı,Xeymələr zülmülə odlandı,

Zeynəbin qolları bağlandı,

Məhşər oldu əyan, Kərbəla!

Məhərrəmin yetişməsi

Nohə


Yetişdi Məhərrəm açıldı pərçəm, Quruldu bəzme-əza Əbulfəzl.

Nəvayi-zümzümə sədayi-əlqəm, Axanda səslər ki, ya Əbulfəzl!

Ürəkdə dağlar, kiçik uşaqlar geyiblər yeksər qara libası,

Hər evdə bərpa olub təkaya yenə quruldu Hüseyn əzası,

Gəliblər şövqə deyillər nöhə, düşübdü şəhrə əza sədası,

Nəvayə bir bax, əzayə bir bax, deyillər müşgül quşa Əbulfəzl.

Havada morğan, gəzəndə pəran, Vuranda şəhpər Hüseynə ağlar,

Çəməndə lalə, gül üstə jalə, əsəndə sərsər Hüseynə ağlar,

Deyir firiştə, dəri behiştə çəkildi yeksər qara, Əbulfəzl.

Nöhə


Gəlin əzizan, ürək olub qan, yenə Hüseynin əzası gəldi,

Hüseynə qurban, öləndə ətşan, başının üstə anası gəldi.

Gəl ey Hüseynçi,bir il deyərdin, Məhərrəm olsun, Məhərrəm olsun.

Çəkildi ərşə Hüseyn qarası, əzayə qəlbin müsəmməm olsun,

De ki, Hüseyn vay, qərib ağam vay, mənə əzada qəm həmdəm olsun.

Ürəkdə dərdin kim etdi izhar, ona Hüseynin dəvası gəldi.

Bu ayda yaran bəla çölündə,Əliyyi əkbər cihadə getdi,

Verildi Zeynəb zəbihi-Zəhra qətil olunsun minadə getdi,

Tapıb şəhadət o gün minadə, xiyamə cismi əbadə getdi,

Hüseyn buyurdu deyin Anaya, xiyamə ziba balası gəldi,

Bu ayda Qasım gedib cidalə, anası ağlar dalıyca qaldı,

Töküldü əda araya aldı, çəməndə gül tək solub saraldı,

Yetişdi dada ölən çağında, başın diz üstə əmisi aldı,

Anası onun edəndə didar, qəmli ürəkdə nəvası gəldi.

Bu ayda gördü susuzlar ağlar, gətirdi məşg və liva Əbulfəzl,

Gedib Fəratə vurubdu pərçəm, susuz çıxıbdı ağa Əbulfəzl,

Durubdu yolda gələndə əda görübdü qoldan yara Əbulfəzl,

Ürəkdə dərdin kim etdi izhar, ağam Əbulfəzl dərmanə gəldi.

Bu ayda şiə, susuzluğundan Əliyyi Əsğər dodağı yandı,

Gedib su alsın o gün ədudən, vuruldu peykan qana boyandı,

Süzüldü gözlər minadə qəmli, bala, qucaqda atan dolandı,

Bətule əthər açıbdı məcər, Hüseynə can-can sədası gəldi.


Cuşi


Səs düşdü əhle- aləmə mahe əza gəldi,

Ey Kərbəla, amadə ol, şahe-hüda gəldi.

Mahi-Məhərrəmdir sənin dəştin olub gülşən,

Mənzil edib səndə Hüseyn, ey vadiyi-iymən,

Qoyma Fəratə əl tapa birəhm dövri-düşmən,

Bir karivan mehman sənə, ey Kərbəla gəldi.

Dəryayi-rəhmətdən çıxıb bir gövhəri-almas,

Hətta ola bilməz ona tay Xızrlan İlyas,

Zülmətə nur əfkən salub bədrüd-duca Əbbas,

Nəsrun minəllah pərçəmli sahib-liva gəldi.

Qoydu qədəm topraqına şahi-mülkü-leşkər, Səyyareye-şəms və qəmər Qasım, Əliyyi-Əkbər,

Məhmildə banuyi-hərəm, gəhvarədə Əsğər,

Zəhra qızı Zeynəb kimi bir məhliqa gəldi.

Aydın deyim axır sənə, ey Kəbeyi sani,

Şam əhli ağlar qoymasın biçarə anani,

Qoyma gətirsin məqtələ Səd oğlu Zəhrani,

Cam əldə, bir üç yaşda qız dildə nəva gəldi.

Qoyma hərəmində sənin Şümr eyləsin tüğyan.

Tavusi-zərin, çətrlərin olmasın giryan,

Qoyma siphər izzətə səyyad ata peykan,

Şəhpər açıb gülzarına fövci hüma gəldi.

Tapdın məqamü mənzilət ey dəşti-mehmandar,

De kəsməsin qovmi əsəd yol üstə qurbanlar,

Yetmiş iki can verməyə gül üzlü qurban var,

Yasə batmış, həyatı qüssə-nəva gəldi.

Yaz Nadiri, aləm bu gün geymiş qara ağlar,

Əl qoltuğunda mərdo zən, şaho-gəda ağlar,

Güya Məhərrəmdir yenə ərzo-səma ağlar,

Sahibe-əzadır məclisə, xeyrun-nisa ağlar.

Sinəzən və cuşi

İmam Zamana (ə.c) xitab


Yenə quruldu cəddinə əzası, yəbnəl-Əsgəri!

Çəkildi ərşo-fərşidə qarası yəbnəl-Əsgəri!

Vuruldu zəngi təziyət yetib xəbər Peyğmbərə,

Hüseyninin əzasıdır çəkildi qarə göylərə,

Asıldı qanlı köynəyi fəraze-ərşe davərə,

Qoyuldu göydə təziyət binası, yəbnəl-Əsgəri!

Min üç yüz ildi ağlarıq yarasına dəva ola,

Deyillər bir yarsası var ona çətin şəfa ola,

Gərək sənin zühuruna gecə-gündüz dua ola,

Qalıb sənə ürəkdəki yarası yəbnəl-Əsgəri!

Hər il qara geyəndə biz xülus və etiqadilə,

Bir iddəyi-yəhud-xu baxır bizə inadilə,

Nə fərqi vardır Şümrilə Übeydibni-Ziyadilə,

Vurar bizə o kəslər dil yarası yəbnəl-Əsgəri!

Necə dayanmısan ağa, sükutü helm o-səbridə,

Gəlibdi təngə Şiələr kəməndi-zülmo-cəbridə,

Qalıb Rübabın əlləri ürək başında qəbridə,

Zühurun eylər arzu duası yəbnəl-Əsgəri!

Eşitmişik çox ağlarsan həmişə sən bu mətləbə,

Sataşdı qızların gözü necə o qanlı mərkəbə,

Fəğan əz-zəlimədən yetirdi rəmzi Zeynəbə,

Ucaldı ərşə va Hüseyn sədası yəbnəl-Əsgəri!

Ucaltdı başdan əllərin o pakizad Heydəri,

Qabaqda şəhriyare-qəm, dalıyca düşdü, ləşkəri,

Görüb qara ləçəkləri əsibdi Şümrün əlləri

Salıbdı Şümri vəhşətə nidası, yəbnəl-Əsgəri!

Çağırdı yəbnə-zaniyə, əyuqtəlu rəcauna?

Ümidimizdi bu Hüseyn, dayan, eyvan xarab ola,

Nə Zeynəb etdi vahimə, nə Şümri qıldı etina,

Qalıb arada kuyi-həqq fədası, yəbnəl-Əsgəri!

Salıb təvan və tabdan Hüseyni şiddəti əməl,

Xiyamo-qətligahidə iki imam edibdi qəş,

Vücudi-höccətə görə xanım çox etdi keşməkeş,

Əlindən öpdü Fatimə-anası, yəbnəl-Əsgəri!

Görüb ki, Şümr baxmadı sızıltıyla tərənnümə,

Tutub zəbəski, qan gözün çətin gələ tərəhhümə,

Qaçıb əmiri-ləşkərin sorağına, təzəllumə

Ki bəlkə Şümrün əsgilə cəfası, yəbnəl-Əsgəri!

Yetişdi ibn Sədilə müqabil oldu rubəru,

Dedi Hüseyni öldürür bu Şümri-şum fitnəsi,

Müzayiqə gəl eyləmə üzündə olsa abiru

Məgər qoyardı başda Rey həvası, yəbnəl-Əsgəri!

Buyurdu heç yadında var babam Əli xilafəti,

Vuran zaman vücuduna hüdude şəri- zərbəti,

Çıxıb yadından ey əcəb Hüseynimin vəsatəti,

Deyib bu dərdə olmadı dəvası yəbnəl-Əsgəri!

Yetişdi onda bir nəfər şitabilə sərasimə,

Dilində əl-bəşarə və ürəkdə xovfu-vahimə,

Əmir müjdə ver tapıb Hüseynin əmri xatimə,

Pozuldu onda əmmənin nüması yəbnəl-Əsgəri!

Xanım qayıtdı məqtələ dübarə qəsdi-qürbətə,

Təvafi-nafi Kəbəyə fəziləti-ziyarətə,

Öpüb kəsik boğazını gəlib kəmali-riqqətə,

Təkan verib Mədinəyə bükası, yəbnəl-Əsgəri!

Həmin Hüseyndi bu baba, anam çəkərdi nazını,

Sinəndə əyləşib sənə deyərdi hər niyazını,

Həmin Hüseyndi görmüşəm öpəndə sən boğazını,

Dedi-dedi ucaldı hey nəvası, yəbnəl-Əsgəri!

Cavab gəldi Zeynəbə çox eyləmə fəğan, bala,

Gərək bu qan belə qala, gələ o qan alan, bala,

Gətirdi şurə Zeynəbi bu söz, çağırdı can bala,

Hayandasan Hüseynimin balası, yəbnəl-Əsgəri!


Qundaqı ərşə gedən (cuş)


Qundaq ilə ərşə zinətdir Hüseyn, həşridə babi-şəfaətdir Hüseyn!

Sərvəri-azad mərdani-cahan milləti dünyaya izzətdir Hüseyn!

Qəlbidə gizli məhəbbətdir Hüseyn, xəlqə misbahi-hidayətdir Hüseyn!

Mayəyi-ənduh və möhnətdir Hüseyn, sayeye-lütf və inayətdir Hüseyn!

Payəyi-ədl və şəfaətdir Hüseyn, hər əməldə şərti-sihhətdir Hüseyn!

Rəmzi-rəhmət, ruhi taətdir Hüseyn, bəhri-cud, əbri səxavətdir Hüseyn

Şahi-iqlim səadətdir Hüseyn, mahi-əflak fütüvvətdir Hüseyn!

Meyvəyi-nəxli nübüvvətdir Hüseyn, şirəyi-bustani-ismətdir Hüseyn!

Buyi-ətri-bağı-cənnətdir Hüseyn, cuyi- nəhri-şəhri qüdrətdir Hüseyn!

Mərdi-meydani-şücaətdir Hüseyn, fərdi divani fəsahətdir Hüseyn!

Şeri-pur şuri-lətafətdir Hüseyn, nəsri mənsuri-bəlağətdir Hüseyn!

Tərhi-bəzmi-arayi-möhnətdir Hüseyn, şərhi-ənduh və müsibətdir Hüseyn!

Mehri-rəxşani-vilayətdir Hüseyn, çehryi-zibayi-imamətdir Hüseyn!

Şafei-ruzi-qiyamətdir Hüseyn, dafii-üsyani-ümmətdir Hüseyn!

Ruzi-məhşər Allah əmri ilə yəqin, mayei-əfvo-şəfaətdir Hüseyn!

* * * * * *

Hər kəs ola sidq ilə əzadarı Hüseynin,

Məhşərdə bağışlar onu Qəffarı Hüseynin.

Lütf eylə Xuda, bağlı qalan yollar açılsın,

Bir vəqfe ola şövq ilə əzadarı Hüseynin.

Əl çəkmərəm ömrümdə Hüseynin ətəyindən,

Olam del və canilə fədakarı Hüseynin,

Məcnun səgi-Leylinin öpərdi ayağından,

İzzətlidi həqqa, səgi-dərbarı Hüseynin.


Kərbəlada imtahan verəm


Bu yerdə mən gərək bacı bəlaya imtahan verəm,

Özüm, köməklərim susuz bu çöldə təşnə can verəm.

Bu yer o yerdi daima həqiqətin binasi var,

Bu yer o yerdi Zeynəbin həvası yox,bəlası var,

Bu yer o yerdi zahirən ki, qorxulu havası var,

Nihali-dinə burda mən gərəkdi təşnə can verəm.

Bu yer o yerdi doğranar mənim hamı köməklərim,

Bu yerdə çulğanar qana, bacı, yəqindi Əkbərim,

Əlimdə çırpınar ölər, boğazı qanlı Əsğərim

Bu dinə Xaliq istəyib uşaq verəm, cavan verəm.

Bu çöldə əşqiya vurar şərər yanar bu xeymələr,

Qaçar Səkinə çöllərdə susuz qalar, yanar,mələr,

Bu yerdə tiri-zəhrigin ürək başın yarar, dələr,

Bu sinəm üstə oxlara rəvadı mən məkan verəm.

Bu yer o yerdi Xaliqə Hüseyninin niyazı var,

O qətligahidə açar ki, qanlı canamazı var,

Vüzusu qüslü qan olar, o qan ilə namazı var,

O qan ilə namaz ilə cahanı mən təkan verəm.

Bəlalı yer mənimkidir, bəlaya aşiqəm özüm,

Sinəmdə at çapar qoşun, yaraya aşiqəm özüm,

Sözüm qanım həqiqidir Xudaya aşiqəm özüm,

Bu qanilə ədaləti səzadi mən neşan verəm

Üzüm yaralı qiblədə ibadət aşinasiyam,

Vəleyk əbdi-həqq mənəm, itaət aşinasiyəm,

Şəhidi-rahi-vəhdətəm, şəhadət aşinasiyam,

Gərəkdi məndə eşqilə şəhidi-cavidan verəm.

Şəriki-nehzətik bacı, verək mənilə əl ələ,

Bu din yolunda qan verəm, ürək bu yerdə dincələ,

Qoşun həyalı qızları, bacı, çəkəndə məqtələ,

Gedəndə Kufəyə gərək dalızca mən azan verəm.

Başlanıb əza Hüseynə

Görsənib hilali-matəm, başlanıb əza Hüseynə,

Baş açıb Rəsuli-əkrəm, ağlar ənbiya Hüseynə.

Doldurub cahanı şivəni, masəva batıb məlalə,

Ovc edibdi taqə ərşi-fərşidən fəğan və nalə,

Əyləşib qübari-möhnət barigahi-zül-cəlalə,

Nohə fələkdən eyliyiblər bəzmi-qəm bina Hüseynə.

Baş açıb gəlib nəvaya bağıcənnət içrə Zəhra,

Həmsəda olub Bətulə Məryəm və Xədicə, Həvva,

Fərş olub bəsati-matəm, bəzmi-şəm olub mühəyya,

Ölməmiş əza tutublar şahi-Kərbəla Hüseynə.

Namələr yazıb bu ayda Kufiyani bi mürüvvət,

Etdilər şəhi hicazı dəşti-Kərbəlayə dəvət,

Bağlayıb rəhi-Fəratı qaldı təşnə Ali-ismət,

Babi-cövr və zülm açıldı sibti-Mustəfa Hüseynə.

Zülmilə əl üzdü Ovn və Fəzl və Cəfərindən,

Yadigari Müctəbadan mahi-parə Əkbərindən,

Dini-həqq yolunda keçdi şiri-xarə Əsğərindən,

Ağladı o gündə yeksər qovmi-əşqiya Hüseynə.

Kəsdilər susuz qəfadan vurdular başın cidayə,

Baş açıb anası cəddi gəldi dəşti-Kərbəlayə,

Va Hüseyn səsi ucaldı taqi-ərşi-kibriyayə,

Qətligahda oldu bərpa məclisi əza Hüseynə.

Kərb və bəla kəlməsinin təvili


Kərbəla bir kəlmədir, amma iki mənası var,

Qəm-bəla ilə mürəkkəb kəlmə bir əzası var.

Kərb bir mənası qəm, yəni o səhranın qəmi,

Cəm o səhraya olubdur kulli-dünyanın qəmi,

Külli-dünyanın qəmi fərzəndi-Zəhranın qəmi,

Bu qiyasolmaz Hüseynin möhnəti-üzması var.

Sikkə qan Kərbəla bazarının simuzəri,

Qəm-bəladan qeyri yoxdur bir mətai-digəri,

Bir hicazın padişahıdır Hüseyn sövdagəri,

Nəqd-can əldə gəlib Allah ilə sövdası var.

Kərbəla yəni o yerdir cəm olubdur hər bəla,

Var cahanda hər qədər qəm hərçe sərtasər bəla,

İttihad eyliyib qəmilə adı qalmış Kərbəla,

Orda qəmlər şurişi,orda bəla sövdası var,

Kəlmənin var altı hərfi, misli-helm və səbridir,

Səbr və helmin sahibi ol altıguşə qəbridir,

Bəs niyə hər göz görür ol qəbri misli- əbridir,

Çünki, əbrin barişi eşqi-çəmənarası var.

Altı hərfi eyləsən təvil,var mənası çox,

Şərh olunsun nəzmilə bir bəndidə imkanı yox,

Kaf ibarət kargər bir yarədir üç şöbə ox,

Qəlbilə aya oxun heç bir gərərun yarası var.

Ra ibarətdir rəiyyət misli dərya etdi cuş,

Aldılar şahı araya eylədilər nizə puş,

Bir nəfər məzrubi zarib yüzmin əda eylə guş,

Vay mənə, hardan Hüseynin saf qalan əzası var?!

Ba əvvəl, başını Şümri-dəğa ol kəsib,

Bai-sani xırdaca barmağını Bəcdəl kəsib,

Gördü üryan, yox libası,saribanı əl kəsib,

Nəşi üç gün qaldı yerdə ayrı tur inşası var.

Lam lazımdır deyilsin can verib ləblər susuz,

Zibh olub həncər susuz, zibh eyləyib xəncər susuz,

Əlif ibarətdir olub Əkbər susuz, Əsğər susuz,

Qəhti-ab oldu o səhrada ki, süd riyası var.

Altı hissə oldu nəşi, birbəbir oldu bəyan,

Şimr apardı başını, bir cüft əlini sariban,

Bəcdəl öz səhmiyəsin beş müncisin fərz eylə qan,

Altıncı nəşidir qudalidə süknası var.

Altı qismət bir bədəndən qarət oldu caməsi,

Getdi nəleyni ayaqdan, başidən əmmaməsi,

Bir əbadır bir üzük, bir pirahən bərnaməsi,

Bir də İran yadigarı adı Nuh iması var.

Altısı mahi-məhərrəmdən olundu səddi- ab,

Altı aylıq südəmər oğlu susuzdan del kəbab,

Altı qardaşlar qəmi qəlbində ol alicənab,

Altı yandan üstünə qəm fovcunun peydası var.

Altı sərkərdə edib bu iddianı həmnəfəs,

Mən şəhid etdim bu məzlumu nəinki qeyri-kəs,

Şümr və xuli hərmələ kəb və sinan ibn Ənəs,

Qatili-Əkbər deyər qatil mənəm dəvası var.

Başını zibh etmişəm Şümr ibn Zil-covşən deyir,

Taqətin nizə ilə mən aldım Sinan rovşən deyir,

Hərmələ üçşöbə ox qəlbinə vurdum mən, deyir,

Xulinin əldə olan tək mədrəki balası var.

Müztərrə tofiq əta et, ey Xudayi-ləm yəzəl,

Nitqini guya sözün şirin elə misli əsəl,

Daməni-pak Hüseyndən çəkməyibdir, çəkməz əl,

Ta nə qədri canı var, əldə qələm qirtası var,Yüklə 0,73 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə