Cwfwr Cabbarl\. Se[ilmi] WswrlwriYüklə 323,9 Kb.

səhifə1/16
tarix21.06.2018
ölçüsü323,9 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


1

O

OO

Od

dd

d    ggg


gwwwwlllliiiin

n

nniiii

C

CC

Cwwwwffffwwwwrrrr    C

C

C

Caaaabbb

bbb


b

baaaarrrrllll\\\\

© Cwfwr Cabbarl\. Se[ilmi] Wswrlwri. || cild. Yaz\[\. Bak\, 1983

Atw]gah


Solmaz twrpwnmwz xwyali g=r^n^]lw odlar qar]\s\nda dayanm\]. H^rm^zd vw Whrimwni

and\ran iki y\`\n. Balet basq\n[\ vw qurucu g=rkwmindw rwqs edir. Arxada ki]ili-qad\nl\

b^t^n el durub, Solmaz\n ayaqlar\ alt\nda yanar odlara ibadwt edir… Ta uzaqda, arxada

Elxan mwftun bax\]larla yaln\z Solmaza bax\r vw xalq swcdwyw gedirkwn bir twk o, dal`\n

heywtilw ayaq ^stw qal\r. Ikinci swcdwdw Tor`ut hiddwtlw onun wlindwn tutur vw swrt

hwrwkwtlw swcdwyw cwlb edir.

Ham\:

Dwrdli insan swnw tapq\n, ulu H^rm^zd, yol g=stwr.Ya]\l ba`lar, ulu tanr\m, g^nw]indwn ]wnlwnir.

Geni] [=llwr, ulu tanr\m, istwyindwn g^l a[ar.

G=y s^nb^llwr, ulu tanr\m, g^l^]^ndwn dwnlwnir.

K^sk^n tale, ulu tanr\m, istwyindwn g^l^mswr.

Y^kswk da`lar, ulu tanr\m, atw]indwn canlan\r.

Ikinci g=r^]

Atw]gah qar]\s\nda.

Solmaz vw Altunbay mwbwddwn [\x\rlar. Elxan yana]\b swyyar taxt\n qap\s\n\ a[\r. Altunbay

ke[ir. Solmaz ke[wrkwn bir q\rp\m Elxan\n ^z^nw bax\r. Eynilw Elxan mwczub vw dal`\n bir

qiyafwtlw onun g=zlwrinw bax\nca, Solmaz onun bax\]lar\ndan qorxurmu] kimi, ba]\n\

[evirib ke[ir, Elxan durdu`u yerdw donmu] kimi qal\r. Qullar ^[ twrwfdw taxt\ qald\r\rlar,

yaln\z Elxan\n tutaca`\ twrwf bo] qald\`\ndan taxt wyilir. Eyni zamanda Tor`ut wlindwki

qam[\n\ Elxan\n ba]\ndan [\rp\r. Solmaz xwfif bir diksini] vw naraz\l\qla Tor`uta bax\nca,

Elxan da fikrindwn ay\lm\] kimi diksinwrwk, taxt\n d=rd^nc^ aya`\ndan tutur. Irwlidw taxt

vw arxada wliqam[\l\ Tor`ut olaraq gedirlwr.

&[^nc^ g=r^]

Qullar y^k da]\y\rlar. Elxan, arxas\nda tay ke[wrkwn Solmaz\n oxumas\n\ e]idib dayan\r.

Solmaz (ba`[adan).

Mwn bir solmaz yarpa`am ki, [i[wklwri bwzwrwm,

Mwn bir susmaz duy`uyam ki, ^rwklwri gwzwrwm.
2

Mwn bir q\zam sevdiyim[in cwfalara d=zwrwm.

Swnsiz g^llwr a[\lmas\n, axar sular dayans\n.

Oxu b^lb^l, bwlkw yar\m oyans\n…

Mwn bir s=nmwz ulduzam ki, daim i]\q sa[aram.

Mwn bir oynaq b^lb^lwm ki, g^ldwn-g^lw u[aram.

Mwn bir saql\ alwmwm ki, sevgilwrdir a[ar\m,

Mwnsiz g^nw] g=r^nmwsin, qaralara boyans\n,

Oxu b^lb^l, bwlkw yar\m oyans\n…

(Elxan bu swsi e]idincw dayan\r, dinlwyir. Arxadan Tor`ut gwlir, onu qam[\lay\r.)

D=rd^nc^ g=r^]

Bargah. Altunbay vw Tor`ut.

(Altunbay\n ota`\, geni], zwngin bir bargah, a[\q pwncwrwdwn ya]\l bir ba`[a, uzaqda yanar

da`lar g=r^n^r.)

ALTUNBAY (

sinirli)… And olsun bu yanar da`lara, and olsun bu s=nmwz odlara ki,

dediklwrindw do`ruya bwnzwr bir ]ey g=rswm, bu g^nw]w g^l^mswr bargah\ bayqu]lar

yuvas\na, torpaq ^st^n^ mwqbwrwlwrw [evirwcwywm, bu qiyamwtin dwh]wtlwri i[indw o da

mwhv olacaqd\r, swn dw… mwn dw!.. S=ylw!..

TOR~UT. A`am\z! Mwn =yrwnw bildiyim hwr bir ]eyi b^t^n [\lpaql\`\ ilw, b^t^n dwh]wti ilw

s=ylwdim. Yaln\z bir ]ey qald\: Solmaz\n g=zwllwyinw do`ru kaman [evirwn hwrif swnin =z

qulun bilwgwnli Elxand\r.

ALTUNBAY. Ha-ha-ha! Hwlw d^nwn hwrrac bazar\ndan wl qan, yaxa qan, d=rd-be] dirhwmw

sat\n al\nm\] miskin bir k=lw, yaz\q bir qul… Nw qwdwr g^l^nc?..

TO~RUT. O, indi dw hwr g^n wl qan, yaxa qand\r. Siz onun yaz\q g=r^nmwsinw

aldanmay\n. Bir taq\m s=zlwr deyir. D=y^rlwr, s=y^rlwr, danlay\rlar, o isw susmazd\r.

Solmaz onu qoruyur, [wtin i]lwrw g=ndwrmir, a`\r y^klwr alt\na vermir. Siz onu yaz\q

g=rmwyin, o bir dwh]wtdir.

ALTUNBAY. Elw bir miskinw Solmaz\n uymas\ daha bir dwh]wtdir.

TO~RUT. A`am\z!

ALTUNBAY. Get, onu g=zlwyirwm.

TO~RUT (


bir az getdikdwn sonra saxlanaraq). A`am, Solmaz\dam\?

ALTUNBAY. Hwr ikisini. Yox ancaq onu. Qolu   ba`l\. Yox, yox, hwr ikisini… Dayan… O

nw gurultudur?

TO~RUT (


qap\dan [\xaraq). A`am, sizin kwndlilwrinizdir.

ALTUNBAY. Burax, burax, gwlsinlwr. Onlar da mwni bo`az\ma y\`m\]lar. (

Tor`utun

ard\nca kwndlilwr gurultu ilw i[wri dolu]dular.) Xristian, atw]pwrwst, b^t^n cwhwnnwm

topla]\b gwlmi]dir. Nw istwyirsiniz? (

Tor`uta.) Swn get, onlar\ g=zlwyirwm.

QORXMAZ. A`am\z! Sizw aman gwtiririk, bizim son yor`an\m\z\ ^st^m^zdwn, son par[a

[=rwyimizi bo`az\m\zdan [\xar\b apar\rlar.

ALTUNBAY. Siz g=zlwyin. Hwlw sizin q\zlar\n\z\, gwlinlwrinizi dw aparacaqlar.3

TO~RUL. Apar\rlar, a`am\z! Bu zavall\n\n evindw bir iynwsi yoxdur. Bac\s\n\ s^r^klwyib

aparm\]lar.

HAM|S|. Ac\q, a`am\z! Dolana bilmirik, bizi soyurlar.

ALTUNBAY. T^lk^ hwriflwr. Sizw hwr ]ey azd\r. Dwriniz soyulmal\d\r. Siz iki hwftw bundan

wvvwl b^t^n vergilwri gwtirmwliydiniz.

D+NMWZ. A`am\z, ye-ye-ye-yeti]dirw bilmwdik.

HAM|S|. Quraql\q oldu… Dolu d=yd^.

QORXMAZ. {at\]d\ra bilmwdik.

ALTUNBAY. Oras\ mwnim i]im deyildir. Mwn sizin yerinizw wrwblwrin dar a`ac\ndan as\la

bilmwrwm.

TO~RUL. A`am\z! He[ olmasa =z t=yc^lwriniz ^[^n m=hlwt verin.

ALTUNBAY. Nankorlar! Wkdiyiniz bu yerlwr kimindir? Sizi ya]adan kimdir?

HAM|S|. Sizsiniz, a`am\z!

ALTUNBAY. A`ac bar gwtirmwk ^[^n wkilir. Torpa`\ma qar]\ t=yc^ vermwyw dw can

[wkirsiniz. T^lk^ hwriflwr! Mwn sizi [ox g=zwl tan\y\ram.

QORXMAZ. A`a…

ALTUNBAY. Swn dw, Qorxmaz, d^nwn deyirmi]swn ki, bizim swkswn wrimiz vard\r. A`am\z

wrwblwr olmu]sa, Altunbay nw istwyir. Yax\n gwl! Mwn =z^m^ sizw tan\td\raram. Mwn, swn

Qorxmaz\ bu g^n =z [olma-[ocu`undan ay\r\b bir itw dwyi]wcwywm. Swn onda mwni

tan\yarsan. Yax\n gwl! Bax, mwn buyam! (

B^t^n q^vvwtilw ^z^nw bir sillw vurur.) Swn dw,

To`rul, xristian hwrif, yax\n gwl!

HAM|S|. A`a, wsirgwyin, wfv edin, ba`\]lay\n.

ALTUNBAY. Yax\n gwl, swnw deyirwm, yax\n gwl! (

Wlindwn tutub s^r^klwrkwn.)

Pwrdw

Be]inci g=r^](Altunbay saray\nda. Solmaz vw Elxan ba`[ada.)

SOLMAZ. Get, art\q, get. Swn amans\z bir =l^mlw oynay\rsan.

ELXAN. +l^m… Solmaz, s=ylw, yavrum! Hwr add\m\nda bir cwhwnnwm qayna]an bu

bi[imsiz hwyatdan mwqswd nwdir? Yemwk, i[mwk, parlaq altunlar, geni] bargahlar hwyat\n

mwqswdidirmi? Bu qwdwr dilwndiyimiz azadl\q belw hwyat ^[^n bir mwqswd deyildir. Yemwk,

ya]amaq ^[^n g=zwl saraylar—twbiwtin amans\z pwncwsindw =lmwmwk ^[^nd^r.

SOLMAZ. Halbuki azadl\q…

ELXAN. Azadl\q—g=zwl ya]amaq ^[^nd^r. Ya]ay\]—azadl\q ^[^n deyildir. Bunlar ham\s\

bir vasitwdir. Lakin wsil mwqswd nwdir?

SOLMAZ. Swn wn do`ru bir qad\n\ tap\nd\ra bilwrswn. S=zlwrin bir ildir\m kimi insan\n

beyninw, bax\]lar\n bir iynw kimi ^rwyinw sanc\l\r. Ancaq mwn he[ bir zaman swnin ola

bilmwywcwywm.

ELXAN. Nw ^[^n, Solmaz, nw ^[^n?

SOLMAZ. {^nki mwn barma`\mda atw]gah\n m^qwddws ^z^y^n^ gwzdirirwm. Mwn

Altunbay\n ni]anl\s\yam.

ELXAN. Lakin, Solmaz, swn ki, onu sevmirswn?


Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə