Mühazirə otağı/Cədvəl Konsultasiya vaxtı Prerekvizitlər



Yüklə 58,48 Kb.
tarix16.11.2018
ölçüsü58,48 Kb.
növüMühazirə

Ümumi məlumat

Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayı

Ali Cəbr

Departament

Riyaziyyat

Proqram (bakalavr, magistr)

Bakalavr

Tədris semestri

Yaz, 2016

Fənni tədris edən müəllim (lər)

Nəbiyev İbrahim Mayıl

E-mail:

nabievim@yahoo.com

Telefon:

(050) 369 34 98

Mühazirə otağı/Cədvəl







Konsultasiya vaxtı




Prerekvizitlər




Tədris dili

Azərbaycan dili

Fənnin növü

(məcburi, seçmə)

Məcburi

Dərsliklər və əlavə ədəbiyyat

Determinantların hesablanması; Xətti cəbri tənliklər sisteminin ümumi nəzəriyyəsi; Matrislər cəbrinin əsasları.

Kursun vebsaytı




Tədris metodları

Mühazirə




Qrup müzakirəsi




Praktiki tapşırıqlar




Praktiki məsələnin təhlili




Digər




Qiymətləndirmə

Komponentləri

Tarix/son müddət

Faiz (%)

Aralıq imtahanı




30

Praktiki məsələ







Fəallıq




10

Tapşırıq və testlər




20

Kurs işi (Layihə)







Prezentasiya/Qrup müzakirə







Final imtahanı




40

Digər







Yekun




100

Kursun təsviri




Kursun məqsədləri


• Təhsil fakültəsinin tələblərinə tədris kursunun cavab verməsi.

• Tələbələri riyazi analizin əsas anlayış və metodları ilə tanış etmək və öyrətmək

• Tələbələrə akademik yardım göstərmək, onların öz potensialını realizə etmə imkanını daha da təkmilləşdirmək.

• Tələbələrin sonrakı inkişafında müəyyən bazanın yaradılması




Tədrisin (öyrənmənin) nəticələri



Qaydalar (Tədris siyasəti və davranış)



Dərslərdə iştirak etmək:

Tələbələrdən bütün otaqlara öz təhsilinin bir hissəsi kimi diqqət göstərməsi və üzürlü səbəbdən dərsdə iştirak edə bilmədikdə (xəstəlik, ailə üzvlərindən birini itirdikdə) onlardan dekanlığı məlumatlandırmaq tələb olunur.

Ümumiyyətlə, tələbənin 20% dərsdə iştirak etməməsi onun imtahandan kənarlaşdırılmasına gətirib çıxarır.

Gecikmə:

Əgər tələbə dərsə on (10) dəqiqədən artıq gecikərsə, onda onun otağa daxil olması və tələbələri narahat etməsi qadağan olunur. Bununla belə həmin tələbə ikinci qoşa saatda iştirak edə bilər.



Dərsə hazırlaşma

Kursun stukturu onu fərdi öyrənməyə imkan verir və sinifdən kənar dərsə hazırlıq üçün olduqca mühümdür. Mühazirə materialı mətndə müzakirə olunan əsas məsələlər üzərində qurulacaq. Dərsdən əvvəl seçilmiş fəsillərin oxunuşu və onlarla tanışlıq mühazirənin başa düşülməsində sizə böyük köməyi dəyəcəkdir. Mühazirədən sonra siz apardığınız qeydləri öyrənməli və hər fəsilin axırında verilən uyğun məsələlər və yoxlama sualları üzərində çalışmalısınız.

Semestr ərzində çoxlu sayda yoxlamalar olacaqdır. Bu yoxlamalar dərs periodu ərzində keçiriləcəkdir.

İmtahanda iştirak qaydası

Əgər siz yekun imtahanda üzürlü səbəbdən iştirak edə bilməmisinizsə, onda siz imtahanı növbəti müddətdə verməlisiniz. Əgər imtahanda iştirak etməmək üçün əlinizdə tutarlı əsas olmasa, onda imtahanın nəticəsi sıfır kimi qiymətləndiriləcəkdir.



İmtahan (keçmə / kəsilmə )

Tələbənin imtahanda uğur qazanması üçün onun göstəricisi ən aşağısı 60 % olmalıdır. Onun imtahanda müvəffəqiyyət qazanmadığı halda növbəti semestr və ya ildə onun kursu təkrar keçməsinə ehtiyac qalır.



Aldadıcı / xoşagəlməz hərəkətlər

Yoxlama tapşırığı, Aralıq semestr imtahanı və Yekun imtahan ərzində aldadıcı və ya digər xoşagəlməz hərəkətlər tələbənin imtahandan kənarlaşdırılmasına gətirib çıxarır. Bu halda heç bir şeyə baxmayaraq avtomatik olaraq tələbə sıfır (0) alır.



Professionalizmə doğru

Dərs saatı ərzində tələbə akademik yaradıcı və professional mühitə aparan yolla hərəkət etməlidir. Yolverilməz diskussiyalar və qeyri etik hərəkətlər birbaşa qadağan olunur.



Kursun uğurlu alınması

Kursun uğurla başa çatmasından ötrü, tələbələr dərs saatı ərzində aktiv iştirak etməli və diskussiyalara cəlb olunmalıdır.



Öyrənmə və Öyrətmə üsulları

Kursun aktiv öyrənilməsi prosesinə üstünlük verilir. Mühazirələr, diskussiyalar, çalışmalar, tipik nümunələr.



Cədvəl (dəyişdirilə bilər)

Həftə

ə
ə

Tarix

(planlaşdırılmış)

Fənnin mövzuları


Dərslik/Tapşırıqlar

1




Cəbrdə və ədədlər nəzəriyyəsində işlədilən bəzi riyazi simvollar haqqında. Çoxluq və inikas anlayışı. Riyazi induksiya prinsipinin mahiyyəti.




2




Vektor anlayışının cəbrdə ümumiləşdirməsi, n- ölçülü vektorlar, onlar üzərində əməllər, n-ölçülü vektorların arifmetik fəzası. Matrislər haqqında ilkin məlumat. Xətti cəbri tənliklər sistemi, onun növləri. Ümumi və xüsusi həll anlayışları




3




Tənliklər sistemində ekvivalentlik münasibəti və elementar çevirmə anlayışı. Xətti cəbri tənliklər sisteminin həlli üçün Qauss üsulu. Qauss üsulunun bircins xətti cəbri tənliklər sisteminə tətbiqi.




4




Birləşmələr və onun növləri haqqında ümumi məlumat. Permutasion, onun sinfi (tək-cütlüyü). Transpozisiya. Əvəzləmələr və onların sinfi. Əvəzləmələrin hasili. İki və üç tərtibli determinantlar, bunların iki və üç məchullu xətti cəbri tənliklər sistemləri həllinə tətbiqi




5




N-tərtibli determinant, onun konstruktiv tərifi. Determinantın əsas xassələri. Minor və cəbri tamamlayıcı.




6




Determinantların minorlar üzrə ayrılışı. Laplas teoremi. Determinantların sətir və sütun elementlərinə nəzərən ayrılışı.

Determinantların vurulması






7




Determinantların bəzi xüsusi növləri, onların müxtəlif hesablanma qaydaları. Determinantın n-məchullu n-xətti tənliklər sisteminə tətbiqi. Kramer teoremi, Kramer qaydası. n- ölçülü vektorlar sisteminin xətti asılılığı.Altsisten anlayışı. Xətti asılılığın əsas xassələri.











Midterm Exam




8




Altsisten anlayışı. Vektorlar sisteminin xətti ekvivalentliyi. Xətti asılılıqla əlaqədar olan əsas teorem.Vektorlar sisteminin bazisi və ranqı.




9




Matrisin ranqı. Determinantın sıfıra bərabər olmasının zəruri və kafi şərti. Matrisin ranqını hesablamaq üsulları.




10




Xətti tənliklər sisteminin birgəlik əlaməti (kriteriyası). Kroneker-Kapelli teoremi. Kroneker-Kapelli teoreminə əsasən xətti tənliklər sisteminin araşdırılması. Bircins xətti tənliklər sistemi və bunun həllinin xassələri




11




Bircins və bircins olmayan xətti tənliklər sistemlərinin həlləri arasında əlaqə. Fundamental həllər sistemi.




12




Matrislərin vurulması. Hücrəli matris anlayışı, onlar üzərində əməllər haqqında. Jordan hücrəsi. Matrislər hasilinin determinantı.




13




Məxsusi və qeyri məxsusi matrislər. Qarşılıqlı matris anlayışı. Vahid və tərs matris, bunların xassələri. Dəyişənlərin xətti çevirməsi və bunun matrislərlə əlaqəsi.




14




Elementar matrislər. Matrisin tərsini hesablamaq üsulları. Xətti cəbri tənliklər sisteminin matrislərlə yazılış forması. Kramer qaydasının matrislərlə ifadəsi.




15




Matrislər hasilinin ranqı. Ortoqonal matrislər. Oxşar matrislər




16




Final Exam




Bu tədris proqramı fənn haqqında tam məlumatı özündə əks etdirir və hər hansı dəyişiklik barədə öncədən xəbər veriləcək.


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə