Neyrocərrahiyyə 17. 11. 2014-cü IL tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir


) L5-S1 fəqərəarası diskin yırtığı zamanı aşağıda sadalanan hansı əlamətlər müşahidə edilə bilər?Yüklə 1,44 Mb.
səhifə11/16
tarix03.05.2018
ölçüsü1,44 Mb.
#40944
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

643) L5-S1 fəqərəarası diskin yırtığı zamanı aşağıda sadalanan hansı əlamətlər müşahidə edilə bilər?
A) Baldırın ön-yan səthində ağrı və keyləşmə, pəncəni və baş barmağı açan əzələdə zəiflik

B) Budun yan səthində ağrı və keyləşmə,diz refleksinin çağrılmaması

C) Qasıq nahiyyəsində ağrı və keyləşmə

D) Budun ön səthində ağrı və keyləşmə, pəncəni açan əzələdə zəiflik

E) baldırın bayır səthində ağrı və keyləşmə, pəncənin bükən əzələdə parez, axil refleksinin çağrılmaması
Ədəbiyyat: R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh186
644) Fəqərəarası disk yırtığı zamanı hansı kökcüyün sıxılması nəticəsində pəncəni açan əzələnin parezi müşahidə olunur?
A) S1

B) L5


C) L3

D) L2


E) L4
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh 187
645) Hansı səviyyədə fəqərəarası disk yırtığı zamanı boyun, bazu və saidin ön yuxarı səthində ağrı və parasteziya, ikibaşlı və bazu-dirsək əzələlərində parez müşahidə olunur?
A) C6-C7

B) C2-C3


C) C3-C4

D) C4-C5


E) C5-C6
Ədəbiyyat: R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh189
646) Fəqərəarası disk yırtığı zamanı hansı kökcüyün sıxılması nəticəsində boyun, bazu və saidin ön yuxarı səthində ağrı və parasteziya, ikibaşlı və bazu-dirsək əzələlərində parez müşahidə olunur?
A) C5

B) C4


C) C4

D) C7


E) C6
Ədəbiyyat: R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh189
647) Hansı səviyyədə fəqərəarası disk yırtığı zamanı bazunun yan, saidin bayır səthində ağrı və parasteziya, baş barmaqda keyləşmə, bazu - dirsək əzələsində parez müşahidə olunur?
A) C5-C6

B) C2-C3


C) C3-C4

D) C6-C7


E) C4-C5
Ədəbiyyat: R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh 189
648) Fəqərəarası disk yırtığı zamanı hansı kökcüyün sıxılması nəticəsində bazunun yan, saidin bayır səthində ağrı və parasteziya, baş barmaqda keyləşmə, bazu dirsək əzələsində parez müşahidə olunur?
A) C4

B) C3


C) C5

D) C6


E) C7
Ədəbiyyat: R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh189
649) Hansı səviyyədə fəqərəarası disk yırtığı zamanı saidin bayır səthi, II və III barmaqda ağrı və paresteziya, üçbaşlı, biləyin supinator və pronator əzələləri və barmaqları açan əzələlərdə parez müşahidə olunur?
A) C2-C3

B) C4-C5


C) C5-C6

D) C3-C4


E) C6-C7
Ədəbiyyat: R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh189
650) Fəqərəarası disk yırtığı zamanı hansı kökcüyün sıxılması nəticəsində saidin bayır səthi, II və III barmaqda ağrı və paresteziya, üçbaşlı, biləyin supinator və pronator əzələləri və barmaqları açan əzələlərdə parez müşahidə olunur?
A) C7

B) C5


C) C6

D) C3


E) C4
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh189
651) Onurğa beyni zədələnməsinin yuxarı sərhəddi necə təyin edilir?
A) Vətər reflekslərinə görə

B) Ağrı hissinə görə

C) Dermoqrafizmə əsasən

D) Dəri hissiyatına görə

E) Müdafiə hərəkətlərinə görə
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh141
652) Braun-Sekar sindromu onurğa beyninin hansı şəkildə zədələnməsi zamanı müşahidə olunur?
A) Onurğa beyni yarısının zədələnməsi zamanı

B) Onurğa beyninin arxa buynuzunun zədələnməsi zamanı

C) Onurğa beyninin ön buynuzunun zədələnməsi zamanı

D) Onurğa beyninin ağ maddəsinin zədələnməsi zamanı

E) Onurğa beyninin boz maddəsinin zədələnməsi zamanı
Ədəbiyyat: R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh142
653) Dirsək sinirinin zədələnməsi zamanı əl hansı formanı alır?
A) Meymun əli

B) Əl yumruq şəklini alır

C) Caynaqlı əl

D) Barmaqlar aralanmış olur

E) Sallanmış əl
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh153
654) Hansı sinirin zədələnməsi zamanı “xoruzvari” yeriş müşahidə edilir?
A) Oma kələfi

B) Qamış


C) Oturaq

D) Bud


E) İncik
Ədəbiyyat: R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh154
655) Vallenberq-Zaxarçenko sindromu hansı arteriyanın zədələnməsi zamanı müşahidə olunur?
A) Onurğa arteriyasının aşağı arxa beyincik arteriyasına ayrıldığı yerdəki zədələnmə zamanı

B) Orta beyin arteriyasının

C) Arxa beyin arteriyasının

D) Daxili yuxu arteriyasının

E) Ön beyin arteriyasının
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh162
656) Sadalananlardan hansıları periferik sinirlərin açıq travmasına aiddir?

1) çapılma 2) əzilmə və didilmə 3) silkələnmə 4) dartılma 5) sıxılma
A) 4-5

B) 3-5


C) 1-2

D) 3-4


E) 2-3
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.sh151
657) Periferik sinirlərin qapalı travmasına aid olanı seçin:
A) Sıxılma

B) Çapılm

C) Deşilmə

D) Cırılma

E) Kəsilmə
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.sh151
658) Kəllə-beyin travmalarının irinli ağırlaşmaları zamanı əsas klinik simptom nədir?
A) Myüsse simptomu

B) Meningeal sindrom

C) Antifosfolipid sindrom

D) Immunçatışmazlıq sindromu

E) Hiperqlikemik şok
Ədəbiyyat:R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.səh 130
659) Məntiqi ardıcıllığı tamamlayın.

1. Eozinofil adenoma a-nanizm

2. Xromofob adenoma b-giqantizm

3. Bazofil adenoma c-İtsenko-Kuşinq xəstəliyi
A) 1-b, 2-c, 3-a

B) 1-a, 2-c, 3-b

C) 1-b, 2-a, 3-c

D) 1-a, 2-b, 3-c

E) 1-c, 2-b, 3-c
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh 74
660) Kəllə-beyin travmaları zamanı sagital cibin arxa 1/3-nin və köndələn cibin hər iki tərəfdən bağlanması nə üçün beyin ödemi törədir?
A) Qanın vidaci venalara axması sürətləndiyi üçün

B) Qanın mədəciklərə axması çətinləşdiyi üçün

C) Sagital ciblə köndələn cib arasında əlaqə kəsildiyi üçün

D) Qanın reoloji xüsusiyyətləri dəyişdiyi üçün

E) Qanın vidaci venalara axması çətinləşdiyi üçün
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.sh133
661) Aşağıdakılardan hansı kraniostenozun formalarına aid deyil?
A) Triqonosefaliya

B) Hidrosefaliya

C) Skafosefaliya

D) Braxisefaliya

E) Akrosefaliya
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh 206
662) Kraniostenozun hansı formasında kəllənin “qayıq formalı” uzunsov böyüməsi müşahidə olunur?
A) Akrosefaliya

B) Skafosefaliya

C) Triqonosefaliya

D) Hidrosefaliya

E) Braxisefaliya
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh206
663) Skafosefaliya nə zaman müşahidə edilir?
A) Alın tikişlərinin vaxtından əvvəl bitişməsi zamanı

B) Bir neçə tikişin vaxtından əvvəl bitişməsi zamanı

C) Əmgəyin vaxtından əvvəl bitişməsi zamanı

D) Koronar tikişlərin vaxtından əvvəl bitişməsi zamanı

E) Sagital tikişlərin vaxtından əvvəl bitişməsi zamanı
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh 206
664) Kraniostenozun diaqnostikasında əsas yeri hansı müayinə üsulu tutur?
A) Doppleroqrafiya

B) Kranioqrafiya

C) Ultrasəs müayinəsi

D) Maqnit Rezonans Tomoqrafiya

E) Kompüter Tomoqrafiyası
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh206
665) Kranioqramda nəyi görmək mümkün olmur?
A) Sümüklərin nazikləşməsini

B) Barmaq basıqlıqlarının olmasını

C) Mədəciklərin kiçilməsini

D) Kəllənin deformasiyasını

E) Tikişlərin sümükləşməsini
Ədəbiyyat: R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh 208
666) Kraniostenoz zamanı cərrahi əməliyyat hansı yaşa kimi icra edilməlidir?
A) 6

B) 4


C) 3

D) 7


E) 5
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh 208
667) Kraniostenoz zamanı aşağıdakılardan hansı tətbiq edilən cərrahi üsullara aid deyil?
A) Sirkulyar kraniotomiya

B) Kəllə tağının fraqmentasiyası

C) İki tərəfli loskutlu kraniotomiya

D) Bir tərəfli loskutlu kraniotomiya

E) Xətti kraniotomiya
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh 209
668) Kraniostenoz zamanı hansı cərrahi üsul deformasiya olunmuş kəllədə aparılır?
A) Sümük plastik trepanasiya

B) Xətti kraniotomiya

C) Sirkulyar kraniotomiya

D) Kəllə tağının fraqmentasiyası

E) İkitərəfli loskutlu kraniotomiya
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh 209
669) Kraniostenoz zamanı hansı cərrahi üsul bütün tikişlərin sümükləşməsi zamanı aparılır?
A) Sümük plastik trepanasiya

B) İkitərəfli loskutlu kraniotomiya

C) Sirkulyar kraniotomiya

D) Kəllə tağının fraqmentasiyası

E) Xətti kraniotomiya
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh 209
670) Kraniostenozun hansı forması həmçinin “qısa kəllə” olaraq adlandırılır?
A) Hidrosefaliya

B) Skafosefaliya

C) Akrosefaliya

D) Triqonosefaliya

E) Braxisefaliya
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh206
671) Kraniostenozun hansı forması həmçinin “üçbucaq kəllə” olaraq adlandırılır?
A) Triqonosefaliya

B) Skafosefaliya

C) Akrosefaliya

D) Hidrosefaliya

E) Braxisefaliya
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh 207
672) Sagital tikişin vaxtından əvvəl sümükləşməsi kraniostenozun hansı formasında müşahidə edilir?
A) Akrosefaliya

B) Triqonosefaliya

C) Hidrosefaliya

D) Braxisefaliya

E) Sakfosefaliya
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh 206
673) Kraniostenozun hansı forması həmçinin “hündür qüllə” olaraq adlandırılır?
A) Braxisefaliya

B) Hidrosefaliya

C) Akrosefaliya

D) Triqonosefaliya

E) Skafosefaliya
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh 207
674) Koronar tikişlərin vaxtından əvvəl sümükləşməsi kraniostenozun hansı formasında müşahidə edilir?
A) Triqonosefaliya

B) Braxisefaliya

C) Hidrosefaliya

D) Akrosefaliya

E) Skafosefaliya
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh 206
675) Braxisefaliya nə zaman müşahidə edilir?
A) Koronar tikişlərin vaxtından əvvəl sümükləşməsi zamanı

B) Sagital tikişlərin vaxtından əvvəl sümükləşməsi zamanı

C) Əmgəyin vaxtından əvvəl bağlanması zamanı

D) Bir neçə tikişin vaxtından əvvəl sümükləşməsi zamanı

E) Alın tikişlərinin vaxtından əvvəl sümükləşməsi zamanı
Ədəbiyyat: R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh 206
676) Normada likvorun miqdarı nə qədərdir?
A) 210-230 ml

B) 170-190ml

C) 150-170ml

D) 190-210 ml

E) 120-150 ml
Ədəbiyyat: R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh 198
677) Normotenziv hidrosefaliya zamanı müşahidə olunan Hakim-Adams üçlüyünə hansılar aiddir?

1. Aşağı ətraflarda artan zəiflik və yerişin pozulması

2. Artan ağıl zəifliyi,yaddaş pozğunluğu

3. Qeyri - iradi sidik ifrazı

4. Batan günəş simptomu
A) 1,2,3

B) 1,4


C) 2,3,4

D) 1,3,4


E) 2,4
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh 201
678) Neyrocərrahi nöqteyi nəzərdən hidrosefaliyanın diaqnostikasında hansı məsələnin aydınlaşdırılması əhəmiyyət kəsb etmir?
A) Hidrosefaliyanın forması

B) Kəllədaxili (ventrikulyar) təzyiqin ölçüsü

C) Likvorun miqdarı

D) Beyin toxumasının qalınlığı

E) Hidrosefaliyanın proqresivliyi
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh 201
679) Hidrosefaliyanın formasının təyin olunmasında əsas yeri hansı müayinə metodu tutur?
A) Rentgenolji

B) EEQ


C) Ventrikuloqrafiya

D) Angioqrafiya

E) KT və MRT
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh201
680) Likvor nə vasitəsilə sorulur?

I . Araxnoidal qişa

II. Mədəciklərin damar kələfi

III. Paxion qranulyasiya
A) I, II

B) Yalnız II

C) II, III

D) Yalnız I

E) I, II, III
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh198
681) Likvorun yığılma yerinə görə hidrosefaliyanın hansı növləri mövcuddur?
A) Açıq və qapalı

B) Daxili və xarici

C) Kəskin və xroniki

D) Azerorbtiv və hipersekretor

E) Anadangəlmə və qazanılma
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh199
682) Açıq hidrosefaliyanın növlərini göstərin:
A) Daxili və xarici

B) Kəskin və xroniki

C) Kəskin və yarımkəskin

D) Azerobtiv və hipersekretor, qarışıq

E) Proqressiv və stabilləşmiş
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh199
683) Hidrosefaliyanın hansı mərhələləri vardır?

I. Kəskin

II. Proqressiv

III. Xroniki

IV. Stabilləşmiş
A) I, II

B) I, III

C) III, IV

D) I, IV


E) II, IV
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh199
684) Kiçik yaşlı uşaqlarda hidrosefaliya zamanı rast gəlinən xarici əlamətlər hansılardır?
A) Kəllə sümükləri vaxtından əvvəl sümükləşir

B) Baş getdikcə böyüyür, dərisi nazikləşir, venoz damarlar genəlir

C) Xarici əlamətlərə rast gəlinmir

D) Əmgək daralır

E) Baş dərisinin qalınlaşması, kəllə sümüklərinin bərkiməsi
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh199
685) Südəmər uşaqlarda hidrosefaliya zamanı xarakterik olan simptom hansıdır?
A) Kəllədaxili təzyiqin azalması

B) Əqli inkişafın zəif olması

C) Hakim-Adams üçlüyü

D) Batan günəş simptomu

E) Başın getdikcə kiçilməsi
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh200
686) Sadalanan əlamətlərdən hansı hidrosefaliya zamanı müşahidə edilmir?
A) Görmə sinirlərinin ödemi

B) Səhərlər baş ağrısı,qusma

C) Amovroz

D) Çəpgözlük

E) Aşağı ətraflarda atrofiyanın olması
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh200
687) “Batan günəş” simptomu hansı xəstəlik üçün xarakterikdir?
A) Ensefalosele

B) Kraniostenoz

C) Onurğa beyni şişləri

D) Onurğa beyni yırtıqları

E) Hidrosefaliya
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh200
688) Hidrosefaliya zamanı əsas müayinə metodları hansılardır?

I. Rentgenoqrafiya

II. KT

III. MRT

IV. Doppleroqrafiya
A) I,IV

B) I,II


C) II,III

D) III,IV

E) II,IV
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh 201
689) Azerobtiv hidrosefaliyanın yaranma səbəbini göstərin:
A) Likvor sekresiyasının azalması

B) Likvorun sorulmasının pozulması

C) Likvorun sintezinin artması

D) Likvor ifrazı və sorulamasının pozulması

E) Likvor dövranının müxtəlif səviyyələrdə tutulması
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh199
690) Hidrosefaliyaya aid fikirlərdən biri yalnışdır:
A) Hidrosefaliya müxtəlif xəstəliklər nəticəsində yarana bilər

B) Yaşlılarda adətən normotenziv hidrosefaliya rast gəlinir

C) Hidrosefalya yalnız yenidoğulmuşlarda rast gəlinir

D) Hidrosefaliya müxtəlif yaşlarda rast gəlinə bilər

E) Kiçik yaşlı uşaqlarda hidrosefaliya adətən doğuş travması nəticəsində yaranır
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh199
691) Hidrosefaliya zamanı konservativ müalicənin əsas prinsipi nədən ibarətdir?
A) Likvoru mədəciklərdən sağ qulaqcığa axıtmaq

B) Likvorun miqdarını artırmaq

C) Ventrikulo - sisternal drenaj qoymaq

D) Qarın boşluğuna kateter yerləşdirmək

E) Əsasən dehidrotasiyadan ibarətdir
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh202
692) Hidrosefalya zamanı hal - hazırda tətbiq edilən universal əməliyyatlara hansılar aiddir?

I. Bel-subaraxnoidal-peritoneal şuntlama

II. Dehidrotasiya

III. Ventrikulokardiostomiya

IV. Ventrikulo-peritoneostomiya
A) III, IV

B) II, III

C) I, IV

D) I, II


E) I, III
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh 204
693) Ventrikulo-sisternal drenaj əməliyyatı zamanı hansı istiqamətdə likvor azad edilir?
A) Yan mədəciklərdən ənsə sisternasına

B) Yan mədəcikdən sağ qulaqcığa

C) Yan mədəciklərdən qarın boşluğuna

D) IV mədəcikdən III mədəciyə

E) Yan mədəciklərdən alın ciblərinə
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh 203
694) Aşağıdakılardan hansı neyrofizioloji müayinə üsuludur?
A) Kompüter Tomoqrafiyası

B) Spondiloqrafiya

C) Qamma ensefaloqrafiya

D) Elektroensefaloqrafiya

E) Maqnit Rezonans Tomoqrafiya
Ədəbiyyat: R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh 21
695) Likvoreyanın olub-olmaması və dəqiq yeri necə öyrənilir?
A) Rentgenoqrafiya

B) Qanın ümumi müayinəsi ilə

C) Ultrasəs müayinəsi ilə

D) İzotop müayinəsi ilə

E) Kompüter Tomoqrafiyası ilə
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.səh133
696) Normada görmə itiliyi neçəyə bərabərdir?
A) 2

B) 1


C) 3

D) 5


E) 4
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh22
697) Görmə sinirinin birincili atrofiyası aşağıda sadalanan halların hansında müşahidə olunur?
A) Beyin sıxılması

B) Optoxiazmal araxnoidit

C) Ensefalosele

D) Hidrosefaliya

E) Kraniostenoz
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh22
698) Fəqərə sütununun rentgenoloji müayinəsi necə adlanır?
A) Mieloqrafiya

B) Kranioqrafiya

C) Spondiloqrafiya

D) Ventrikuloqrafiya

E) Ensefaloqrafiya
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh27
699) Ventrikuloqrafiya nədir?
A) Beyin toxumasının KT şəklinin alınması

B) Beyin mədəciklərinin kontrastlaşdırılması və şəklinin alınması

C) Beynin qan dövranının müayinəsi

D) Kəllə sümüklərinin rentgen şəklinin alınması

E) Periferik sinirin cərəyanla qıcıqlandırılması
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh28
700) Ventrikuloqrafiyanın icra edilmə məqsədini göstərin:
A) Parazitar xəstəliklərin diaqnostikası üçün

B) Açıq və qapalı hidrosefaliyanın müəyyən edilməsi üçün

C) Kraniostenoz zamanı

D) Beyin yırtıqlarının diaqnostikası üçün

E) İltihabi xəstəliklər diaqnostikası üçün
Ədəbiyyat: R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh 28
701) Pnevmoensefaloqrafiya zamanı yeridilən havanın miqdarı neçə ml-dir?
A) 50-55

B) 20-25


C) 40-45

D) 45-50


E) 30-35
Ədəbiyyat:R. S. Həsənov, S. A. Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. səh 29
702) Baş beyində cərrahi əməliyyatlar zamanı hemostazın xüsusi üsullarını hansı alim işləyib hazırlamışdır?
A) V.M.Bexterev

B) A.L.Polenov

C) X.Kuşinq

D) Monis


E) P.Beyli
Ədəbiyyat:R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004. Səh5
703) Hansı müayinə üsulu G.Housfild və V.Ambrose tərəfindən kəşf edilib?
A) Serebral angioqrafiya

B) Maqnit Nüvə Rezonans Tomoqrafiya

C) Kompüter Tomoqrafiyası

D) Kranioqrafiya

E) Neyrosonoqrafiya
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.səh 35
704) Fəqərə sütunu-onurğa beyin travmalarında ən çox hansı fəqərələr zədələnir?
A) VII döş,II oma

B) I boyun,VII döş,I oma

C) V-VI boyun,XII döş, I-II bel fəqərələri

D) VII boyun,I-II döş

E) IX-X döş,I-II oma
Ədəbiyyat:R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.sh138
705) Beyincik badamcıqlarının sallanması və böyük ənsə dəliyində boğulması sindromu ilk dəfə hansı alim tərəfindən təsvir edilib?
A) Bexterev

B) Dendi


C) Monis

D) Kuşinq

E) Romodanov
Ədəbiyyat:R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.sh51
706) Normada serebral angioqrafiya zaman kontrast maddə neçə saniyədə damar sistemindən keçir?
A) 8-9

B) 60-70

C) 15-25

D) 30-50

E) 70-80
Ədəbiyyat:R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.səh 31
707) Damarın amputasiyası simptomu nə zaman müşahidə edilir?
A) hematoma

B) kista


C) abses

D) exinokkok

E) tromboz, emboliya
Ədəbiyyat:R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.sh32
708) KT də serebral angioqrafiya zamanı linzaşəkilli damarsız sahə hansı halda müşahidə olunur?
A) Kista

B) Abses


C) Epidural hematoma

D) Emboliya

E) Exinokok
Ədəbiyyat:R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.sh32
709) Beynin boz maddəsinin R-şüa udma əmsalını göstərin:
A) 30-34

B) 24-27


C) 38-42

D) 42-44


E) 25-26
Ədəbiyyat:R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.sh33
710) Kəllə sümüklərinin R-şüa udma əmsalını göstərin:
A) – 1000

B) - 1


C) +1

D) + 1000

E) 0
Ədəbiyyat:R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.sh33
711) Beynin ağ maddəsinin şüa udma əmsalını göstərin:
A) 28-32

B) 76-87


C) 65-70

D) 40-53


E) 30-34
Ədəbiyyat:R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.sh33
712) Likvorun şüa udma əmsalını göstərin:
A) 1.5

B) 2.7


C) 1

D) 0,76


E) 3.4
Ədəbiyyat:R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.sh33
713) Beyin toxumasında metabolitlərin konsenrtasiyasını hansı müayinə üsulunda görmək olar?
A) EMQ

B) KT


C) MRT

D) USM


E) EEQ
Ədəbiyyat:R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.sh35
714) Beyində gedən struktur dəyişikliklərini öyrənən ən dəqiq müayinə üsulu hansıdır?
A) EMQ

B) PET


C) KT

D) MRT


E) EEQ
Ədəbiyyat:R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.sh36
Yüklə 1,44 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə