Názov vysokej školyYüklə 170,91 Kb.
səhifə1/6
tarix04.02.2018
ölçüsü170,91 Kb.
#23821
  1   2   3   4   5   6

OBAL záverečnej práce v súlade s ISO 7144

Slovenská Poľnohospodárska Univerzita V NITRE

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

1119074


Názov fakultyNázov vysokej školy

Historický vývoj samosprávy vybraného územia2010

Michal Pšak
Slovenská Poľnohospodárska Univerzita v NITRE

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja


Historický vývoj samosprávy vybraného územia0

Študijný program:

Regionálny rozvoj

Študijný odbor:

3.3.5. verejná správa a regionálny rozvoj

0


Školiace pracovisko:

Katedra európskych politík

Školiteľ:

Ing. Veronika Tóthová0Nitra 2010

00Michal Pšak

Čestné vyhlásenie

Podpísaný Michal Pšak vyhlasujem, že som záverečnú prácu na tému „Historický vývoj samosprávy vybraného územia“ vypracoval samostatne s použitím uvedenej literatúry.

Som si vedomý zákonných dôsledkov v prípade, ak uvedené údaje nie sú pravdivé.


V Nitre 15. marca 2010

Michal Pšak


Touto cestou vyslovujem poďakovanie pani Ing. Veronike Tóthovej za pomoc, odborné vedenie a cenné pripomienky pri vypracovaní mojej záverečnej bakalárskej práce.

Nitra................................ .......................................................

podpis autora BP

Abstrakt

Cieľom bakalárskej práce je sumarizácia teoretických poznatkov z historického vývoja samosprávy na príklade konkrétneho mesta. Bakalárska práca sa zaoberá vývojom samosprávy mesta Michalovce od prvej písomnej zmienky o mesta až po súčasnosť. Práca v úvode definuje základne pojmy z oblasti štátnej správy, verejnej správy, samosprávy a územnej samosprávy. V jadre práce sú charakterizované geografické a prírodné pomery mesta Michalovce, historický vývoj osídlenia a samotný vývoj mesta od roku 1244. Následne je opísaný vývoj samosprávy Michaloviec v jednotlivých historických obdobiach, kedy dochádzalo k zásadným zmenám vo fungovaní a organizácií miestnej samosprávy. V závere práce sú zosumarizované rozhodujúce etapy vývoja miestnej samosprávy a je vyzdvihnutý význam územnej samosprávy.

Kľúčové slová : štátna správa, verejná správa, samospráva, územná samospráva


Abstract

The thesis is a summary of theoretical knowledge of the historical development of government on a concrete city. This bachelor work deals with self-town of the first written mention of the city to the present. Work is defined in the introduction to basic concepts of public administration, public administration, local government and local authorities. The core work is characterized by geographical and natural conditions of the town of, historical development of population and development of the city itself since 1244 Then described the development government Michalovce different historical periods in which there were significant changes in the functioning of local government organizations. The conclusion summarizes the crucial stage of development, local government and highlighted the importance of local authorities.
 

Key words: state administration, public administration, local government, territorial government

Obsah


Úvod 8

1 Prehľad o súčasnom stave riešenej problematiky 101.1.1 Správa 10

2.1.2 Verjná správa 10

3.1.3 Štátna správa 13

4.1.4 Samospráva 14

5.1.5 Územná samospráva 17

2 Cieľ práce 20

3 Metodika Práce 214 Výsledky práce 22

6.4.1 Charakteristika geografických a prírodných pomerov mesta Michalovce 23

7.4.2 Historický vývoj 23

8.4.2.1 Historický vývoj osídlenia 23

9.4.2.2 Historický vývoj mesta 24

10.4.2.3 Historický vývoj územnej samosprávy mesta Michalovce 26

5 Záver 41

6 Použitá literatúra 42

Úvod


Samospráva ako taká a s ňou spojená územná samospráva nadobúda v súčasnom modele verejnej správy dôležité postavenie. Na základe procesu decentralizácie a prenosu kompetencií na miestnu úroveň riadenia získáva rozsiahle právomoci. Procesom jej vývoja a fungovania je preto potrebné venovať náležitú pozornosť.

Štát preniesol časť svojich kompetencií nielen na VÚC, ale aj obce a mestá. Dnes obce a mestá disponujú matrikami, overovaním podpisov, sociálnymi nárokmi, zásobovaním vodou a energiami, zdravotníctvom, dopravou, bezpečnosťou, ochranou pamiatok a prírody a pod. Reforma v prvých rokoch realizácie však bola často kritizovaná z dôvodu zbavenia sa zodpovednosti štátu za nepopulárne a finančne náročné kompetencie. Taktiež sa vytýkal prenos kompetencií, bez financií. V súčasnosti ešte stále prebieha reforma verejnej správy, aj keď podstatné už bolo zrealizované.

Základy obecnej samosprávy v nových podmienkach boli ustanovené prijatím zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Obciam bolo týmto právnym predpisom vymedzené postavenie, pôsobnosť, originálne kompetencie a úlohy ich orgánov tak, aby bolo možné vznikajúce problémy riešiť na čo najnižšej úrovni. Následne bol systém samosprávy na Slovensku skompletizovaný zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov. Ním bola samospráva doplnená o regionálnu úroveň vznikom vyšších územných celkov.

Mesto Michalovce prešlo počas historického vývoja mnohými zmenami, ktoré vyplývali najmä zo zmien spoločenských a politických podmienok. Územie kde sa dnešne okresné mesto Michalovce nachádza bolo v období od doloženia prvej písomnej zmienky súčasťou šiestich štátnych útvarov a to: Uhorska, Rakúsko – Uhorska, 1. Československej republiky, Slovenského štátu, Československa a Slovenskej republiky. Tento turbulentný historický vývoj spôsobil časté administratívne a územnosprávne zmeny. V súčasnosti má mesto Michalovce viac ako 40 000 obyvateľov a je považované za prirodzené centrum oblasti dolného Zemplína. Je sídlom michalovského okresu. Mestskú samosprávu zabezpečuje mestský úrad, na čele stojí priamo volený primátor. V rámci regionálnej územnej samosprávy sú Michalovce súčasťou Košického VÚC.Zámerom tejto záverečnej práce je poskytnúť prehľad o historickom vývoji samosprávy ako takej na príklade konkrétneho mesta a podať v zrozumiteľnej forme túto problematiku širokej verejnosti.
Yüklə 170,91 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə