PedOr11 2 DidaktikaFyziky NezvalovaYüklə 196,2 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/7
tarix07.12.2017
ölçüsü196,2 Kb.
#14509
  1   2   3   4   5   6   7


STUDIE

Pedagogická orientace, 2011, roˇc. 21, ˇc. 2, s. 171–192

171

Didaktika fyziky v ˇ

Ceské republice: trendy, výzvy

a perspektivy

Danuše Nezvalová

Katedra experimentální fyziky, Pˇrírodovˇedecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

Abstrakt: Cílem této pˇrehledové studie je vymezit koncept didaktiky fyziky a poukázat

na promˇeny pojetí didaktiky fyziky, a to od pojetí aplikaˇcního a integraˇcního, k pojetí

komunikaˇcnímu a informaˇcnˇe komunikaˇcnímu. Didaktika fyziky je interdisciplinární

vˇedeckou disciplínou, proto je sledován i vztah didaktiky fyziky pˇredevším k obecné

didaktice a fenoménu didaktických znalostí obsahu podle Shulmana, který se objevuje

v poslední dobˇe v odborné literatuˇre. Pozornost je vˇenována výzkumným oblastem

didaktiky fyziky a jejím perspektivám.

Klíˇ

cová slova: didaktika fyziky, aplikaˇcní pojetí, integraˇcní pojetí, komunikaˇcní pojetí,

informaˇcnˇe komunikaˇcní pojetí, didaktické znalosti obsahu, výzkum v didaktice fyziky,

doktorské studium didaktiky fyziky, rozvoj didaktiky fyziky

1

Úvod

V posledním období dochází k obnovení zájmu o oborové didaktiky, které

prošly zejména v devadesátých letech jistou krizí (Beneš, 2007). Stejnˇe tak

i didaktika fyziky procházela kritickým obdobím, kdy se vyskytovala i otázka,

zda v˚

ubec je didaktika fyziky vˇedeckou disciplínou (Volf, 2007). Cílem tétopˇrehledové studie je vymezit koncept didaktiky fyziky, struˇcnˇe naznaˇcit zmˇeny

v pojetí didaktiky fyziky v jednotlivých dekádách (od šedesátých let minulého

století po souˇcasnost) a vymezit oblasti zkoumání v didaktice fyziky. Didaktika

fyziky má vztah k ostatním vˇedeckým disciplínám, a proto i tyto problémy

budou naznaˇceny. Zámˇerem této pˇrehledové studie je rovnˇež poukázat na

Shulmanovu teorii didaktických znalostí obsahu a její význam pro didaktiku

fyziky. Nejde o srovnávací studii, zahraniˇcní pˇrístupy k nˇekterým problém˚

um

didaktiky fyziky uvádˇené v tomto textu lze chápat pouze jako pˇríklady.2

Terminologické problémy

Je vhodné pˇripomenout, že pro tuto vˇedeckou disciplínu se používá v od-

borné literatuˇre a rovnˇež i v praxi r˚

uzných termín˚

u, napˇr. teorie vyuˇcování

fyzice, didaktika fyziky, metodika fyziky ˇci metodika vyuˇcování fyzice. I když
172

Danuše Nezvalová

poslední dva termíny se již takˇrka nevyskytují, nebot’ odpovídají období, kdy

šlo pˇrevážnˇe o vytváˇrení návod˚

u pro uˇcitele a kratší název metodika fyziky

více odpovídá souhrnu metod fyzikální vˇedy. Termín teorie vyuˇcování fyzice je

nepˇresný, ponˇevadž pojem vyuˇcování zahrnuje pouze ˇcinnost uˇcitele a nikoliv

ˇcinnost žáka. M˚

uže navozovat pˇredstavy odtržení teorie a praxe. Proto budeme

používat (a také doporuˇcujeme) termín didaktika fyziky. Didaktika fyziky byla

oficiálnˇe uznána jako samostatná vˇedecká disciplína v roce 1965 (Fenclová

& Vachek, 1978). Aˇckoliv, „v nomenklatuˇre vˇedních obor˚

u, publikovaných ve

Vˇestníku ministerstva školství a kultury, roˇc. 1965, ˇc. 8, s. 75 je mezi pedago-

gickými vˇedami uvedena pod ˇcíslem 1702 vˇední disciplína s oznaˇcením teorie

vyuˇcování pˇredmˇet˚

um všeobecnˇe vzdˇelávací a odborné povahy a z poznámky

a vysvˇetlivky tam uvedené pak pro fyziku vyplývá oznaˇcení teorie vyuˇcování

fyzice“ (Fuka, 1978). Termín didaktika fyziky je výstižnˇejší, struˇcný a odpo-

vídá evropským zvyklostem. Tento pojem se vyskytuje ve výzkumných pracích

napˇr. francouzských (Caillot, 2007), nˇemeckých (Duit, 2007; Vollmer, 2003),

holandských (Lijnse, 1995), švédských (Hudson, 2007) a norských (Klette,

2007) autor˚

u. Je vhodné podotknout, že v pracích autor˚

u anglosaských se

takˇrka pojem didaktika fyziky nevyskytuje.

Stejnˇe tak je využíváno obecného termínu didaktika ve vazbˇe na termín speci-

fikující v poslední zásadní teoretické studii (Janík & Stuchlíková, 2010). V této

studii autoˇri uvádˇejí, že:

Zatímco termín didaktika odkazuje k dovednosti/umˇení vyuˇcovat a k jeho vˇedecké reflexi, termín

obor odkazuje k odborné oblasti, v jejímž rámci jsou ˇrešeny specifické úkoly a problémy. Obor

lze chápat jako urˇcitou formu uspoˇrádání lidského vˇedˇení a poznávání. Vztah mezi didaktikou

a oborem, na nˇejž odkazuje sousloví oborová didaktika, je dynamický a m˚

uže nabývat r˚

uzných


podob. Na jednu stranu lze hovoˇrit o didaktice situované poblíž oboru, na druhou stranu existují

varianty didaktiky situované poblíž obecné didaktiky, resp. pedagogiky. Jeví se jako žádoucí, aby

pr˚

unik oboru a didaktiky byl symetrický, nebot’ pˇri výuce je nutné vyváženˇe respektovat jakpodmínky žákovského uˇcení, tak oborové kvality (napˇr. správnost) toho, co je pˇredkládáno k uˇcení.

(s. 8)


Didaktika fyziky tedy náleží k oborovým didaktikám. Oborové didaktiky lze

chápat jako vˇedy umožˇ

nující sv˚

uj obor zprostˇredkovat nejr˚

uznˇejším adresát˚

um.


Pouze jisté ˇcásti oborového obsahu jsou pˇredkládány k uˇcení na základˇe jejich

významu a užiteˇcnosti pro adresáta (uˇcícího se) a z hlediska procesu, kterým

jsou sdˇelovány (vyuˇcování). Didaktika fyziky je relativnˇe autonomní vˇední

disciplína.
Didaktika fyziky v ˇ

Ceské . . .

173

2.1

Vymezení pojmu didaktika fyziky

Fuka (cit. podle Fenclová, 1982) vymezil didaktiku fyziky takto: „Didaktiku

fyziky lze struˇcnˇe definovat jako vˇedu o vyuˇcování fyzice nebo jako teorii

vyuˇcování fyzice“ (s. 19). Fenclová et al. (1984) vymezuje pˇredmˇet didaktiky

fyziky jako souvislý proces pˇredávání a zprostˇredkování výsledk˚

u a metod fyzi-

kálního poznání do vˇedomí jednotlivc˚

u, kteˇrí se na vzniku poznání nepodíleli.

Tento proces didaktické komunikace fyziky lze ovlivˇ

novat, pˇriˇcemž nejde jen

o pˇrenos informace (funkce informativní), nýbrž i o vyuˇcování a uˇcení (funkce

kognitivnˇe formativní a výchovná). Trna (2007) definuje didaktiku fyziky jako

oborovou didaktiku, chápanou v širokém komunikaˇcním pojetí, která je hra-

niˇcní pedagogickou vˇedou, zkoumající zprostˇredkování (komunikaci) oboro-

vých (fyzikálních) poznatk˚

u celé spoleˇcnosti.

V evropském prostoru napˇr. polský autor Sawicki (1973) definuje didaktiku

fyziky jako hraniˇcní interdisciplinární vˇedu, která studuje proces uˇcení a vy-

uˇcování fyzice se všemi jeho vztahy psychologickými, spoleˇcenskými a ci-

vilizaˇcními. V souˇcasnosti je v evropských zemích didaktika fyziky chápána

jako vˇední disciplína, která je základním pˇredpokladem ke zkvalitnˇení výuky

fyziky na školách a k dalšímu rozvoji fyzikální gramotnosti. Je považována

za interdisciplinární disciplínu. V nˇemeckém pˇrístupu (Duit, 2007) je vˇední

disciplínou, zabývající se uˇcením a vyuˇcováním fyzice ve škole a mimo školu.

Obsahuje výbˇer a vzdˇelávací rekonstrukci témat, která budou studována, výbˇer

obecných cíl˚

u a výukových postup˚

u, zahrnujících kognitivní, afektivní a so-

ciální pˇredpoklady uˇcících se. Holandský autor Lijnse (2000) chápe didaktiku

jako disciplínu, zabývající se otázkami proˇc, co, koho a jak uˇcit ve fyzice ve

vztahu ke všem ostatním aspekt˚

um. Francouzská didaktika fyziky se rozvíjí

po dobu ˇctyˇriceti let a v souˇcasnosti je uznávanou akademickou disciplínou,

která je plnˇe integrována do výzkumu a vzdˇelávání uˇcitel˚

u. Tato didaktika

je silnˇe orientována na obsah pˇredmˇetu fyzika a nemˇela by být zamˇeˇ

nována

s pedagogikou ˇci obecnou didaktikou (Caillot, 2007).Z tohoto nepatrného pˇrehledu lze shrnout, že didaktika fyziky se rozvíjí v po-

sledních ˇctyˇriceti letech ve vˇetšinˇe evropských zemí. Její uznání jako vˇední dis-

ciplíny nebylo snadné. Lze ˇríci, že v souˇcasnosti v evropských zemích je uzná-

vanou vˇední disciplínou. Nicménˇe, studie Vollmera (2003) uvádí, že didaktika

fyziky není považována za rovnocennou na katedrách fyziky. Mnoho profe-

sor˚


u fyziky se domnívá, že výzkum v didaktice fyziky není užiteˇcný. Výzkum

v didaktice fyziky má špatnou reputaci mezi fyziky (napˇr. v Belgii, Holandsku,
Yüklə 196,2 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə