Toshkent farm atse vtikainstituti


% i esa o ‘sim liklar 3 -4 ta chin barg hosil qilganda solinadi. Urug‘ni tayyorlashYüklə 136 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə22/138
tarix28.11.2023
ölçüsü136 Kb.
#133372
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   138
Dorivor o\'simliklar vetishtirish texnologiyasi va ekologiya Ahmedov

50%
i esa o ‘sim liklar 3 -4 ta chin barg hosil qilganda solinadi.
Urug‘ni tayyorlash. 
U ru g ‘lam i ivitishdan oldin 3-5% li osh 
tuzi eritm asiga solib unda ch o ‘kkanlarini ajratib olinib toza suvda 
yuviladi. S o‘ngra bu u ru g‘lam i 8-10 soat davom ida iliq suvda 
ivitiladi. V aqti-vaqti bilan ivitilayotgan urug‘lam i aralashtirib 
turiladi.
E k ish . Q ovoq u ru g ‘ini havo harorati 12-15°C ga etganda 
5-7 sm chuqurlikka SBU -2-4A poliz seyalkasining ikkita ekish 
agregati yordam ida ekiladi.
Q ovoqni ham m a navlari jan u bd a 20 aprel-10 may; m arkaziy 
m intaqalarda 25-30 aprel; shim oliy m intaqalarda 25-30 aprelda 
ekiladi.
Q ovoq qo 'shq ato rli lentasim on va bir qatorli 180 x 90 sm 
usulida ekiladi.
Y uqoridagi usullarda ekilgan h ar gektar m aydonda 5-5,5 m ing 
tup qovoq о ‘ sim liklari j oylashadi.
Poliz ekinlarini parvarish qilishda T-28 x 4 M , barcha turdagi 
«Belorus«, TTZ-100K X , Jahongir va boshqa rusum dagi to ‘rt 
g ‘ ildirakli traktorlar, hosilni y ig ‘ish jarayonida esa 2 PTS-4-793 
A rusum li pritseplardan foydalaniladi.
Parvarish qilish. 
U ru g ‘lar ekilgandan keyin bahor y o m g ‘iri 
ta ’sirida hosil b o ‘lgan qatqaloqni M V N -2,8 yoki M V X -5,4 
rusum li rotatsion m otigalar yordam ida yum shatiladi.
43


N ihollar unib chiqqandar, keyingi h osil b o ‘lgan qatqaloqni 
esa K R X -3,6; K N B-5,4 kultivatorlari yoki M U B-5,4 rusum li 
m ashinasiga 
osilgan 
rotatsion 
yulduzchalar 
yordam ida 
yum shatiladi.
B irinchi chin barg hosil b o ‘lgandan s o ‘ng har bitta uyada 2 
tadan nihol qoldirib birinchi yagana o ‘tkaziladi. M abodo tuplar 
o ralig‘ida xato b o ‘lsa, bu uyalarga ivitilib nishlagan u m g la rd a n
ekiladi. Q ovoq 3-4 tadan chin barg hosil qilgan davrda har b ir 
uyada bittadan o ‘sim lik qoldirilib ikkinchi yagana o ‘tkaziladi. 
Y aganalash vaqtida o ‘sim liklar shikastlanm asliklari uchun kerak 
b o ‘lm agan o ‘sim liklar kesib olib tashlanadi. Y aganalash bilan 
bir vaqtda begona o ‘tlar chopiq qilinib yum shatiladi, y a ’ni bir 
vaqtning o ‘zida yer yum shatiladi. O radan 25-30 kun o ‘tgach, 
y a ’ni o ‘sim liklar gullash davriga yaqinlashganda ikkinchi chopiq 
o ‘tkaziladi.
Q ovoq u ru g 'lari q iy g ‘os unib chiqishi bilan qator oralari 
yum shatiladi.
Y er osti suvlari chuqur joylashgan dalalarda su g ‘orish 
o ‘tkazilgunga qadar b ir m arta, yer osti suvlari yaqin joylashgan 
m aydonlarda esa ikki m arta qator oralari yum shatiladi. H ar gal 
sug‘orilgandan keyin yer obi-tobiga etgach kultivatsiya qilinadi. 
Jam i b o ‘lib o ‘suv davrida 4-5 m arta kultivatsiya qilinadi. 
S ug‘orish uchun egatlar KRX-3,6; K RX-4,2; K RN -5,6 yoki 
K N B -5,4 kultivatorlari yordam ida olinadi.
Q ovoq nam likka nisbatan o ‘rtacha talabchan o ‘sim liklardan 
hisoblanadi. O datda qovoqni egatlash orqali su g ‘orib parvarish 
qilinadi. B unda egatlam i 22-24 sm chuqurlikda u m g ‘lam i 
ekish bilan bir vaqtda olinadi. Egatlam i bunday chuqurlikda 
qirqilishi o ‘sim liklar ildizlari atrofida nam likning etarli m iqdorda 
to ‘planishini ta ’m inlaydi.
Q ovoqning ildizlari joylashgan tuproqni har doim nam
palaklari joylashgan qatlam ini esa quruq b o ‘lishiga e ’tibor berish 
lozim.
44


Q ovoq o ‘sim ligining barglari katta, novdalari uzun (5-7 ra) 
b o ‘lgani uchun suvni ju d a k o ‘p talab qiladi. Shuning uchun ham
tuproq nam ligi 80% dan kam b o ‘lm asligi lozim.

Yüklə 136 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   138
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə