Umowa świadczenia usługYüklə 45,15 Kb.
tarix11.04.2018
ölçüsü45,15 Kb.black-popc_ue

Umowa świadczenia usług
Nr ………………………………………….
niniejsza UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG EKSPERCKICH w ramach oceny projektów Działania 2.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020– Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, zwana dalej: „Umową”, została zawarta w Warszawie w dniu ………. r., pomiędzy:

Skarbem Państwa - Władzą Wdrażającą Programy Europejskie (WWPE) z siedzibą w Warszawie (01-150) przy ul. Syreny 23, NIP 526 – 27 – 35 –917, zwaną dalej: „Zleceniodawcą”
reprezentowaną przez:

Pana Jarosława Paska, Dyrektora, działającego na podstawie aktu powołania z dnia 13 lutego 2014 r. na stanowisko Dyrektora Władzy Wdrażającej Programy Europejskie, którego kopia stanowi załącznik nr 1 do Umowy
a
Panią/Panem ……………………… zamieszkałą/ym w ……………, przy ulicy …………, …………., legitymującą/ym się dowodem osobistym nr ………………… wydanym przez ………………………

PESEL: ………………………

NIP: ………………………..

zwanym dalej „Ekspertem”


Zleceniodawca oraz Ekspert dalej łącznie zwani „Stronami” lub indywidualnie „Stroną”.

Niniejsza Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia przez Zleceniodawcę naboru kandydatów na ekspertów dokonujących oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Osi priorytetowej II "E-Administracja i otwarty rząd".


§ 1

Przedmiot umowy


 1. Na podstawie Umowy, Ekspert zobowiązuje się wykonać w formie pisemnej, zgodnie
  z warunkami określonymi przez Zleceniodawcę:

 1. ocenę merytoryczną wniosków o dofinansowanie, przez którą Strony rozumieją przeprowadzenie oceny
  z zakresu:

 1. dziedziny analizy finansowej i ekonomicznej,

 2. lub dziedziny teleinformatyki/zarządzanie projektami teleinformatycznymi;

 1. dodatkową ocenę merytoryczną wniosku o dofinansowanie w przypadku wystąpienia rozbieżności w wynikach oceny dokonanej przez innych Ekspertów, o której mowa w pkt 1a;

 2. ocenę protestów od wyników oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie

- składanych do Zleceniodawcy przez Wnioskodawców w ramach projektu Działania 2.1 Wysoka dostępność
i jakość e-usług publicznych osi priorytetowej II „E-Administracja i otwarty rząd”, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 1. Usługa, o której mowa w ust. 1 będzie każdorazowo zlecana na podstawie zlecenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Umowy.

 2. Ekspert zobowiązuje się wziąć udział w posiedzeniach Komisji Oceny Projektów (zwanej dalej „KOP”) wyjaśniających wątpliwości interpretacyjne, co do przyznanych ocen w ramach prac KOP.


§ 2

Termin wykonania umowy
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia jej podpisania, do dnia 30 listopada 2019 roku.

§ 3

Obowiązki Eksperta


 1. Ekspert zobowiązuje się do oceny, o której mowa w § 1, w zakresie kryteriów i zgodnie z zasadami wdrażania działania 2.1. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych opisanymi w szczególności w:

 1. Szczegółowym opisie osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020;

 2. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;

 3. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-2020;

 4. Programie Zintegrowanej Informatyzacji Państwa;

 5. Definicjach pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych;

 6. Kryteriach wyboru projektów dla działania 2.1 przyjętych przez Komitet Monitorujący POPC

 7. Regulaminie Konkursu określonego dla danego naboru;

 8. Regulaminie prac Komisji Oceny Projektów.

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty są dostępne na stronie internetowej www.wwpe.gov.pl

 1. Ekspert zobowiązuje się do zapoznania z dokumentami wymienionymi w ust. 1 oraz przestrzegania zasad
  w nich określonych, w tym do podpisania każdorazowo przed rozpoczęciem procesu oceny Oświadczenia
  o poufności oraz Oświadczenia o bezstronności stanowiących załączniki 1a oraz 1c do Regulaminu prac Komisji Oceny Projektów, o którym mowa w ust. 1 pkt 8.

 2. Ekspert zobowiązuje się do niewykorzystywania żadnych danych uzyskanych w trakcie oceny projektów do celów innych niż ta ocena oraz do niepodejmowania żadnych kontaktów z wnioskodawcami, których projekty otrzymał do oceny lub rozpatrzenia protestu.

 3. W przypadku zaistnienia konfliktu interesów1, Ekspert zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia przewodniczącego KOP o zaistniałym konflikcie oraz do rezygnacji z oceny tego projektu.

 4. Ekspert będzie uczestniczył w posiedzeniach KOP.

 5. Ekspert otrzymuje wnioski do oceny, która odbywa się w czasie i miejscu wyznaczonym przez Zleceniodawcę.

 6. Ekspert potwierdza przyjęcie projektu do oceny poprzez podpisanie zlecenia, o którym mowa w §1 ust. 2, i odesłanie w terminie 2 dni roboczych, w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej Zleceniodawcy, o którym mowa w §10 ust. 1 pkt 1 Umowy.

 7. Ekspert dokonuje oceny, o której mowa:

1) w § 1 ust.1, pkt 1a oraz 1b, w terminie 15 dni kalendarzowych;

2) w § 1 ust.1, pkt 2, w terminie 10 dni kalendarzowych;

3) w § 1 ust.1, pkt 3, w terminie 15 dni kalendarzowych;

od dnia potwierdzenia przyjęcia zlecenia do realizacji zgodnie z ust. 7. 1. Przeprowadzenie oceny, o której mowa w §1 pkt. 1 przez Eksperta, dokumentowane jest wypełnieniem
  i podpisaniem przez Eksperta Karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, zgodnie z zaleceniami Zleceniodawcy, której wzór stanowi załącznik nr 2b do Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów, o którym mowa w ust. 1 pkt. 8.

 2. Przez wypełnienie rozumie się dokładne opisanie wszystkich punktów Karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, ze szczegółowym i wyczerpującym uzasadnieniem przyznanych punktów z osobna, dokonanie prawidłowych wyliczeń arytmetycznych w zakresie przyznanej punktacji, prawidłowe wypełnienie informacji podstawowych odnoszących się do ocenianego projektu.

 3. W przypadku rozbieżności w ocenie wniosku o dofinansowanie w zakresie analizy finansowej i ekonomicznej innych Ekspertów, Ekspert otrzymuje wniosek o dofinansowanie do oceny, o której mowa w §1 ust.1 pkt 2 Umowy. Ekspert przyznaje swoją punktację oraz wypełnia Kartę oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w zakresie kryteriów dotyczących analizy kosztów i korzyści i ekonomicznej stopy zwrotu, której wzór stanowi załącznik nr 2b do Regulaminu pracy Komisji Oceniający Projektów.

 4. Ekspert dokonuje oceny protestów od wyników oceny merytorycznej, o której mowa w §1 ust.1 pkt 3 Umowy. Zleceniodawca może przekazać protesty drogą elektroniczną, co nie zwalnia Eksperta z konieczności stawienia się na obradach Komisji na każde wezwanie. Ekspert oceniający protest do oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie przyznaje punktację oraz wypełnia kartę oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w zakresie kryteriów, w ramach których wniesiono protest wraz z uzasadnieniem, której wzór stanowi załącznik nr 2b do Regulaminu pracy Komisji Oceniający Projektów.

 5. Ekspert zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy profesjonalnie, rzetelnie, z należytą starannością
  i swoją najlepszą wiedzą w dziedzinie, której dotyczy ta ocena. Ocena ma charakter autorski, co oznacza, że uzasadnienie oceny ma charakter indywidualny i nie ogranicza się do cytowania treści dokumentów, stanowiących podstawę oceny.

 6. Ekspert zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zleceniodawcy o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na ocenę wniosku.

 7. Ekspert może odmówić przeprowadzenia oceny danego wniosku, przedstawiając Zleceniodawcy uzasadnienie. Odmowa dokonania oceny nie może dotyczyć więcej niż 20 % projektów przekazanych Ekspertowi do oceny w danym miesiącu.

 8. Ekspert ponosi pełną odpowiedzialność za dokonaną merytoryczną ocenę projektów.

 9. Ekspert zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zleceniodawcę o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na ocenę wniosku, w tym powiadomienia Zleceniodawcy o:

 1. utracie przez Eksperta praw publicznych;

 2. utracie przez Eksperta pełnej zdolności do czynności prawnych;

 3. skazaniu Eksperta prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe

- w terminie 14 dni od dnia dokonania zmiany lub otrzymania urzędowej informacji
o zmianie sytuacji prawnej Eksperta.

 1. Ekspert nie może przekazać praw i obowiązków wynikających z umowy w całości lub części na rzecz osób trzecich.

 2. Zleceniodawca wskaże osobę, która będzie odpowiedzialna za kontakty z Ekspertem.


§ 4

Prawa autorskie

 1. Ekspert oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe do wyników oceny, o których mowa w § 1 Umowy, powstałych w ramach realizacji przedmiotu Umowy.

 2. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5, Ekspert:

  1. przenosi na Zleceniodawcę całość autorskich praw majątkowych do utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006, Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), powstałych w ramach realizacji przedmiotu Umowy, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, do korzystania i rozporządzania nimi na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:

 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy utworów powstałych w ramach realizacji przedmiotu Umowy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także do wprowadzania opracowania do pamięci komputera;

 2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania, najmu lub dzierżawy oryginału albo egzemplarzy;

 3. w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony w punkcie (b) – publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez udostępnianie go w sieci Internet.
  1. przenosi na Zleceniodawcę wyłączne prawa do rozpowszechniania (w tym rozporządzania i korzystania) oraz zezwalania na rozpowszechnianie wszelkich opracowań utworów powstałych w ramach realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności ich adaptacji lub przeróbek, a nadto prawa wykorzystania fragmentów (elementów) utworów powstałych w ramach realizacji przedmiotu Umowy w innych utworach;

  2. zezwala Zleceniodawcy na dokonywanie opracowań utworów powstałych w ramach realizacji przedmiotu Umowy, w rozumieniu przepisu art. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym na ich obróbkę i utrwalanie na każdym nośniku , niezależnie od standardu, systemu i formatu oraz na rozporządzanie i korzystanie z nich, a także na ich pierwszą publikacją, anonimowe użycie oraz na wykonywanie przez Zleceniodawcę nadzoru nad sposobem korzystania z utworów lub ich opracowań. Wykonawca upoważnia Zleceniodawcę do zezwalania na wykonywanie praw zależnych do utworów powstałych w ramach realizacji przedmiotu Umowy, na polach eksploatacji określonych w niniejszym paragrafie;

  3. przenosi na Zleceniodawcę własność nośników na których utwory powstałe w ramach realizacji przedmiotu Umowy zostały utrwalone i przekazane Zleceniodawcy.
 1. Autorskie prawa majątkowe, o których mowa w niniejszym paragrafie, przechodzą na Zleceniodawcę
  z chwilą przekazania utworów powstałych w ramach realizacji przedmiotu Umowy.


§ 5

Wynagrodzenie i sposób realizacji Umowy


 1. Z tytułu realizacji Umowy Ekspertowi przysługuje wynagrodzenie:

 1. za pojedynczą ocenę, o której mowa w § 1, ust. 1, pkt 1a, z zakresu dziedziny analizy finansowej i ekonomicznej w wysokości 1 500,00 zł brutto,

 2. za pojedynczą ocenę, o której mowa w § 1, ust. 1, pkt 1b, z zakresu teleinformatyki/zarządzania projektami teleinformatycznymi w wysokości 2 500,00 zł brutto,

 3. za dodatkową ocenę merytoryczną wniosku o dofinansowanie, o której mowa w § 1 ust.1 pkt 2 Umowy, w wysokości 1 450,00 zł brutto.

 4. za ocenę protestu, o której mowa w § 1, ust.1, pkt 3 , z zakresu wskazanego w § 1, ust. 1, pkt 1a w wysokości 1 400,00 zł brutto.

 5. za ocenę protestu, o której mowa w § 1, ust.1, pkt 3 , z zakresu wskazanego w § 1, ust. 1, pkt1b w wysokości 850,00 zł brutto

 6. za udział w posiedzeniu KOP, o którym mowa w § 1 ust. 3, w wysokości 1 000,00 zł brutto za 1 posiedzenie.

 1. Ekspert przekaże ocenę w wersji elektronicznej w terminie wskazanym w §3 ust. 8 na adres mailowy wskazany przez Zleceniodawcę.

 2. Zleceniodawca w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania, zgodnie z ust. 2, oceny przedstawi uwagi do jej treści lub potwierdzi ich brak. Jeżeli według oceny Zleceniodawcy wykonana ocena merytoryczna w formie elektronicznej na adres mailowy wskazany przez Eksperta będzie wymagała uzupełnienia lub poprawek, Ekspert wykona te uzupełnienia i poprawki w terminie wskazanym w ust. 4, bez dodatkowego wynagrodzenia.

 3. Ekspert w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag przedstawi ostateczną ocenę w formie pisemnej, uwzględniającą te uwagi lub poinformuje pisemnie o przyczynach ich nieuwzględnienia.

 4. Potwierdzeniem odebrania wyników oceny i podstawą do wystawienia rachunku/faktury jest obustronne podpisanie protokołu odbioru zlecenia, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Umowy.

 5. Potwierdzeniem udziału w spotkaniu wyjaśniającym wątpliwości interpretacyjne, co do przyznanych ocen w ramach prac KOP jest podpisana przez Eksperta lista obecności.

 6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wypłacone jest w terminie 14 dni od doręczenia przez Eksperta rachunku/faktury, przelewem na rachunek bankowy wskazany na rachunku/fakturze. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy, z którego wypłacane są środki.

 7. Wynagrodzenie należne Ekspertowi z tytułu realizacji Umowy stanowi całkowite wynagrodzenie należne Ekspertowi z tytułu wykonania wszelkich zobowiązań określonych w Umowie, w tym także przeniesienie praw autorskich zgodnie z § 4 Umowy, dokonywanie poprawek, zmian i uzupełnień (w tym po przekazaniu uzupełnień dokumentacji przez wnioskodawców). Ekspertowi nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie dodatkowe za realizację przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem §6.

 8. Wynagrodzenie wypłacone przez Zleceniodawcę będzie finansowane ze środków pomocy technicznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz budżetu państwa.


§ 6

Zwrot kosztów podróży


 1. Ekspertowi przysługuje zwrot kosztów podróży w przypadku wezwania do siedziby Zleceniodawcy.

 2. W celu otrzymania zwrotu kosztów podróży należy załączyć do dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 5 faktury/ rachunki za przejazdy publicznymi lub prywatnymi środkami transportu (bilety kolejowe II klasą z miejscówką, a w przypadku gdy na danej trasie, zgodnie z oświadczeniem eksperta, nie jest możliwe wykupienie tego rodzaju biletu – bilety kolejowe I klasą, bilety autobusowe, bilety komunikacji miejskiej lub prywatnej) na trasie: z miejsca zamieszkania/pobytu do siedziby Zleceniodawcy.

 3. W przypadku wezwania Eksperta do siedziby Zleceniodawcy Ekspertowi przysługuje jeden nocleg do maksymalnej kwoty 300 zł, gdy jego miejsce zamieszkania znajduję się w większej odległości niż 50 km od siedziby Zleceniodawcy.

 4. W celu otrzymania zwrotu kosztów za nocleg należy załączyć do dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 5 faktury/ rachunki za poniesiony koszt noclegu.

 5. Zwrot kosztów obejmuje jedynie wydatki rzeczywiście poniesione, racjonalne i celowe.

§ 7

Kary umowne


 1. Ekspert zobowiązuje się zapłacić Zleceniodawcy następujące kary umowne:

 1. w przypadku wykonania oceny, o której mowa w § 1 ust. 1, po terminie określonym w § 3 ust. 8, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wysokości 3% wynagrodzenia określonego w § 5 ust.1 pkt 1-4 Umowy. Suma kar za opóźnienia nie może przekroczy

 2. 50 % wartości wynagrodzenia za pojedynczą ocenę, o której mowa odpowiednio w § 5 ust.1 pkt 1-5 Umowy

 3. w przypadku, w którym wypełniona karta oceny merytorycznej zawiera błędy
  w wyliczeniach arytmetycznych w zakresie przyznanej punktacji, w rozumieniu § 3 ust. 9,10 i 11 w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 pkt1-5 Umowy,

 4. w przypadku, w którym wypełniona karta oceny merytorycznej zawiera błędy w podstawowych informacjach odnoszących się do ocenianego projektu, w rozumieniu § 3 ust. 9,10 i 11 w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 pkt1-5 Umowy.

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu nie uchylają możliwości dochodzenia przez Zleceniodawcę odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

 2. W przypadku, gdy wysokość kary umownej, o której mowa w ust. 1 przekroczy 70% wartości wynagrodzenia, o którym mowa odpowiednio w § 5 ust. 1 pkt1-5 Umowy Zleceniodawca nie przyjmie przedmiotu zlecenia. W związku z powyższym za wykonanie zlecenia Ekspert nie otrzymuje wynagrodzenia, a niniejsza umowa świadczenia usług ulega rozwiązaniu.

 3. Ekspert wyraża zgodę na dokonywanie potrąceń kar umownych z kwot wynagrodzenia należnych za wykonanie danego zlecenia.


§8

Monitoring pracy Ekspertów


 1. Władza Wdrażająca Programy Europejskie jako Instytucja Pośrednicząca PO PC na bieżąco monitoruje i weryfikuje jakość pracy wykonywanej przez Ekspertów.

 2. Ocena pracy Eksperta jest dokonywana każdorazowo po realizacji zlecenia, o którym mowa w §1, ust. 2 na podstawie protokołu odbioru zlecenia, stanowiącego załącznik nr 3 do Umowy.

 3. Ocena może zakończyć się wynikiem pozytywnym lub negatywnym.

 4. Uzyskanie przez kandydata oceny negatywnej skutkuje skreśleniem go z Wykazu kandydatów na Ekspertów o którym mowa w art. 49 ust. 10 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 r. i wypowiedzeniem niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym.


§ 9

Rozwiązania umowy


 1. Każda ze stron ma prawo rozwiązania Umowy z miesięcznym okresem wypowiedzenia.

 2. Wypowiedzenie Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 3. Zleceniodawca wypowiada Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w następujących sytuacjach:

 1. Ekspert utracił pełnię praw publicznych;

 2. Ekspert utracił pełną zdolność do czynności prawnych;

 3. Ekspert został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe;

 4. Ekspert poświadczył nieprawdę w oświadczeniach dotyczących jego bezstronności lub poufności;

 5. Ekspert nie podpisał oświadczenia dotyczącego jego bezstronności;

 6. na wniosek Instytucji Zarządzającej, jeśli powzięła informację o zaistnieniu okoliczności uniemożliwiających pełnienie funkcji Eksperta w sposób bezstronny lub rzetelny;

 7. Ekspert złożył niezgodne z prawdą dokumenty aplikacyjne;

 8. Ekspert złożył pisemną prośbę o wykreślenie z wykazu kandydatów na Ekspertów;

 9. Ekspert został pracownikiem IZ, IP zaangażowanej w realizację programów operacyjnych na lata 2014-2020;

 10. Ekspert odmówił udziału w wyborze projektów bez uzasadnionych przyczyn lub odmówił dokonania oceny więcej niż 20 % projektów przekazanych mu do oceny w danym miesiącu;

 11. Ekspert wycofał swoja zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w wykazie kandydatów na Ekspertów;

 12. Ekspert zmarł;

 13. Ekspert uzyskał negatywną ocenę, o której mowa w § 8 ust. 4 Umowy.

 1. W przypadku podejrzenia braku przeprowadzenia rzetelnej oceny wniosku poprzez stwierdzenie przez Zleceniodawcę fragmentów lub zapożyczeń mających charakter kopiowania treści uzasadnień kart oceny merytorycznej w ramach oceny jednego projektu, Zleceniodawca wezwie do wyjaśnień obu Ekspertów kwestionowanych kart oceny merytorycznej. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym w przypadku braku przyjęcia wyjaśnień.

 2. W przypadku negatywnej oceny pracy eksperta, w związku z dokonaniem niekompletnej oceny, Ekspert nie otrzymuje wynagrodzenia za oceniany wniosek. W powyższym przypadku Zleceniodawcy przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

 3. Ekspert zobowiązuje się do rezygnacji z udziału w wyborze projektu w każdym przypadku gdy uzna, że jego wiedza i doświadczenie nie pozwalają na dokonanie rzetelnej oceny danego projektu.

 4. Jeżeli zostanie uprawdopodobnione istnienie innych okoliczności niż ustalone zgodnie z art. 24 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, które mogą wywołać wątpliwości co do bezstronności Eksperta, WWPE wyłącza Eksperta z udziału w wyborze projektów albo je ujawnia.


§ 10

Postanowienia końcowe

 1. Strony ustalają, że wszelka korespondencja związana z realizacją Umowy będzie kierowana odpowiednio na poniższe adresy:

 1. Do Zleceniodawcy:

…….

…….


adres email określany w powiadomieniach: ……

 1. Do Eksperta:

……………

…………


adres email: ………………….

 1. W przypadku zmiany adresów, o których mowa w ust. 1, Strony są zobowiązane do powiadomienia
  o nowym adresie w formie pisemnej w terminie 10 dni od dnia zmiany adresu.

 2. Zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

 3. Do Eksperta stosuje się odpowiednio przepisy art. 24 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 5. Spory powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zleceniodawcy.

 6. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez ostatnią ze Stron.

 7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

 8. Załączniki stanowią integralną część Umowy.

…………………………………. ………………………….

Zleceniodawca Ekspert


(data, podpis) (data, podpis)Załączniki:


 1. Akt powołania Pana Jarosława Paska z dnia 13 lutego 2014 r. na stanowisko Dyrektora Władzy Wdrażającej Programy Europejskie,

 2. Wzór zlecenia,

 3. Wzór protokołu odbioru zlecenia.
1 Konfliktem interesów jest zagrożenie neutralności i obiektywizmu przy ocenie wniosku lub protestu z powodu istnienia pomiędzy Ekspertem a wnioskodawcą, którego dotyczy decyzja, takich relacji, które wywołują znaczne pozytywne lub negatywne emocje lub nastawienia decydenta wobec wnioskującego.Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə