Oświatowy zawrót głowy 2017Yüklə 495,73 Kb.
səhifə1/6
tarix14.09.2018
ölçüsü495,73 Kb.
  1   2   3   4   5   6

OŚWIATOWY ZAWRÓT GŁOWY

2017

.


 1. NAJWAŻNIEJSZE OBOWIĄZUJĄCE USTAWY………………………………………………………………………………..str.2

 2. ZMIANY W STRATEGICZNYCH PRZEPISACH PRAWA OŚWIATOWEGO OD STYCZNIA 2017r.

 1. SIO…………………………………………………………………………………………………………………………………………str.2

 2. STATUTY SZKÓŁ PUBLICZNYCH……………………………………………………………………………………………..str.3

 3. INNOWACJE I EKSPERYMENTY………………………………………………………………………………………………str.3

 4. ORGANIZACJA PUBLICZNYCH SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI, PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH………………………………………………………………………………………………………………str.4

 5. SZKOLNICTWO ZAWODOWE……………………………………………………………………………………………….str.14.

 6. KSZTAŁCENIE SPECJALNE…………………………………………………………………………………………………….str.17

 7. WCZESNE WSPOMAGANIE………………………………………………………………………………………………….str.18

 8. POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA……………………………………………………………………str.19

 9. NADZÓR PEDAGOGICZNY ……………………………………………………………………………………………………str.20

10) DOTACJA CELOWA………………………………………………………………………………………………………………str.21

11) POMOC FINANSOWA DLA UCZNIA………………………………………………………………………………………str.22

12) POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE…………………………………………………………………………………………str.22

13) PODSTAWY PROGRAMOWE………………………………………………………………………………………………..str.23

14) RAMOWE PLANY NAUCZANIA……………………………………………………………………………………………..str.24

15) PODRĘCZNIKI……………………………………………………………………………………………………………………….str.26

16) DOKUMENTACJA PRZEBIEGU NAUCZANIA, WYCHOWANIA, OPIEKI…………………………………….str.26

17) DRUKI SZKOLNE……………………………………………………………………………………………………………………str.27

18) SPRAWY NAUCZYCIELI………………………………………………………………………………………………………….str.27

19) INNE: USZCZEGÓŁOWIONE KOMENTARZEM……………………………………………………………………….str.31

- program wychowawczo – profilaktyczny

- abc nowej podstawy programowej

- nowa definicja podstawy programowej

- wdrażanie nowej podstawy programowej

- zasady organizacji publicznych szkół i przedszkoli zmienione w ostatniej chwili

- nadzór pedagogiczny dyrektora

- zmiana filozofii szkoły

- czas pracy nauczyciela

- przekształcanie z mocy prawa oddziałów przedszkolnych


OPRACOWANIE: Teresa Chełchowska - wiceprezes Zarządu Zachodniopomorskiego Okręgu ZNP

ŹRÓDŁO: Kuratorium Oświaty w Szczecinie; Portal Oświatowy.pl; Wolters Kluwer; dziennikustaw.gov.pl/du/

Szczecin, wrzesień 2017r. 1. NAJWAŻNIEJSZE OBOWIĄZUJĄCE USTAWY

1. ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189)

2. ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm. w: 2016 r. poz. 1954,
poz. 1985 i poz. 2169; 2017 r. poz. 60 i 949)

3. ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949)

4. ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.60 i 949)

5. ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1927, ze zm. w 2017 poz. 60 i 949).
 1. ZMIANY W STRATEGICZNYCH PRZEPISACH PRAWA OŚWIATOWEGO

OD STYCZNIA 2017r. • USTAWA z dnia 21 kwietnia 2017r. o zmianie ustawy o SYSTEMIE INFORMACJI

OŚWIATOWEJ oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2017.949) 

Wprowadzone w ustawie zmiany związane są z kwestiami technologicznymi funkcjonowania SIO i dotyczą:

 1. nowych rozwiązań architektury systemu,

 2. usprawnienia komunikacji użytkowników,

 3. modyfikacji schematu przekazywania danych:

 • System Informacji Oświatowej będzie stanowić jedna baza danych (centralna baza), której administratorem będzie resort;

 • system zostanie skonsolidowany, a dane znajdą się tylko w centralnej bazie SIO i będą do niej wprowadzane przez aplikację internetową, a nie przez bazy lokalne;

 • zgodnie z nowelą odejdzie się od gromadzenia w SIO m.in. danych indywidualnych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej czy socjalnej na rzecz danych zbiorczych.
w sprawie procedury przyznawania danych dostępowych do bazy danych systemu

informacji oświatowej (weszło w życie 24 lipca 2017r.)


 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 sierpnia 2017r. (Dz. U. poz. 1653)

w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji

oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu

informacji oświatowej. (weszło w życie 2 września 2017r.)

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz. U. poz. 1267), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 949).

W rozporządzeniu zmieniono:

    • terminy przekazywania danych dotyczących wynagrodzeń nauczycieli,

    • przepisy dotyczące gromadzenia danych o liczbie uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną oraz liczbie uczniów uczestniczących w zajęciach wychowania do życia w rodzinie – dane będą gromadzone zbiorczo,

    • przepisy dotyczące gromadzenia danych o liczbie uczniów korzystających z pomocy materialnej o charakterze socjalnym – dane będą gromadzone zbiorczo.
 • STATUTY SZKÓŁ PUBLICZNYCH

Z dniem 1 września 2017 r. traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół

(Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 ze zm.)

A. Część jego zapisów została przeniesiona na poziom ustawy – Prawo oświatowe:

 • art. 98 - określa, co powinno znaleźć się w statucie szkoły;

 • art. 102 - określa, co powinien zawierać statut przedszkola.

B. Organizacja pracy publicznych szkół

 • Od 1 września 2017 r. obowiązuje nowe rozporządzenie dotyczące organizacji publicznych szkół i przedszkoli (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli – Dz. U. z 2017 r. poz. 649).

1. Dotychczasowe statuty przedszkoli, szkół podstawowych, szkół specjalnych przysposabiających do pracy i szkół policealnych zachowują moc do dnia wejścia w życie statutów wydanych na podstawie ustawy - Prawo oświatowe, nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2017 r. (art. 322 ust. 1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe).

2. Dotychczasowe statuty dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych zachowują moc do dnia wejścia w życie statutów branżowych szkół I stopnia wydanych na podstawie ustawy - Prawo oświatowe, nie dłużej jednak niż do dnia 30 listopada 2017 r.

3. Dotychczasowe statuty dotychczasowych gimnazjów zachowują moc do czasu zakończenia kształcenia w tych szkołach.

4. Statuty szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia, w których są prowadzone klasy dotychczasowego gimnazjum, zawierają postanowienia dotyczące tych klas.

5. Statuty branżowych szkół I stopnia, w których są prowadzone klasy dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, zawierają postanowienia dotyczące tych klas.

6. Statuty czteroletnich liceów ogólnokształcących, w których są prowadzone klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, zawierają postanowienia dotyczące tych klas.

7. Statuty pięcioletnich techników, w których są prowadzone klasy dotychczasowego czteroletniego technikum, zawierają postanowienia dotyczące tych klas.


 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 lipca 2017r. (Dz. U. poz. 1451)

w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego,

publicznej placówki kształcenia praktycznego oraz publicznego ośrodka

dokształcania i doskonalenia zawodowego

(weszło w życie 1 września 2017r. )
 • INNOWACJE I EKSPERYMENTY

 • Od 1 września 2017 roku przestają obowiązywać przepisy Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z 9 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez szkoły i placówki (Dz. U. z 2002, nr 56, poz. 506, z późn.zm.).

 • Nowe regulacje prawne dotyczące działalności innowacyjnej oraz eksperymentalnej szkoły przeniesiono na poziom ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe oraz zrezygnowano z upoważnienia ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania określenia w drodze rozporządzenia warunków jej prowadzenia przez szkoły (art. 15 pkt 29b Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe).


INNOWACJE

Zmiany w stosunku do obecnego stanu prawnego polegają na:

1) zniesieniu konieczności zgłaszania innowacji pedagogicznej kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu,

2) zniesieniu wymagań formalnych warunkujących rozpoczęcie działalności innowacyjnej w szkole lub placówce.

Działalność innowacyjna ma być integralnym elementem działalności szkoły, a przez zniesienie wymogów formalnych, obecnych w dotychczasowych przepisach, wyzwolić kreatywność uczniów i nauczycieli.
DZIAŁALNOŚĆ EKSPERYMENTALNA

Zgodnie z definicją (określoną w art. 45 ustawy Prawo oświatowe) eksperyment pedagogiczny polega na modyfikacji istniejących lub wdrożeniu nowych działań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu nowatorskich rozwiązań programowych, organizacyjnych, metodycznych lub wychowawczych, w ramach których są modyfikowane warunki, organizacja zajęć edukacyjnych lub zakres treści nauczania (art. 45 ustawy Prawo oświatowe).

 • W odniesieniu do przepisów dotychczas obowiązujących w ustawie nie przewiduje się zasadniczych zmian w zakresie

prowadzenia działalności eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki.

Zmiany w stosunku do obecnego stanu prawnego polegają na:

1) jednoznacznym określeniu, czym jest eksperyment pedagogiczny,

2) jednoznacznym określeniu, co jest celem eksperymentu pedagogicznego,

3) rezygnacji z konieczności przekazania do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oceny eksperymentu dokonanej przez jednostkę naukową, która sprawuje opiekę nad przebiegiem eksperymentu oraz oceny eksperymentu dokonanej przez właściwego kuratora oświaty,

4) rezygnacji z konieczności przekazania informacji o ocenie eksperymentu dokonanej przez jednostkę naukową, która sprawuje opiekę nad przebiegiem eksperymentu do organu prowadzącego szkołę i organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

5) możliwości ustalenia, w przypadku wyrażenia zgody przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na prowadzenie w danej szkole eksperymentu pedagogicznego, innych zasad rekrutacji, niż określone w ustawie.


 • ORGANIZACJA PUBLICZNYCH SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI,

PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 sierpnia 2017r. (Dz.U. poz. 1603)

w sprawie organizacji roku szkolnego (weszło w życie 1 września 2017r.)

Zmienia się liczba dodatkowych dni wolnych, które może wyznaczyć dyrektor.

Jego głównym celem jest dostosowanie przepisów do nowej struktury szkolnictwa, dlatego zmieniono przede wszystkim wykaz typów szkół, w których dyrektor może ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Liczba tych dni zostaje zwiększona w szkołach podstawowych z sześciu do ośmiu, z przeznaczeniem na:

- egzamin ósmoklasisty – 3 dni,

- rekolekcje wielkopostne – 3 dni,

- dodatkowe dni wolne – 2.

§ 5. 1. Dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii rady szkoły albo rady placówki, a gdy rada nie została

powołana – rady pedagogicznej, a w przypadku szkół również rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze dla:

1) szkół podstawowych – do 8 dni;

2) liceów ogólnokształcących i techników – do 10 dni;

3) branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i placówek kształcenia praktycznego –

do 6 dni.

2. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 1, mogą być ustalone:

1) w dni, w których w szkole lub placówce odbywa się odpowiednio:

a) egzamin ósmoklasisty,

b) egzamin maturalny,

c) egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie;

2) w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w przepisach o stosunku państwa

do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych;

3) w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki lub potrzebami społeczności lokalnej.

3. Dyrektor szkoły lub placówki, w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców

o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których

mowa w ust. 1.

4. W przypadku ustalania dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. c,

po dniu 30 września, dyrektor szkoły lub placówki, w których odbywa się egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, informuje o ustalonych dniach wolnych, w terminie do dnia 31 grudnia.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-

-wychowawczych ustalonych na podstawie ust. 1, dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub

placówki, a w przypadku szkoły lub placówki, w której rada nie została powołana, rady pedagogicznej, rady rodziców

i samorządu uczniowskiego, może, za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty.

§ 6. 1. W dniach, o których mowa w § 5 ust. 1, szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych.

2. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców o możliwości udziału uczniów w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych organizowanych w dniach, o których mowa w § 5 ust. 1.


 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 marca 2017r. (Dz. U. poz. 649)

w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli

(weszło w życie 1 września 2017r.)


Rozporządzenie określa:

§ 5 i 6 - liczbę dzieci w oddziale przedszkola, przedszkola integracyjnego, przedszkola specjalnego, w oddziale

integracyjnym w przedszkolu ogólnodostępnym i oddziale specjalnym w przedszkolu ogólnodostępnym,a także liczbę uczniów w oddziale klas I–III,

§ 7 - organizację pracy w świetlicy,

§ 8 - organizację pracy w internacie,

§ 9 - czas trwania zajęć w przedszkolu,

§ 10 - czas trwania godziny lekcyjnej w szkole,

§ 12 i § 13 - organizację pracy przedszkola i szkoły,

§ 17 - co zawierają arkusze organizacyjne oraz terminy przekazywania i opiniowania arkuszy organizacyjnych.


 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 sierpnia 2017r. (Dz. U. poz. 1611)

w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (weszło w życie 1 września 2017r.)
- Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. poz. 1214), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 365 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949).

- Opublikowano nową listę wymagań, które mają spełniać szkoły i placówki oświatowe. Z nowego rozporządzenia zniknie zapis o działaniach antydyskryminacyjnych.

- Przepisy dotyczą wszystkich placówek i szkół, w tym oczywiście również niepublicznych. Spełnienie wymagań będzie badane w trybie nadzoru pedagogicznego w formie ewaluacji.

- Zmian dokonano m.in. w wymaganiu: Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne. Punkt ten dotychczas zawierał zapis o działaniach antydyskryminacyjnych, nowy akt prawny kładzie natomiast nacisk na bezpieczeństwo oraz kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich, poczucia tożsamości, świadomości narodowej i kulturowej.

Przedmiotowe rozporządzenie jest związane ze zmianami w zakresie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach dokonywanymi przez rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 1591.) Rozwiązania zawarte w nowelizowanym rozporządzeniu są konsekwencją zmian wprowadzonych w ww. rozporządzeniu z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Należy nadmienić, że zmiany dotychczasowego rozporządzenia są możliwe z uwagi na treść art. 363 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949). Zgodnie z nim dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane m.in. na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty zachowują moc do czasu zakończenia kształcenia odpowiednio w dotychczasowym gimnazjum, trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum, klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia, dotychczasowej szkole policealnej i szkole specjalnej przysposabiającej do pracy, a także w dotychczasowych szkołach artystycznych, oraz mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów.

Uwzględniając powyższe uwarunkowania prawne, rozporządzenie zakłada dokonanie odpowiednich zmian, które znajdą czasowe zastosowanie wyłącznie do zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w dotychczasowych gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, klasach tych szkół prowadzonych w szkołach innego typu lub dotychczasowych szkół artystycznych do czasu zakończenia kształcenia w tych szkołach lub klasach oraz w placówkach, w których funkcjonują ww. szkoły.

Co do zasady wprowadzane zmiany obejmują kwestie porządkowe związane z terminologią, w szczególności dotyczącą przedszkoli oraz szkół podstawowych. Dodatkowo nowelizacja obejmuje analogiczne rozwiązania jak wprowadzane w nowym rozporządzeniu dotyczącym przedmiotowej materii wydawanym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

W rozporządzeniu wprowadza się następujące zmiany:

 1. Wskazanie, że pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole i placówce polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie szkole i placówce, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w życiu szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym.

 2. Dookreślenie zadań nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów, podkreślając, że prowadzenie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym prowadzenie obserwacji pedagogicznych, ma na celu rozpoznawanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w środowisku szkolnym. Wskazanie na konieczność dokonywania oceny efektywności udzielonej pomocy i formułowania wniosków dotyczących dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia.

 3. Podkreślenie konieczności współpracy nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów w zakresie wspierania ucznia i udzielania mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, także w trakcie bieżącej pracy, oraz dostosowania sposobów i metod pracy do możliwości psychofizycznych ucznia.

 4. Doprecyzowanie, że dyrektor szkoły i placówki organizując pomoc psychologiczno-pedagogiczną powinien planować i prowadzić wspomaganie mające na celu m.in. podejmowanie działań mających na celu podnoszenie jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 5. Dookreślenie, że wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole i placówce, zapewniają poradnie oraz placówki doskonalenia nauczycieli na wniosek dyrektora szkoły i placówki.

 6. W przypadku gdy udzielana uczniowi pomoc psychologiczno-pedagogiczna nie przynosi efektów i nie następuje poprawa funkcjonowania ucznia, dyrektor szkoły i placówki, za zgodą rodziców ucznia, będzie występował do poradni psychologiczno-pedagogicznej z wnioskiem o przeprowadzenie pogłębionej diagnozy specjalistycznej problemu ucznia w celu wskazania sposobu rozwiązania tego problemu.

 7. Wskazanie wśród potrzeb uczniów stanowiących podstawę do objęcia ich pomocą psychologiczno-pedagogiczną, także zaburzenia zachowania lub emocji, które należy korygować w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez objęcie ucznia odpowiednimi formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 8. Zastąpienie określenia „zaburzeń komunikacji językowej”, stanowiących podstawę do objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną określeniem, że potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną może wynikać z „deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych”.

 9. Poszerzenie katalogu osób inicjujących udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej o asystenta nauczyciela, do którego zadań należy wspieranie nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, oraz asystenta wychowawcy świetlicy, o których mowa w art. 15 ust. 7 ustawy, oraz przedstawicieli organizacji pozarządowej lub instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży Osoby te z racji wykonywanych obowiązków i realizowanych zadań mają wiedzę na temat potrzeb ucznia i dlatego też powinni znaleźć się wśród podmiotów inicjujących udzielanie uczniowi niezbędnego wsparcia.

 10. Wśród form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dodano nową formę tj. zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się, bowiem zgodnie z upoważnieniem ustawowym do wydania rozporządzenia, pomoc psychologiczno-pedagogiczna powinna wspomagać nie tylko rozwój uczniów, ale również efektywność uczenia się. Zajęcia te będą organizowane są w celu podnoszenia efektywności uczenia się.

 11. Zastąpienie zajęć socjoterapeutycznych „zajęciami rozwijającymi kompetencje emocjonalno-społeczne”. Zajęcia te będą organizowane dla uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym.

 12. Wskazanie, że zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się oraz zajęcia specjalistyczne prowadzi się przy wykorzystaniu aktywizujących metod pracy.

 13. Dodano nową formę pomocy psychologiczno-pedagogicznej: zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia. Zindywidualizowana ścieżka będzie obejmowała zajęcia edukacyjne, organizowane dla ucznia wspólnie z oddziałem szkolnym oraz indywidualnie z nauczycielem.

 14. Wprowadzono regulację, zgodnie z którą klasy terapeutyczne będą organizowane nie tylko dla uczniów wymagających dostosowania organizacji i procesu nauczania oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej z uwagi na trudności w funkcjonowaniu w szkole lub oddziale wynikające z zaburzeń rozwojowych, ale także ze względu na stan zdrowia.

 15. Ujednolicono czas trwania zajęć specjalistycznych, zajęć rozwijających uzdolnienia oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zaproponowano, aby godzina ww. zajęć trwała 45 min.

Rozporządzenie będzie miało zastosowanie do uczniów dotychczasowych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz klas tych szkół prowadzonych w szkołach innego typu, a także wychowanków placówek, w których działają ww. szkoły, oraz uczniów dotychczasowych szkół artystycznych, w stosunku do których do zakończenia kształcenia będą stosowane przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 532).

Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.


 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 sierpnia 2017r. (Dz. U. poz. 1657)

w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia

i organizowania tych form oraz sposobu ich działania

(weszło w życie 1 września 2017r.)


Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. poz. 1080 oraz z 2011 r. poz. 839), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 365 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949).


 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 sierpnia 2017r. (Dz. U. poz. 1606)

w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków

wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-

wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-

wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie

pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania

(weszło w życie 1 września 2017r.)


Od nowego roku szkolnego działalność placówek publicznych, takich jak oświatowo-wychowawczych czy młodzieżowych ośrodków wychowawczych reguluje nowe rozporządzenie. Wprowadza ono kilka zmian w stosunku do obowiązujących przepisów Rozporządzenie dotyczy placówek:

 • oświatowo-wychowawczych,

 • młodzieżowych ośrodków wychowawczych,

 • młodzieżowych ośrodków socjoterapii,

 • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych,

 • specjalnych ośrodków wychowawczych,

 • ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych,

 • placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

Zmiany wprowadzone przez nowe rozporządzenie dotyczą m.in.:

1) rezygnacji ze wskazania, dla jakich grup dzieci i młodzieży niepełnosprawnych są przeznaczone ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, przeznaczenie tych ośrodków określa art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe,

2) wprowadzenia zapisu, że młodzieżowy ośrodek wychowawczy współpracuje z Rzecznikiem Praw Obywatelskich,

3) rezygnacji ze wskazania, że dzieci i młodzież są przyjmowani do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego oraz specjalnego ośrodka wychowawczego na okres, na jaki wydano orzeczenie,

4) możliwości przyjmowania do specjalnych ośrodków wychowawczych dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym,

5) współpracy specjalnego ośrodka wychowawczego ze szkołą, do której uczęszcza wychowanek,

6) zatrudniania psychologa, pedagoga i innych specjalistów oraz osób prowadzących zajęcia w specjalnym ośrodku wychowawczym, w zależności od potrzeb wychowanków,

7) doprecyzowania sposobu sprawowania opieki w porze nocnej w placówkach.

W realizacji zadań placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym oraz, w zależności od potrzeb, z organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

Przepisy przejściowe

Ze względu na zmiany dotyczące funkcjonowania specjalnych ośrodków wychowawczych w zakresie zatrudniania psychologów i pedagogów w życie wejdzie równocześnie przepis przejściowy wskazujący, że nowe regulacje w tym zakresie będą obowiązywać od 1 września 2018 r. W roku szkolnym 2017/2018 zatrudnianie wskazanych specjalistów regulują przepisy w dotychczasowym brzmieniu.

Młodzieżowy ośrodek wychowawczy będzie współpracował z Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Zapewni też odpowiednie warunki umożliwiające wychowankom kontakt z osobami spoza ośrodka, z poszanowaniem ich prywatności.

O zmianę w tym zakresie także wnioskował RPO, wskazując na konieczność umożliwienia wychowankom młodzieżowego ośrodka wychowawczego kontaktu z osobami spoza ośrodka, nie zaś jak dotychczas, jedynie z rodzicami.

Skuteczniejsza pomoc dla dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym

Do specjalnych ośrodków wychowawczych będzie można przyjmować dzieci i młodzież posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym.

"Wprowadzenie ww. zmiany jest odpowiedzią na postulaty zgłaszane przez środowiska ośrodków specjalnych, głównie niepublicznych. W przypadku dzieci i młodzieży niepełnosprawnych zachowano poprzednią regulację, wskazującą na możliwość przebywania w ww. placówce nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym wychowanek kończy 24. rok życia" - tłumaczy resort edukacji.

Rozporządzenie precyzuje także, że wszyscy wychowawcy zatrudnieni w specjalnym ośrodku wychowawczym posiadają wykształcenie pedagogiczne pozwalające na wykonywanie zadań pedagoga. • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 sierpnia 2017r. (Dz.U. poz. 1628)

zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek

publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad

odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach

(weszło w życie 1 września 2017r.)


Do specjalnych ośrodków wychowawczych będzie można przyjmować dzieci i młodzież posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym.

"Wprowadzenie ww. zmiany jest odpowiedzią na postulaty zgłaszane przez środowiska ośrodków specjalnych, głównie niepublicznych. W przypadku dzieci i młodzieży niepełnosprawnych zachowano poprzednią regulację, wskazującą na możliwość przebywania w ww. placówce nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym wychowanek kończy 24. rok życia" - tłumaczy resort edukacji.

Rozporządzenie precyzuje także, że wszyscy wychowawcy zatrudnieni w specjalnym ośrodku wychowawczym posiadają wykształcenie pedagogiczne pozwalające na wykonywanie zadań pedagoga.


 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 marca 2017r. (Dz. U. poz. 671)

w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego

(weszło w życie 1 września 2017r.)Rozporządzenie określa:
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə