ÜSTÜn yetenekli Çocuklar biLDİRİler kitabiYüklə 2,17 Mb.
səhifə8/37
tarix20.09.2017
ölçüsü2,17 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   37

• Çeşitli yollarla kişisel ifadelerini iletmeleri için fırsatlar yaratma.

• Yaratıcı yeteneklerini sürekli geliştirme.

• Düşüncelere saygı gösteren bir sınıf atmosferinde çalışmaları sürdürme.

• Bireysel görüşme ve tartışmalar yapma.

• İletişimi ve çeşitli şekillerde görüş alışverişini içeren öğrencilerin kendilerinin seçimine dayalı projeler geliştirmelerini sağlama.

• Mevcut örüntüleri fiziksel ve zihinsel olarak keşfetmeyi, incelemeyi ve/veya değiştirmeyi, yapılandırılmamış bir zaman süresi içinde gerçekleştirmelerini sağlama.

• Öğrencilerin yaşamlarındaki çeşitli alanlardan gelen bilgiyi yeni, birden çok sonuca veya tek sonuca götüren fizikî ve zihnî yapılarla bütünleştirmelerini sağlayıcı fırsatlar yaratma.

• Hipotez ileri sürmeyi ve hipotezleri sınamayı içerecek şekilde bilgilerini özgün bir şekilde uygulamaları için fırsatlar yaratma.

• Birden çok sonuca götürecek düşünmeyi harekete geçirecek fırsatlar yaratma.
Y o ğ u n l u k ve i d e a l i z m için farklılaştırma

İlgilerine büyük bir yoğunlukla sarılmaları yüksek düzeydeki yaratıcı ve idealist düşüncelerini ortaya koymalarına yol açar. Değer ve değer sistemlerini keşfetmeleri kendi düşüncelerine güvenmelerine ve onları daha da derinlemesine anlamalarına yardımcı olur. Üstün öğrenciler insanlığa ilgi duyarlar ve yüksek idealizmle sonuçlanan ahlâki ve etik konulara kişisel olarak kendilerini adarlar.


Farklılaştırmayı Gerektiren Yoğunluk ve İdealizmle ilgili Özellikler:

• Düşünmede ve diğerlerine olan ilgide yoğunluk.

• İdealizmin, adalet duygusunun ve küresel bilincin erken gelişimi.

• Olağanüstü duyuşsal derinlik ve yoğunluk.

• İdealler ve davranış arasındaki tutarsızlıklara duyarlılık.

• Kendini gerçekleştirme gereksinmelerinin yarattığı yüksek motivasyon.

• Kendi ve diğerlerine karşı değerlendirici bir yaklaşım.

• Azimli, hedefe yönelik davranış.

• Diğerlerinin beklentilerine ve duygularına olağanüstü duyarlılık.

• Genellikle kendi, diğerleri ve durumlarla ilgili yüksek düzeyde kırıklığa yol açan kendi ve diğerlerine ilişkin yüksek beklentiler.

• Daha önce incelenmemiş ve çözümlenmemiş duygulara ilişkin bilgi toplama.

• Yüksek düzeyde ahlâki yargı.


Öğretimde Alınması Gereken Önlemler

• Sezgiye dayalı enerji ve yeteneği geliştirme ve kullandırtma.

• Fantezi ve hayâl gücünü kullandırtma

• Zaman akışı içinde farklı kültürlerin farklı ideal ve değerlerini tartışma fırsatları yaratma.

• İdealler ve davranışlar arasındaki tutarsızlıkları keşfetmelerini sağlama..

• Davranışların diğerlerinin duygu ve davranışlarını nasıl etkilediğini keşfetmelerini sağlama

• Çıkarım ve kestirim becerilerini geliştirme.

• Dünya meselelerine ve insanlığa katkıda bulunmalarına yol açacak yeteneklerinden haberdar olmalarını sağlama.

• Geleceğe yönelik çalışmalara yönlendirme.

• Liderlik eğitimi verme.

• Gerçek problemleri çözümleme ve üzerinde tartışma fırsatları yaratma (Clark, 1997)..
TÜRKİYE’DE İLK KEZ ÜSTÜN ZEKÂLILARIN
EĞİTİMİ ANA BİLİM DALININ KURULMASI

Bireylerin gereksinmelerine uygun eğitim almalarının bir insanlık hakkı olduğu, yüksek zekâ düzeyine sahip öğrencilerin farklı özelliklere sahip olmaları nedeniyle, son beyin araştırmalarının da ışığı altında farklılaştırılmış bir eğitim programına gereksinim gösterdikleri, böyle bir imkân tanınmadığı takdirde, yok olma tehlikesi içinde olabildikleri ve üstün bireylerin bir ülkenin kalkınmasında büyük önem taşıdıkları hususlarındaki gerçeklerin bilinci içinde, İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü, Türkiye’de ilk kez, Üstün Zekâlıların Eğitimi Ana Bilim Dalını kurmuştur. Ekim 2002’de bu Ana Bilim Dalı Üstünlerin Eğitimi Yan Dal: Sınıf Öğretmenliği adı altında bir program başlatmıştır. Bu, 150 krediden oluşan 4 yıllık bir lisans programıdır. Böylece zekâ düzeyi yüksek öğrencilere ilk öğretimin ilk yıllarından itibaren farklılaştırılmış bir eğitim-öğretim programı uygulayabilmek için altyapıyı oluşturma çabalarına girişilmiştir.

Bu programda sınıf öğretmenliği çerçeve programında yer alan derslerin yanı sıra, üstün öğrencilerin özellikleri, ihtiyaca göre eğitim programlarının farklılaştırılması, yaratıcılığın ve eleştirel düşüncenin geliştirilmesi, ve ayrıca öğrencilerin bir bütün olarak eğitilmeleri amacıyla onların duygusal ve sosyal yönden geliştirilmelerini sağlayan derslere de yer verilmiştir. Branş öğretmenlerinin de yetiştirilebilmesi için 2003-2004 öğretim yılında yüksek lisans programı açılmıştır. Doktora programı açılması için de çalışmalar sürmektedir.
BEYAZIT İLK ÖĞRETİM OKULU’NDA ÜSTÜN ZEKÂLI
ÖĞRENCİLER İÇİN PROJE KAPSAMINDA GELİŞTİRİLEN MODEL

Öğretmen adayı öğrencilerin yetiştirilmesinde kurama olduğu kadar uygulamaya da önem verdiğimiz ve üstün zekâlı öğrencilerin hiç değilse bir kısmına gereksinim duydukları farklılaştırılmış eğitimi sağlama amacında olduğumuz için, bir uygulama okuluna gereksinim duyulduğu ilgili makamlara bildirilmiştir. Bu girişimler sonucunda, 30 Haziran, 2002’de Milli Eğitim Bakanlığı ve İstanbul Üniversitesi arasında imzalanan protokol uyarınca, Beyazıt İlköğretim Okulu uygulama okulu olarak projemize tahsis edilmiş bulunmaktadır.

Cumhuriyet öncesinde Enderun okulları ile başlayan üstün bireylerin eğitimi (Enç, 1979), cumhuriyet sonrasında ülkemizde hızını yitirmiş olmasına karşın, örgün eğitimde gerek devlet tarafından gerekse özel teşebbüsler aracılığıyla üstünlerin eğitimi konusunda ara ara değişik uygulamalara rastlanmıştır. Örneğin, 1960’lı yıllarda özel sınıflar ve türdeş yetenek sınıfları denemeleri, 90’lı yılların başında orta okul ve lise düzeyindeki üstün zekâlı öğrencilere yönelik İnanç Lisesi (Akarsu, 2001) ve okulöncesi düzeyden başlayarak, zekâca normalin üzerindeki öğrencilere hizmet vermek üzere kurulmuş olan Yeni Ufuklar Koleji (Davaslıgil, 1999) özel sektörün girişimiyle gerçekleşmiş iki özel okul denemesi ve ayrıca Gazi Üniversitesi, Özel Eğitim Bölümü tarafından Renzulli’nin Üçlü-Dönen Kapı Programı ve Gardner’ın Çoklu Zekâ Kuramına dayalı olarak ilköğretim için geliştirilmiş bir model (Ataman, 1999) bu uygulamalar arasında sayılabilir. Zaman içinde çeşitli nedenlerle İnanç Lisesi’nin dışındaki uygulamalara son verilmiştir. İnanç Lisesi de kuruluş amacından uzaklaşarak, sadece lise düzeyinde hizmet veren bir Anadolu Lisesi niteliğine bürünmüştür.

Yukarıda sözü edilen protokol gereğince, 2002-2003 öğretim yılında bir devlet okulu olan Beyazıt İlköğretim Okulu’nda üstün öğrencilerin zihinsel, duyuşsal ve sosyalgereksinmelerini karşılamak üzere başlatılan farklılaştırılmış bir program uygulaması ise, üstün zekâlı öğrencileri normal zekâ düzeyindeki yaşıtlarından ayırmadan gerçekleştirilmektedir. Bu açıdan önceki uygulamalardan farklılık göstermektedir. Zekâ düzeyi yüksek olan öğrencilerin hem sosyal uyumlarının sağlıklı olması hem de benlik saygılarını desteklemek amacıyla, kısmî karma eğitim uygulanmakta ve normal yaşıtlarından tamamen soyutlanmaları engellenmektedir.. Böyle bir kararın alınmasında, sadece normalin üzerinde zekâ düzeyine sahip öğrencilere hizmet veren bir özel okulda Davaslıgil (1999) tarafından yapılan araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin ortalama benlik saygısı puanının özel ve devlet okullarındaki benzer zekâ düzeyindeki yaşıtlarınınkinden daha düşük bulunmasının etkisi büyüktür.

Her yıl projeye dahil edilen öğrenciler, Rehberlik Araştırma Merkezlerince yapılan zekâ testi sonucunda, üstün zekâlı oldukları belirlenen ve proje ile ilgili Yürütme Kurulu’nun Bilim Komisyonu tarafından onaylanan, İstanbul’un çeşitli ilçelerinden gelen birinci sınıf çocuklarıdır. Her sınıfta 2 şube bulunmakta ve her şubeye 24 öğrenci alınmaktadır. Sadece ilk yıl 30 öğrenci alınmıştır. Bu öğrencilerin 12’si üstün zekâlı olduğu belirlenen seçilmiş öğrenciler, diğer 12’si ise zekâ testine tâbi tutulmadan alınan öğrencilerdir. 2004-2005 öğretim yılında proje kapsamında 1., 2. ve 3. sınıflar olacaktır.

Okuldaki eğitim-öğretim, beyin araştırmalarındaki öğrenmeyle ilgili son bulgular ve yüksek zekâ düzeyine sahip öğrencilerin özellikleri temel alınarak düzenlenmektedir. Tomlinson’ın (2001) ileri sürdüğü gibi, derslerin işlenişinde içerik, süreç ve ürünler öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyleri ve ilgileri dikkate alınarak düzenlenmekte ve böylece eğitim-öğretim programında farklılaştırma sağlanmaktadır. Aritmetik ve fen bilgisi dersleri gibi öğrenme hızının öne çıktığı derslerde, üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin kendi hızlarına göre ilerlemelerine, potansiyelleri oranında daha kapsamlı ve derinleştirilmiş bir program izlemelerine fırsat yaratmak için, günün bir bölümünde normal yaşıtlarından ayrı bir sınıfta destek eğitimi almalarına imkân tanınmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda 1. ve 2. sınıflarda matematik dersinde farklı düzeylerde 3 grup oluşturulmuş ve matematik dersi saatlerinde her öğrenci dahil olduğu grupla birlikte bu dersi ayrı bir sınıfta işlemiştir. Hem normal hem de üstün zekâ sınırları içinde olan öğrencilerin başarılarında ilerleme veya gerileme olması halinde gruplar arasında geçişlere izin verilmektedir. Sadece birinci sınıfın güz yarıyılında daha önceden okumayı öğrenmiş olan üstün gruptaki öğrenciler Türkçe derslerinde de ayrılmaktadır. İkinci dönemde sınıfın tamamı okumayı öğrenince, bu dersin de birlikte okutulması söz konusudur. Ayrıca ikinci yarıyılda her iki gruptaki birinci sınıf öğrencileri resim, müzik vb. gibi alanlarda taramaya tâbi tutularak, yetenekli olanlara, klüp faaliyeti şeklinde daha ileri düzeyde eğitim verilmesi ve müzikte çok üstün başarı gösterenler için, ek konservatuar eğitimi imkânlarının yaratılması plânlanmaktadır

Milli Eğitim Sistemimizin müfredat programının içeriği hem normal hem de üstün zekâ düzeyindeki öğrenciler için temelde olduğu gibi korunmakta, gerektiğinde zenginleştirilmekte, derinleştirilmekte ve özellikle de derslerin işlenişinde yöntem açısından farklılaşma getirilmektedir. Hem normal hem de üstün zekâ düzeyindeki öğrencilere dersler Gardner’ın Çoklu Zekâ kuramına dayalı olarak ve uygulama, analiz, sentez, değerlendirme gibi yüksek düşünce süreçleri harekete geçirtilerek işlenmekte, ileriye yönelik kestirimler yapmaları, yani kendi düzeylerinde hipotezler ileri sürme çalışmaları yaptırarak bilimsel düşünme becerileri ve bilgileri üretken bir şekilde kullanmaları sağlanarak yaratıcılıkları geliştirilmektedir. Böylece normal zekâ düzeyindeki öğrencilere de aynı çağdaş teknik ve strateji uygulanarak, onların da yaratıcı ve sistemli düşünme becerileri geliştirilmektedir.

Bunların yanı sıra öğrencilerin bir bütün olarak gelişmeleri hedeflenerek, duygusal ve sosyal yönlerden gelişmelerini sağlayacak etkinlikler müfredat programıyla bütünleştirilmektedir. Böylece sadece bilgi yükü ile dolu bireyler yetiştirmek amaçlanmamaktadır. Bunun aksine, kendini gelişmiş ve gelişmemiş yönleriyle tanıyıp kabul eden, kendi kendini yönlendirebilen, kendi ile diğerleri arasındaki benzerlik ve ayrılıkları hoşgörüyle değerlendirebilen, gelişmemiş yönlerini normal bir düzeye ulaştırma çabası içinde olan, duygularını tanıyabilen, diğerlerinin düşünce ve duygularına duyarlı olup saygı gösterebilen, bireysel ve küçük gruplar halinde çalışma becerileri geliştirebilen, olumlu arkadaş ilişkileri kurabilen başkalarıyla olumlu etkileşim içinde olabilen, onları etkileme yollarını bilen ve onlarla sağlıklı iletişim kurabilen bireylerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Görüldüğü gibi, bireyden ileri olduğu yönlerini kendisinden saklamak yerine, iç disiplin ve olumlu benlik kavramı kazanabilmesi için kendini artı ve eksi yönleriyle tanımasına yardımcı olunmaktadır.

Öğretimde, ayrıca 5 duyunun kullanılmasına ve drama yoluyla harekete de yer verilmektedir. Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı gibi, öğretimde beynin bilişe, sezgiye (yaratıcılığa), duyuşa ve fiziğe (duyulara ve harekete) dayalı işlevlerinin tümü çalıştırılarak çağdaş bir öğretimin gerçekleşmesine dikkat edilmektedir.

Öğretmenlere Hizmet-İçi Eğitim

Öğretmenler, üstün öğrencilerin özellikleri, eğitim programının farklılaştırılması, Beyin Fırtınası, Yaratıcı Sorun Çözme, Geleceğe Yönelik Sorun Çözme gibi yaratıcılığı harekete geçirici teknikler, Selçuk, Kayalı ve Okut’un (2003) belirttikleri şekilde Gardner’ın Çoklu Zekâ Kuramındaki her bir zekâ türüyle ilişkili olarak BLOOM’un Bilişsel Alandaki Basitten Karmaşığa Doğru Aşamalı Bir Şekilde Sıralanan Çeşitli Düzeylerdeki Zihinsel Süreçleri Harekete Geçiren Eğitim Hedeflerini yazabilme, BLOOM’un Tam Öğrenme Modeli, Taylor’un Çoklu Yetenek Modeli, De Bono’nun Altı Düşünme Şapkası, sınıf yönetimi, iletişim vb.gibi konularda öğretim yılı başında ve sonunda 15’er günlük ve ayrıca öğretim yılı içinde de her hafta 1’er saatlik hizmet-içi eğitime tâbi tutulmaktadırlar.
Veli Seminerleri

Etkin bir eğitim-öğretimi gerçekleştirmek için öğrenci, öğretmen ve veli üçgeninin birlikte eğitilmesinin gerekli olduğu gerçeğinden yol çıkarak, bölüm elemanları tarafından her yıl veli seminerleri de yapılmaktadır.


SONUÇ

Sonuç olarak bu projeyle amaçlanan, yüksek zekâ düzeyine sahip öğrencilerimize öğrenim yaşamlarının ilk yıllarından itibaren gereksinmelerine uygun bir eğitim-öğretim ortamı sağlayabilmek ve bu tür öğrencilerimizin öğretmeni olacak üniversite öğrencilerimize üstün çocukları birinci elden tanıma fırsatı yaratmaktır. Araştırmalarda beklenen sonuçları almamız halinde, modelin imkânlar ölçüsünde yaygınlaştırılması başlıca dileğimizdir. Bu imkânların yaratılmaması halinde, bu tür bireyler yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilecekler ve ülkece beyin gücü açısından kaybımız büyük olacaktır.


KAYNAKÇA

Akarsu, F. (2001). Üstün yetenekli çocuklar. Aileleri ve sorunları. Ankara: Eduser Yayınları.

Ataman, A. (1999) Enhancement of Creativity – An Important Problem in Turkish Education: A Comparative Study. Yer aldığı eser B. Clark (ed.) Proceedings of the 13th Biennial World Conference. A Challenge for the New Millennium” (ss 22-27). Northridge: World Council for Gifted and Talented Children.

Capra, F. (1975). The tao of physics. Berkeley, CA: Shambhala.

Clark, B. (1997). Growing up gifted. Developing the potential of children at home and at school. (5th ed.). New Jersey: Merrilll, an imprint of Prentice Hall.

Clark, B. (1986). Early development of cognitive abilities and giftedness, Journal of Children in Contemporary Society. 18 (3-4): 5-15.

Davaslıgil, Ü (2004). Early Prediction of High Mathematical Ability. Gifted and Talented International. Fall ıssue (Baskıda)

Davaslıgil, Ü.(1999). Enhancement of Creativity – An Important Problem in Turkish Education: A Comparative Study. Yer aldığı eser B. Clark (ed.) Proceedings of the 13th Biennial World Conference. A Challenge for the New Millennium” (ss 44-54). 2-6 Ağustos, Istanbul , Ceylan Otel. Istanbul: World Council for Gifted and Talented Children.

Davaslıgil (1995). “Raven’ın Standard Progressive Matrices Testinin Normal ve Normal-Üstü Öğrencilerin İleriki Matematik Başarısını Kestirebilmesi,” VIII. Ulusal Psikoloji Kongresi Bildiriğler Kitabı.

Enç, M. (1979). Üstün beyin gücü. Gelişim ve eğilimleri. Ankara: A.Ü.E.F. Yayınları No:35.

Kaplan, S.N.; Gould, B. & Siegel, V.(1995). The flip book. A quick and easy method for developing differentiated learning experiences. Calabasas: Educator to Educator

Scruggs, T.E. (1986). Learning characteristics research: A personal perspective. Journal for the Education of the Gifted, IX (4), 291-300.

Selçuk, Z.; Kayılı, H. ve Okut, L. (2003). Çoklu zekâ uygulamaları. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Sisk, D. (1987). Creative teaching of the gifted. New York: McGraw-Hill Book Company

Sprinthall, R.C. & Sprinthall, N.A. (1977). Educational psychology: A developmental approach. London: Addison-Wesley Publishing Co.

Tomlinson, C. A. (2001). How to differentiate instruction in mixed-ability classrooms. (2nd ed.). Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development .

Van Tassel-Baska, J. (1998). Planning effective curriculum for gifted learners. Denver: Love Publishing Company.

Üstün ve Özel Yetenekli Öğrencilere Yönelik Bir Okul Modeli: TEVİTÖL

Meryem DOĞAN*

Nurcan TEKCAN**

Fulya CÜREBAL***

Bu yazıda, üstün yetenekli eğitimi ile ilgili çabaların ve uygulamaların son derece sınırlı ve yetersiz olduğu ülkemizde, bu konuda umut verici bir gelişme olarak ortaya çıkan İnanç Lisesi projesi anlatılmaktadır. Bu proje, Sezai Türkeş’in maddi desteği ile Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesinden Prof. Dr. Füsun Akarsu danışmanlığında başlatılmış ve uygulamaya konmuştur. Şu anda proje planlandığı gibi tamamlanamamış olsa da, üstün yetenekli ve maddi imkânları kısıtlı birçok gence yeni ufuklar açılmıştır. Projenin devamı ve amaçlanan noktaya ulaşması gönüllü özel girişimcilerin, akademisyenlerin ve öğretmenlerin desteği ile mümkün olacaktır ve Türk eğitimine bu alanda önemli katkılar sağlayacaktır.


OKULUN AMACI

İnanç Lisesi projesi ülkemizde üstün yetenekli çocuklara ihtiyaç duydukları özel eğitimi veren bir okulun ya da eğitim biriminin olmayışı nedeniyle, bu ihtiyacı belli ölçülerde karşılamak üzere yola çıkılmış bir projedir.

Projenin hayata geçirilmesi için Sezai Türkeş tarafından eşi İnanç Türkeş adına İnanç Vakfı kurulmuştur. İnanç Vakfı, üstün yetenekli çocukları, kendilerine ve millete yararlı bireyler olarak yetiştirmeyi ve bu doğrultuda aşağıdaki uzun vadeli beklentileri karşılamayı planlamıştır.

• Atatürk prensipleri doğrultusunda çağdaş değerleri yaşama geçiren bireyler yetiştirilmesi.

• Fen, ekonomi, politika, yerel hizmetler, sanat, insan bilimleri ve uluslararası ilişkiler gibi sektörlerde iyi yetişmiş yüksek kabiliyette uzman ve çok yönlü liderler yetiştirilmesi.

• Yüksek teknoloji ve endüstrileşmenin gerektirdiği kalifiye insan gücü ihtiyacının karşılanması.


OKULUN KURULUŞ ÇALIŞMALARI

Bu beklentileri karşılamak üzere başlatılan çalışmalar kapsamında, Türkiye’de ve dünyada üstün yetenekteki çocukların eğitimine yönelik okullar incelenmiştir. Ancak bu projede düşünülen kapsamda, çok yönlü ve dengeli bir eğitim sisteminin, incelenen okulların hiçbirinde mevcut olmadığı görülmüştür. Uygulanan programlar, müzik, spor, güzel sanatlar, fen gibi ayrı dallarda ve genellikle lise seviyesinde mevcuttur. Proje ilkokuldan sonra, ortaokul ve lise dönemi için düşünülerek başlatılmış, ilk öğrenciler ilkokuldan sonra okuldaki eğitime dahil olmuşlardır. Ancak bugün zorunlu eğitimin 8 yıl olması nedeniyle yalnız lise eğitimi verilmektedir.

Üstün yetenekli eğitimi için özel olacak bir okulun fiziksel özelliklerinin, öğretim programlarının, işleyişi ile ilgili düzenlemelerin ve en önemlisi öğrenci seçme yönteminin de özel olması gerekliliği vardır. Bu nedenle İnanç Vakfı, Prof. Dr. Füsun Akarsu’nun koordinatörlüğünde, bir ekiple aşağıdaki çalışmaları yürütmüştür.

• Okulun kurulması için uygun bir yer araştırılmaya başlanmıştır. İnanç Lisesi Fizibilite Raporu’nda belirtildiği üzere; arazi büyüklüğü, doğa sevgisi ve çevre koruma bilincinin öğrencilerin eğitimindeki önemi, üstün zekâlı eğitiminin gerekleri gibi kriterler göz önüne alınarak; batısında TÜBİTAK Marmara Araştırma Enstitüsü, doğusunda Yüksek Teknoloji Enstitüsü Projesi (Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü olarak eğitime başlamıştır) ve kuzeyinde Türkiye Sanayi, Sevk ve İdare Enstitüsü’nün bulunduğu Gebze Muallimköy Mevkii’ndeki arazi seçilmiştir. 416.000 m2 genişliğindeki bu arazinin, 49 yıllığına kullanım hakkı için MEB ile vakıf arasında bir protokol imzalanmıştır. Öğrenim köyü olarak düşünülen yerleşke, hazırlık okulu, fen binası, öğrenme merkezi ve kütüphane, kapalı ve açık spor alanları, amfi tiyatro, resim, güzel sanatlar ve müzik binası gibi, çok amaçlı, ayrı birimler şeklinde binalardan planlanmıştır. Yerleşkenin mimarisinde, Anadolu’nun tarihi zenginliklerinden esinlenilen yapıların bulunması düşünülmüştür. Ancak çeşitli nedenlerden dolayı yerleşke inşaatı henüz bitirilememiştir.

• Okula öğrenci seçimi için yöntem belirlenmesi ve bu çocuklara uygun bir eğitim programı geliştirilmesi çalışmalarına başlanmıştır. Geliştirilen program ilköğretim ikinci kademeye yönelik olduğundan şu anda uygulanamamaktadır.

• 1990 yılında ‘Üstün Zekâlı Çocuklar İçin Dünya Konseyi’ne, (Akarsu, http://educ.queensu.ca/~placment/Inancschool.pdf, 2003) 1991 yılında Avrupa Üstün Yetenek Konseyi’ne (Akarsu, http://www.echa.ws/modules/content/inPages/echa/files, 2002) üye olunmuş ve konsey çalışmalarına katılım sağlanmıştır.

• 1991 yılında Hollanda’da eğitim konusunda yapılan Avrupa Konseyi toplantısında İnanç Lisesi’nin projesi tanıtılmıştır.
OKULUN ÖĞRETİME BAŞLAMASI VE İŞLEYİŞİ

Okul, 1993 yılında, 33 öğrenciyle geçici bir binada eğitim-öğretime başlamış, 1 yıl sonra da kendi yerleşkesine taşınmıştır. Başlangıçta ilkokul 5. sınıfı bitiren öğrenciler alınırken, zorunlu eğitimin 8 yıla çıkarılmasıyla birlikte artık sadece lise eğitimi verilmektedir. Okulda şu anda yaklaşık 130 öğrenci, 10–15 kişilik sınıflarda öğrenim görmektedir.

Okulun, vakıf senedindeki detaylarına göre düzenlenen uygulamaları aşağıda verilmiştir. (İnanç Lisesi Okul Profili, http://educ.queensu.ca/~placment/ Inancschool.pdf, 2003)

• Atatürkçülük ve Atatürk ilkelerine bağlılık birinci esastır ve okula girişin ön şartıdır.

• Okula, ırk, din, mezhep ve ailelerinin siyasi görüşlerine bakılmaksızın, TC. vatandaşı olan, maddi durumu yetersiz üstün zekâ ve yetenekte öğrenciler, öğrenci seçme heyetince seçilmektedir. Seçme işlemleri, geçen yıla kadar sadece MEB Rehberlik Araştırma Merkezleri’nden bildirilen, hem yetenekli hem de maddi durumu yetersiz öğrenciler arasından WISC-R testi ile yapılmakta iken, ilk defa 2003–2004 öğretim yılında dışardan başvuru kabul edilmiş ve gerekli kriterleri karşılayan 7 öğrenci ücretli olarak (bu öğrenciler de tam ücret ödememekte, %80 e varan oranlarda burs almaktadırlar), 24 burslu öğrenci ile birlikte öğrenime başlamıştır.

• Öğrenciler ileri düzeyde İngilizce öğrenmenin yanı sıra, Almanca ve isteyenler etkinlik saatlerinde ayrıca Fransızca dersleri görmektedirler.

• Öğrencilere değişik alanlarda mümkün olduğu ölçüde görev verilmektedir. Santralde görev almak, bahçe tanziminde bahçıvana yardımcı olmak gibi belirlenen işlerle okulun işleyişine katkıda bulunmaları sağlanmaktadır. Okulda kütüphanenin işleyişi öğrencilerin tuttukları nöbetler ile sağlanmaktadır. Kitapların düzenlenmesi, ödünç verme-alma işlemleri, kütüphanenin açılması, kapatılması kütüphane nöbetçisinin görevleridir. Ayrıca öğrenciler kurdukları küçük komitelerde, okulun işleyişi ve eğitim ile ilgili sorunlarını tartışmakta, uygun çözüm önerileri üreterek uygulanması için idareye sunmakta, uygulamaya koymakta ve takip etmektedirler. Bu komitelerin bazıları, yemek komitesi, yatakhane komitesi, öğrenci komitesi, parti komitesidir. Özellikle öğrenci komitesi, aktif olarak pek çok konuda öğrenci ve öğretmenlerle diyalog içindedir.

• Öğrenciler okula gelen konukların karşılanması, ağırlanması, tören ve benzeri etkinliklerde teknik işlerin yürütülmesi, bilgisayar odasının sürekli açık olması için nöbetlerin ayarlanması ve tutulması gibi konularda aktif görevler almaktadırlar.

• Okulda sık sık çeşitli alanlardan kişilerle sohbet toplantıları düzenlenmekte, ayrıca mesleki bilgilendirme yapılmaktadır.

• Öğrenciler her çalışma için, belirlenen uygun çalışma mekânına gitmektedir. Okulda sabit bir sınıf kavramı yoktur. Öğrenciler her ders için ilgili mekâna ya da öğretmenlerinin sınıflarına gitmektedir.

Okul, bir aile olarak (İnanç Ailesi) kabul edilmekte ve tüm öğrencilere bu duygu verilmeye çalışılmaktadır. Okuldaki her birey (idareci, öğretmen, öğrenci, diğer tüm okul personeli) aile içinde aynı yere sahiptir. Bireylerden, aşağıda bazıları verilen niteliklere sahip olmaları beklenmekte ve bu nitelikleri kazanmaları için de belirtilen uygulamalar yapılmaktadır.

• Güven: Okulda birçok yerde kilitli kapı ya da dolap bulunmamaktadır. Okul eşyalarının kullanımı, iletişim ve ilişkilerde bireylerin söylediklerine güvenilmektedir.Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   37


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə