Verbal hiss ə AnalogiyalarYüklə 294,89 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə2/8
tarix03.05.2018
ölçüsü294,89 Kb.
#41475
1   2   3   4   5   6   7   8

6

 

 M

əntiq 

Bu cür tapşırıqlar göstəricilər və çıxarılası nəticələr baxımından bir-birindən fərqlənir. Buna görə 

d

ə  hər  tapşırığı  müşayiət edən suala xüsusi diqqət yetirin və  verilən  variantlardan  müvafiq  cavabı 

seçin. 

Göst

əricilərin çertyoj formasında əks etdirilməsi bəzi suala cavab verilməsini asanlaşdırır.  

 

11. 

İncəsənət  muzeyinin  kvadrat  formalı  salonunda  müxtəlif divarlardan dörd müxtəlif rəssamın  – 

Sezanın,  Modilyaninin,  Riveranın  və  Şaqalın  əsərlərini  asdılar.  Hər rəssamın  hər bir əsəri eyni 

materialdan – birininki pastell

ə, o birininki – akvarellə, birininki – yağlı boya ilə, birininki isə qrafitlə - 

ç

əkilmişdir. Bundan əlavə, məlumdur ki:  

Riveranın əsərləri olan divar qrafitlə çəkilmiş əsərlər asılmış divarla həmsərhəddir.  

Şaqalın  əsərləri olan divar bir tərəfdən  Sezanın  əsərləri  asılmış  divarla,  digər tərəfdən akvarell

ə çəkilmiş əsərlər asılmış divarla həmsərhəddir. 

 

Şaqalın əsərləri pastellə çəkilməmiş, Riveranın əsərləri isə akvarellə çəkilməmişdir.   

Hansı  rəssamın  əsərinin  hansı  materialla  çəkildiyi  aşağıdakılardan  hansı  sətirdə  düzgün 

göst

ərilmişdir? 

Pastel   

    Akvarel 

 

Yağ   

Qrafit 

(a) 


Sezan   

   Modilyani   

Rivera  

Şaqal   


(b) 

Rivera  


   Sezan 

 

Şaqal   Modilyani 

(c) 


Modilyani 

   Sezan       

 

Şaqal   


Rivera  

(ç)  


Rivera  

   Modilyani   

Şaqal   

Sezan 


(d) 

Modilyani 

   

Şaqal  


 

Rivera  


Sezan 

 

12.

 Dörd cüml

ə verilmişdir: 

I. Bu meşədəki bütün həmişəyaşıl bitkilər iynəyarpaqlıdır. 

II. Bu meşədəki kol tipli bütün bitkilər iynəyarpaqlıdır. 

III. Bu meşədəki bülbül yalnız kol tipli bitkilərin üstündə yuva qurur. 

IV. Bu meşədə  bülbül bəzi həmişəyaşıl bitkilərin üstündə yuva qurur. 

 

Bu  meşədə  bəzi həmişəyaşıl  bitkinin  kol  tipinə  məxsus  olduğunu  dəqiq müəyyən etmək üçün sadalananlardan hansı cümlələri rəhbər tutmalıyıq. 

Bu n


əticəni çıxarmaq üçün: 

(a)  I, II v

ə III cümlələr kifayətdir. 

(b)  II v

ə III cümlələr kifayətdir. 

(c)  III v

ə IV cümlələr kifayətdir. 

(ç) Cüml


ənin dördü də vacibdir. 

(d) Birlikd

ə cümlənin dördü də kifayət deyildir. 7

 

 13.

  Xüsusi xarici dil kursunu bitirdikd

ən sonra sertifikat almaq üçün məzunların  yalnız  bir  qismi 

imtahandan  keçdi.  İmtahan  komissiyasının  üzvlərinin  ehtimalına  görə  yalnız  kursu  müvəffəqiyyətlə 

bitir

ənlər və öz biliyinə əmin olanlar imtahandan keçdilər.  

Aşağıda sadalananlardan komissiya üzvlərinin ehtimalını hansı şübhə altında qoyur? 

 

(a) Xarici dil sertifikatı məzunların işlə təmin edilməsi üçün maraqlı imkanlar  yaradır, buna görə də 

özünü uğurlu sayanlar vaxtında sertifikat almağa cəhd göstərirdilər.  

(b) Müv


əffəqiyyət qazanmış məzunlara imtahandan keçmək üçün xüsusi hazırlıq dövrü lazım deyildi, 

çünki imtahan verm

ək üçün zəruri materialı əsaslı surətdə mənimsəmişdilər. 

(c)  İmtahanın  qiyməti kifayət qədər  yüksək idi və  məzunlar özlərinə  ancaq o zaman imtahandan 

keçm

ək hüququ verirdilər ki, imtahandan təkrarən keçmək lazım gəlməyəcəyini bilirdilər. (ç) İmtahan komissiyasının üzvləri kursun iştirakçılarına xarici dili özləri öyrədirdilər və buna müvafiq 

olar


aq onların hər birinin biliyini və imkanlarını düzgün qiymətləndirirdilər. 

(d) İmtahandan keçmiş məzunlar işi itirmək təhlükəsi qarşısında idilər, sertifikat isə işi saxlamaq üçün 

z

əruri şərt idi.  

 

14.

 Tea v

ə Beso mülahizə edirlər:  

Tea: Göründüyü kimi, bu gün Batumid

ə hava yaxşıdır. 

Beso: Niy

ə belə düşünürsən? 

Tea: Bilir

əm ki, ya bu gün Batumidə  hava  yaxşıdır,  ya  da  dünən Çoxatauridə  yağış  yağmışdır  –  bu 

ikisind


ən biri olmuşdur. 

Beso: Axı, nə üçün Batumidə həqiqətən yaxşı hava olduğunu düşünürsən? 

Tea: Ona gör

ə ki, əgər dünən Çoxatauridə yağış yağırdısa, Anna artıq oradan gəlmiş olacaqdır. 

 

D

əlillərinin inandırıcı olması üçün Tea aşağıda sadalananlardan hansı sübutu əlavə etməlidir? 

 

(a) Dün


ən Çoxatauridə yağış yağmışdır. 

(b) Anna artıq Çoxatauridən gəlmişdir. 

(c) Anna h

ələ Çoxatauridən gəlməmişdir. 

(ç) Dün

ən Çoxatauridə yağış yağmış və Anna oradan gəlmişdir. (d) Dün

ən Çoxatauridə yağış yağmış yaxud Anna oradan gəlməmişdir. 

 

 

 
8

 

 Oxunmuş mətnin düşünülməsi  

 

M

ətni diqqətlə oxuyun və düşünün. Hər sualın ehtimal olunan cavabından verilən mətn üzrə düzgün 

olan variantı seçin.

  

“Palatso vekio” XIII əsrdən Florensiya hökumətinin iqamətgahıdır.  Buradakı  iclas  salonunun  bir 

divarında 1503-1506-cı illərdə Leonardo Da Vinçi Angiar vuruşmasından bir epizodu əks etdirmişdir. 

Xeyli sonra bu freska yoxa çıxmışdır. 1555-1572-ci illərdə məşhur rəssam və memar Corco Vazari bu 

salonun yenid

ən qurulmasına rəhbərlik etmişdir. Leonardonun şah ehtimala görə məhz həmin dövrdə 

yoxa çıxmışdır. 35 ildən artıqdır ki, Leonardonun şah əsərini tapmaq florensiyalı tədqiqatçı Mauritsio 

Searçini daim narahat ed

ən  ideyaya  çevrilmişdir.  O,  əsərin  iclas  salonunun  şərq  divarında,  Corco 

Vazarinin  “Marçiano  vuruşması”  əks  etdirilmiş  divarda  olduğunu  güman  edir.  Vazarinin  freskasının 

sağ tərəfində  əks etdirilmiş ata minmiş, Leonardo Da Vinçiyə çox oxşayan kişi bu ehtimalı daha da 

gücl

əndirir. Onun baxışları aşağı zillənmişdir. Bəlkə Vazari onun əsərinin altında Leonardonun rəsmi olduğuna işarə edir?  

Seraçini demişdir ki, Vazarinin freskası olan divarın arxasında daha bir divar vardır. Ehtimala görə 

burada  Leonardonun freskası çəkilmişdir, onların arasında isə boşluq –  10-dan 16 millimetrədək eni 

olan  dar  kamera  vardır.  Bunun  Leonardonun  freskasını  qorumaq  üçün  Vazarinin  özü  tərəfindən 

tikildiyi 

istisna deyildir. Salonun divarlarının tədqiqini planlaşdırmaq üçün komissiya yaradıldı. Başlıca 

m

əsələ  neytron aktivasiya vasitəsilə  1503-1506-cı  illərdə  istifadə  olunmuş  rəngin piqmentlərinin mövcudluğunu təsdiq etmək idi. 

Seraçini  İtaliyanın  Nüvə  Energetikası  Agentliyinin  və  Amerika alimlərinin köməyi ilə  xüsusi 

t

ədqiqat  qurğusu  yaratdı,  ancaq  2011-ci  ilin  martında  Yaponiyadakı  Fukuşima  atom  elektrik stansiyasında nüvə reaktorunun fəlakətinə səbəb olmuş sunamidən sonra nüvə texnologiyalarına qarşı 

b

ədbin münasibət  yarandı. Belə ki, neytron aktivasiyası aparatlarının artıq hazır olduğu bir zamanda Seraçiniy

ə tədqiqatı davam etdirməkdən imtina etdilər. 

Tezlikl

ə Seraçininin rəhbərliyi altında yeni üsulla – endoskopik zondlaşdırma ilə tədqiqata başlandı. Vazarinin  freskasına  çatmaq  üçün  rəsmin  artıq  mövcud  olan  çatlarında  altı  kəsik  açıldı.  Tibb  tipli 

miniatür    zond  yalnız  bir  çatdan  daxili  divara  çatdı.  Seraçini  əyar götürə  bildi. Orada qara və  küləş 

r

əngli boyalar, həmçinin rəssamların boyaları qorumaq üçün istifadə etdikləri qırmızı lak tapdılar. Lak adi divara ç

əkilməzdi – orada hökmən rəsm olmalı idi. Kimyəvi analiz nəticəsində müəyyən edildi ki, 

qara piqment Leonardonun “Cokonda”nı yaratmaq üçün istifadə etdiyi piqmentə uyğun gəlir. 

 Bir çox aliml

ər Seraçininin tədqiqatına şübhə ilə yanaşırlar. Ona görə Vazarinin freskası üçün də 

t

əhlükə  yaranmışdır.  Florensiyanın  meri  Mateo  Rents  əmindir ki, müasir texnologiyalar həm Leonardonun h

əm də Vazarinin freskalarından ləzzət almağa imkan verəcəkdir. Rents demişdir: “Biz 

v

əhşi deyilik, biz sadəcə olaraq incəsənət tarixinin bu sirrini açmaqdan qorxmuruq. Ancaq əgər seçim ets

əydik, üstünlüyü Leonardoya verərdim”. Seraçini də  beş  əsr  ərzində  ətraf mühitin təsirindən, 

vandalizmind

ən və  bərpaya  uğursuz  cəhdlərdən mühafizə  olunmuş  “Angiar  vuruşması”nı  tapacağına 

ümidini itirmir”  

 Yüklə 294,89 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə