Xo V utanc dolu gecYüklə 153,17 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix30.12.2017
ölçüsü153,17 Kb.
#18449


 

 

 Ziyad QULUZAD  

XO  V  UTANC DOLU GEC ... 

 

  

   

 

 ...gün  bat r, hans  tan mad

z q


 is  h

 ax am t


 dü ürdü. 

nizin k nar nda yerl

n ölk

rin gün i qüruba endikc  s hradak  ay daha da parlay rd . Kims  sahild  sevgilsinin qoynuna s

b gün in 

sonuncu  üas  d nizd n q mgin-q mgin ç kdiyini seyr edirdi.

 d

 k ndi...Onun kl rin  q

r ya ll q olan t

ri...  v  

rin üstünd ki ya ll n  eh damlas  qurudan gün  t

-t

 

özünü göst rm ba lam

. Bu k ndin gün i h mi  n mi lik qoxuyur. 

lk  d , gün  hans sa d nizin üz rind n içdiyi damlalar  A

-d

 ndin  s pdiyi üçündür... B lk  d , Kim bilir?

"Dur az,Çoban heyvanlar  çoxdan apard .Tez ol."- dey  Nihad arvad n 

böyrün  t piyini ili dirdi. Sonra is  12 il  yax n bir zaman içind  

bölü dükl ri yor an  ba na ç kib onun pay na dü nin ham

  alt na 

. Sara yor un-yor un yerind n qalx r köhn ,  tövl   qoxuyan 

paltarlar  asta-asta geyinirdi. H rd n dönüb  rin  bax r v  ona qar  

hans  hissi keçirdiyini mü yy n etm

 çal rd . Onu sevirdi, yoxsa nifr t 

edirdi? 


...fikirl di ki, neç  ildir eyni sözl rl  durur. Neç  ildir h r gün bu saat, bu 

sözl ri e idir v  böyrün  bu a r h diyy ni q bul edir.  vv ll r, ilk günl r 

bu a lar ona o q

r d


zab vermirdi. Ancaq o zamanlar, h r z rb

sonra a lay rd .  ndi a lar a rlaqca o heç n  olmam  kimi yerind n 

durur v  tövl  iyi ver n paltarlar  geyinib, tövl sin  cumurdu. H mi  bu 

saatlar bel

zabl  olurdu. Yaln z ilk d

n ba qa... Evl ndikl ri günün 

ri d  bel  durmu du. Ancaq o gün bu cüml  ba qa cür, el  bil sevgi, 

q qoxusu verirdi...

Dönüb  rinin donuz kimi nec  xoruldad na nifr tl  baxd . K

rli 

gülüms


 il  ota  doldurdu v  qap  ç rpd .

Son zamanlar  rinin bu soyuq münasib ti ona daha pis t sir edirdi. Oysa 

ki, Nihad ona evl ndikl ri 12 il  rzind  yaln z mü yy n vaxtlarda xo  

münasib t göst

rdi. 2-3 aydan bir sevi nd , o lanlar  olanda, bird  h r 

ay n 27-si 

 kef  ged nd . Sara bilirdi ki, Nihad 

 ba qa 


qad n  yan na  gedir.  Ancaq  o  da  bu  27-sini  h

sl  gözl yirdi. Çünki, 

ayda bir d

 xo  söz, mehriban gülüms

 ist yirdi... o bel  görü l

 

ged nd  t d smal, corab ver r, ayyaqab lar  ax amdan silib qap ya 

qoyar v  paltarlar n tozunu,  alvar n palç

 t mizl yib haz r ed rdi.

Ayaqlar  sürüy -sürüy  h

 ç xd . H

td  yol boyu çay da lar ndan 

dö nmi  dar c r v  bu c

n k nar na s liq  il

kilmi  q lgül, kartof 

gülü v  onlar n üz rin  sar lm  sarma

n a -q rm  çiç kl ri... A aclar n 

yarpaqlar   aras ndan  boylanan  rik, alça v  s. meyv

r s rç  v  

qaranqu a c hc hl ri üçün ilham verirdi.

12 ildir ad t etdiyi h

tl ri icra edidi. H mi  s

r z rb

rind n sonra qap  ç rp r, h

td  q mgin-q mgin yeriyirdi. H min anda bu ba da h r 

ey d yi irdi. C

n k nar ndak  qar çiç kl ri, q lgül, kartof gülü büzü üb 

 rla r, meyv

r qoxur, qu lar is  bayaqk  c hc hini c lt ya çevirirdil r. 

El  bil ham  onun kimi yas tutur v  onun taleyin  a lay rd .

Onun ard l i  sistemi var idi. Heyvanlar  çoban n qaba na ötür r. In yi 

nax ra aparar, quzulara ot do rayar, toyuqlar n d nini ver r, buzovlar  

suvarar, bütöv tövl ni  t mizl

r  v   evin   dön rdi. 

O,  bu  i ri  gör nd   saat  10  olurdu.  Saat  10-dan  12  -y  kimi günorta 

yem yi haz rlayar v  t

n tövl


 dön rdi. Tövl

 saat 12-d n 2-y  

kimi olar, sonra is  ev  qay dard . Heç vaxt n  qaynanas , n  qaynatas , 

rini qarda  v  bac  onu gözl

z, özl ri üçün süfr  açar, onun bi irdiyi 

yem yi yey rdil r. Ancaq, bir loxma da olsun yem k saxlam rd lar. O h r 

gün günortas  pendir, çör k v  ba qa dibd   bucaqda  qalanlarla 

keçir rdi. Saat 2-d n 5-  kimi ax am yem yini bi ir rdi. Paltarlar  yuyar v  

günortadan qalm  süfr ni y

b qablar  yuyarad . Arada bir, 

ist


, qaynatas na çay da ver rdi. 5-d  yen  tövl

 ged r, axura yem k 

doldurar, in yin v  qoyunlar n g lm sini gözl

r, onlar  sa ar saat 11-d  

ev  qay dard . O g

 kimi yen  ham  ax am yem yini yemi , süfr ni is  

rmadan el

 qoymu dular. Evd kil rin çör

 qar  hörm ti var idi. 

Onlar süfr

 heç n yi y

rmasalar da çör yi götür rdil r. Sara da 

kimins  art , yey  bilm diyi qal bsa onu yey r ax am çay  ver r, c q corablar ,  alvarlar  yamama a ba layard . Onun üçün ax am i ri h mi  

xard . Yor anlar  tökm k, yunlar  didm k. H mi  d  saat 3-   kimi 

rdi. Yaln z o xo  günl r olanda,  ri onu yan nda görm k ist

nd  


ça rar "Az, dur yat. Gecdir" dey rdi. Bu is  yaln z 2-3 aydan bir olard . 

Zaman keçdikc  bu sözl ri e itdiyi vaxtlar n aras , daha da uzan rd .  n 

sonuncu d

 alt  ay bundan qabaq e itmi di. Qalan bütün vaxtlarda 3-d  

yatar

 s

r saat

 6-da


 "XO "

 bir


 z rb  

il  


oyanard .

Tövl nin taxta qap  c lt  il  ç rp ld . Qap n  t ürp

n c lt  bütün 

heyvanlar  oyatd . O, qoyunlar  çöl  ç xar b k ndin tarlaya ged n yoluna 

q

r qovdu. Yay olsa da soyuq kül k  sirdi. Sara hiss el di ki, titr yir. Dey

n, bir neç  d

 di ri d  bir-birin  qeyri-iradi olaraq d yirdi. 

ll ri, ayaqlar , bütün b

ni titr tm

n az qala yerind n qopacaqd . 

qin, x st

nmi di. Ancaq bu da bütün x st likl r kimi tez g lib 

keç

kdi. 


"Bu, o biril rin  ox am r" dedi v  i

kd n çat atm   ll rini qoynuna 

qoydu. 

Heyvanlar  tarlaya ged n yola ötürüb tövl qay td . 

kl ri açd  v  

nax ra qaç rd . Nax r çox uzaq getm mi di. Onun dal nca çox qaçmad . 

H tta bu onu sevindirdi. Sevindi ki, 

r o da uzaq gets  idi qaçmaq onun 

göy rmi  aya ndak  tuluqlar  partlada bil rdi.

"Ana. Babam s ni ça

r. Deyir ki,  lind  n  i i var qoysun, g lsin." O lu 

ad bir x

r g tirirmi  kimi tövl

 cummu  v  anas  mu tuluqlam

.

"GET, g lir m." -dey  soyuq sözl ri  o luna dedi. Sara bilirdi ki, 

qaynatas n bu t cili ça

 hans sa i  üçündür. Ona ya çay haz rlama  

tap racaqd lar, ya da hans sa x rda bir i i.(hans  ki, h min i i  Sara 

olmadanda ed  bil rdil r)

lind ki süpürg ni tövl nin bir küncün  burax b titr

-titr

 ev  g ldi. Yol boyu fikirl di ki, n  olayd  onun bu x st liyini görüb dey ydil r ki, 

"daha s n i

.Yat. Dinc l. Bütün i ri özümüz gör rik.  n az , bu gün 

ax ama  kimi  yat."  Sonra  onun  bel   xo b xtçiliy   heç  vaxt  nail  ola  

bilm

yinin 


k

rin  


gülüms di. 


"N  etm li?"p lt  il  bütün s sini bo ub dill ndi.

Sakitc  qaynatas n qaba nda dayanm , gözl rini xalçan n üz rind ki 

buta  kill rinin üstünd  g zdirirdi. O astadan dill ndi-"m ni ça rm san 

ata"- v  bütün sif ti q zard .

Otaqda divar n dibi boyu dö nmi  dö kç

rin üz rind  Qay nanas , 

qay natas  v

ri oturmu du.  ri t hqiredici n

rl rini Saran n üz rind  

zdirib dill ndi.

"-H , get tövl

 i i qurtar, g l. 

 gedirik."

Qay nanas  d rdli adamlar kimi zar ma a v  Saran  söym

 ba lad .

"Bac n x st dir. Dün n x st xanaya apar blar. Get d . Tez ol. 

lin biri, 

l. H mi  m n s

 deyirdim, Nargil ni alaq. Görürs n q zdak  f ras ti. 

kisi d  eyni anan n q

 d . Bu qoyundu ki, qoyun. Nargil

rini burdan 

 apard , "C B" (o "cip"  "cib" deyirdi) ald . Evi var. Xan m kimi 

ya ay r. F ras tsiz " dey  qad n özünd n ç r, az qal rd  ki, Saran  durub 

öldürsün. 

Bac


n v  onun  rinin bu evd  xüsusi hörm ti var idi. Saran n bac , 

Nargil


rd n g

nd  onun qaynanas na pul ver r,  onun  üçün 

rd  jaketd n, yayl qdan al b g tir rdi.  ndi d  qad n Nargil nin 

xahi ini yer  salmam , Saran n gedib 

rd  bir h ft lik qalma na icaz  

vermi di. (Ev i rini görm k üçün.)

Ür yi q rib  bir s nt  içind  idi. Bac

n ba n n   is   g ldiyini 

dü ünürdü. B lk  ölüb. Yox, ola bilm z. H m öls  idi, bura g ytir rdil r, 

nd - ata evin ...Bilmirdi ki, bu adamlardan nec  soru sun. Ola bil rdi ki, 

onun x st  olma

 yalandan deyirdil r. Sara fikirl irdi ki, onlar bu yalan  

ona gör  uydururlar ki, Saran n ür yi s lmas n. N hay t, bütün gücünü 

toplay b az qala yalvara-yalvara dill ndi.

"Nargil

 n  is  olub?"- yaz q nrl rini  rinin üzün  dikdi. El  bil bu 

cüml ni i tm kl  hans sa b

ri bir s hv  yol vermi di v  bunu bütün 

varl  il  d rk edirdi. Gözl rini  rinin cod d rili, tüklü sif tind n ç kib yer  

dikdi. Hiss el di ki, göz ya lar  yana ndan süzülür.

"A lama, f rsiz. Get tövl

, ged nd  öyr

rs n." - dey  qaynanas  

zorba, kök b

nini oturdu u yerd n at b tuta-tuta ba rd .

Bayaqdan b ri Saraya fikir verm

n qaynatas  arvad n bel  

bl

yin  ac yaraq dönüb baxd  v  yenid n t nb kisinin qoxusunu evin üfun tli, x

 iyin  qar

rd .

Bel  xüsusi günl r üçün saxlad  "MAR YANA" corab , a ,  traf   sar  ipl rl  toxunmu  güllü d smal  sand ndan ç xard . O, bu sand  7-8 il 

olar ki, açm r. Sonuncu d

 bura, ikinci o lu olanda anas n ona 

ba

lad  qara r ngli, söyüd yarpaql  parçan  qoymu du.Codur  ll rini t miz, ip k parçalar n aras nda g zdirib 12 ildir qalan q l 

gül  tirini sand n dibind n ç xard . Sonra, g lin g ldiyi gün anas n ona 

cehiz verdiyi yapon yayl

 paketind n ç xar b qoxulad . Bu qoxu onun 

ür yini k

rl ndirdi. U aql q ill rini xat rlad . Ancaq, a lamad ...

Balaca güzgünü ayaqlar n aras na qoyub saçlar  darad .O ad

n, ayda 


bir d

 çim r, saçlar  da çim nd n çim

 darayard .  Saçlar n 

rtla


 açma a çal

qca dara n di ri q

rd .

Ota n qap astaca ç rp b,  lind ki t

 d smal  jaketinin cibin  

qoydu. Qap n  a

nda  ri onu gözl yirdi. Aynab ndin iç risind  iki 

sumka qoyulmu du. Bunlar n iç risind  pendir, qat q xüsusi meyv

r v  


qoz var idi.


rinin xo una g ldi. Az qald  ki, toz basm , köhn  ayaqab lar  ç xar b 

getm yini t xr  sals n v  ax am dü

yini gözl sin. Dodaqlar  Saran n 

dodaqlar  aras na soxub var gücü il  öpsün... S

 kimi sevi sin. H

 

12 ild  Saraya qar  bu qr  hv t dolu olmam

. Bu gün ondan g

l  gül  qoxusu,  daranm   saçlar  v   t miz,  a   sif ti  Nihad n  q lbini alovland rd . Onun yuyulmu  sif ti göz l görs nirdi.

Gözl rini onun t

 yapon yayl nda, cibl ri c lm  jaketind , bozarm  

yupkas nda v  köhn  qalo lar nda g zdirib özünd n utand ...  bayaq 

duydu u, o  hv t v  sevgi hissini, utanmaq hissin  çevirdi.

Nihad Saran

rd  gördüyü q zlarla müqayis  edirdi.O, uzun, lakl  

rnaqlar  olan, sar  saçl , dö rinin aras na kimi aç q geyinmi  dar, q sa 

yupkal , bütün sif tini cürb cür boyalarla boyam  bar q zlar  xat rlad . 

Az rbaycanda keçid dövrü il

laq

r olaraq  xlaqs zl n artd  v  müasirlikl  küç  fahi liyini s hv salan bir dü ünc nin hakim oldu u vaxt 

Nihad üçün qad n tapmaq ç tin olmurdu. Qaraba dan g

nl r,  sirlikd  

olmu  qad nlar, öz qarda  t

find n  xlaqs zl a sürükl

n g nc q zlar n 

oldu u  bir  ölk

  ya ad na  Nihad  bir  d

  d   olsun  l

t  ya


rm rd . 

Sonra is  arvad na bax b if a edici bir n

rl  gülüms di.Özü d  Sara il  

keçirm k ist diyi bir neç  xo  saniy  üçün özünd n utand . O, çiyinl rini 

ns  iyr nmi  adamlar kimi oynad b  trafa baxd . Sanki, h r t

f onu 


mm t edirdi.

Da lar n yamaclar nda ya l ç

nlikl r v  qurumu  a aclar n üstünd ki 

nha ya l budaqlar qatar n yan ndan özüb keçirdi.O, Nihad n yan nda 

oturmu , p nc

 yol boyu uzanan v  bir-birini 

z ed n m nz

 

bax rd . H rd n gülüms yir, h rd n t ccübl nir, h rd n d

rin  dönüb nec  

sevindiyini göst rirdi.  ri tüklü v  ifad siz sif tini t rp tm

n gözl rini 

qar

nda 


oturan ki inin keç lind  

g zdirirdi. 

Sara  rinin sif tin  bax b fikirl di. "B lk  d , günah yaln z m nd dir. Ax , 

n heç vaxt ona sevdiyimi göst rm mi m." Çatlam  gobud d rili  lini 

rinin qoluna sald . Sonra onun sif tin  gülüms di. Ba

rinin boynuna 

qoyub. Astadan dill ndi. "S n m ni n  q

r sevirs n?" Bu sual  Nihad  

diksindirdi, el  bil indic  yuxudan ay ld .

"Düz dur, küçük, qanc q"-dedi v  arvad n barmaqlar ndan tutub s xd .

Qaçq n u aqlar n c nd r paltarlarda vaqon aralar nda,  ar, tum, siqaret 

satd  anda Sara gözl rini p nc

n çöl  dikib Stansiyada biletçi q n 

stansiya n zar tçisi il  m

nm yin , q n q hq

  ç kib  içd n 

gülm sin , platforma boyu gedib g

n adamlar n sif tin  bax rd .

"M n sizin üçün Qaraba da vuru mu am. Ey, h mv

nl rim. Siz burada 

isti evl rinizd  oturanda, m n sizi qorumu am. Bu aya

 sizin yolunuzda 

qurban vermi m. Allah rizas  üçün m

 yard m edin."-dey  qoltuqlar n 

alt nda ç lik yerl dirmi , bir aya  diz qapa ndan olmayan,  sg r paltar  

geymi  ki i g zirdi. El  bil aradan keç n 15 il  rzind  o paltar ndan 

ba qas  tapa bilm mi di.

"Az, keç bu t

. Sumkalar  da ç k"- dey  Nihad onun üz rin  ba rd . 

Sara sakitc  yerind n qalxmadan p nc

nin qaba

 bo altd .  ri keçib 

onun yerind  oturduqdan sonra cibind n siqaretini ç xar b bir 

dini 


barmaqlar n aras na yerl dirdi. Sonra is  "Zakir  mi spiçkan olar"-dey  

qar dak  skamyada oturan ki id n soru du. 
 

Zakir onlar n k ndind  qoca komandirl rd n biri idi. Qaraba  müharib si 

qurtarandan sonra o, Fizulid n qaç b A

-d

 k ndin  yerl mi di. O, zif

 olanda burada kiçik torpaq sah si alm

. H r  eyi  ld n 

ged nd n sonra, Zakir ki id   özü  üçün  balaca  bir  daxma  tikib  bir  t

r  

yerl mi di. Zakiri ham  qeyb tçiliy  gör  tan rd . O, özü d  h rd n bu xasiyy tin  nift t edirdi.

Sara gözl rini c nd r çantalar n üz rin  g zdirir v  gözünün alt  il  qaraç  

zlar n ki il rin atmacalar na nec  cavab verdikl rin  bax rd .

ri siqaretini yand rd qdan sonra tüstünü onun sif tin  üfürdü. O bunu 4-5 

 t krar etdi. Saran n 

bl diyni gördükd  sadist adamlar saya  

siqaretini onun üz rin  tez-tez üfürürm

 ba lad  . Sara bezmi di. 

yat nda ilk d

 idi ki, nec  alçald

 v  h r k sin ona nec  t hqiramiz 

rl rl  baxd

 hissi edirdi. B lk  d , bu  zabl  hissi ona imkan verirdi 

ki, ilk d

rin  etiraz etsin. Yaln z ilk v  son d

.

"B sdir, ay bd r"- dey  qal n, q rm  r ngli dodaqlar -bu onun t bii r ngi idi- t rp tm

n sözü p ldad .

"Hahaha. Qanc q. N  oldu? Narahat olursan?!"- dedi v  növb ti tüstünü 

onun sif tin  üfürdü. Bird n gözü qar da oturan Zakir ki iy  sata

. Onu 

sif tin  bax b utand  v  gözl rini p ncn çöl  dikdi.

Düz nlik boyu ucalan sümbül z mil ri, buludlar n aras ndan boylanan 

gün

üas  v  s mada qatar-qatar uçu an qaranqu lar ona h yat n hans sa  an na  gör   ükür etm yi  t lqin  edirdil r. 

Fikirl di ki, Zakir ki i onun arvad na qar  olan münasib tini  gördü.  O,  

nd  qay dana kimi bütün k nd onun öz arvad na nec   münasib t 

sl diyini dan acaq. Onu 

fsiz adland racaqlar. Ax , özü d  bilirdi ki, 

bel  bir münasib ti yaln z barlarda, fahi  qad nlara edirl r.

Kobud barmaqlar  arvad n  linin üz rind  g zdirdi. Sonra barmaqlar  

onun barmaqlar  aras na keçirib s xd  v  ba

 arvad n çiynin  qoydu. 

Gözl rinin ucu il  Zakir ki iy  baxd . Zakir ki i bunu görüb gülüms di v  

ba

 a

 sald .Nihad bu h

ti barda q zlardan birind n, Tanyadan öyr nmi di. Tanya 

ilk d

 onun  lini tutanda utanm , arvad  kimi özünü birtr  hiss 

etmi di. Sonra müxt lif barlar  ziyar t n tic sind  o sevi m yin  bütün 

üsullar  öyr nmi di v  ist nil r xarakterli  ndaz ni göst

 bil rdi.

Sara t cübbl ns  d , sevinirdi v  ba

 qorxa-qorxa  rinin ba na dayad .

Vaqon divarlar nda flamastrla ç kilmi  qad n  kill ri, xüsusi  firmalar n 

mallar  reklam ed n lövh

r v  i al olunmu  torpaqlar n siyah , tarixi, 

kli var idi. Vaqonun ortas nda as lm  lövh nin qaba nda iki u aq 

dayanm

. Onlardan biri qaraç  q z, o birisi is  yax nl qdak   çad r rciyind  ya ayan qaçq n o lan idi.

"Bax,


 anam

 m

 deyir

 ki,


 biz

 ordan q"

-qaraç  q z  kil  bax b dill ndi. "-Orda n  q

r c rg  var?! Siz hans  

rg

nsiniz." " -O dey, ordan, lap birincid n-" dey  o lan i al olunmu   razil rin 

siyah  as lan lövh

 cumdu v  barma

 birinci yaz n üstün  

yap

rd . Sonra is  h rifl ba lad . "x", "o", "c"

Bu an, qatar növb ti stansiyada durdu v  q z o lan n  lind n tutub o birisi 

vaqona sürüm

 ba lad .
k, çata bilm diyimiz arzular n yas  tutmaq üçündür. Dünya üçün 

bura kimin g lm sinin  heç  bir  f rqi  yoxdur.  Bizsiz,  o  y qin  daha  da  

xo

xt olar.


Beton platforman n üz rind  yeriy n 

r qad nlar  göz   d ym

 

ba lad . Onlar vaqonlardan en n qaraç lara t hqiramiz bax r,  onlar  gördükc   öz  müasirlikl ri  v   h yat  t rzl ri  il   f xr  edirdil r...  Siz  el  

bilm yin ki, burada demokratiyad r. Bizim ölk

 h r k s çox göz l bilir ki, 

Qaraba  itir nd n sonra bura quldarl q qurulu una qay b. Bu ölk

 

qullar da, quldarlar da öz yerini çox göz l bilir. H rd n bizim ölk qullar 

öz v ziy tl rin

ükür edib, a alar n  nin  n

 d  qo urlar. Burada 

dd n art q kök qad nlar n geyindiyi mini 

kl r, s liq siz t lx k makiyaj  

 har nlam  qad nlar (h mçini, ki il r.) sizin diqq tinizi c lb ed

kdir.


nim ölk m quldarl  demokratiya il , müasirliyi  xlaqs zl qla s hv sal b.

yat n 20 d qiq si ist diyi kimi keçdi. Yaln z 20 d qiq si.  Növb ti 

stansiyada Zakir ki i dü nd  o xo

xt 20-ci d qiq   d   sonuncu 

saniy sini itirdi...

"Keç burdan, küçük. S n el  bilirdin ki, h r  ey düz

k. Qanc q. Ç kil 

burdan. Keç ba qa stula."-dey  Nihad ba ra-ba ra onu yumruqaly b 

qar dak  stula it

yirdi.


Vaqonda günd

rl ri t


find n d

rl  döyül n qad nlar bu an, özl rini 

 ail

rini dünyan n  n xoxti hiss edirdil r.  n az ndan onlar

vaqonda döym yibl r. Ancaq hardasa, onlar  da bel , Sara kimi alçald b, 

rüsvay edibl r.

Pill


nl ri  ll ri cibind , iki-iki qalxan Nihad qap  döym

 ba lad . 

Saran n bac  16 m

li binan n 8-ci m rt

sind  qal rd . H min gün 

lift i


 d  heç birini lift bar

 m lumat  yox idi. Ümumiyy tl  Sara 

 g lm mi di. Ancaq evl rind ki balaca televizora bütün ail  y

baxanda, o da bax rd . Ona gör  d  bura bar bir az m lumat  var idi.

Binalara d mird n ota n h

t ed

k getdiyini, evl rin içind ki hamam  tualetin yan nda yem k bi irildiyini bilirdi. V  o h mi  qoyunlara ot 

do rayanda, köhn  corablar  yamayanda bu ad tl rl  raz la

r v  hesab 

edirdi ki, bu s hvdir. H tta h rd n fikirl irdi ki, bac  onlara g

nd  

bunu ona ba a sala bil r.lind ki a r çantalar  sürüy -sürüy  köhn , sovet dövründ  qalma 

boyalar n çoxdan getdiyi pill

nl ri bir t

r qalxd ."AVROPA QAPILARI" 

irk tinin xüsusi haz rlad  bu seyf qap  adam  vahim

 sal rd .

SARAn   bayaqdan  b ri  l rz

  salan  

r m nz

rin  biri dlav  

olunmu du. O, h r gördüyü müasir n sn

 heyr t, maraq v  qorxu 

içind  bax rd . H tta binalar n aras  il  keç nd  d  qorxurdu ki, indic  

hans sa a acaq v  onun alt nda qalacaq.

"-Salam,  Sara  bac .  Xo   g lmis n-"  dedi  v   onun   lind ki  a r çantalar  

alma a çal

. Sara dilinin alt nda, qorxa-qorxa "-salam "-dedi v  çantalar  

özün  t

f ç kdi.


"-Burax, özü aparar"- dey  Nihad q hq

 ç kib güldü.

Sara  mri alm

. Daha öls  idi d  çantalar  Nargil nin  rin   ver  

bilm zdi. 

Ax am qaranl  p nc

 qonduqca evin 24 lampal  büllur çilç ra

da lar  par ldad r v  bahalyalara  srar ngizlik verirdi.

"Sara bac , m n gedir m x st xanaya, ax am da orada qalaca am-" dey  

Mahmud o birisi otaqdan dan rd . Nihad getmi di. Ona gör   d   Sara  kinmir, astadan da olsa dan a bilirdi.

"U aqlar yoxdu?"-dedi v  bütün sif ti q zard .

"U aqlar? Onlar  n

sigil  aparm am" -  Mahmud qap n  a

nda 

dayanm


 v  Saraya baxa-baxa dan rd .

"Z hm t olmasa g l, qap  ba la. Ola bil r ki, m n bir-iki  gün 

lm

m. Orda, güzgünün qaba nda pul var. N  istn a

dak  


market   yenib  alarsan"  - dedi v  ç xd .

Sara  qap ya  g ldi  v   onu  açarla  ba lad .  Sonra  is   ota a keçib pullar  

götürdü. Bu pullar n aras nda onun tan mad  v  ömründ  görm diyi 

ba qa pullar da var idi. Gözl ri bird n  ifonerin qap  üstünd ki uzun, boy 

aynas na sata

. BU ev  g ldiyi andan boy aynas  onun diqq tini c lb 

edirdi. Sara ilk d

 idi ki, bel

 bütün b

nini gör  bilirdi.

Pulu  vv lki yerin  qoydu v  m tb

 keçdi. M tb xd  özün  bir çay 

süzüb balaca stullar n birind  oturdu v  p nc

n çöl  baxd . P nc

 

aç q idi.Gözl rini yerd  balaca adamlara, ma nlara dikib bax rd  v  bird n yer  

kd n qorxub m tb xin p ncsini ba lad .

Yorulmu du. Yataq ota na getdi. Bac

n  ri il  yatd  iki n

rlik, 


böyük çarpay da uzand . Yuxuya getmi di. Ax am heç kim g lm di. 

Oyananda s

r idi. Gün  ç xm , otaq i qlanm

. Ancaq özü d  

ccüb edirdi ki, gör n niy  bel  gec durub. Oysa, h mi   saat   6  

olmam  oyanard . Sonra fikirl di ki, ömrünün sonuna kimi evd , bel

k ya ayasan. O, bu t nhal qda xoxt idi.

Bütün paltarlar  yudu. Özü g tirdiyi  ti x st xana üçün qovurdu v  

otaqlar n tozunu ald . Bu gün ev  heç kim g lm

kdi.


Bu kims sizlikd  v  özü il  olmaqdan hiss el di ki, t nhal q  onu  da  s xa  

bil rmi .  

Getdi v

ynind n paltarlar  bir-bir soyunma a ba lad . Bütöv boy aynas n qaba nda dayan b saçlar n hörüyünü açd . Do urdan, onun 

saçlar  bu i qlar n alt nda çox t bii v  q

ng görs nirdi.  q  onu 

par ldad rd . V  bu par lt n t siri alt nda onun göz lliyin  yeni bir göz llik 

qat rd . O xo

xt idi. P rtla q saçlar  daha da göz l olmas   üçün 

bac

n daraqlar ndan birini götürüb saçlar  darama a ba lad . Onun dara

n di ri q

b Saran n saçlar nda qal nca sara özü d  pe man 

oldu. H qiq

n, bu ona utanc verirdi.  n az ndan o dara  bir t

r yox 


etm

 çal


. V  kims  görm sin dey

traf na  baxd qdan  sonra 

çarpay n alt na it

di. Sanki, ba qa kims  var idi. Bo  otaqlar n z ngin 

yalar  aras nda bu qad n tövl  iyi ver n paltarlar  d yi

 çal rd . O 

bütün paltarlar  soyundu. Sallaq dö ri, köhn lmi  alt paltar , uzun 

saçlar n az qala örtdüyü  yri beli... h r  ey ona qeyri-adi g lirdi. Ba

 

arxaya çevirdi, güzgüd  ç lpaq bnin  baxma a ba lad .

Özünü sual i ar sin  b nz dirdi. Dö

rini qaba a verib dik ltdi.  Sonra 

saçlar  qald b kür yin  baxd . Ayaqlar n tükü, qoltuq altlar ndak  

tükl ri onun özün  d  laz ms z g lirdi. Onun tükl ri o q

r d  çox olmur. 

Tüklü deyildi. Bir d

 d  ikinci o lan  do anda t mizl mi di. O da, ancaq 

qoltuq alt , ayaqlar  yox.

O, astaca  ifonerin qap

 açd  v  bac

n paltarlar ndan birini seçm

 

ba lad . Kinolarda v  "Braziliya seriallar "nda bel  aç q geyimli qad nlar çox görmü dü. Onun bac  da dekolte paltar geyinirdi.

Ya l, dö rinin aras nda par ldayan ni an  v  belin düz a

na kimi aç q dizind n iki qar  yuxar  yar  olan uzun  lbis . Götürüb b

nin  keçirdi. 

Saran n art q d ri kimi sin sin  yap

 kiçik dö l ri,  yri beli bu dekolte 

paltarda pis görs nirdi. Uzun müdd t özün  bel

 baxd . Sonra bac

kosmetikalar ndan istifad  etm ba lad . Astaca pomadan  götürdü v  

liq sizc  doda na sürtm

 ba lad . Sonra is  pomadan  yanaqlar na 

vurub q zartd . O, bac

n bir y n b

k düz yinin daha hans  i  

yarad

 bilmirdi.Onun sual i ar sin  ox ayan ç lpaq b

ni güzgüd  göz l görs nirdi. 

Codur  ll rini qarn n, dö rinin, sin sinin üstünd  g zdirirdi.  ll ri a  

risini c rd . Gözl rini güzgüd ki  ksin  dikib uzun müdd t baxd . 

ll rini sif tin  tutub ba

 a

 sald ."-ha,ha,ha-" q hq

 ç kib güldükd n sonra güzgüd n gözl rinin için  

baxma a ba lad . Bird n hiss el di ki, öz dodaqlar  tutub öpm k ist yir. 

Utand .  lini doda

n üz rind  g zdirdi v  arxas na çevrilib  c lm  

altpaltar na baxd . Ç lpaq belini görm k üçün saçlar  yuxar  qald rd . Hiss 

el di ki, beli daha da  yri görs nirdi.

Dö rinin aras na q

r aç q olan bu  lbis  d  o cinsi hissl ri çoxdan 

ölmü  ist nil n ki ini özün  c lb ed  bil rdi.

lbis nin uzun yar ndan onun tükl ri görs nirdi. Sara bu paltarda nec  

t etm li oldu unu, onu nec  düz ld

yini bilmirdi.

lbis nin arxas  aç q idi v  onun bütün kür yini çöld  qoyurdu. Uzun 

saçlar  kür yin  atd .

Saçlar  darad . Dodaqlar  boyad  v  pamadadan bir balaca yana na 

sürtdü. Bu makyaj 

r qad nlar n stresd n boyan  nec  g ldi sif tl rin  

sürtm sini xat rlad rd .

Özü il  f xr edirdi. Çünki, heç vaxt bütün b

ninin ç lpaql na bel  

heyran  olmam

.  V   indi  bilir  ki,  qon u  qad nlardan  da,  Brazilya 

seriallar nda baxd  qad nlardan da, h tta bac ndan da göz l idi.

Heç kimin olmad  evd  qorxa-qorxa h

t edir. P rd nin aras ndan 

gizlic  h

 bax rd .

Hündürboylu, uzun sar  saçl  qad n saya  h

t ed n ki il r  onun 

diqq tini c lb etdi. Bel  ki il rin yan nda onun kimi geyinmi  göz l 

qad nlar da var idi. Onu t ccübl ndir n növb ti hadis  is  qad nlar n da 

siqaret ç km si idi. Ancaq Sara bir  ey anlaya bilmirdi. N

 gör  onlar n 

yan ndan keç n ma na qad nl  ki ili ham  bird n  cumurdu. 

r insan n m

viyyat  v

xlaq  pozur. Ona gör  yox ki, burada 

"gay"l r v  "fahi "l r çox olur. Ona gör  ki, burada kiçik k ndl rd ki kimi 

ümumi d


rl r olmur. Böyük 

rl rd  h r k sin özü üçün qanunlar  

var. V  b lk  d  buna gör  dünya inki af etdikc  insan da c zla r. V  n  

yaz q ki, bu c zla an m

viyyatlara haqq qazand ran modern c miyy t 

qanunu var.  xlaqs z olmaq v

xlaqla ya amaq bunlar ikisi d  bir-biri il  

yana


r. V  eyni insan b

n bir gend  h m  xlaql , h m  xlaqs z da ola 

bil r. Ax  Freydin o l

 g lmi  k fl ri d  bizi  xlaqs zl a q

rdan 

amill rd n biridir. 

rd  bel  olmal r d - dey  dü ündü. Sonra homoseksualistl ri görüb 

niy  Nihad n da bel  olmad

 fikirl


 ba lad . H tta bir ara allaha 

ll rini aç b yalvar rd  ki, "n  olayd , Nihad  da bel  yum aq xasiyy tdi, 

ni bir adam ed rdi." - bayaqk  ki il rin çox iyr nc bir h

tini 


gör nd n sonra t

n allaha müraci t etm

 ba lad  ki, "o s hv edir. 

Nihad  bac n  ri Mahmud kimi yum alts n v  m

ni adam etsin."O göz l idi v  a

dak lar kimi geyinmi di. Heç kim onun bel  geyindiyn  

gör  biab r etm zdi. Q rara ald  ki, h

 dü sün.


Qalo lar n palç

 ya  c nda il  sildikd n sonra çantas  götürdü. Bunu 

12 il bundan  vv l ona ni an h diy si g tirmidil r..  ndi çox köhn  idi. 

 k ndd  olanda onu itirmi di. U aqlar götürüb qon unun q na 

vermi imi r. Sonradan q z evcik-evcik oynayanda götürüb ki, n  vaxtsa 

 ged nd  laz m ola bil rdi. Bura g

nd  is

rli kimi görs nsin dey  onu da götürüb g lmi di. T

sik oldu u üçün içini açmam

Onsuzda güman edirdi ki, bac  laz ms z  yalar  ona verk.

Qap   astaca  açd .  Blokda  heç  kim  yox  idi.  Bird n  yuxar   m rt

birind n s s g ldi. Qorxub tez geri qay td  v  bir neç  saniy  gözl di.r ki, 

liy m- dedi v  özü üçün yaratd  inam  da götürüb çöl  

xd . 

Pill


ri yen -yen nec  d  göz l oldu unu fikirl irdi.

Binadan ç b s ki boyu getm

 ba lad . Yan ndan g lib keç n adamlar 

ona  bax r,  gülürdül r.  H tta  bir  cavan  o lan   lini  at b  onun  saç   da  

yell di. 

-Hop. 


r göz lç si. Ayaqlar  q rxmam san-dedi v  ç b getdi.

O, bu an d rk etdi ki, do urdan da çox s hv i  görüb. G

k bir az örtülü 

geyin rdi. Özünd n as  olmayaraq gözl rind n ya  axma a ba lad . Yen  

vv lki kimi adamlar ona bax r v  gülü ürdül r. Q hq hl r onu t hqir 

etdikc  o bundan l zz t al rd . Taleyinin d yi

yin , bac  kimi xo b xt 

ya ayaca na ümid edirdi.

-Al n, gözl rinizi silin- cavan o lan onun qolundan tutub d smal   ona 

uzatd . 


-Bayaqdan sizi izl yir m, a lamay n. Sizin kimi göz l qad na bu yara maz -

dedi v  gözl rini onun qalo lar na dikdi. Bu bir an oldu. Sonra gözl rini 

onun  gözl rin   zill yiib  dayand .  Sara  t ccübl nir  v   utan rd .  O  heç  n  

dey  bilm di. O lan n  lind n d smal  ald  v  gözl rinin ya

 silm

 

ba lad . Xoxt adamlar kimi güldü.

- Parkda g zm k ist

rdiniz - dey  o lan  mehribancas na,  ablon 

cüml


ri il  ona giri irdi. 

O,  xo


xt  idi.   lk  d

 idi ki, onunla insan kimi r ftar edirdil r. Ona 

hörm t edirdil r v  "sevirdi"l r.

-Ged k- dey  Sara astadan dill ndi. Yolu keç nd  o lan onun  lind n 

tutdu. Saran n h

candan yolun ortas nda ür yi ged

kdi.

Onlar yolu keç nd  Saran n q lbind  h yat n  bac  kimi olma a ba lad na dair ümidl r yaranm

 v  o hardasa indiki v ziyy tind n çox 

raz  idi.

Park n s x a aclar olan yerind  bo  skamyalar n üz rind  lampa yan rd . 

Onlar qabaqdak  xiyaban boyu düzülmü  masalar n qaba ndan  ötüb 

keçirdil r. 

Sara t ccübl  baxd  v  ba

 a

 sald . Skamyan n üstünd   bayaq arvad kimi h

t ed n ki il r öpü ürdül r. Onlar  görüb c ld o lan n 

üzün  baxd .

-Biab rç lq-dedi v  süni  kild  özünü namuslu adam kimi göst rm

 

çal


. Sonra is  sif tini Saran n sif tin  dikib onun nec  utand

 v  


zard

 seyr etdi. Bu an fikirl di ki, bu qad n t sadüf n bura dü üb v  

ondan bu gec liyin  yax ca istifad  ed  bil r.

linin onun ç lpaq boynuna sald  v  yana ndan öpdü. Sara qorxub 
çevrildi v  yaz q-yaz q o lan n sif tin  baxd . Gülüms di. M cbur idi. Ax , 

m d  bu ona hardasa l zz t edirdi.

Onlar "TAXI"y  minib "L FE" otel  g ldil r. Ikisi d  ota a qalxd . Art q yol 

boyu h r ikisi üçün hara v  n  m qs dl  getdikl ri ayd n idi. H tta o lan

Saran  yol boyu d

rl  öpmü , onun tüklü ayaqlar  il  zarafat  da 

etmi di. Sara bu zarafat n qar

nda heç n  dem mi di, ancaq utan b 

ba

 a

 salm. Utana-utana da öz na

 dan


. "Xo b xt 

na l" . 


Sara n  etdiyini bilmirdi. Anacq bu qeyri- üuri s yah t ona xo b xtlik 

verirdi.  lk d

 idi ki, yad ki i il

laq


 olurdu. Sevinirdi v  utan rd . 

lan n enlikür yi, yara ql  sif ti is  onu daha da h

cana g tirirdi.

Yata n içind  -Heyvanlar getdi. Ay ana. M n indi nec  ed

m-dey

Sara yuxudan dik at ld . Ki i yatm. Bo  dar otaqda künc  qoyulmu  bir 

lik yataqda lüt-üryan yad ki inin qoynuna s nd

 görüb d

 

ldi. Yerind n dik at ld . Alt paltar , dekolte  lbis sini geynib, hamama keçdi v  üzünd ki boyas  yuma a ba lad .

Dü düyü v ziyy t n  idi? O, nec  etm li idi? A lad . H yat nda ba  vermi  

bu hadis

 nec  v  hardan g lmi di. Onun namuslu anas  var idi. H r 

eyd n  vv l o u aqlar n üzün nec  baxacaqd ? Bir anda beynind n 

bütün fikirl r g lib keçdi. Belini bir az da  yib ota a keçdi. Ki i oyanm  v  

ona bax rd . Heç n  dem

n yer  dü mü  çantas  götürdü v  hamam 

qay td . 

Saç  daramaq üçün çantas n için  baxd . Gülüms di - istehza il  

gülüms di. Çantan n içind  bir neç  saman çöpü ona qar

 yumurta 

qab  v  di ri q lm   daraq  var  idi. 

O, köhn  dara  ç xar b saç  darama a ba lad . Sadist adamlar kimi 

saçlar  daha d

tli  kild  daray r v  özün

zab verirdi.

Ki i  ynind  alt paltar  il  ç lpaq, tüklü sin sini qaba a vermi  hamam n 

qap  a

nda dayan b ona bax rd . Bir az da yax na g lib  boynundan öpdü. Bu zaman Sara özünd n v  ki id n iyr ndiyini hiss etdi. Tez ota a 

keçdi.  


-M ni götürdüyün yer  apara bil rs n- dey  Sara yataq ota ndan 

dan rd . S si ilk d

 idi ki, özünd n  min v  utanmadan  ç rd . 

T ccübl ndi. Özünün ilk d

 bel  c sar tli oldu unu anlad . O bilmirdi 

ki, onun bu h

tl ri pe kar fahi

rin h


tin  ox ay r. N  etm li?!

Taksid n dü nd  arxadan o lan ça rd . "-hey, bird  n  vaxt görü k-". 

O, heç n  e itmirdi. Özünü lüt-üryan adamlar n aras nda g zdiyini dü ünür 

 utanc ndan köhn  qalo lar  yerd  daha sür tl  sürüyürdü. Qap  aç b 

ota a keçdi. Tez paltarlar  ç xar b evin ortas na y

 köhn  c nd rla  

ynin  geyinm

 ba lad . O hiss edirdi ki, onun bu köhn  paltarlar  tövl  

iyi  verir  v   h min  anda  fikirl di  ki,  n   yax   bu  paltarla  çöl   ç xmay b. 

T

 özün  g lib ax am ba  ver nl r bar sind  dü ünürdü ki, bird n qap   döyüldü.  Tez  qap ya  cumub  açd .  Bu  onun   ri  v   Mahmud  idi.

Heç kim heç n  demirdi. El  bil Nihad bu gün bir az xo  xasiyy t olmu du. 

Sif ti d  gülürdü. Onu gör n kimid  sevinirdi. Gülüms

 ba lad . Bu 

münasib t 

ona 


utanc 

verirdi. 

"-haz rla  gedirik-" 

dedi. 


"-Bac n yax

r. Bir neç  gün  d  özü g

k. S

 d  salam yollad . Indi, onun yan ndan g lir m.-" Nihad o biri otaqdan q

ra-


ra 

dan rd . 
Yax nlar n ona bel  mehriban münasib ti Saran  az qala bo acaqd . 

Ba qa heç n  ed  bilm zdi. Paltarlar  haz rlad  v  qap n  a

nda 

dayand . Nihad durdu v  onlar öz k ndl rin  yola dü dül r.Va zalda -qaçq n u aqlar , va zalda -kims siz qocalar, va zalda- mü t ri 

axtaran  fahi   q zlar  v   Va zalda  -  k

rli  bomj...  Art q  Sara  

yat na, onun bütün iyr nc likl rinmin idi. H tta bir çoxlar ndan f rli 

olaraq 


r ona ac  bir  ill  d  vurmu du. Onun namusunu pozub  n adi 

xlaqs za çevirmi di.  ndi Sara  vv lki kimi 

ri sevmirdi. H rd n, o dar 

dü ünc sind  fikirl irdi ki, onun bac  da bu l

 g lmi

rd  b lk   pis yola dü üb v  kim bilir n  oyunlardan ç r. Ax , o pis qad nlar 

geyin n paltarlardan geyinirdi.

"-Burda dayan. G lir m-" Nihad ill rl  ad t olunmu  s s tonu il  onun 

üz rin  ç mx rd  v  getdi. Platformada dayanm  qad nlara, onlar n t miz 

 göz l görünü rin  bax rd . H rd n özü d  göz lliyinin yenid n sehrin  

dü üb saçlar

ynind  yegan  t miz olan yapon yayl

n  alt ndan 

xar rd . Sonra fikirl di ki, bu onun n yin  laz md r. S n dem  göz llik 

onun i i deyilmi  v  anlad  ki, tanr n ona verdiyi b xtl  o bu göz lliyin v  

yara

 yegan  olaraq o qaba  rin  göst bil r. O da bu göz llikd n 

iyr


-iyr

 zövq alma a çal rd .

rm , kapron güll r onun  ynind ki paltarla t zad yarad rd . Nihad t miz 

 göz l güll ri  lind  el  tutmu du ki, sanki onu zibillliy  atacaqd ... Sara 

sevindi... 

"- Al-" dey  n vazi  kapron güll ri arvad na uzatd . Sara sevinir, yer  

göy  s

rd . Bird n fikirl di ki, b lk  onun htind n Nihad n x

ri 


var. Ax , onda el  ev  g

n kimi onu bas b döy r, ömürlük buralarda at b 

ged rdi. El  h min andaca bir  eyi xat rlad . G rd

 girdikl ri günü s

ri 

Nihad n ona necrt k sdiyini "_S ni bu ev  qulluqçu alm am. 

idirs n. Sad

, qulluqçu. Bunu heç vaxt unutma. Indi, get v  

heyvanlar  yeml -".

"Ax , niy ? Gör

n, bu güll ri niy  ald ? Ömründ  bir d

 d  olsun xo  

vazi  göst rm diyi arvad  sevm

mi ba am

?" Sara durmadan n  

is  bir s

b uydurur. Ona inan r sonra is  onu inkar edirdi.

"- S n, v

is n. Onu ehtiyatla apar. Bac ma alm am.  Yolda itirib 

eliy rs n. Mayma n biri maymaq _" dedi v  onun c q jaketind n tutub 

vaqonun için  it

di.

Art q h r  ey ayd n idi. O vaqonun p ncsinin önünd  oturmu  kapron 

güll rini ehtiyatla  lind  saxlam

. Vaqon h

t etdi. "Tak.tak.tak" yol 

uzunu bu s sl r ard l olaraq relsl rin üz rind  döyülm

 ba la . 

nc

nin önünd n g lib keç n r m nz

ri getdikc  özünü k ndin 

balaca komalar na, d

 v  onun qoynunda otlayan quzular n 

m sin  

verirdi. O, göz ya lar  yanaqlar ndan süzdürüb t

 yapon yayal

n üstün  

tökürdü. H rd n göz ya lar  kapron güll rin  eh ifad  ed n suni kleyinin 

üstünd  oyna rd . O, gözl rini kapron güll

 dikib özünü bo lu a atm 

 Yüklə 153,17 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə