Za zanimanjeYüklə 1,09 Mb.
səhifə3/10
tarix03.05.2018
ölçüsü1,09 Mb.
#40994
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

*Napomena: TZK- satnica svrstana je u teorijsku nastavu

RN – redovita nastava OO – obrazovanje odraslih SK – skupne konzultacije IK – individualne konzultacije

*strukovna se praksa obavlja tijekom ljetnih praznika

**sati za izradu praktičnog dijela završnog rada5.2. NASTAVNI PROGRAM
ZAJEDNIČKI DIO - OPĆEOBRAZOVNI PREDMETI

Važeći izvori:

Glasnik Ministarstva prosvjete i športa RH, posebno izdanje, br. 11, Zagreb, lipanj 1997. – Okvirni nastavni programi općeobrazovnih predmeta u srednjim školama.Hrvatski jezik: Nastavni programi za gimnazije, mrežna stranica NCVVO-a.

Povijest: Program povijesti za III. razred u kojem se povijesni sadržaji obrađuju kao alternativni s Etikom i kulturom nije razrađen. Predlažemo da taj program naprave sami nastavnici i da se obrađuju povijesni sadržaji zavičajnog prostora (županije ili grada).

Latinski jezik: Glasnik Ministarstva prosvjete i športa RH, posebno izdanje br. 12, Zagreb, prosinac 1997., Nastavni planovi i okvirni programi za područje zdravstva.

Računalstvo: Škola za medicinske sestre Vrapče, Bolnička cesta 32, 10090 Zagreb.

*Napomena: Vjeronauk: Odluka o donošenju nastavnog plana za predmet katolički vjeronauk za četverogodišnje srednje škole od 20. 1. 2009. - mrežna stranica NCVVO-aEtika: mrežna stranica NCVVO-a, Nastavni planovi i programi, Program nastavnog predmeta etika u srednjim školama, Izborni predmeti.


 1. razred – 70 sati

Nastavni predmet: HRVATSKI JEZIK

Nastavne cjeline

Razrada – Nastavne teme / sadržaji

HRVATSKI JEZIK

 • Jezik i priopćavanje (komunikacija).

 • Jezik kao sustav znakova.

 • Narav jezičnog znaka.

 • Izraz i sadržaj.

 • Supstacija i forma

 • Jezična ekonomija i zalihost(redundacija)

 • Fonem.

 • Razlikovna (distinktivna) obilježja fonema.

 • Fonem, alofon (fonemska inačica) i fon (glas).

 • Fonetska (akustična i artikulacijska), te fonološka (funkcionalna) svojstva fonema.

 • Fonetika i fonologija.

 • Razdioba fonema

 • Samoglasnici (vokali)

 • Suglasni (konsonanti)

 • Samoglasnici po mjestu tvorbe i načinu tvorbe: prednji i stražnji te visoki, srednji i niski.

 • Sonanti (dvonki) i šumni sugasnici

 • Suglasnici po mjestu tvorbe, dvousneni, zubnousneni, zubni, alveoralni, tvrdonepčani, mekonepčani

 • Suglasnici po načinu tvorbe (zatvorni, poluzatvorni i pjesnačni). Zvučni i bezvučni suglasnici. Slogotovroni i neslogotvorni fonemi.

 • Pismo.

 • Grafem (slovo) i fonem.

 • Oblikovanje hrvatskoga latiničkoga grafijskog sustava.

 • Govorni i pisani jezik.

 • Gramatika i stilistika.

 • Pravopis (ortografija) i pravogovor (ortoepija).

 • Fonemi č, dž, ć i đ s pravopisnog i pravogovornog (ortopepija) stajališta.

 • Fonem kao sastavi dio morfema. Morfo(fo)nem kao alternanta fonema. Morfo(fo)nologija

 • Alternacije fonema i fonemskih skupina: jednačenje (asimilacija) suglasnika po zvučnosti i po mjestu tvorbe.

 • Gubljenje suglasnika i/ili pojednostavljivanje suglasničkih skupina. Palatalizacija, sibilarizacija i jotacija.

 • Alternacije ije/je/e/i te alternacije l/o u govoru i pismu.

 • Segmentna (odsječna) i suprasegmentna (nadodsječna) obilježja.

 • Naglasak (akcent) i dužina (kvantiteta).

 • Naglasni sustav hrvatskoga standardnog jezika

 • Naglašene i nenaglašene riječi. Prislonjenice i naslonjenice (enklitike i proklitike). Suprasegmentna (intonativna) obilježja na razini rečenice: rečenični naglasak, rečenična melodija, tempo, intenzitet, stanka (vrednote govorenoga jezika).

 • Grafijska realizacija intonativnih sredstava: točka, upitnik, uskličnik, upitnik i uskličnik. Ostali interpunkcijski znakovi (razgoci). Hijerarhija razgodaka.

 • Fonostilistika. Stilska obilježenost i funkcionalna vrijednost fonoloških jedinica.

 • Impresivna i ekspresivna svojstva fonema, naglasaka i intonacije. Grafostilistika.

 • Pojam idioma. Organski i neorganski idiomi. Standardni jezik.

 • Norma i kodifikacija. Standardni jezik s povjesnoga stajališta. Standardni jezik i narječja. Glavne osobitosti i fonemskog i naglasnog sustava čakavskog i kajkavskog narječja u usporedbi sa hrvatskim standardnim jezikom. Jezik i pismo hrvatskih pisanih spomenika od početka pismenosti dokraja XV. stoljeća.

KNJIŽEVNOST


Književnost:

Naziv i pojam – rodovi i vrste – znanost o književnosti – povijest književnosti – teorija književnosti – kritika – odnos književnosti i jezika – tekst, književnost i društvo – književnost i druge umjetnosti – svrha učenja – nacionalna i komparativna (poredbena) književnost – epohe i razdoblja – stilovi i smjerovi – klasična i moderna književnost – usmena i pisana književnost – analiza i interpretacija • Lirika:

  • Pojam – razvoj – vrste, oblici i značajke – usmena i pisana književnost – tematska podjela: domoljubna, socijalna, duhovno-religiozna, misaona, ljubavna, pejsažna... – primjeri: himna, oda, elegija, ditiramb, balada, sonet, epigram, epitaf

  • A.Mihanović, Horvatska domovina (himna)

  • P. Preradović, Rodu o jeziku (oda)

  • S.S. Kranjčević, Iseljenik (elegija)

  • V. Nazor, Cvrčak (ditiramb)

  • Hasanaginica (narodna balada)

Šenoa, Mom stolu – A.G. Matoš, Ad hominem (epigrami)

  • Stećci, hrvatski srednjovjekovni spomenici – M. Dizdar, Zapis o zemlji (epitaf)

  • J. Pupačić, Zaljubljen u ljubav (ljubavna)

  • D. Cesarić, Vagonaši (misaona – socijalna)

  • S.S. Kranjčević, Moj dom (domoljubna)

  • N. Šop, Kuda bih vodio Isusa (duhovno – religiozna)

  • A.G. Matoš, Jesenje veče (sonet) – Lj. Wiesner, Blago veče (pejsažna)

  • F. Mažuranić, Budi svoj! (pjesma u prozi)

  • M. Balota, Roženice – D. Domjanić, Ciklame, krvave ciklame (dijalektalna)Zaključak (sinteza)

 • Epika

 • Pojam – razvoj – vrste, oblici i značajke – ep i manje epske forme) epilij, spjev, stihovana pripovijetka; roman (klasični i moderni), pripovijest, novela; “jednostavni oblici”; memoari, biografije, autobiografije – primjeri: ep, roman – moderni i povijesni, pripovijest, novela, bajka, basna).

 • Homer (8. st. pr. K.), Ilijada, pjevanje 1., XVI. (ep)

Ezop - I. A. Krilov ili J . de la Fontaine: Basne (po izboru)

H. C. Andersen, Kraljevo novo ruho – I.Brlić-Mažuranić, Kako je Potjeh tražio istinu (bajka)

August Šenoa, Zlatarovo zlato (povijesni roman)

J. D. Salinger, Lovac u žitu (moderni roman)

Vjenceslav Novak, U glib ili Mile Budak, Opanci dida Vidurine (pripovijest)

Altun G. Matoš, Cvijet sa raskršća

Vjekoslav Kaleb,Gost (novela)

Pavao Pavli

i

, Dobri duh Zagreba: (priča - poizboru)

-Zaklju


ak (sinteza)

  • Drama

 • Pojam – razvoj – vrste, oblici i značajke – primjeri: tragedija, komedija

 • Sofoklo, Antigona (tragedija)

 • Marin Držić, Skup (komedija)

 • Zaključak (sinteza)
 • Diskurzivni književni oblici

 • Pojam – razvoj – vrste, oblici i značajke – putopis, studija, esej, članak; kritika, feljton, polemika, primjeri: putopis, esej

 • Antun Nemčić, Putositnice (Porod putne misli, Križevci, Zagreb, Jastrebarsko, u Karlovcu, Rijeka... (putopis)

 • M. de Montaigne, O odgoju (O cilju odgoja) – esej

 • Zaključak (sinteza)

POVIJEST KNJIŽEVNOSTI • Klasična književnost

 • Biblija: Knjiga Postanka, Knjiga Izlaska, Judita, Evanđelje po Ivanu, Psalmi (po izboru)

 • Homer, Odiseja (pjevanje I.,XIX.,XXI.)

 • Eshil, Okovani Prometej

 • Palut, Škrtac
 • Srednjovjekovna književnost

 • Trubadurska lirika – najstariji hrvatski pisani spomenici – ćirilometodska tradicija, biblijski liturgijski tekstovi – povijesni i pravni tekstovi – crkvena i svjetovna proza – drama, prikazanja

 • Pjesan o Rolandu (franc. ep) – Pjesan o Cidu (španj. ep) – Pjesan o Nibelunzima (njem. ep) Roman o Tristanu i Izoldi (viteški roman), sv. Augustin, Ispovijesti (1. I 9.) autobiografija

 • Bašćanska ploča – Vinodolski zakon – Lucidar

 • Zapis popa Martinca – Ljetopis popa Dukljanina (smrt kralja Zvonimira), Novo pismo Nikole Modruškoga – Hrvojev Misal

 • Šibenska molitva

 • Va se vrime godišća, Muka sv Margarite

 • Zaključak (sinteza)
JEZIČNO IZRAŽAVANJE

 • U skladu s nastavom jezika i književnosti u prvome se razredu uvježbavaju oblici jezičnog izražavanja i stvaranja.

 • Pisano i govoreno izražavanje kao jezična djelatnost.

 • Glavne značajke pisanja kao jezične djelatnosti.

 • Pisanje kao priopćavanje (komunikacija) i kao umjetničko stvaranje

 • Pisanje, pravopis i grafostilistika.

 • Govorenje kao jezična djelatnost. Govorenje i pravogovor.

 • Neutralno i stilski obilježeno govorenje .

 • Uloga i važnost vrednosta govorenoga jezika (intonacija, intenzitet, stanka, rečenični tempo, mimika i geste).

 • Govorenje, slušanje i šutnja.

 • Čitanje: usmjereno i izražajno.

 • Prepričavanje: sažetak,

 • Bilježenje u obliku natuknica i stvaranje podsjetnika.

 • Bio - bibliografske bilješke.

 • Navođenje

 • Dnevnik: osobni, stručni i dnevnik čitanja.

 • Tekst.

 • Načini oblikovanja teksta.

 • Vrste teksta: opis raščlamba (analiza), tumačenje (interpretacija), samogovor (monolog), dvogovor (dijalog) i unutarnji monolog.

 • Opis kao vrsta teksta.

 • Glavne značajke logičke i jezične organizacije opisa.

 • Umjetnički i znanstveni opis: jezične i stilske razlike i sličnosti.

 • Usmeni i pisani opis.

 • Dinamični i statični opis.

 • Opis vanjskog i unutarnjeg svijeta.

 • Tumačenje (interpretacija, eksplikacija).

 • Logička i jezična organizacija tumačenja.

 • Usmeno i pisano tumačenje.

 • Analitičko i sintetičko tumačenje.

 • Tumačenje umjetničkog djela.

 • Denotativno i konotativno značenje riječi.

 • Služenje stručnim rječnikom.

 • Dijalog i monolog.

 • Vrste dijaloga.

 • Uspostava dijaloga.

 • Vođenje dijaloga.

 • Dijalog u razgovoru i u umjetničkom djelu (drami, televizijskoj drami, filmu).

 • Jezično oblikovanje dijaloga: jezična ekonomija i vrednote govorenog jezika. Euharistički dijalog.

 • Poslovnostručni dijalog.

 1. razred – 70 sati

Nastavni predmet: HRVATSKI JEZIK

Nastavne cjeline

Razrada – Nastavne teme / sadržaji

HRVATSKI JEZIK

 • Morfem. Morfem po značenju: gramatički i leksički

 • Morfemi po položaju: korijenski, prefiksalni i sugiksalni. Rječotvorni (derivacijski) i oblikotvorni (relacijski) morfemi

 • Morfem, morf, alomorf (morfemska inačica). Izraz i sadržaj gramatičkih i leksičkih morfema. Morfemska analiza. Morfem i oblik, morfem i osnova. Osnava i korijen. Struktura osnove. Alterniranost osnove (aloosnove). Supletivni oblici.

 • Pojam gramatičke kategorije. Tipovi gramatičkih katerorija, katerije vrste riječi. Kategorije oblika riječi. Kategorije položaja riječi. Kategorije riječi.

 • Kategorije vrste riječi. Kriteriji razdiobe riječi na vtste. Promjenljive i nepromjenljive vrste riječi. Imenice. Gramatička i leksička predmetnost. Sklonidba (deklinacija) imenica. Gramatička obilježja imenica: rod, broj i padež.

 • Pojedinačna (singulativna) i zbirna (kolektivna) množina. Vlastite i opće imenice.

Pisanje imenica (malo i veliko početno slovo).

Pisanje stranih vlastitih imena, posebno osobnih i zemljopisnih. • Zamjenice.

 • Rod, broj, padež i lice.

 • Funkcije zamjenica.

 • Zamjenice kao imeničke, pridjevne ili priložne riječi. Zamjenice po značenju. Osobne, povratne, posvojne, pokazne, upitne, odnosne i neodređene.

 • Vrste zamjenica.

 • Sklonidba zamjenica

 • Pridjevi.

 • Rod, broj, padež i stupanj. Određeni i neodređeni pridjevi.

 • Sklonidba određenih i neodređenih pridjeva.

 • Stupnjevanje (komparacija) pridjeva.

Podjela pridjeva po značenju. Kvalitativni, diferencijalni , posvojni i opisni.

 • Brojevi.

 • Rod, broj (djelomično) padež.

 • Glavni i redni brojevi.

 • Brojevi kao imeničke, pridjevne i priložne riječi.

 • Glagoli.

 • Vrijeme, način, vid (svršenost, nesvršenost, dvovidnost), lice.

 • Glagolsko stanje. Aktiv, pasiv i medij.

 • Prijelaznost, neprijelaznost i povratnost. Lični i bezlični glagolski oblici.

 • Jednostavni glagolski oblici: infinitiv, prezent, aorist, imperfekt, imperativ, glagolski pridjevi i prilozi.

 • Složeni glagolski obilci: perfekt, pluskvamperfekt, futuri i kondicionali.

 • Pasivni glagolski oblici.

 • Nepromjenljive vrste riječi. Prilozi i prijedlozi.

 • Nepromjenljive vrste riječi. Veznici, uzvici i čestice.

 • Pravopis i morfologija.

 • Morfološka homonimija i sinonimija.

 • Morfostilistika i morostilem.

 • Stilska obilježenost padežnih oblika, vremena, načina te ostalih oblika

 • Glavne značajke oblikotvornog ustrojstva čakavskog narječja prema hrvatskome standardnom jeziku (padežni sustav, sustav glagoslih oblika i drugih oblika promjenjivih riječi).

 • Glavne značajke oblikotvornog ustrojstva kajkavskog narječja prema hrvatskome standardnom jeziku (padežni sustav, sustav glagoslih oblika i drugih oblika promjenjivih riječi).

 • Hrvatski jezik od XVI. do kraja XVIII. stoljeća.

KNJIŽEVNOST

 • Predrenesansa i humanizam
 • Pojam, trajanje, značajke – humanizam kao kulturni i književni pokret – latinizam – književni život – književni oblici i značajke – glavni pisci i djela.

 • Dante Alighieri, Božanstvena komedija (Pakao, I._V.)

 • Francesco Petrarca, Kanconijer (I., III., V.,XIII.)

 • Giovanni Boccaccio, Decameron (Uvod; 1. dan 1. novela; 2. dan 3. novela)

 • Marko Marulić, Davidijada (1. pjevanje; stih 1-11, stih 140-160)

 • Ivan Česmički, U smrt majke Barbare – Juraj Šiškorić, Elegija o pustošenju šibenskog polja

 • Zaključak (sinteza)

 • Renesansa

 • Europska renesansa-renesansa kao kulturni i književni pokret. odnos prema prirodi i čovjeku-odnos prema antici-književni oblici i značajke-glavni pisci i djela; hrvatska renesansa i njezina središta: Dubrovnik, Split, Hvar, Šibenik, Zadar – odnos prema talijanskoj renesansi – književni oblici i značajke – glavni pisci i djela.

 • Miguel de Cervantes, Don Quijote (ulomci)

 • Wiliam Shakespeare, Hamlet

 • Marko Marulić, Judita

 • Šiško Menčetić, Prvi pogled- Blaženoi čas i hip

 • Hanibal Lucić, Jur nijedna na svit vila – iz Robinje: skazanje 2., stih 685-755 (Robinja i Derenčin)

 • Mavro Vetranović, Moja plavca (stih 1-26, 197-222) – Posvetilište Abamovo (skazanje 1., stih 83-184)

 • Brne Karnarutić, Vazetje Sigeta grada (treti dil, stih 597-638)

 • Petar Zoranić, Planine (Otkuda bura ishodi i zač se ove ili Zač se grad Nin zove i gdo ga najpri sazida) – Perivoj od Slave i v njem vile

 • Petar Hektorović, Ribanje i ribarsko prigovaranje (Parvi dan, stih 1-20, 497-508;

Drugi dan, stih 595-685; Treti dan, stih 1510-1532)

 • Marin Držić, Dundo Maroje (predgovor i odlomak iz komedije o zlatu)

 • Zaključak (sinteza)

 • Barok

 • Pojam, trajanje, značajke – manirizam naprama baroku – hrvatski barok – katolička obnova (protureformacija) – književni oblici i značajke, dubrovačko-dalmatinski, kajkavski, slavonski barok, i barok ozaljskog kruga – bosanski i franjevci – glavni pisci i djela.

 • Torquato Tasso, Oslobođeni Jeruzalem (I. i II. pjevanje; prijevod M. Tomasovića, 1990.)

 • Ivan Gundulić, Suze sina razmetnoga – Dubravka – Osman (I., 1-36; IV., 345-432; VII., 269-308; VIII., 569-592; IX., 321-408; XI., 1-184; XX., 289-376)

 • Ivan Bunić Vučić, Nemoj, nemoj, ma ljubice – Slatka dušo mom životu

 • Junije Palmotić; Pavlimir (Činjenje 3., skazanje četrnaesti i skazanje petnaesto) ili Ignjat Đurđević, Slici svojoj u ruci gospođe, - Suze Marunkove

 • Fran Krsto Frankopan, Napojnice pri stolu – Človištvo zove se prava lipota –

Cvitja razmišlenje i žalosno protuženje ili Ana Katarina Frankopan Zrinska, Vsakomu onomu, ki štal bude ove knjižice

 • Juraj Habdelić, Pervi oca našega Adama greh (Gizdos ženska ili gizdos mladeh ljudi)

 • Antun Kanižlić, Sveta Rožalija (početak)

 • Matija Divković, Beside (odlom.)

 • Bartul Kašić, Ritual rimski (Predgovor)

 • Juraj Križanić, Politika (Predgovor)

 • Zaključak (sinteza)

 • KLASICIZAM I PROSVJETITELJSTVO

 • Klasicizam kao europski pokret – racionalizam: R. Decartes-Prosvjetiteljstvo: Voltaire-klasicistički latinizam-književnost u Slavoniji-književni oblici i značajke – glavni pisci i djela).

 • Moliere, Mizantrop ili Umišljeni bolesnik, Candide

 • Matija Petar Katančić, Jesenji plodovi (Ševa-Vinobera u zelenoj Molbice dolini)

 • Matija Antun Reljković, Satir iliti divji čovik (Kazuje lipotu ležaja Slavojije, stih 1-29

Porušenje Slavojije kroz česte rata i bojeve, stih 131-152)

 • Andrija Kačić Miošić, Razgovor ugodni naroda sovinskoga (Slidi pisma Radovana i Mjelovana-Tomislav, kralj slovinski-Pisma od Radoslava)

 • Filip Grabovac, Cvit razgovora-Slava Dalmacije

 • Tituš Brezovački, Matijaš Grabancijaš dijak Predgovor k dobrovoljnom čitavcu, Dogod 1., spelanje 1. i spelanje II.)

 • Zaključak (sinteza)

 • PREDROMANTIZAM I ROMANTIZAM

 • Europski predromantizam-zanimanje za starinu, folklor i “grobljanske” ugođaje; europski romantizam-glavni predstavnici francuskog, njemačkog, talijanskog, ruskog, poljskog romantizma i romantizma u nordijskim zemljama – engleski jezerski pjesnici: W Wordssworth, S.T. Coleridge, R. Southey-Scottov povijesni roman

 • Johann W. Goethe, Patnje mladog Werthera

 • F. Schiller, Razbojnici

 • George G. Byron, Putovanje Childea Harolda (ulomak)

 • Alphonse de Lamartine, Jezero – W. Wordsworth, Sunovrati; Edgar Allan Poe, Gavran- Ubojstvo u ulici Morgue

 • A.S.Puškin, Trenutka još se sjećam

 • Zaključak (sinteza)
JEZIČNO IZRAŽAVANJE

 • Životopis (biografija) kao vrsta teksta.

 • Vlastiti životopis (autobiografija) i životopis poznate osobe (književnika, umjetnika, pjevača, sportaša).

 • Logička i jezična organizacija životopisa.

 • Uloga činjenica u oblikovanju životopisa.

 • Razlikovanje činjenica po važnosti. Životopis prema stilskim značajkama: subjektivni (literarni i literarizirani) i objektivni (poslovni, službeni).

 • Enciklopedijski prikaz životopisa: Hrvatski biografski leksikon.

 • Prikaz kao vrsta teksta.

 • Objasnidbeno-obavijesna narav prikaza.

 • Usmeni i pisani prikaz: sličnosti i razlike.

 • Prikaz i medij: novinski, radijski i televizijski prikaz.

 • Tematska raznolikost prikaza: prikaz knjige, kazališne predstave, filma, stripa, televizijske emisije, koncerta, izložbe i dr.

 • Stručni prikaz.

 • Upućivanje (instrukcija) kao vrsta teksta kojim se planira bilo kakvo ponašanje u budućnosti: upravne, tehničke, poslovne, metodičke i druge upute – glagoli i glagolski oblici zahtijevanja, zapovijedanja, poticanja, upozoravanja kao nositelji upućivačkih (instruktivnih) rečenica.

 • Linearni odnos rečenica u upućivačkome tekstu.

 • Pismo: osobno i poslovno.

 1. razred – 70 sati

Nastavni predmet: HRVATSKI JEZIK

Nastavne cjeline

Razrada – Nastavne teme / sadržaji

HRVATSKI JEZIK

 • Pojam sintakse.

 • Sintaktičke jedinice: riječ, skup riječi (sintagma) i rečenica.

 • Riječ u rečenici.

 • Spojevi riječi.

 • Tipovi odnosa među sastavnicama spojeva riječi: sročnost (kongruencija), upravljanje rekcija) i pridruživanje.

 • Pojam rečenice.

 • Članjivost.

 • Ciljna usmjerenost: izjavne, upitne i usklične rečenice.

 • Obavijesna članjivost: dato i novo (tema i rema).

 • Članovi rečeničnog ustrojstva.

 • Predikat.

 • Glagolski i neglagolski predikat.

 • Glagolski oblici u predikatu.

 • Subjekt, atribut i apozicija.

 • Objekt i priložna oznaka.

 • Rečenice po sastavu.

 • Sklapanje rečenica: nizanjem i povezivanjem.

 • Nezavisnosložene rečenice.

 • Tipovi odnosa među dijelovima sastavnih, suprotnih i rastavnih rečenica.

 • Sklapanje uvrštavanjem.

 • Zavisnosložene rečenice (subjektne, predikatne, objektne, atributne i apozitivne).

 • Priložne (adverbne) rečenice.

 • Sklapanje rečenica bez veznika.

 • Nezavisnosložene asindetske rečenice.

 • Zavisnosložene asindetske rečenice.

 • Intonacija rečenice.

 • Rečenični naglasak, rečenična melodija, stanka, intenzitet, tempo.

 • Rečenični znakovi: točka, zarez, dvotočje, trotočje, uskličnik, upitnik.

 • Sintaktostilistika.

 • Red riječi u rečenici (osnovni i aktualizirani)

 • Rečenica i tekst.

 • Povezivanje rečenica u tekstu.

 • Tipovi teksta.

 • Osnove sintaktičke osobitosti čakavaksog i kajkavskog narječja prema hrvatskome standardnom jeziku.

 • Hrvatski standardni jezik u XIX.stoljeću.

KNJIŽEVNOST


 • Ilirizam

 • (Hrvatski romantizam-hrvatski narodni preporod, ilirski pokret, ilirizam-uloga književnosti u buđenju nacionalne svijesti-budnice i davorije-temeljni tekstovi: Mihanovićeva “Reč domovini o hasnovitosti pisanja vu domorodnom jezik”, Draškovićeva “Disertacija iliti razgovor darovan gospodi poklisarom”, Gajeva “Kratka osnova horvatsko-slovenskog pravopisanja” – Novine i Danica ilirska – Kolo, prvi književni časopis).

 • Ljudevit Gaj, Horvatov sloga i zjedninjenje (budnica)

 • Dimitrije Demeter, Grobničko polje (davorija)

 • Pavao Štoos, Kip domovine vu početku leta, 1831.

 • Stanko Vraz, Đulabije - Gazela: Ždral putuje k toplom jugu – Otkud modre oči?

 • Petar Preradović, Putnik – Ljudsko srce

 • Ivan Mažuranić, Smrt Smail-age Čengića (Harač i Kob)

 • Matija Mažuranić, Pogled u Bosnu (Predgovor, 1. Put u Bosnu i natrag /opis Sarajeva/)

 • Grgo Martić, Zapamćenja (odlomak) – Ivan Franjo Jukić, Putovanje po Bosni 1843 (odlomak)

 • Zaključak (sinteza)

 • Protorealizam (Šenoino doba)

 • M. Bogović, L. Botić, A.V. Tkalčević, F. Marković, J.E. Tomić, V. Jagić, publicistika A. Starčevića, pučka drama i J. Freudenreich).

 • Šenoa: Budi svoj! – Ribareva Jana – Postolar i vrag – Zlatarovo zlato

 • Zaključak (sinteza)

 • Realizam

 • Europski realizam – pozitivizam i scijentizam – H. Taine – glavni predstavnici

 • francuskog, ruskog i engleskog realizma – E. Zola i naturalizam).

 • Honore de Balzac, Otac Goriot

 • Fjodor M. Dostojevski, Zločin i kazna

 • Lav N. Tolstoj, Ana Karenjina ili Uskrsnuće

 • Zaključak (sinteza)

 • Hrvatski realizam – odraz francuskog realizma i naturalizma: E. Kumičić i njegov članak “O romanu” - polemika i stvaranje kritike – pravaštvo i književnost – religinizam).

 • E. Kumičić, Začuđeni svatovi

 • K.Š. Gjalski, Perillustris ac generosus Cintek –Nacionalna ekonomija ili

 • Čudnovati tesar

 • Ante Kovačić, U registraturi; J. Kozarac, Oprava ili Slavonska šuma

 • V. Novak, Posljedni Stipančići

 • S.S. Kranjčević., Mojsije

 • Zaključak (sinteza)

 • Modernizam

 • Parnasovstvo-dekadencija-simbolizam-individualizam-esteticizam-secesija-bečka moderna

 • Charles Baudelaire, Suglasja-Albatros-Stranac

 • Reiner Maria Rilke: jesenja pjesma ili Ja živim u kruzima koji se šire

 • Henrik Ibsen, Lutkina kuća (Nora)

 • Zaključak (sinteza)

 • Moderna

 • Modernistički pokret i moderna-sukob “starih” i “mladih” – secesija-bečka i praška skupina mladih-časopisi-kritike i polemike-Hrvatska mlada lirika, 1914.

 • J. Leskovar, Misao na vječnost

 • A.G.Matoš, Utjeha kose – 1909. –Kip domovine na početku leta 188-

 • Oko Lobora

 • D. Šimunović, Duga

 • F. Galović, Kopači-Jesenski veter ili D. Domjanić, Bele rože-Portret

 • V. Vidrić, Dva pejsaža – Pomona – Plakat –Adieau

 • V. Nazor, Zvonimirova lađa – Maslina – Seh duš dan

 • M. Begović, Pustolov pred vratima

 • I.Kozarac, Đuka Begović

 • Zaključak (sinteza)

JEZIČNO IZRAŽAVANJE

 • Dokazivanje (argumentacija), vrste dokaza, važnost dokaza u raspravljačkim tekstovima

 • Recenzija kao vrsta raspravljačkog teksta

 • Usmeno predavanje.

 • Glavne faze oblikovanja usmenoga predavanja: određivanje teme, sklupljanje građe o temi, sređivanje građe, izrada nacrta (predloška) predavanja.

 • Poraba podataka i stručnih naziva.

 • Javni govor.

 • Priprema javnog govora.

 • Pisana podloga za javni govor (bilješke, navodi, podaci).

 • Neutralan i emocionalno obilježen govor.

 • Uvažavanje vrednota govorenog jezika i poznavanje govorničkih figura.

 • Priopćenje.

 • Jezične i stilske značajke priopćenja.

 • Usmeno i pisano priopćenje.

 • Tumačenje.

 • Stručno izlaganje, stručni članak, stručni referat, stručni dopis.

 • Zamolba i žalba.

 • Čitanje stručnog teksta s komentarom. Korekturni znaci.

 • Paralela književnih razdoblja.
 1. razred – 64 sata

Nastavni predmet: HRVATSKI JEZIK

Nastavne cjeline

Razrada – Nastavne teme / sadržaji

HRVATSKI JEZIK

 • Znak i sustav znakova.

 • Jezični sustav i jezični znak.

 • Struktura jezičnoga znaka.

 • Označitelj, označenik, i izvanjezična zbilja.

 • Riječ i leksem.

 • Leksikologija i semantika.

 • Izraz i sadržaj leksema.

 • Jednoznačnost i višeznačnost.

 • Metafora i metonimija.

 • Vrste metafora.

 • Osnovno i izvedeno značenje.

 • Neutralno i obilježeno značenje.

 • Podruštvljeno i individualno značenje.

 • Sinonimija i sinonimi.

 • Istoznačnice i bliskoznačnice.

 • Općejezični i individualni sinonimi.

 • Standardnojezični i nestandardnojezični sinonimi.

 • Funkcionalna vrijednost sinonima.

 • Antonimija i antonimi.

 • Vrste antonima.

 • Potpuni i djelomični antonimi. Oksimoron

 • Funkcionalna vrijednost antonima.

 • Homonimija i homonimi.

 • Morfološka i leksička homonimija.

 • Homografi i homofoni.

 • Načini nastanka homonima.

 • Funkcionalna vrijednost homonima.

 • Vremenska raslojenost leksika.

 • Aktivni i pasivni leksik.

 • Vrste pasivnih leksema.

 • Pomodnice i novotvorenice.

 • Područna raslojenost leksika.

 • Lokalizmi, regionalizmi i dijalektizmi. Vrste dijalektizama.

 • Stilska obilježenost dijalektizama.

 • Funkcionalna raslojenost leksika.

 • Stil i stilistika.

 • Funkcionalni stilovi hrvatskoga standardnog jezika.

 • Glavne leksičke značajke književnoumjetničkog, publicističkog i razgovornog stila.

 • Međujezični dodiri i leksičko posuđivanje.

 • Razlozi leksičkog posuđivanja.

 • Vrste leksičkoga posuđivanja.

 • Vrste posuđenica.

 • Prilagodba posuđenica.

 • Leksička norma prema ostalim normama hrvatskoga standardnog jezika.

 • Jezični purizam i jezična kultura. Osnovna pravila jezičnog purizma.

 • Frazeologija i frazem.

 • Uvjeti postanka frazema.

 • Frazemska višeznačnost i jednoznačnost.

 • Frazemska sinonimija i antonimija. Vrste frazema.

 • Funkcionalna vrijednost frazema.

 • Leksikografija.

 • Vrste leksikografije.

 • Rječnik.

 • Vrste rječnika.

 • Načini sastavljanja rječnika.

 • Vrste jezičnih rječnika.

 • Najvažniji rječnici hrvatskoga jezika.

 • Hrvatski jezik u XX. stoljeću.

 • Periodizacija.

 • Glavne značajke svakoga razdoblja.

 • Društveni i politički položaj hrvatskoga standardnog jezika.

 • Borba za ravnopravnost hrvatskoga jezika.

 • Odnos između hrvatskog i srpskog jezika.

 • Važnija djela o hrvatskome jeziku.

KNJIŽEVNOST

 • Avangarda, modernistički pokreti i socijalna književnost

 • (Stilski pluralizam-avangarda-ekspresionizam, dadaizam, nadrealizam, imažinizam, kubizam, futurizam, simultanizam, konstrukrivizam – socijalni realizam . “lijeva” i “desna” kritika – egzistencijalizam –imanentna kritika-kazalište apsurda-epsko kazalište-trivijalna književnost-socijalistički realizam).

 • I.RAZDOBLJE (1914. –1929.)

 • Marcel Proust, U traženju izgubljena vremena (Combray)

 • S. Jesenjin, Pjesma o kuji – Doviđenja, dragi, doviđenja

 • Zaključak (sinteza)

 • EKSPRESIONIZAM

 • A.B. Šimić, Pjesnici-Moja preobraženja-Hercegovina-Povratak-Smrt i ja-

 • Ručak siromaha

 • M. Krleža, Snijeg – Čežnja – Nemir

 • Andrić, Ex Ponto, Noćni nemir – Epilog Zaključak (sinteza)

 • II.RAZDOBLJE (1929.-1952.)

 • M. Krleža, Khevenhiller – Povratak Filipa Latinovicza – Gospoda Glembajevi

 • I.Andrić, Prokleta avlija

 • T. Ujević, Svakidašnja jadikovka – Blažena ženo, gospo nepoznata – Pobratimstvo lica u svemiru - Notturno

 • D. Gervais, Tri nonice

 • D. Cesarić, oblak – povratak – Balada iz predgrađa

 • D. Tadijanović, Dugo u noć, u zimsku bijelu noć – Prsten

 • G. Kovačić, Moj grob

 • Zaključak (sinteza)

 • DRUGA MODERNA (1952. – 1968.)

 • Kritika socrealizma – “Krugovi” 1952. – utjecaj angloameričkih i španjoslih pisaca- “Razlog” 1961. – utjecaj francuskih i njemačkih pisaca – modernistička poezija, utjecaj filozofije egzistencijalizma “Umjetnost riječi”, 1957. i znanost o književnosti

 • Bertol Brecht, Majka Hrabrost i njezina djeca

 • Albert Camus, Kuga

 • Zaključak (sinteza)

 • Petar Šegedin, Novele (izbor)

 • Vladan Desnica, Zimsko ljetovanje ili pripovijesti (po izboru)

 • Ranko Marinković, Kiklop

 • Jure Kaštelan, Tvrđava koja se ne predaje – Konjic bez konjanika

 • Vesna Parun, Ti koja imaš nevinije ruke

 • Josip Pupačić, more – Tri moja brata ili Moj križsvejedno gori

 • SUVREMENA KNJIŽEVNOST

 • Proza u trapericama, fantastičari, novi historizam – pjesništvo egzistencijalizma, ludizam, obnova zatvorene forme – drama – kritika i znanost – književnost u dijaspori – glavni časopisi – postmoderna: intertekstualnost – intermedijalnost

 • Antun Šoljan, Luka

 • Ivo Slamnig, Barbara

 • Slavko Mihalić, Približavanje oluje – Majstore, ugasi svijeću

 • Zvonimir Lukić, Sobe za prolaz

 • Ivan Brešan, Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja, Ivan Aralica, Okvir za mržnju ili Nedjeljko Fabrio Smrt VronskogPavao Pavličić, Dunav

 • Zaključak (sinteza)

JEZIČNO IZRAŽAVANJE

 • Rasprava (diskusija).

 • Strukturna trodijelnost rasprave: teza, antiteza i sinteza ili postavljanje teze, dokazivanje teze i prihvaćanje ili odbacivanje, odnosno modificiranje teze.

 • Stručno nazivlje i profesionalizam u raspravi.

 • Usmena i pismena rasprava. Stručno argumentiranje, komentiranje i apeliranje.

 • Esej (ogled). Znanstvene, publicističke i umjetničke značajke.

 • Otovrenost eseja kao tekstovne vrste. Subjektivni i objektivni elementi u eseju.

 • Stvaranje eseja.

 • Komunikacijski tekstovi: vijest, obavijest, oglas, reklama, zahvalnica, pozivnica, sažalnica. privatni i javni komunikacijski tekstovi.

 • Razlike u oblikovanju komunikacijskih tekstova.

 • Referat kao vrsta teksta.


1. razred – 35 sati

Nastavni predmet: NJEMAČKI JEZIK

Nastavne cjeline

Razrada – Nastavne teme / sadržaji

GRAMATIKA


 • vrste riječi, rečenični dijelovi, jezične promjene

 • Imenice

 • vrste, broj, rod, određeni član

 • upitne riječi, postavljanje pitanje

 • Zamjenice

 • osobne, pokazne i posvojne – deklinacije

 • Glagoli

 • prezent, reflexive verben, zusammengesetzte verben

RED RIJEČI U REČENICI


 • inverzija, modalni glagoli

 • perfekt, pomoćni glagoli haben i sein

 • zamjenica „man“

 • komparacija pridjeva

2. razred – 35 sati

Nastavni predmet: NJEMAČKI JEZIK

Nastavne cjeline

Razrada – Nastavne teme / sadržaji

GLAGOLSKA VREMENA

 • preterit, starke i schwache Verben

 • futur

 • pasiv i pasivna transformacija (prezent i preterit)

 • Konjuktiv I.

REČENICE

 • neupravna pitanja

 • nebensatz - Wortfolge

 • Reaktionen

 • Zussammensetzungen

 • Derivationen

 1. razred – 35 sati

Nastavni predmet: NJEMAČKII JEZIK

Nastavne cjeline

Razrada – Nastavne teme / sadržaji

GLAGOLSKA VREMENA
JAKI GLAGOLI

 • Žargon

 • Prisutnost

 • Pasivno obrazovanje

 • Impersonalni pasiv

 • Upitne zamjenice, Upitni prilozi

 • Pasiv preterituma

 • Konjuktiv II

 • Indirektne rečenice

 • Uvjetne rečenice

 • Zahtjevne rečenice

 • Tehnike prijevoda

 • Jaki glagoli

 • Povećanje i usporedba

 • Deklinacija pridjeva
4. razred – 32 sata

Nastavni predmet: NJEMAČKI JEZIK

Nastavne cjeline

Razrada – Nastavne teme / sadržaji

PONAVLJANJE, PROŠIRIVANJE I SISTEMATIZIRANJE GRAMATIČKIH SADRŽAJA IZ PRETHODNIH RAZREDA • Sistematizacija vremenima

 • Korištenje glagola

 • Složene rečenice

 • Uvjetne rečenice u prošlom vremenu

 • Reakcije

 • Deklinacija imenica

 • Prilozi

 • Komparativne rečenice

 • Relativne rečenice

 • Vremenske rečenice

 • Prevođenje s hrvatskog na njemački jezik1. razred – 35 sati

Nastavni predmet: ENGLESKI JEZIK

Nastavne cjeline

Razrada – Nastavne teme / sadržaji

PONAVLJANJE, PROŠIRIVANJE I SISTEMATIZIRANJE SLJEDEĆIH GRAMATIČKIH SADRŽAJA: IMENICE

 • Vrste, broj, rod posvojni oblik i fraza ''of''

ZAMJENICE

 • Osobne, upitne, pokazne (it, there is, there are), relativne zamjenice (who,which, whose, that)

GLAGOLI

 • Pet osnovnih oblika osnova –soblik –ed oblik, particip s nastavkom –ing, particip s nastavkom –ed.

 • Glagolska vremena i njihovi odnosi prema aspektu; pojam aktiva i pasiva; pravilni i nepravilni glagoli.

 • Ponavljanje glagolskih vremena – tvorba i uporaba present simple i continuous- tvorba i uporaba present perfekt tense, simple i continuous- tvorba i uporaba budućih vremena; pomoćni glagoli za tvorbu vremena, modalni glagoli

PRIDJEVI

 • Tvorba vremena i uporaba

 • Osnovne uporabe određenog i neodređenog člana, odsutnost određenog člana

 • Učestali idiomi ''a'' , ''the'' i bez člana

 • Pokazni i prisvojni pridjevi

 • Jednina i množina

 • Brojevi

 • Pridjevi neodređene količine

 • Opisni pridjevi

PRILOZI

 • Mjesta određenog i neodređenog vremena

VEZNICI

 • And, or yes, so, when, until, if, although, since, itd.

REČENICE

 • Red riječi u nezavisno složenoj rečenici

2. razred – 35 sati

Nastavni predmet: ENGLESKII JEZIK

Nastavne cjeline

Razrada – Nastavne teme / sadržaji

ZAMJENICE

 • Refleksivne, posvojne i neodređene

GLAGOLI

 • Tvorba i uporaba glagolskih vremena

 • Present perfect tense – simple continuous

 • Present perfect tense – tense past

 • Perfect tense –simple i continuous.

 • Future perfect tense

 • Načelo tvorbe upitnih i negativnih oblika u jednostavnim i složenim vremenima

PRIDJEVI

 • Comparison of equality

ČLANOVI

 • Uporaba neodređenog i određenog člana

PRIJEDLOZI

 • Vrijeme, mjesto i pravac, uzrok

TVORBA RIJEČI

 • Compound, derivatives in ESP

3. razred – 35 sati

Nastavni predmet: ENGLESKI JEZIK

Nastavne cjeline

Razrada – Nastavne teme / sadržaji

GRAMATIKA

TENSES


SLAGANJE VREMENA

POGODBENE REČENICE

MODALNI GLAGOLI

PASIVNE REČENICE

PRIJEDLOZI

PHRASAL VERBS • Ponavljenje

 • Osobne, upitne, pokazne (it, there is, there are), relativne zamjenice (who,which, whose, that)

 • Pet osnovnih oblika osnova –s oblik –ed oblik, particip s nastavkom –ing, particip s nastavkom –ed.

 • Glagolska vremena i njihovi odnosi prema aspektu; pojam aktiva i pasiva; pravilni i nepravilni glagoli.

 • Ponavljanje glagolskih vremena – tvorba i uporaba present simple i continuous- tvorba i uporaba present perfekt tense, simple i continuous- tvorba i uporaba budućih vremena; pomoćni glagoli za tvorbu vremena, modalni glagoli

 • Tvorba i uporaba glagolskih vremena

 • Present perfect tense – simple continuous

 • Present perfect tense – tense past

 • Perfect tense –simple i continuous.

 • Future perfect tense

 • Načelo tvorbe upitnih i negativnih oblika u jednostavnim i složenim vremenima

 • Ing. Forma glagola

4. razred – 32 sata

Nastavni predmet: ENGLESKI JEZIK

Nastavne cjeline

Razrada – Nastavne teme / sadržaji

GLAGOLSKA VREMENA

SLAGANJE VREMENA

POGODBENE REČENICE

PASIVNE REČENICE

ODNOSNE REČENICE

SLOŽENICE

PRIJEDLOZI

COISATIVE „HAVE“ • Ponavljanje

 • Osobne, upitne, pokazne (it, there is, there are), relativne zamjenice (who,which, whose, that)

 • Pet osnovnih oblika osnova –soblik –ed oblik, particip s nastavkom –ing, particip s nastavkom –ed.

 • Glagolska vremena i njihovi odnosi prema aspektu; pojam aktiva i pasiva; pravilni i nepravilni glagoli.

 • Ponavljanje glagolskih vremena – tvorba i uporaba present simple i continuous- tvorba i uporaba present perfekt tense, simple i continuous- tvorba i uporaba budućih vremena; pomoćni glagoli za tvorbu vremena, modalni glagoli

 • Tvorba i uporaba glagolskih vremena

 • Present perfect tense – simple continuous

 • Present perfect tense – tense past

 • Perfect tense –simple i continuous.

 • Future perfect tense

 • Načelo tvorbe upitnih i negativnih oblika u jednostavnim i složenim vremenima

 • Ing. Forma glagola

 • Bezlični oblici

 • Ing. forme glagola

Yüklə 1,09 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə