Türk dünyasi iŞletme fakültesi uluslararasi iLİŞKİler böLÜMÜ YÜksek lisans biTİrme teziYüklə 0,74 Mb.
səhifə1/9
tarix15.03.2018
ölçüsü0,74 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

AZERBAYCAN CUMHURİYETİ EĞİTİM BAKANLIĞI

AZERBAYCAN DEVLET İKTİSAT ÜNİVERSİTESİ

TÜRK DÜNYASI İŞLETME FAKÜLTESİ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

YÜKSEK LİSANS BİTİRME TEZİ

ERMENİSTAN – AZERBAYCAN ÇATIŞMASI VE ULUSLARARASI ÖRGÜTLER”


Hazırlayan

AYSEL BEDELOVA


Danışman

Dr. Elşen MEMMEDLİ

BAKÜ-2016
AZERBAYCAN CUMHURİYETİ EĞİTİM BAKANLIĞI

AZERBAYCAN DEVLET İKTİSAT ÜNİVERSİTESİ

YÜKSEK LİSANS MERKEZİ

Elyazması hukukunda

Aysel Bedelova Rasim kızının

ERMENİSTAN-AZERBAYCAN ÇATIŞMASI VE ULUSLARARASI ÖRGÜTLERKonusunda

YÜKSEK LİSANS TEZİ
İhtisasın şifresi ve adı: 060213_Uluslararası İlişkiler

İhtisaslaşma: “Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi

Tez Danışmanı: Dr.Elşen Memmedli

________________________

Kafedra müdiri:

________________________


Yüksek Lisans programını rehberi:

______________________________
BAKÜ - 2016

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER ......................................................................................................................iii

KISALTMALAR....................................................................................................................vi
GİRİŞ........................................................................................................................................1


BİRİNCİ BÖLÜM

ERMENİSTAN-AZERBAYCAN ÇATIŞMASININ TARİHSEL BOYUTU

  1. ERMENİSTAN-AZERBAYCAN ÇATIŞMASINDA KARABAĞ TARİHİNİN ROLÜ........................................................................................................................6

   1. Karabağ Bölgesinin Coğrafyası, Jeopolitiği ve Etimolojisi..............................7

   2. Genel Hatlarıyla Karabağ Bölgesinin Tarihi ve Buna Paralel Etnik Yapının Oluşumu............................................................................................................10

   3. Dağlık Karabağ Sorununun Ortaya Çıkışı.......................................................13

    1. Çarlık Rusyası’nın Ermeni Göçü Politikası, Esas Amaçları ve Sonuçları...............................................................................................14

  2. SOVYETLER BİRLİĞİ DÖNEMİNDE DAĞLIK KARABAĞ SORUNU......18

   1. SSCB’nin Kafkasya Politikası ve DKÖB’nin Yaratılması...............................18

   2. XX Yüzyılın Ortalarında Ermenilerin Dağlık Karabağ’a Yönelik Arazi İddiaları ve Azerbaycanlıların Göçürülmesi.....................................................20

   3. XX Yüzyılın 80’li Yıllarında Ermenilerin Toprak Talepleri ve Azerbaycanlıların Göçürülmesi........................................................................22

   4. Sumgayıt Olayları.............................................................................................24

   5. Azerbaycan’ın Bağımsızlık Kazanması............................................................26

  3. BAĞIMSIZ AZERBAYCAN CUMHURİYETİ DÖNEMİNDE DAĞLIK KARABAĞ SORUNU...........................................................................................27

   1. Ayaz Mütellibov Döneminde Dağlık Karabağ Sorunu..................................28

    1. Hocalı Soykırımı...................................................................................31

   2. Ebülfez Elçibey Döneminde Dağlık Karabağ Sorunu......................................34

   3. Haydar Aliyev Döneminde Dağlık Karabağ Sorunu........................................37

   4. İlham Aliyev Döneminde Dağlık karabağ Sorunu...........................................40İKİNCİ BÖLÜM

ULUSLARARASI HUKUKTA VE ULUSLARARASI SİYASETDE DAĞLIK KARABAĞ SORUNU

  1. ULUSLARARASI HUKUKTA DAĞLIK KARABAĞ SORUNU........................43

   1. Uluslararası Hukukun Self Determinasyon Hakkı Çerçevesinde Dağlık Karabağ Sorunu..................................................................................................45

    1. Self Determinasyon İlkesi ve Kapsamı....................................................45

    2. Self Determinasyon Hakkı ve Dağlık Karabağ Sorunu...........................47

   2. Uluslararası Hukukun Uti Possidetis Juris ve Ülkesel Bütünlük İlkesi Çerçevesinde Dağlık Karabağ Sorunu................................................................50

    1. Uti Possidetis ve Ülkesel Bütünlük İlkelerinin Tanımı...........................50

    2. Uti Possidetis ve Ülkesel Bütünlük İlkeleri Kapsamında Dağlık Karabağ Sorunu.......................................................................................52

   3. Uluslararası Hukukta Kuvvet Kullanma Yasağı ve Meşru Müdafaa Kapsamında Dağlık Karabağ Sorunu.......................................................................................56

    1. Kuvvet Kullanma Yasağı ve Kapsamı......................................................56

    2. Meşru Müdafaa Kapsamında Kuvvet Kullanma......................................59

    3. Ermenistan Tarafından Kuvvet Kullanma Yasağının Bozulması ve Azerbaycan tarafından Meşru Müdafaa Hakkının Uygulanabilirliliği.....61

  2. ULUSLARARASI SİYASETDE DAĞLIK KARABAĞ SORUNU......................65

   1. Ermenistan-Azerbaycan Çatışmasında Rusya Faktörü.....................................66

   2. Ermenistan-Azerbaycan Çatışmasında Türkiye Faktörü..................................70

   3. Ermenistan-Azerbaycan Çatışmasında İran Faktörü.........................................72

   4. Ermenistan-Azerbaycan Çatışmasında ABD Faktörü.......................................75ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ERMENİSTAN-AZERBAYCAN ÇATIŞMASI VE ULUSLARARASI ÖRGÜTLER

  1. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER VE DAĞLIK KARABAĞ SORUNU..........................78

   1. Birleşmiş Milletler’in Dağlık Karabağ Sorunu ile İlgili Kararları.................81

   2. Birleşmiş Milletler’in Dağlık Karabağ Sorununa Karşı Genel Tutumu......83

  2. AVRUPA GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI VE DAĞLIK KARABAĞ SORUNU...................................................................................................................85

   1. AGİT’in XX Yüzyılda İleri Sürdüğü Çözüm Önerileri ve Sonuçları.................87

    1. AGİT Minsk Grubunun “Paket Çözüm” Önerisi ve Sonucu.............88

    2. AGİT Minsk Grubunun “Aşamalı Çözüm” Önerisi ve Sonucu..........90

    3. AGİT Minsk Grubunun “Ortak Devlet” Önerisi ve Sonucu...............91

   2. AGİT’in XXI Yüzyılda İleri Sürdüğü Çözüm Önerileri ve Sonuçları..............92

    1. Prag Süreci..............................................................................................93

    2. Madrid İlkeleri ve Yenilenmiş Madrid İlkeleri.......................................95

   3. AGİT’in Dağlık Karabağ Sorununa Karşı Genel Tutumu.............................99

  3. AVRUPA BİRLİĞİ VE DAĞLIK KARABAĞ SORUNU....................................101

   1. Avrupa Birliği’nin Dağlık Karabağ Sorununa Karşı Genel Tutumu............103

  4. İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI VE DAĞLIK KARABAĞ SORUNU.................105


SONUÇ.................................................................................................................................113

KAYNAKÇA........................................................................................................................121

ÖZET....................................................................................................................................135

ABSTRACT..........................................................................................................................136

KISALTMALAR

AB: Avrupa Birliği

ABD: Amerika Birleşik Devletleri

AEB: Avrasya Ekonomik Birliği

AGİK: Avrupa Güvenlik ve Işbirliği Konferansı

AGİT: Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı

AHC: Azerbaycan Halk Cephesi

AHC: Azerbaycan Halk Cumhuriyeti

BDT: Bağımsız Devletler Topluluğu

BM: Birleşmiş Milletler

BMGK: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi

DKC”: “Dağlık Karabağ Cumhuriyeti”DKÖR: Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi

FSA: Freedom Support Act

GSYİH: Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının

İİT: İslam İşbirliği Teşkilatı

İKT GF: İslam Konferansı Teşkilatı Gençlik Forumu

İKT: İslam Konferansı Teşkilatı

KGAÖ: Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü

M.Ö.: Milattan Önce

M.S.: Milattan Sonra

MC: Milletler Cemiyeti

RF: Rusya Federasyonu

SSC: Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti

SSCB: Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği

UAD: Uluslararası Adalet Divanı
GİRİŞ

Savaşın çok farklı ve çeşitli sebepleri olmasına rağmen küreselleşme olgusundan ayrılmazdır. Ve bu yalnızca güç siyasetinin küreselleşmesi ile değil, aynı zamanda bu siyasete karşı dirençle ilgilidir. Münakaşaların artmasının esas sebepleri uluslararası kuralların bozlumasıdır ki, bu da bütün ülkeleri güç karşısında savunmasız bırakmıştır. Nitekim, dünya İmmanuel Kant’dan Thomas Hobbes’e geri dönüyor: “Devletler arasındaki ilişkileri hukuk değil, güç çözüyor”. Dünya normlarına ihtiyaç hiçbir zaman bugünkü kadar önemli olmamıştır.

Soğuk Savaş’ın sona ermesi ve Sovyetler Birliği’nin dağılması, iki kutuplu dünya düzeninin de son bulmasına neden olmuş ve buna paralel olarak dünyada etnik çatışmaların sayı artmıştır. Özellikle, eski SSCB ve eski Yugoslavya’daki etnik münakaşalar 1980’lerin ikinci yarısından itibaren dünya gündemini meşgul etmiş ve bu bölgelerde temel insan haklarının bozulmasına, ekonomik sorunların artmasına neden olduğu gibi, bölgesel ve uluslararası güvenliği ve istikrarı da tehdit etmiştir.1

XX yüzyılın sonlarında eski SSCB bölgesinde başlamış çatışmalardan biride Ermenistan-Azerbaycan, Dağlık Karabağ münakaşasıdır. Sorun Ermenistan tarafının Azerbaycan’a tecavüzü ile başlamış ve münakaşanın ciddi boyutlara ulaşması bölgesel istikrar ve güvenliğin sağlanması açısından büyük engele dönüşmüştür. SSCB’nin çöküşü ile daha gergin hale dönüşen bu sorunun uluslararası düzeyde çözümü zorlaşmıştır. ABD’nin Uluslararası Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Zbigniew Brzezinski  kendisinin “Satranç tahtası” kitabında yazıyordu: Kafkasya’da devam eden çatışmalar SSCB'nin dağılmasını hızlandırdığı için bu sorunların alevlenmesi Amerika’nın çıkarlarına uygun idi.

Eğer Avrupa’da yaşanmış etnik çatışmalara bakarsak onların ortaya çıkmasındaki nedenlerin farklı olduğunu görürüz. Bu sorunların tarafları olan devletlerin esas talebi egemenlik olmuştur. Olayın asıl mahiyetine vardıkta burada açıkça görülmektedir ki, Avrupa’da olan egemenlik ve bağımsızlık talepleri uluslararası hukuk ilkeleri açısından farklı niteliktedir. Örneğin, Kosova’nın Sırbistan’dan ayrılıp bağımsız devlet olması hiçbir uluslararası hukuk normlarına aykırı değildir. Fakat, eski Sovyet ülkelerinde tanınmamış ve sözde cumhuriyetler için bu geçerli değildir. Çünkü, bu bölgedeki cumhuriyetlerde ya bir devlet diğer devletin arazisini zor gücüne ele geçirerek sözde cumhuriyet kurmuş, ya da bir devletin bünyesinde ikinci yasadışı devlet kurulmuştur. Bunlar ise temelde bölücülük eylemleridir. Bölücülük ise hem devletin anayasasına, hem de uluslararası hukuk normlara aykırıdır. Dağlık Karabağ sorununda Ermenilerin ileri sürdüğü halkların kendi kaderini tayin etme ilkesi, uluslararası pratikte hem tartışmalı, hem de potansiyel tehlikeye neden ola bilen meselelerden biridir. Hukuki anlamda bu ulusal ve uluslararası sorunların çözümü için ne kadar elverişli ve etkiliyse, bir o kadar da parçalanmalara ve konfliktlere sebep oluyor. İkinci Dünya Savaşı sonrasında dünyada oluşan göreceli istikrar ve sorunların çözümünün uluslararası hukuki düzleme geçmesi bu ilkeyi daha da teşvik etmiştir. Bugün dünyadaki çatışmalarda bölücü gruplar ulusların kendi kaderini tayin etme ilkesine atıfta bulunuyorlar.  Dikkate alırsak ki, dünyada yaşanan terör eylemlerinin arkasında da bölücülük dayanıyor, o zaman tehlikenin ne kadar büyük olduğu açıkça görülmektedir.

Diğer bir taraftan, Ermenistan-Azerbaycan, Dağlık Karabağ sorunu iki devlet arasında mevcut olduğu için uluslararası özellik taşıyor ve bu sorunun çözümünde bir takım uluslararası kurumlar çaba gösteriyor. Karabağ sorununun adil ve uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde çözümü, bir milyona yakın Azerbaycanlı mülteci ve göçmenlerin kendi yurt-yuvalarına dönmesi, Ermeni askeri birlikleri tarafından işgal edilmiş Azerbaycan topraklarının boşaltılması, öncelikle Azerbaycan halkının haklı talebidir ve uluslararası kamuoyu uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde mevcut uluslararası örgütler aracılığıyla bu sorunun çözümüne çalışmalıdır. Bu doğrultuda, çatışma tarafları olan Azerbaycan ve Ermenistan’a aynı münasebetle yanaşılmaması, çifte standartların mevcut olması, aynı zamanda işgalci, saldırgan devletle tecavüze kurban olmuş devlet arasında tam siyasi ve hukuksal açıdan gereken farkın koyulmamasına rağmen, yine de Ermenistan-Azerbaycan, Dağlık Karabağ çatışmasının barışçıl çözümü için çeşitli uluslararası kuruluşlar bir takım girişimlerde bulunmuş ve bunun için hala çaba göstermektedir.

1991 yılının 18 Ekim tarihinde kendi bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan Cumhuriyeti’nin iç ve dış, aynı zamanda güvenlik politikasını belirleyen jeopolitik faktörler aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

1. Dağlık Karabağ sorununun uluslararası hukuk çerçevesinde çözüme kavuşturulması;

2. Azerbaycan’ın enerji kaynaklarının güvenli bir şekilde dünya pazarlarına ulaşımı;

3. Avrupa ile yakın ilişki kurmak ve Avrupa-Atlantik yapısına entegre olmaya yönelik istek.

Bilindiği üzere, uluslararası örgütler kurulurken esas amaçları arasında öncelikli yeri devletler arasında ilişkileri düzenlemek, ilişkilerin gelişmesine yardım etmek olmuştur. Bu anlamda uluslararası örgütlerin esas vazifelerinden biri barış ve güvenliğin korunması, ortaya çıkmış ve yaranmakta olan askeri münakaşaların çözümlenmesinde devletlere yardım etmektir. Azerbaycan Dağlık Karbağ sorununun çözümlenmesinde uluslararası hukuk ve uluslararası örgütlerin kuralları doğrultusunda haraket etmektedir.

Bu tez çalışmasının esas amacı da Azerbaycan’ın karşısına koyduğu en öncelikli hedef olan ve yirmi yılı aşkın bir süredir devam eden Dağlık Karabağ sorununun çözümlenmesinde uluslararası örgütlerin rolünü değerlendirmek ve onların başarısızlık nedenlerine ulaşmaktır. Dağlık Karabağ sorunu “dondurulmuş” bir sorun değildir ve çözüme kovuşturulmayanadek bu konu kendi güncelliğini kaybetmeyecektir.

Tez çalışması giriş, 3 esas bölüm ve sonuçtan ibarettir.

Birinci bölümde Ermenistan-Azerbaycan, Karabağ çatışması tarihsel açıdan ele alınarak, sorunun nedenleri ve ortaya çıktığı ortam incelenmiştir. Burada Ermenistan tarafının arazi iddialarına hedef olmuş Karabağ bölgesinin tarihi, bu bölgede Ermenilerin yerleştirilmesi, “Büyük Ermenistan” hülyasının ortaya çıkmasındaki etkenler ve esas sebeplere yer verilmiştir. Sonra, SSCB’nin mevcut olduğu dönemde Dağlık Karabağ etrafında olayların nasıl şekillendiği, bu bölgeye yönelik arazi iddialarının baş kaldırması ve Azerbaycanlıların göçürülmesi ile paralel bir şekilde irdelenmiştir. Daha sonra, bağımsızlık döneminde Dağlık Karabağ sorununa yer verilmiş, Azerbaycan arazilerinin- Dağlık Karabağ ve çevresindeki 7 ilçenin işgal edilmesi ve cumhurbaşkanlarının Dağlık Karabağ politikası incelenmiştir.

İkinci bölümde uluslararası hukuk isimli birinci başlık altında, öncelikle Karabağ Ermenilerinin ileri sürdüğü self determinasyon, yani kendi kaderini belirleme ilkesi çerçevesinde uluslararası hukuk açısından sorun değerlendirilmiş, buna cevap olarak Azerbaycan tarafının uluslararası hukukun Uti Possidetis ve ülkesel bütünlük ilkeleri doğrultusundaki argümanlarına yer verilmiş ve değerlendirmeler yapılmıştır. Sonda, Azerbaycan tarafının meşru müdafaa hakkı doğrultusunda kuvvete başvurma hakkına sahip olması kanaatine varılmıştır. İkinci bölümün uluslararası siyaset başlıklı ikinci kısmında bu münakaşada ilgili olan devletler, Rusya, Türkiye, İran ve ABD’nin tutumlarına yer verilmiş, sorunun çözüme kavuşturulmasında bu devletlerin müdahalesinin olumlu ve olumsuz yönleri irdelenmiştir.

Üçüncü bölümde birinci ve ikinci bölümdeki olgulara da dayanarak Dağlık Karabağ sorununda Birleşmiş Milletler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Avrupa Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı gibi uluslararası kuruluşların rolü incelenmiştir. Bu örgütlerin bugüne kadarki ve son dönemlerdeki girişimleri ve onların başarısızlık nedenleri irdelenmiştir. Böylelikle, sorunun arabuluculuk faaliyetlerini üstlenen örgütlerin karşısındaki esas engeller doğrultusunda Ermenistan-Azerbaycan çatışmasının bugünkü durumunun temel nedenleri yer almıştır.

Tez çalışmasının sonuç kısmında ise hem tüm bölümlerle hem de konu ile ilgili genel değerlendirmelere yer verilmiştir.


BİRİNCİ BÖLÜM

ERMENİSTAN-AZERBAYCAN ÇATIŞMASININ TARİHSEL BOYUTU


  1. Ermenistan-Azerbaycan Çatışmasında Karabağ Tarihinin Rolü

Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki sorunun sebeplerini anlayabilmek adına tarihe yolculuk yapmak gerekmektedir. Avrasya’nın diğer bölgeleri gibi, Dağlık Karabağ bölgesi de asırlar boyu sayısız arazi münakaşalarına ve işgallerine sahne olmuştur.2

Ermenistan ve Azerbaycan arasında Dağlık Karabağ sorununun meydana gelmesinde, Karabağ bölgesinin tarih boyunca “Arsak” ismiyle Ermenilere ait olması, Ermenilerin kendi kaderini tayin ilkesiyle Ermenistan’a birleşmek hakkının bulunması gibi Ermenistan tarafından ileri sürülen iddialar esas hüsuslar olarak belirtilmektedir.

Azerbaycan ise Ermenilerin tarihi tahrif ettiklerini ve kendi kaderini tayin etme gibi bir haklarının olmadığını belirtmektedir. Yukarıda da söylendiyi üzere, sorunun baş kaldırmasında bu nüanslar en büyük etken olduğu için Karabağ bölgesinin tarihini ve buna bağlı olarak oluşan etnik yapını analiz etmek yerine düşecektir.3

Böylelikle, ilk olarak “Karabağ” bölgesinin coğrafyası, jeopolitiği irdelenerek söz konusu bölgenin her iki ülke açısından önemi açıklanacaktır. Sonra, bölgenin tarihi bir bütün olarak ele alınacak ve tarihi süreç içerisinde Karabağ’da hüküm süren siyasal iktidarlar ve buna paralel olarak oluşan demografik yapı incelenecektir. Bu noktada, münakaşaya taraf olan ve müdahalede bulunan aktörlerin rolü de tarihsel açıdan genel hatlarıyla araştırılacaktır.4

Tarihi kaynakların analizi gösteriyor ki, Ermenilerin Azerbaycan’a karşı toprak iddialarının, etnik tecavüzünün başlıca amacı, Azerbaycan’ın toprakları hesabına kendi devletini yaratmak ve sonradan farklı yollarla bu devletin arazilerini genişletmek ve böylelikle, "Büyük Ermenistan" isimli hülyanı gerçekliğe kavuşturmak olmuştur.5

Ermeniler tarihin hiçbir döneminde Karabağ’da çoğunluk oluşturmamıştır. Bölgedeki Ermeni unsurlar, XIX. yüzyılda Ruslar’ın Kafkasya’yı işgali sonrasında Türkiye ve İran’dan göç ettirilerek getirilmiş ve Karabağ’ın en eski Hıristiyan etnik grubu olan Albanların asimile edilmesiyle oluşturulmuştur.

Bu nedenle, Dağlık Karabağ’ın demografik yapısını anlamak için tarihi Karabağ topraklarında kurulmuş olan devletlerin etnik yapısını incelemek yerinde ve faydalı olacaktır.6


   1. Karabağ Bölgesinin Coğrafyası, Jeopolitiği ve Etimolojisi

Kafkasya asırlar boyunca farklı millet ve kültürlere ev sahipliği yapmış, stratejik konumu ve doğal zenginlikleri nedeniyle daima büyük güçlerin ilgi odağı olmuştur.7

Karadeniz’in doğusundaki Taman yarımadasından Hazar Denizi’nin batısındaki Apşeron yarımadasına kadar uzanan dağlık bölge, Kafkasya olarak adlandırılmaktadır. Kafkasya’nın doğusu Asya kıtasında, batısı ise Avrupa kıtasında yer almaktadır.8 Böylelikle, Kafkasya bölgesi, Kara deniz ve Hazar denizi arasında yer almış bir kara köprüsüdür. Bölge, iki dağ silsilesi arasında bölünmüştür, kuzeyde Büyük Kafkas, güneyde Küçük Kafkas.9

Dağlık Karabağ münakaşasının tarafları olan Ermenistan ve Azerbaycan Güney Kafkasya’da bulunmaktadırlar. Güney Kafkasya, güney-kuzey ve doğu-batı enerji ve ulaşım hatlarının kesişdiği noktada bulunması, aynı zamanda Hazar Havzası’nın enerji kaynaklarına sahip olması bakımından büyük önem taşıyor. Güney Kafkasya’nın Asya kıtasında önemli geosiyasi konumu Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra yeni siyasi, güvenlik ve ekonomik motiflerle bir az daha zenginleşmiştir.10

Tarihi Karabağ ise, Kafkas dağlarının güney doğusunda yer alan bölgede, Azerbaycan’da Kür ve Aras nehirleri ile batıda Ermenistan, güneyde İran sınırlarına yaklaşan, kuzeyden ve doğudan yüksek dağ ve ovalardan oluşan bölgedir. Karabağ bölgesi orta sıcak kuşak, orta soğuk kuşak ve soğuk kuşak olmak üzere üç ayrı iklim kuşağına ayrılmaktadır. Yazları sıcak, kışları ise genellikle soğuk ve kurak geçmektedir. Bölge, sularının bolluğu, iklimin güzelliği ve topraklarının verimli olması nedeniyle tarih boyunca büyük insan kütlelerinin yaşadığı yer olmuştur.

Belirtilmesi gereken önemli nokta, Karabağ ile eski Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi’nin (DKÖB) farklı anlam ifade ettiğidir. Eski Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi, 23 Temmuz 1923 yılında SSCB tarafından siyasi gerekçelerle, Karabağ toprakları içinde sözde Ermeni çoğunluğunun bulunduğu bölgeleri içerecek şekilde oluşturulmuştur,11 tarihi Karabağ bölgesinin (yüzölçümü 18.000 km2) ise sadece 4392 km2’lik kısmını kapsamaktadır.12

Dağlık Karabağ, Kafkasya, Asya ve Avrupa arasındaki transit ticaret yollarının buluştuğu noktada yer alıyor. Bölge, jeopolitik açıdan Ermenistan ve İran'ı da kontrol edebilecek bir konumda bulunduğundan dolayı daima büyük güçlerin ilgi odağı olmuştur. 13 Bunun yanı sıra, Karabağ bölgesi, Anadolu’ya geçişi sağlayan kapıdır. Aksi istikametde ise, Anadolu’nun, Kafkaslar ve ötesindeki kardeşleri ile irtibatının anahtarı konumundadır.14 Azerbaycan dilinde “Dağlıq Qarabağ” adlandırılan bölge, ingilizcede “Nagorno-Karabakh” şeklinde, Ermeniler tarafından ise “Artsak” olarak kullanılmaktadır. 15

Bölge ile ilgili kullanılan “Karabağ” ve “Arsak” isimleri etimolojik açıdan Türkçe kökenlidir. Milattan önce ve orta asırlarda Karabağ, şimdiki Azerbaycan Cumhuriyeti’nin sınırları dahilinde mevcut olmuş Kafkas Hıristiyan Alban Devleti`nin bir parçasını oluşturmaktaydı. Karabağ’ın dağlık bölgesi ise, Kafkas Albanyası’nın “Artsakh Orkhistine” gibi nitelendirilen vilayetinin bir parçası olmuştur. “Arsak” ismi “Ersak” yani “er” ve ‘‘sak” sözlerinin birleşmesinden meydana gelmiştir, “Karabağ” ismi de Türkçede kullanılan “kara” ve “bağ” kelimelerinin birleşmesinden yaranmıştır. 16


   1. : application -> uploads -> 2016
    2016 -> Ali məktəb psixologiyası
    2016 -> Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti Magistratura Mərkəzi Hacıyev Tural Eldar oğlu
    2016 -> Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
    2016 -> Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
    2016 -> Magistratura məRKƏZİ
    2016 -> İxtisas: 5301. 01 Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi İqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiya
    2016 -> Bilet 1 Davranış iqtisadiyyatı Süni intellektin yaranmasının başlanğıc mərhələsi İnformasiya, verilən, məlumat, bilik Verilənlər bazasının modelləri Bioloji neyron İqtisadi informasiyanın layihələndirmə mərhələləri Genetik alqoritmlər Bilet
    2016 -> Dərs vəsaiti kimi tövsiyyə edilmişdir. B a k I 1


    Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə