“AtaSığorta” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti


“Analitik-Audit Konsaltinq” MMC-ninYüklə 1,17 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə8/28
tarix19.04.2022
ölçüsü1,17 Mb.
#85663
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   28
AtaSigorta 29.03.2021
RAMIZ MEHDIYEV-MAQALA, Ali cəbr və riyazi analiz - PDF, muh. 4, Siddharta, referat 1089, Informatika-Abdullayeva Rena-, Insan resursları, Insan resursları, Misir memarlığı, Əyyub Fətəliyev, Akademik kommunikasiya, İşdən azad əmri-21 (2), Əyyub Fətəliyev, GƏNCƏ, Az rbaycan Respublikas T hsil Nazirliyi Q rb Universiteti M lki
 “Analitik-Audit Konsaltinq” MMC-nin  

Direktoru -auditoru 

Qurbanov Abbasəli Şükür oğlu 

Bakı, Azərbaycan Respublikası 

29 mart 2021-ci il     

 

 
 

  

31.12.2020-ci İL TARİXİNƏ BİTƏN İL ÜZRƏ MƏNFƏƏT VƏ YA ZƏRƏR VƏ SAİR 

MƏCMU GƏLİR HAQQINDA HESABAT 

(Azərbaycan manatı ilə) 

  

Qeyd 

31.12.20-ci il tarixə 

31.12.19-cu il tarixə 

 

 

 

 

Əsas əməliyyat gəlirləri 14109107 18168240 

Birbaşa sığorta üzrə sığorta haqları 

 

13895996 18047690 

Təkrar sığorta üzrə təkrarsığorta haqları 

 15373 Sığorta ödənişlərində təkrarsığortaçıların payı 

 

102483 79990 

Təkrarsığortaya  verilmiş  müqavilələr  üzrə  komisyon 

muzdlar 

 

110628 25186 

Xalis sığorta ehtiyatlarının dəyişməsi 

3042706 


5786166 

İnvestisiya gəlirləri 

1579344 


2001597 

Subroqasiya gəlirləri 

103623 


107377 

Sair gəlirlər 

146089 


317647 

 

  

 

CƏMİ GƏLİRLƏR 

 

18980868 

26381026 

 

 

  

Əsas əməliyyat xərcləri -10349960 -16290628 

verilmiş sığorta ödənişləri və sığorta məbləğləri  

 

-8714091 -14627784 

qaytarılan sığorta haqları  

 

-280885 


-275418 

tənzimləmə xərcləri 

 

-39332 


-19857 

təkrarsığortaya verilmiş sığorta haqları  

 

-1202234 -1233909 

qarşısıalınma tədbirləri fonduna ayırmalar 

 

-100700 


-133521 

sığorta fəaliyyəti üzrə sair xərclər 

 

-12719 


-139 

İşlərin aparılması xərcləri 

-7662713 -9365323 

Sair xərclər 

-81870 


-42513 

 

  

 

CƏMİ XƏRCLƏR 

 

-18094544 

-25698464 

 

 

  

Maliyyə mənfəəti (zərəri) 

 

886324 


682562 

 

  

 

Mənfəət vergisi xərci  

-142096 

-19347 

 

  

 

HESABAT DÖVRÜNDƏ XALİS MƏNFƏƏT (ZƏRƏR)  

744229 

663215 

 

Məmmədov Orxan Valeh oğlu  

Dürdanə Bayramova 

İdarə Heyətinin sədri 

 

Maliyyə Departamentinin direktoru 

29.03.2021-ci il 

 

29.03.2021-ci il Bakı, Azərbaycan Respublikası 

 

Bakı, Azərbaycan Respublikası 
 

 31  DEKABR  2020-ci    İL  TARİXİNƏ  BİTƏN  İL  ÜZRƏ  MALİYYƏ  VƏZİYYƏTİ  HAQQINDA 

HESABAT 

(Azərbaycan manatı ilə) 

 

Qeyd  31.12.20-ci  

il tarixə 

 31.12.19-cu  

il tarixə  

AKTİVLƏR  

 

 

 Uzunmüddətli aktivlər 

 

 

 Torpaq, tikili və avadanlıqlar 

10 


1027550 

523996 


Qeyri-maddi aktivlər 

10 


417340

 

436506 Uzunmüddətli maliyyə aktivləri 

11 


11185954 

13040069 

Təxirə salınmış vergi aktivləri 

0 

7666 


Sair uzunmüddətli aktivlər 

12 


400000 

400000 


 

 

13030844 14408237 

Qısamüddətli aktivlər 

 

 

 Ehtiyatlar 

13 


1969

 

4021 Debitor borclar 

14 


3065625 

3102372 


Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 

15 


5111338 

6059819 


Sığorta ehtiyatlarında təkrarsığortaçıların payı 

16 


740941 

785874 


Sair qısamüddətli aktivlər 

 

10162 87 

 

 8930035 

9952173 

 

  

 

CƏMİ AKTİVLƏR 

 

21960879 24360410 

 

  

 

KAPİTAL  

 

 Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapitalı  

17 


14600000 

14600000 

Əlavə kapital 

 

1895 3907 

Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər) 

 

-4089319 -4833548 

CƏMİ KAPİTAL 

  

10512575 9770359 

 

 

  

ÖHDƏLİKLƏR 

 

 

 Uzunmüddətli öhdəliklər 

 

 

 Siğorta ehtiyatları 

9216294 

12303932 

Təxirəsalınmış vergi öhdəlikləri  

7003 Kreditor borcları  

18 

226462


 

125762 


Sair uzunmüddətli öhdəliklər 

18 


1116910 

1154866 


Təkrarsığorta əməliyyatları üzrə öhdəliklər 

18 


129409 

164970 


 

 

10696078 13749530 

Qısamüddətli öhdəliklər 

 

 

 Kreditor borclar 

19 


494201 

724582 


Sair öhdəliklər 

 

80165 

79000 


Alınmış avanslar 

 

177860 36939 

 

 752226 

840521 

 

  

 

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR 

  

11448304 14590051 

 

 

  

CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR 

  

21960879 24360410 

 

Məmmədov Orxan Valeh oğlu  

Dürdanə Bayramova 

İdarə Heyətinin sədri 

 

Maliyyə Departamentinin direktoru 

29.03.2021-ci il 

 

29.03.2021-ci il Bakı, Azərbaycan Respublikası 

 

Bakı, Azərbaycan Respublikası 
 

  

 

 31.12.2020-ci  İL  TARİXİNƏ  BİTƏN  İL  ÜZRƏ  KAPİTALDA  DƏYİŞİKLİKLƏR 

HAQQINDA HESABAT 

(Azərbaycan manatı ilə)

 

 

  Ödənilmiş 

nizamnamə 

kapitalı  

 

Bölüşdürül-

məmiş 

mənfəət  

 Cəmi 

kapital 

31 dekabr 2018-ci il tarixinə qalıq 

14600000 

5493110 

9106890 

Hesabat dövründə xalis mənfəət 

663215 


663215 

Mülkiyyətçilər arasında kapitalın bölüşdürülməsi (dividendlər) 

Əlavə kapital 

254 254 

Mülkiyyətçilərin kapital qoyuluşları 

31 dekabr 2019-cu il tarixinə qalıq 

14600000 

-4829641 

9770359 

Hesabat dövründə xalis mənfəət 

744229 


744229 

Mülkiyyətçilər arasında kapitalın bölüşdürülməsi (dividendlər) 

Əlavə kapital 

-2013 -2013 

Mülkiyyətçilərin kapital qoyuluşları 

31 dekabr 2020-ci il tarixinə qalıq 

14600000 

-4087425 

10512575 

 

 Məmmədov Orxan Valeh oğlu 

 

Dürdanə Bayramova 

İdarə Heyətinin sədri 

 

Maliyyə Departamentinin direktoru 

29.03.2021-ci il 

 

29.03.2021-ci il Bakı, Azərbaycan Respublikası 

 

Bakı, Azərbaycan Respublikası  

 

  

 

 
 

 31.12.2020-ci  İL  TARİXİNƏ  BİTƏN  İL  ÜZRƏ  PUL  VƏSAİTLƏRİNİN  HƏRƏKƏTİ  HAQQINDA 

HESABAT 

(Azərbaycan manatı ilə) 

 

 

  

Əməliyyat fəaliyyətində yaranan pul vəsaitlərinin 

hərəkəti:

 

2020 2019 

-birbaşa sığorta üzrə sığorta haqları 

13895996 

18047690 

-təkrarsığorta üzrə təkrarsığorta haqları 

15373 -sığorta ödənişlərində tərarsığortaçıların payı üzrə  

102483 


79990 

-təkrarsığortaya verilmiş müqavilələr üzrə komission muzdlar üzrə 

110628 

25186 


-alınmış faizlər 

1579344 


2001597 

-sair gəlirlər 

249711,69 

425024 


-verilmiş sığorta ödənişləri və sığorta məbləğləri üzrə 

-8714091 

-14627784 

-qaytarılan sığorta haqları üzrə 

-280885 

-275418 


-tənzimləmə xərcləri üzrə  

-39332 


-19857 

-təkrarsığortaya verilmiş sığorta haqları üzrə 

-1202234 

-1233909 

-qarşısıalınma tədbirləri fonduna ayırmalar üzrə 

-100700 


-133521 

-sığorta fəaliyyəti üzrə sair xərclər 

-12719 

-139 


-işlərin aparılması xərcləri 

-7516163 

-9278520 

-sair xərclər 

-81870 

-42513 


Ödənilmiş vergi xərcləri 

-142096 


-19347 

Əməliyyat aktiv və passivlərində dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat 

fəaliyyətlərindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti 

-2151927,21 

-5016820 

Əməliyyat aktiv və passivlərində dəyişikliklər 

 

 

Ehtiyyatlar: 2052 

-2254 


Debitor borcları: 

36747 


-936293 

Sair aktivlər 

-2410 

2306 


Sair kreditor borcları: 

69747 


-122661 

Təkrarsığorta əməliyyatları üzrə öhdəliklər: 

-35562 

132071 


Kreditor borcları: 

-230382 


711782 

Sair qısamüddətli öhdəliklər 

142087 

114372 Yüklə 1,17 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   28
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə