Azərba yca n mġLLĠ elm lər akadem ġyasi a. Bakixanov adina tarġX ĠnstġtutuYüklə 5,21 Mb.

səhifə192/223
tarix17.09.2017
ölçüsü5,21 Mb.
1   ...   188   189   190   191   192   193   194   195   ...   223

404 

 

102. 

RFPA, f. 19, s. 3, i. 123, v. 8-10. 

103.

 

Yenə orada, i. 124, v. 8. 104.

 

Ленинский сборник, XXXIV. M., 1942, стр. 131. 105.

 

RFPA, f. 2, s. 1, i. 14322, v. 2. 106.

 

Yenə orada, i. 14197, v. 4. 107.

 

Azəri türklərin in tarixi. Ġstanbul, 1993, səh. 5. 108.

 

V.Ġ.Lenin. ƏTK, 41 -ci c, səh. 695. 109.

 

ARDA, f. 414, s. 1, i. 81, v. 17. 110.

 

Yenə orada. 111.

 

Yenə orada, i. 18, v. 31. 112.

 

Достижения  Советского  Азербайджана  за  40  лет  в  цифрах. Стат. сб., Баку, 1960, стр. 44. 

113.


 

V.Ġ.Lenin. ƏTK, 42-ci с, səh. 166. 

114.

 

ARDA, f. 3429, s. 2, i. 634, v. 1. 115.

 

RFPA, f. 461, s. 1, i. 30430, v. 1. 116.

 

Azəri  türklərinin  tarixi.  Pro f.  dr.  Meh met  Safay.  Ġstanbul,  1993, səh. 5. 

117.


 

Yenə orada. 

118.

 

А.Гусейнов.    "Голос  Индии".    Индийская  газета  в  Баку,  Вах: газета "Бакинский рабочий", 19 сентября 1967 г., №  221. 

119.


 

V.Ġ.Lenin. ƏTK, 41-ci с, səh. 678. 

120.

 

RFPA, f. 17, s. 3, i. 89, v. 1. 121.

 

Yenə orada, f. 17, s. 3, i. 89, v. 2. 122.

 

"Коммунистический  интернационал".  М.,  1920,  стр.  2259, 2262, №12. 

123.


 

RFPA, f. 85, s. 19, i. 2, v. 1-2. 

124.

 

ARDSPĠHA, f. 1, s. 74, i. 120, v. 86. 125.

 

Первый  съезд  народов  Востока.  Стеногр.  отчет.   Петроград, 1920, стр. 27. 

126.


 

Yenə orada. 

127.

 

APVSPĠHA, f. 7, s. 115, v. 76-77. 128.

 

Первый съезд народов Востока, стр. 120.  129.

 

V.Ġ.Lenin. ƏTK, 41-ci c, səh. 263, 265. 130.

 

Первый съезд народов Востока, стр. 139.  131.

 

Yenə orada, səh. 181. 132.

 

Yenə orada, səh. 192. 133.

 

Rusiya Dövlət Hərbi  Dəniz  Donanması (bundan sonra - RDHDD), f. 332, s. 1, i. 7, v. 96-98, surəti ARDSPĠHA. 

134.


 

"Kommun ist" qəzeti, 24 o ktyabr 1920-ci il, № 145. 
405 

 

135. 

Yenə orada, 3 oktyabr 1920-ci il, №229. 

136.

 

Газета "Известия", 12 октября 1920 г., №227. 137.

 

ARDSPĠHA, f. 7, s. 1, i. 14, v. 28, 32. 138.

 

V.Ġ.Lenin. ƏTK, 41-ci c, səh. 386-337. 139.

 

Сб. док. "В.О.С.Р... в Армении", стр. 323. 140.

 

"Очерки  истории  Коммунистической  Партии  Армении",  стр. 234. 

141.


 

"Kommun ist" qəzeti, 29 iyun 1920-ci il, № 42. 

142.

 

Yenə orada (Tiflis), 4 iyun 1920-ci il, № 4. 143.

 

APDSPĠHA, f. 1, s. 74, i. 120, v. 108. 144.

 

Yenə orada, i. 121, v. 231-238. 145.

 

Yenə orada. 146.

 

"Очерки  истории  Коммунистической  Пар тии  Грузии",  ч.  1, Тбилиси, 1957, стр. 363. 

147.


 

ARDSPĠHA, f. 1, s. 74, i. 121, v. 49. 

148.

 

Yenə orada, Binəqədi rayko munun fondu, i.  5, v. 59. 149.

 

"Azərbaycan arxiv i" jurnalı, 1969, №1, səh. 35. 150.

 

Газета "Бакинский рабочий", 20 декабря 1920 г., № 37. 151.

 

Yenə orada, 21 mart 1921-ci il, № 48. 152.

 

"Azərbaycan arxiv i" jurnalı, 1969, №1, səh. 40. 153.

 

"Kommun ist" qəzeti, 5, 21 mart 1921-ci il, № 6.  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 
406 

 

III FƏS ĠL 

 

1.

 Документы  внешней  политики  СССР.  Т.В.  М.,  1961,  стр.  186-

187. 


2.

 

Yenə orada. 3.

 

Азербайджан в цифрах. Краткий стат. сб. Баку, 1964, стр. 45.  4.Обзор деяте льности правительс тва  за 1925-1926 гг. Баку,  1927, 

стр. 207. 

5.

 

15  лет  азербайджанской  нефтяной  промышленности  (1920-1935). Краткий с та т. справочник. Баку-Москва, 1935, таб л. 3, стр. П. 

6.

 С.М.Лисичкин. 

Очерки 


развития 

нефтедобывающей 

промышленности СССР. М., 1958, стр. 264. 

7.

 Известия ЦК и БК АКП(б), 1921, №5-6, стр. 39. 

8.

 Azərbaycan  Respublikası  Dövlət  Arxiv i  (bundan  sonra  -  ARDA),  f. 

275, s. l,i. 248, v. 375. 

9.

 

Газета "Бакинский рабочий", 11 апреля 1921 г.  10.

 

Н.И.Нико лаевский.  Вопросы экономики нефтяной промышлен-ности. М ., 1938, стр. 26-27. 

11.


 

Обзор  деятельности  правительства  за  1927  и  1928  гг.  Баку, 

1929, с тр. 45. 

12.


 

Е.А.Токаржевский.  Очерки  истории  Советско го  Азербайджана 

в  период  перехо д  на  мирную  работу  по  восстановлению  народного 

хо зяйства (1921-1925 гг.). Баку, 1956, стр. 50. 

13.

 

Отчет  о  деятельности  правительства  IV  Всеазербаиджанскому съезду 1524 г. Баку, 1925, стр. 215. 

14.


 

Отчет  Всеазербаиджанскому  съезду  Советов  1920-1923  гг. 

Баку, 1924, стр. 56. 

15.


 

Резолюции  и  постановления  IV  съезда  АК(б)П.  Баку,  1922, 

стр.16. 

16.


 

VIII съезд А КП(б). Баку, 1926, стр.  22. 

17. Yenə orada. 

18. "Ko mmun ist" qəzeti, 25 fevra l 1921-c i il. 

19.  Г.Мусабсков.  Избранные  ста тьи  и  речи  (1920-1927  гг.).  Т.  т 

Баку, 1960, стр. 12. 

20.

 

Yenə orada, səh. 52. 21.

 

Газета "Бакинский рабочий", 10 апреля 1921 г. 22.

 

Yenə orada. 23.

 

Yenə orada. 24.

 

Azərbaycan  Respublikası  Dövlət  Siyas i  Partiyalar  və  Ġctimai 


Dostları ilə paylaş:
1   ...   188   189   190   191   192   193   194   195   ...   223


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə