Azərba yca n mġLLĠ elm lər akadem ġyasi a. Bakixanov adina tarġX ĠnstġtutuYüklə 5,21 Mb.

səhifə188/223
tarix17.09.2017
ölçüsü5,21 Mb.
1   ...   184   185   186   187   188   189   190   191   ...   223

391 

 

 1928,  10  fevral  -  Azərbaycan  SSR  XKS-nin  respublikada  kənd  

təsərrüfatını  mexanikləĢdirmək  və  elektrikləĢdirmək  ü zrə  ko missiya  təĢkili 

haqqında qərarı 

 

1928,5 mart 

Azərbaycan 

Mərkəzi 

Kolxo z 


Ġdarəsinin  

("Azkolxo zsentr"in) yaradılması 

 

1928, 20-25 iyul -  M.Qorkinin Bakıda olması 

 

1928,  22  iyul  -  Azərbaycan  SSR  MĠK  və  Azərbaycan  SSR  XKS -nin  

məcburi qaydada yeni - latın qrafikalı əlifbaya keçilməsi haqqında qərarı 

 

1928, 

dekabr - Ba kıda A zərbaycan aĢıqlarının I qurultayı 

 

1929,

 

1 yanvar - Azərbaycanda latın əlifbasına keçilməsi 

 

1929, 6-14 mart  -  AK(b)P IX qurultayı 

 

1929, 1-9 aprel  -   VI Ümu ma zərbaycan Sovetlər qurultayı 

 

1929,  23-29  aprel  -    ÜĠK(b)P  XVI  konfransı.  Birinci  beĢillik  p lanın  

qəbul edilməsi 

 

1929, 6-11 may – Zaqafqaziya Sovetlərinin I qurultayı  

1929,  21  iyun  –  SSRĠ  MĠK  və  XSK-n in  ―Kolxo z  quruluĢunun 

möhkəmləndirmək  tədbirləri haqqında ‖ qərarı 

 

 1929,  20  oktyabr  –  ÜĠK  (b)  P  M K-nın  ―Mu zdur  təĢkilatı  haqqında  qərarı‖ 

1929, 22 noyabr – Ba kıda  zərbəçilərin I konfransının açılıĢı   

 

1929,  5-10  de kabr  –  Moskvada    zərbəçi  briqadaların  I  Ümu mitt ifaq  qurultayı 

 

 1930,  5  yanvar  -  ÜĠK  (b)  P  MK-nın  ―Ko lle ktiv ləĢdirmə  te mplə ri  və  dövlətin kolxo z  quruculuğuna kömkə tədbirləri haqqında‖ qərarı  

  392 

 

1930,  20  fevra l  -  ÜĠK  (b )  P  MK-n ın  ―Kolxo z  hərə katının  partiya  xəttindəki əyintilərlə mübarizə haqqında‖ qərarı 

 

1930,  fevra l  –  Uzunluğu  822  km  o lan  Bakı-Batu m  neft   kə mə rinin  istifadəyə verilməsi 

 

 1930, 10 mart – Ba kı Sənaye Akade miyası fəaliyyətə baĢlayır  

1930,  16  mart  –  SSRĠ  Əmə k  və  Müdafiə  ġurasının  qərarı  ilə  Nijni-

Novqorod və Bakı yarmarkaları ləğv edilir 

 

 1930,  mart  –  Bərdə  və  Qasım  Ġsmay ılov    rayonlarında  respublikada  birinci MTS-in təĢkili 

 

1930,  ma rt  –  Azərbaycan  MĠK  III  ssesiyasının  VI  çağırıĢında  Bünyadzadə DadaĢ Xoca oğlu XKS-nın sədri seçilir 

 

1930, 2 may – Bakıda M.F.A xundovun abidəsinin açılıĢı  

1930, 31 may - 4 iyun – AK (b) P X quru ltayı 

 

1930,  23  iyul  –  SSRĠ  M ĠK  və  XKS-nin  ― Dairələ rin  ləğvi  haqqında‖ qərarı 

 

1930,  31  o ktyabr  -  Azərbaycan  Ya zıç ılar  Cə miyyətinin  ―Hücu m‖  jurnalının  ilk nö mrəsi çapdan  çıxmıĢd ı 

 

1931, 8-16 fevral -  VII Ümu mazə rbaycan Sovetlər  qurultayı  

1931,  16  fevral  -  Kolxo zçuların  I  Ümu ma zərbaycan  qurultayının  

açılması 

 

1931, 20-25 fevra l – VI Zaqafqaziya Sovetlər qurultayı  

1931, 18  mart – SSRĠ  XKS-n in ―SSRĠ neft rayonların ın elektrik enerjisi  

ilə təhciz  edilməsi haqqında‖ qərarı 

 393 

 

1931, 31 mart - Azərbaycan neft sənayesinin birinci beĢillik p lanını iki 

il  yarıma  yerinə  yetirməs i  münasibətilə  A zərneft in  54  nəfə r  iĢçisinin  Lenin  

ordeni ilə təltif edilməsi 

 

1931,  13  aprel  -  Dövlət  Dra m  Teatrında  C.Cabbarlının  "Almas" 

pyesinin ilk ta maĢası 

 

1931,

 

2 may  -  Bakıda Zaqafqa ziya zə rbəçilərinin I toplantısının açılıĢı 

 

1932,

 

4 yanvar  -  C.Mə mmədquluzadənin vəfatı 

 

1932, 19-25 yanvar -   AK(b)P XI qurultayı 

 

1932,  sentyabr  -  SSRĠ  Elmlə r  Akademiyası  Zaqafqaziya  Filia lı 

Azərbaycan Bölməsinin (EA ZFA B) yarad ılması 

 

1933,  15  fevral  -  Zərbəçi  ko lxo zçula rın  I  Ümu mittifaq  qurultayının  

açılıĢı 

1933, 20  mart  -  Zərbəçi  kolxo zçuların  I  Ümu ma zərbaycan  toplanıĢının 

açılıĢı 


1933, 25 aprel - Azərbaycan teatrının 60 illiyi bayra m edilmiĢdi 

 

1933,  10  dek abr  -    Bağ ırov  Mir  Cə fər  Abbas  oğlu  AK(b)P  MK -nın  

birinci katib i seçilir 

 

1933, 

11 dek abr -  Görkə mli yazıçı-dra maturq Ə.Haqverdiyevin vəfatı 

 

1934,

 

1 yanvar  Azərbaycan 

Sovet  yazıçıları  Ġttifaq ının  orqanı 

"Ədəbiyyat" qəzetinin nəĢrinə baĢlanması 

 

1934, 11-14 yanvar -   AK(b)P XII qurultayı  

 

1934,  26  yanvar-10  fevral  -  ÜĠK(b)P  XVII  qurultayı.  Ġkinci  beĢillik 

planın qəbul edilməsi 

 

1934, 1 mart - M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Dövlət Dra m Teatrında  

H.Cavid in "SəyavuĢ" dramın ın ilk tamaĢası 

 394 

 

1934, 16 aprel - SSRĠ MĠK-in Sovet Ġttifaqı Qəhrə man ı fə xri adını təsis  

etmək haqqında qərarı 

 

1934, may -  M.F.A xundov  adına  Opera   və  Ba let  Teatrında  bəstəkar 

R.M.Qliyerin "ġahsənəm" operasının tamaĢası 

 

1934, 14 may - ÜĠK(b)P M K-n ın "Azərneft in iĢi haqqında" qərarı 

 

1934, 13-17 iyun -  Azərbaycan sovet yazıç ıla rın ın I qurultayı 

 

 1934,  19  iyun  -  Azərbaycan  SSR  XKS-nin  15  cildlik  "Azərbaycan Ensiklopediyasının  nəĢri  haqqında"  qərarı  qəbul  olunmuĢdu,  ancaq  həyata 

keçməmiĢdi 

 

1934,  17  avqust-1  sentyabr  -  Moskvada  sovet  yazıç ıla rının  I 

Ümu mittifaq qurultayı 

 

1934, 28 sentyabr - Ə.Firdovsinin 1000 illiyi  münasibətilə A zərbaycan 

Dövlət  muzeyində  sərginin  açılıĢı,  akad.  Ġ.Ġ.MeĢĢaninov,  C.Cabbarlı,  V.Xulu flu  

və S.Mü mtaz açılıĢda çıxıĢ et miĢdilər 

 

1934, noyabr  - Azə rbaycan Dövlət Un iversitetinn pərba edilməsi   

1934, 31 dekabr - Böyük dra maturq C.Cabbarlının vəfatı 

 

1935, 11-17 yanvar – VIII Ümu ma zərbaycan Sovetlər qurultayı  

1935, 17 fevra l – SSRĠ XKS və ÜĠK (b) M K tərəfindən kənd təsərrüfatı 

artelin in nümunəvi n izamnaməsinin qəbul ed ilməsi 

 

1935, 15 mart  - Azə rbaycan SSR-in sənaye və kənd təsrrüfatı sahəsində müvvəfəqiyyətlərə görə Len in ordeni ilə təltif ed ilməsi 

 

1935,  1  noyabr  -  Azərbaycan  neft  sənayesi  istehsalat  qabaqcıllarının  I  Ümu mbakı toplanıĢı 

 

1936, mart - Azə rbaycan me marlarının I qurultayı  

1936, 9-12 ma rt - Qabaqcıl pa mb ıqçıların I respublika toplantısı 


Dostları ilə paylaş:
1   ...   184   185   186   187   188   189   190   191   ...   223


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə