Azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasi a. Bakixanov adina tariX İnstitutuYüklə 4,04 Mb.

səhifə188/189
tarix24.12.2017
ölçüsü4,04 Mb.
1   ...   181   182   183   184   185   186   187   188   189

В этот период в Азербайджане развиваются наука, литература, возникает 

первый  национальный  театр,  начинают  издаваться  газеты  на  национальном 

языке.  Первая  из  них  -  газета  "Экинчи"  вышла  в  свет  в  1875  г.  Издателем  и 

редактором ее был видный азербайджанский публицист и просветитель Гасан-бек 

Зардаби. В ряде городов открылись библиотеки, создавались научные общества. В 

1894  г.  Н.Наримановым  в  Баку  была  организована  первая  в  Азербайджане 

публичная библиотека-читальня. 

К  числу  выдающихся  деятелей  культуры  Азербайджана  того  времени 

принадлежали  глубокий  мыслитель,  и  драматург  М.Ф.Ахундов,  видный 

просветитель,  педагог,  ученый  Гасанбек  Медиков  (Зардаби),  драматурги 

Наджафбек  Везиров  и  А.  Хагвердиев,  писатель-сатирик  Джалил  Мамедкулизаде, 

педагог,  просветитель  и  поэт-сатирик  Сеид  Азим  Ширвани,  деятели  народного 

просвещения  Султан  Меджид  Ганизаде,  Габиббек  Махмудбеков,  Рашидбек 

Эфендиев, крупные общественные и политические деятели - Нариман Нариманов, 

М.Э.Расулзаде,  А.Б.Гусейнзаде,  А.Б.Агаев  и  др.  К  этому  же  периоду  относится 

жизнь  и  творчество  известной  азербайджанслой  поэтессы  Хуршудбану  Натаван 

(1832-1897). 

 

  


400 

 

  

MÜNDƏRĠCAT 

 

Giriş ................................................................................................... 5  

I FƏSİL 

 

Şimali Azərbaycanın Rusiya tərəfindən istilası 

 

§ 1. Azərbaycanın istilasının başlanması   ....................................... 13 § 2. Birinci Rusiya-İran müharibəsi ................................................ 19 

§ 3. İkinci Rusiya- İran müharibəsi. İstilanın başa çatması ............. 39  

II FƏSİL 

 

XIX əsrin birinci yarısında Azərbaycan 

iqtisadiyyatı və sosial münasibətlər 

 

§ 1. Çarizmin iqtisadi siyasəti ......................................................... 57 § 2. Kənd təsərrüfatı ........................................................................ 62 

§ 3. Sənaye istehsalı və sənətkarlıq. Manufakturamn yaranması    . 69 

§ 4. Ticarət    ................................................................................... 78 

§ 5. Aqrar münasibətlər ................................................................... 83 

§ 6. Şəhərlər  ................................................................................... 96 

§ 7. Komendant idarə sistemi və onun böhranı    .......................... .100 

§ 8. Müstəmləkə və feodal əsarəti əleyhinə çıxışlar. Quba üsyanı ....106 

§ 9. Komendant üsuli-idarəsinin ləğvi    ....................................... .118 

§ 10. Çarizmin Azərbaycan feodalları ilə 

ittifaqının möhkəmləndirilməsi ..................................................... .127  

III FƏSİL 

 

Mədəniyyət 

 

§ 1. Xalq maarifinin vəziyyəti    .................................................... 136 § 2. Elm. İctimai fikir  ..................... .' ............................................ 145 

§ 3. Ədəbiyyat ............................................................................... 157 

§ 4. İncəsənət, teatr və memarlıq ................................................... 167 

 

 

 401 

 

 IV FƏSİL 

 

Kapitalist münasibətlərinin meydana çıxması. 

Aqrar, inzibati-məhkəmə və şəhər islahatları 

 

§ 1. Kapitalist münasibətlərinin əmələ gəlməsi ............................. 174 § 2. 1870-ci il kəndli islahatının hazırlanması və keçirilməsi ....... 190 

§ 3. Məhkəmə və şəhər islahatları ................................................. 201 

§ 4. İnzibati idarədə dəyişikliklər .................................................. 210 

 

V FƏSİL 

 

İslahatdan sonrakı dövrdə kapitalist 

münasibətlərinin inkişafı 

 

§ 1. Neft sənayesinin tərəqqisi. Neft inhisarlarının təşəkkülü və inkişafı   .................................................................... 218 

§ 2. Sənayenin başqa sahələri ........................................................ 234 

§ 3. Sənətkarlıq .............................................................................. 245 

§ 4. Nəqliyyat və rabitə ................................................................. 248 

§ 5. Kənd təsərrüfatmda kapitalist istehsal üsulunun 

meydana gəlməsi  .......................................................................... 256 

§ 6. Ticarət .................................................................................... 267 

§ 7. Kredit-bank müəssisələri ........................................................ 272 

§ 8. Şəhərlər   ................................................................................ 275 

 

VI FƏSİL 

 

XIX əsrin 80-90-cı illərində Azərbaycan 

kəndinin sosial-iqtisadi vəziyyəti 

 

§ 1. Torpaq sahibliyi, torpaqdan və sudan istifadə. Çarizmin köçürmə siyasəti ............................................................ 281 

§ 2. Kəndlilərin vəziyyəti və məişəti ............................................. 294 

§ 3. Sosial təbəqələşmə    .............................................................. 303 

§ 4. Kəndlilərin çarizmə va mülkədar bəylərə qarşı mübarizəsi ... 308  

 

 

 

 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   181   182   183   184   185   186   187   188   189


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə