Азярбайъан республикасынын тящсил назирлийиYüklə 3,79 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə4/88
tarix17.09.2017
ölçüsü3,79 Kb.
#529
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   88

11 
 
76.
 
Əgər  lazım  olarsa  yuxudan  oyanan  kimi  yataqdan  tez  qalxa 
bilərsinizmi? 
77.
 
Sizə tapĢırılan tapĢırığı yerinə yetirdikdən sonra digərlərinin öz iĢlərini 
sona çatdırmağını hövsələ ilə gözləyə bilərsinizmi? 
78.
 
Hər  hansı    xoĢagəlməz  hadisələrə  Ģahid  olduqdan  sonra  Siz  əvvəlki 
kimi dəqiq hərəkət edirsinizmi? 
79.
 
Qəzetləri tez nəzərdən keçirə bilirsinizmi? 
80.
 
Belə  olurmu  ki,  siz  elə  çox  sürətlə  danıĢasınız    ki,  sizi  çətin  baĢa 
düĢsünlər? 
81.
 
Yuxusuz qaldığınız zaman Siz normal iĢləyə bilirsinizmi? 
82.
 
Uzun müddət fasiləsiz iĢləyə bilirsinizmi? 
83.
 
Əgər  baĢınız,  diĢiniz  və  s.  ağrayırsa,  Siz  öz  iĢinizlə  məĢğul  ola 
bilərsinizmi? 
84.
 
Əgər siz bilsəniz ki, sizin yoldaĢlarınız əylənir və sizi gözləyirlər, siz 
bitirilməsi zəruri olan  iĢinizin icrasına sakit davam edə bilərsinizmi? 
85.
 
Gözlənilməyən suallara tez cavab verə bilirsinizmi? 
86.
 
Siz adətən sürətlə danıĢırsınız? 
87.
 
Əgər qonaq gözləyirsinizsə, iĢinizi sakit icra edə bilərsinizmi? 
88.
 
DüĢünülmüĢ  arqumentlərə  əsasən  siz  öz  fikrinizi  tez  dəyiĢə 
bilirsinizmi? 
89.
 
Hövsələlisinizmi? 
90.
 
Sizə nisbətən asta hərəkət edən insanın ritminə uyğunlaĢa bilərsinizmi? 
91.
 
Siz  öz  iĢlərinizi  elə  planlaĢdıra  bilərsinizmi  ki,  bir-biri  ilə  bağlı  bir 
neçə iĢi eyni zamanda yerinə yetirəsiniz? 
92.
 
Sizin məyus vəziyyətinizi Ģən kompaniya (dostlar, yoldaĢlar) dəyiĢdirə 
bilərmi? 
93.
 
Eyni zamanda bir neçə hərəkəti asanlıqla yerinə yetirə bilərsinizmi? 
94.
 
Bədbəxt  hadisənin  Ģahidi  olarkən  psixi  tarazlığınızı  qoruyub  saxlaya 
bilirsinizmi? 
95.
 
Müxtəlif manipulyasiyalar tələb edən iĢi sevirsinizmi? 
96.
 
Yaxınlarınızdan  kim  isə  əzab  çəkirsə,  siz  öz  sakitliyinizi  qoruya 
bilirsinizmi? 
97.
 
Siz çətin həyat Ģəraitlərində müstəqilsinizmi? 
98.
 
Böyük  və  ya  sizə  tanıĢ  olmayan  kompaniyada  özünüzü  sərbəst  hiss 
edirsinizmi? 
99.
 
Əgər lazım gəldikdə söhbəti yarımçıq kəsə bilirsinizmi (məsələn, kino 
seansının, konsertin, mühazirənin əvvəlində)? 
100.
 
 BaĢqa insanların iĢ metodlarına tez uyğunlaĢa bilirsinizmi? 
101.
 
ĠĢinizi tez-tez dəyiĢmək xoĢunuza gəlirmi? 
102.
 
Qeyri-adi bir hadisə baĢ verərsə təĢəbbüsü öz əlinizə ala bilərsinizmi? 
103.
 
Uyğun olmayan Ģəraitdə  özünüzü gülməkdən saxlaya bilirsinizmi? 
104.
 
Siz dərhal intensiv iĢləməyə baĢlayırsınızmı? 


12 
 
105.
 
Əgər  özünüzü  haqlı  sayırsınızsa,  ictimai  fikrin  əksinə  çıxıĢ  etməyə 
cəsarət edərsinizmi? 
106.
 
Müvəqqəti  depressiya  (ruh  düĢkünlüyü)  vəziyyətini  adlamaq  sizə 
müvəffəq olurmu? 
107.
 
Güclü zehni yorğunluqdan sonra rahat yuxuya gedə bilirsinizmi? 
108.
 
Siz uzun müddət sakit halda gözləyə (məsələn, növbədə)  bilərsinizmi? 
109.
 
Siz    heç  bir  nəticə  ilə  sonuclanmayacagını  əvvəlcədən  bildiyiniz  hər 
hansı bir iĢə qarıĢmaqdan çəkinirsinizmi? 
110.
 
Qızğın söhbət zamanı Siz öz fikrinizi sakitcə arqumentlərlə əsaslandıra 
bilirsinizmi? 
111.
 
Qeyri-adi situasiyalar zamanı ani reaksiya verə bilirsinizmi? 
112.
 
Sizdən xahiĢ etsələr, özünüzü sakit apara bilirsinizmi? 
113.
 
Ağrılı  həkim  proseduralarına  çox  da  tərəddüd  etmədən  razılaĢa 
bilirsinizmi? 
114.
 
Siz intensiv iĢləyə bilirsinizmi? 
115.
 
Ġstirahət və ya əyləncə yerinizi həvəslə dəyiĢə bilirsinizmi? 
116.
 
Yeni gün rejiminə öyrəĢmək sizə çətin gəlmir ki? 
117.
 
Gözlənilməyən hallarda kömək etməyə tələsirsinizmi? 
118.
 
Ġdman  yarıĢlarında,  sirkdə  və  s.  olduqda  gözlənilməz  qıĢqırıq  və 
jestlərdən çəkinirsinizmi? 
119.
 
Xarakter  etibarı  ilə  çoxsaylı  insanlarla  söhbət,  ünsiyyət  qurmaq  tələb 
edən iĢ Sizin xoĢunuza gəlirmi? 
120.
 
Mimik hərəkətlər etməyi bacarırsınızmı? 
121.
 
Enerjili hərəkətlər tələb edən məĢğələlər xoĢunuza gəlirmi? 
122.
 
Özünüzü cəsur insan sayırsınızmı? 
123.
 
Qeyri-adi  situasiyalarda  sizin  səsiniz  tutulurmu  (sizə  danıĢmaq  çətin 
olur)? 
124.
 
Məğlubiyyət  anında  iĢləmək  istəmədikdə,  özünüzü  buna  məcbur  edə 
bilərsinizmi? 
125.
 
Əgər sizdən xahiĢ  etsələr, uzun müddət ayaq üstə dayana və  ya sakit 
otura bilərsinizmi? 
126.
 
Əgər  sizin  Ģənliyiniz    kimə  isə  toxunursa,  özünüzü  yıgıĢdıra 
bilirsinizmi? 
127.
 
Siz qəmginlikdən  Ģən əhval-ruhiyyəyə asanlıqla keçə bilirsinizmi? 
128.
 
Siz  özünüzdən tez çıxırsınız? 
129.
 
Siz  mühitdə  məcburi  olan  davranıĢ  qaydalarına  çətinlik  çəkmədən 
əməl edirsinizmi? 
130.
 
Cəmiyyətdə çıxıĢ etmək sizin xoĢunuza gəlirmi? 
131.
 
Siz  iĢə  adətən   sürətlə, uzun  hazırlıq dövrü keçmədən baĢlayırsınız? 
132.
 
Öz həyatınızı riskə ataraq baĢqasına kömək etməyə hazırsınızmı? 
133.
 
Sizin hərəkətləriniz enerjilidirmi? 
134.
 
Məsuliyyətli iĢi  həvəslə yerinə yetirirsinizmi? 


13 
 
 
               NƏTĠCƏLƏRĠN ARAġDIRILMASI 
 
Hər  bir  xüsusiyyətin  təzahür  etmə  səviyyəsinin  (qıcıqlanma  və 
tormozlanma  proseslərinin  gücü),  eləcə  də  onların  hərəkətliliyinin 
qiymətləndirilməsi  suallara  verilən  cavabların  aldığı  balların  cəmlənməsi 
yolu  ilə  aparılır.  Hesablama  zamanı  Ģkalaların  açarına  uyğun  gələn,  kəsikli 
trafaretdən istifadə edilməsi rahatdır. Trafareti cavablar olan vərəqin üzərinə 
qoyduqda  kəsikdəki  xaç  iĢarəsinin  kodla  üst-üstə  düĢməsi  2  ballıq  qiymətə 
uyğun  gəlir;  uygun  gəlmədikdə  sınaqdan  keçən  sıfır  qiymətini  alır;  
―bilmirəm‖  cavabı  1  balla  qiymətləndirilir.  42  bal  və  ondan  yuxarı  olan 
məbləq  hər  bir  xüsusiyyət  üzrə  yüksək  təzahür  səviyyəsi  kimi  nəzərdən 
keçirilir.  
 
                 SORĞU VƏRƏQƏSĠNĠN KODLARI 
 
  Qıcıqlanma prosesinin gücü: 
 
    Bəli: 3, 4, 7, 13, 15, 16, 19, 21, 23, 24, 32, 39, 45, 56, 60, 61, 66, 
72,  73,  78,  81,  82,  83,  94,  97,  98,  102,  105,  106,  113,  114,  117,  121,  122, 
124, 130, 132, 133, 134; 
    Xeyr: 47, 51, 107, 123; 
 
  Tormozlanma prosesinin gücü: 
 
     Bəli: 2, 5, 8, 10, 12, 16, 27, 30, 36, 37, 38, 41, 48, 50, 52, 53, 62, 
65, 69, 70, 75, 77, 84, 87, 89, 90, 96, 99, 103, 108, 109, 110, 112, 118, 120, 
125, 126, 129: 
     Xeyr: 18, 34, 36, 59, 67, 128; 
 
  Əsəb proseslərinin hərəkətliliyi: 
 
     Bəli: 1, 6, 11, 14, 20, 22, 26, 28, 29, 31, 33, 40, 42, 43, 44, 46, 49, 
54, 55, 64, 68, 71, 74, 76, 79, 80, 85, 86, 88, 91, 92, 93, 95, 100, 101, 107, 
111, 115, 116, 119, 127, 131; 
     Xeyr: 25, 57, 63. 
 
 
 
 
 


Yüklə 3,79 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   88
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə