Bir görünüm sağlanmıştırYüklə 0,99 Mb.
səhifə23/24
tarix17.11.2018
ölçüsü0,99 Mb.
#80356
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

Bibliyografya:el-Muuatta*, "Selâm", 4, "Kelâm", 20; Dâri-mî, "Mukaddime", 23; Buhârî, "ilim", 8, "Şa-lât", 84, "Zekât", 53; Müslim. "Akzıye", 10-13; Tirmizî, "Büyü'" 12, 14, 29, "İsti'zân", 29; Dâre-kutnî. Sünen (nşr. Abdullah Hâşim el-Mede-nî), Medine 1386/1966, IV, 184; Muhammed b. Hasan eş-Şeybânî, el-Hücce calâ ehli'i-Medine (nşr Seyyid Mehdî Hasan), Haydarâbâd 1385/ 1965, I, 66-68; İbn Sa'd, et-Tabakât, V, 188; VI, 9, 89, 256-257; Jbn Kuteybe, el-Ma'arif (Uk-kâşe], s. 494-527; a.mlf., Te'uîiü muhtelifi!-hadîs (nşr. M. Zührî en-Neccâr), Kahire 1966, s. 16, 51 vd., 82; Fazl b. Şâzân en-Nîsâbûrî. el-îzâh (nşr. Celâleddin ei-Hüseynî el-Urmevî), Tahran 1347 hş., s. 7-8; Makdisî. Ahsenut-te-kâsîm, s. 37, 143, 179-180; Hattâbî, Me'âti-mü's-Sünen, Humus 1969, 1, 5-10; İbn Hazm, el-Faş!, II, 113; İbn Abdülber, el-İntikâ', Kahi­re 1350, s. 107; a.mlf., Câmi'u beyânı'I-"Um ue fazlih, Beyrut, ts. (Dârü'l-Kütübi'l-ilmiyye), II, 34, 149-163; Şîrâzî. Tabakatü'l-fukahâ*. s. 44, 49; Kâdî İyâz, Tertîbü'l-medârik (nşr. Mu­hammed b. Tâvît et-Tancî v.dğr.), Rabat, ts. (Ve-zâretü'l-Evkâf), I, 38-47; Şehristânî. el-Milel, Kahire 1317-21 — Beyrut 1406/1986, 11, 45-46; Fahreddin er-Râzî, Menâkıbü'l-İmâm eş-Şâfi'l Kahire 1986, s. 387-395, 400; Şa'rânî, el-Mîzân, Kahire 1279, 1, 60-61, 63; İbn Hal­dun. Mukaddime, III, 1046-1047; Şah Veliyyul-lah ed-Dihlevî, el-İnsâf {nşr. Abdülfettâh Ebû Gudde), Beyrut 1977, s. 23-29; a.mlf.. Hücce-tultâhi'l- bâliğa (nşr. Seyyid Sabık), Kahire, ts. (Dârü'l-Kütübi'l-hadîse), I, 311-321; Abdülkâ-dir Bedrân, ei-Medhal ilâ mezhebi'I-imâm Ah-med b. Hanbel, Dımaşk 1919, s. 44-45; İsmail es-Sâbünî, "'Akidetü's-selef ve aşhâbi'1-ha-dîs", Mecmû'atü Resâ'üi'l-Münîriyye, Kahire 1343, I, 133; Ahmed Emîn. Duha'l-lslâm, Bey­rut 1933-36, (I, 208-210; Muhammed Hudarî, Târihu't-teşrfn-İslâmt, Kahire 1964, s. 200-202; Ali Hasan Abdülkâdir, hazratün 'âmme fî târihi'i-fıkhi'I-İslâmî, Kahire 1965, s. 121-224; Muhammed b. Hasan el-Hacvî, el-Fikrü's-sâmt, Medine 1397/1977, I, 310-321; II, 19-20; Sub-hî Mahmesânî, el-Mücâhidün fi'l-hak, Beyrut 1979, s. 23-27; Bedrân Ebü'l-Ayneyn Bedrân, Târîhu I-fıkhi'i-İslâmî, Beyrut, ts. (Dârün-Neh-dati'l-Arabiyye), s. 75-78; Abdülmecîd Mahmüd, el-İttieâhâtü'l-fıkhiyye 'inde 'aşhâbi'l-hadîş fi'I- karni'ş- şalisii -hicrî, Kahire 1399/1979, s. 31-92, 105-121, 122-133; W. Montgomery Watt. İslâm Düşüncesinin Teşekkül Deori (trc. Ethem Ruhi Fığlalı), Ankara 1981, s. 80, 227, 337, 368-369; Hayreddln Karaman, İslâm Hu­kuk Tarihi, İstanbui 1989, s. 163-216; İsmail Hakkı Ünal. İmam Ebu Hanîfe'nin Hadis Anlayı­şı ue Hanefî Mezhebinin Hadis Metodu (doktora tezi, 1989), AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, s. 16-44; Humeydân Abdullah el-Humeydân, "el-Me-râkizü'l-'ilmiyye ve meşâhîrü'l-fukahâ' hilâle 'asri't - tâbicin", Mecelletü Külliyyeti'l-âdâb ue'i-'ulûmi'l-insûniyye, V, Cidde 1405/1985, s. 25-74; Mehmet Hayri Kırbaşoğlu. "Ehlü's-Sünne Kavramı Üzerine Yeni Bazı Mülâha­zalar", İslâmî Araştırmalar, sy. 1, Ankara 1986, s. 71-79; J. Schacht. "Ahi al-Hadith", El2 (İng). I, 258-259; Sh. Inayatullah, "AM-i Hadith", a.e., I, 259-260; Qeyamuddin Ahmad, "Ahl-i Hadis", Encyclopedia of Asian History, New York 1988. I. 30.


1 Meselâ bk. Âşık Çelebi, vr. 136b; Kınalızâde, 11, 996

2 Bk. İÜ Ktp., TY, nr. 920, vr. 628a

3 Bk. Diuan, vr. 628a

4 Riyâzî, vr. 141a; Sicill-i Osmanî, IV. 560; Osmanlı Müellif­leri, II, 436

5 Hammer, III, 61; Gibb, 111, 204

6 Millî Ede­biyat Cereyanının İlk Mübeşşirleri, s. 58

7 Ahdî, vr. 193b; Kı­nalızâde, II, 996

8 Latîfî, s. 340

9 III Ahmed. nr. 2644

10 nr. 4222

11 Ali Emîrl, Manzum, nr. 683, 684, iki cilt halinde

12 Çaşnigîr, nr. 18

13 Flügel. I, 693

14 Köprülü, Millî Edebiyat Cereyanının İlk Mübeşşirleri, s. 65

15 TY, nr. 920

16 İstan­bul 1928

17 TY, nr. 1636

18 Muzaffer Ozak Kitapları, nr. I/1061

19 Bk. Bibl

20 Tezkire, s 340

21 Divan, vr. 628

22 Bk. Erzi - İlaydın, XXI.- 82, s. 222

23 Bk. Eczacılık

24 Bk. Fiil

25 Bk. hüküm

26 Bk. delil; farz; vacip

27 Bk. mekruh

28 Bk. azimet; ruhsat

29 Muharrem 488/Ocak 1095

30 11 Aralık 1101

31 Haziran 1098

32 Temmuz 1098

33 Haziran 1099

34 en-Nücûmü'z-zâhire, V, 147, 153

35 12 Aralık 1121

36 Ebü'l-Kâsım İbnü's-Sayrafî, s. 101; İbn Hallikân, II, 451

37 5 Aralık 1121

38 el-Kâmil, X, 589

39 Bk. El-Melikü'l-Efdal, Ali

40 Nisan 1268

41 Keşfü'z-zundn, I, 667; 11, 1640

42 I-II, Tahran 1331-1337 hş

43 Muşanne­fât, s. 147-253

44 Muşannefât s. 259-326

45 Muşan­nefât, s. 3-52

46 Muşannefât, s. 55-80

47 Tahran 1315

48 a.g.e., s. 477-579

49 Muşannefât s. 83-110

50 Tahran 1311 hş

51 a.g.e., s. 585-597

52 y. 2, Tah­ran 1324, sy. 3, s. 121-128

53 Muşannefât, s. 601-609

54 a.g.e., s. 717-728

55 a.g.e., s. 681-691

56 a.g.e., s. 706-709

57 a.g.e., s. 710-717

58 s. 201-204)

59 Kahire 1919

60 Muşannefât, s. 674-676, 737-772

61 Tahran 1311 hş

62 Muşannefât s. 389-458; ayrıca nşr. Me-likü'ş-Şuarâ Bahar (Tahran 1316 hş.) ve Seyyid Muhammed Mişkât, önsöz Melikü'ş-Şuarâ Bahar, (isfahan 1333 hş./ 1954)

63 Muşannefât, s, 331-385

64 s. 51-116

65 Kahire 1955

66 Muşannefât, s. 113-144

67 Mu­şannefât, s. 461-466

68 Bk. Hamidüddin Efendi, Efdal Zade

69 Târih, s 54

70 Bk. Şeyhülislam

71 Bk. Yeniçeri

72 Bk. Ayasuluk

73 Kasım 1838

74 Tahran 1963

75 el-Müslirnûn fî Afganistan, s. 324

76 Muhsin Abdülhamîd, s. 87-88

77 TY 1/3, s. 200

78 Hânî Abdülvehhâb el-Mar'aşlî, s. 34

79 Reşîd Rızâ, s. 27

80 Bilgegil, VI/3, s. 56

81 Türkiye Ma­arif Tarihi, I, 555, 559

82 BA, Yıldız Kısmı, 18-553/586, Zrf. 93; ay­rıntı için bk. Bilgegil, VI/3, s. 58-66

83 Muhammed Paşa el-Mahzümî, s. 28-30

84 26 Ağus­tos 1879

85 el-cüwetü'-vüşkâ, s. 46. 412-417

86 Abdülbâsıt Muhammed Hasan, s. 41

87 Hâmid İnayet, s. 117

88 Abdülbâsıt Muhammed Hasan, s. 43

89 el-'ürueta'l-uûşkâ, s 230, 286

90 el-Ve-ka'i'u'l-Mışriyye, s. 15

91 Son sayı Eylül 1884

92 Yazışmanın tarihi konusunda N. R. Keddie'nin yanılgısı için bk. Özcan, s 86

93 a.g.e., s. 82-90

94 Okyar, s. 103

95 Olgun­luk döneminde Efgânî'nin Şiî olduğuna dair bir işaretin bulunmadığını N. R. Ked-die de kabul etmektedir, bk. Sayyid Jaırihi ad-Din al-Afghâni, s. 22 vd.

96 er-Red 'ate'd-dehriyyîn, s. 14

97 s. 6, 134, 177, 184, 200

98 a.g.e.,s. 168-170

99 Hakikatü Cemâ-iiddîn el-Efğanl, II, 52

100 a.g.e., I, 106, 128; krş. Abdullah Kudsîzâ-de, XIll/5-7, s. 364

101 Tansel, XXX11/ l25,s.85,88;Bilgegii,VI/3,s.62

102 er-Red 'ale'd-dehriyyîn, s. 16

103 a.g.e., s. 59

104 a.g.e., s. 40

105 a.g.e., s. 51-59

106 Âl-i İmrân 3/ 104; et-Tevbe 9/ 122

107 a.g.e., s. 61-69

108 Hatırat, s. 205-208

109 a.g.e., s. 331-340

110 a.g.e., s. 149, 151 vd.

111 a.g.e., s. 165-167

112 a.g.e., s. 102, 105, 143, 145, 183

113 a.g.e., s. 122-125; el-'Utvetü'l-uûş-kâ, s. 5, 154, 368

114 Hatırat s. 299-315

115 el-carueîü-üşçâ. s. 28, 30 vd.; Hatırat, s. 239, 296, 351

116 el-'ürueta'l-vşkâ, s. 21; Hatırat, s. 125, 129, 133,301-310,328

117 el-'ürvetû'l-oüşkâ, s. 5, 9, 45, 49; Hatırat, s. 307,354-361

118 Özcan, s. 75, 91; Karpat, "Pan-İslâ-mizm ve II. Abdülhamid", TDA, sy. 48, s. 13, 28, 31

119 el-Urvetü't-vüşkâ, s. 10, 44,48

120 a.g.e., s. 35

121 Hatırat, s. 209-224

122 el-'ürvetul-uüşkâ, s. 72

123 Meselâ Osmanlı şehzadeleri, vezirler, Ye-men'de Zeydî imamı, Hicaz'da Hâşimî so­yundan biri, Mısır hidivi gibi

124 Hatırat s. 222-225

125 İslâm Dâuası, s. 44; Efgâ­nî'nin tesirleri konusunda bk. Bilgegil, Vl/ 4, s. 64 vd.r Özcan, s. 82 vd.; Hâmid İna­yet, s. 99, 168, 181, 188, 240;. O. Voli, s. 169,271, 278, 293; AzîzAhmed, s. 155, 157; Muhammed Harb, s. 172-185; Abdülbâsıt Muhammed Hasan, s. 115-194; Hanefî b. îsâ, VII/38, s. 113-117; Yalçınkaya, s. 30, 42,69; M. Muhît Tabâtabâî, s. 94, 111 vd.

126 Halil Rifat Paşa'nın bu değerlendirmesi için bk. İbnülemin, III, 1584

127 Türköne, Siyasî İdeoloji Olarak İs­lamcılığın Doğuşu, s. 35, 37; Türköne'nin tenkidi için bk, Karpat, Bilgi ve Hikmet, sy. 3, s. 174

128 İslâm'­da Dinî Düşüncenin Yeniden Doğuşu, s. 136

129 İslâm, s. 271

130 Şeleş, s. 14

131 Şeleş, s. 15

132 Fransızca me­tin ve Türkçe tercüme için bk. Yalçmkaya, s. 144-159

133 Hâmid İnayet, s. 122-131

134 Kahire 1968; Beyrut 1979

135 Kahire 1968; Beyrut 1979

136 Kahire 1879

137 Hâmid İnayet, s. 105-116

138 Bk. Sayyid Jamal al-Din al-Afghânî, an Annotated Bibliography, s. 3-5

139 İÜ Ktp., TY, nr. 4228

140 Ankara 1956

141 İstanbul 1987

142 Leiden 1970; zeyli için bk. a.mlf., EFCÂNÎ, Cemâleddin MW, LXV/4, s. 279-291

143 Mecmüca-i Esnâd ue Medârik-i Çap-nesilde der Bâre-i Seyyid Cemâlüd-dîn Meşhur bi-Efgânî, 1342 hş./1963

144 Paris 1969

145 Afghani and Abduh: An Essay on Reli-gious ünbelief and Political Actiuism in Modern İslam, London 1966

146 Yk. Bk

147 Sâdık Neş'et-Abdülmün'im Hü­seyin, Kahire 1957; Abdünnaîm Haseneyn, Mansûre 1406/1986

148 Mansûre 1408/ 1988

149 Kedourie'nin eseriyle ilgili bir tanıtma ve tenkit için bk. Tansel, XXXII/ 125, s. 85, 88 vd.

150 Muhsin Abdülhamîd, s. 65-79

151 Karpat, Bilgi ue Hikmet, sy. 3, s. 174

152 el-'ürvetü'l-uüşkâ'-nın Türkçe neşrinin girişi, s. 54 vd.

153 Bk.Ahmed Eflaki

154 Timaios, s. 103

155 We, doctrines et sentences des philosophes l-lustres, I, 181-182

156 Oxford 1900-1906; 2.bs., 1952-1954

157 Fat­ma Paksüt, Platon ue Platon Sonrası, An­kara 1982

158 El2 |İng.], I, 234-235; Bedevî, La Transmission de la philosophie grecque au monde arabe, s. 36; Bayrakdar. islâm Felsefesine Gi­riş, s. 54

159 Huneyn b. İshak, Risale dirâsât ue nu-şûş, s. 177-178

160 Ayasofya, nr. 2410

161 Abdurrahman Bedevî, Eflâtun fi'l-İslâm.s. 121-149, 151-168

162 el-Milel, 11, 88-94

163 Abdurrah­man Bedevi, La Transmission, s. 37-45

164 Nâcî et-Tikrîtî, s. 126-150, 182-183

165 el-Müşülü'l-'ak.liyyetü'1-Eftâtüniyye, s. 7-9

166 Mustafa Hasan en-Neşşâr, s. 272-273

167 Neş'etü'l-filcri'l-felsefî fi'I-İslâm, I, 165; ayrıca bk. Nâcî et-Tikrîtî, s. 245-248

168 Gazzâlî, s. 48

169 Macit Fahri, s. 84

170 Resâ'it felsefiyye, s. 307

171 a.g.e., s. 27, 29

172 a.g.e., s. 138

173 et-Ta'rîfât, "el-Hukemâ'ü'I-İşrâkıyyûn", "el-Hukemâ'ü'1-Meşşâ'ûn" md.leri

174 Hikmetü'l-işrâk, s. 10

175 a.g.e., s. 92-93

176 el-Müşülü'l-'akliyyetü'l-Eflâtaniyye,s. 32-38

177 Ebü'l-Alâ Afîfî, s. 56-58; Mustafa Hasan en-Neş­şâr, s. 305-306

178 Weber, s. 54, 57

179 Ebü'1-Alâ Afî­fî, s. 59

180 Nâcî et-Tikrîtî, s. 183

181 Kindî, 1, 107

182 a.g.e., II, 54

183 a.g.e, 1, 223, 274

184 Abdurrahman Bedevî, Eflâtun fi'I-İslâm, s. 235-243

185 Pines, CHIs., 11/ B, s. 795-798

186 eş-Şifâ. Hâhiyyât, II, 555-566

187 el-Keşf can menâhici'l-edille, s. 65-66

188 Aoerroes' Commentary on Plato's Re-public Inşr. E. I. |. Rosenthall, Cambridge 1956

189 Cihan-nümâ, s. 6I6

190 Aralık 1476

191 nr. 387

192 Bk. Ricali'1-Gayb

193 Tarih, 1, 339, 453

194 Mürûcü'z-zeheb, II, 117

195 Âşârü't-bâktye, s. 104

196 Gurer, s. 15, 106-108, 111-137 vd

197 Herodotos, 1, 46, 102-103, 178 vd.; II, 17-30, 141 vd.; 111,92, 155; IV, 54; VII, 9, 63

198 Bk. Karah Anlılar

199 Bk. Sihir

200 Bk. İmamiyye

201 Bk. Ebü1-Ferec El-İsfahanı

202 Erlenbach -Zürich-Stuttgart 1954, 1976

203 s. 48-121

204 Mil, Zü­rich 1959, 1962, 1967

205 TY, V. 32/ 226 (1930), s. 23-24

206 Tür­kiye Turing ve Otomobil Kurumu Bellete­ni, sy. 100 (1950), s. 15-17

207 Turquie Kemaliste, sy. 25-26 (Ağustos 1938), s. 5-17

208 Bk. Taüm Ve Eğlence

209 el-A'râf 7/51

210 el-Cum'a 62/11

211 Lisânü'l-cArab, ulhv"md.; Elmalılı, VII. 4992

212 Tekvin, 4/21

213 Bk. def

214 Yeremya, 31/4

215 Çıkış, 32/6, 18

216 Matta, 11/17; Luka.VII/32

217 Darga.s. 341

218 DB, III, 1524-1525

219 Müslim, "Şicr", 10; Ebû Dâvûd. "Edeb", 56

220 Buhârî, "Şalât", 41,Cihâd", 56, 57, 58, Müslim, "İmâre", 95

221 Ebû Dâvûd, "Edeb", 8

222 Müsned, IV, 146; Tirmizî, "Cihâd", 11; Ne-sâî. "Hayl", 8

223 Abdürrezzâk es-San'ânî, XI, 444; İbn Ebû Şeybe, VI, 531; Sââtî, XVII. 227

224 İbn Hacer. m, 311

225 Yüzmeyi erke­ğin, ip büküp eğirmeyi de kadının en önem­li eğlencesi olarak gösteren hadis zayıf ka­bul edilmiştir; bu rivayetler ve tenkitleri içinbk. Kettânî, II, 316-318

226 Zevzenî, s. 189; Hatîb et-Tebrî-zî, s. 287

227 Câhiz. Kitaba't-Hayeuân, VI. 145

228 İmmülkays v.dğr, s. 35; Zevzenî, s. 57; Hatîb et-Tebrîzî, s. 76-77

229 Câhiz, Kitâbü'l-Hayeuân, VI, 146

230 Buhârî, "Edeb", 81; Müslim, "Fezâü'ş- sahabe" 81; İbn Sa'd, Vlll, 59, 61, 66

231 Buhârî, "'îdeyn", 2, "Cihâd", 81; Müslim, "eîdeyn", 16-20

232 Müsned, VI, 116; lbnü'1-Esîr, entlihâye, II, 114

233 Me­selâ bk. İbn Hacer. IV. 226, 274, 386

234 Mürûcuz-zeheb, IV, 137

235 İbnü'1-Esîr. Üsdulğâbe, III, 488

236 Serahsî, XXX, 128-129

237 Ahbâru Mekke, III, 22-23

238 Abdürrezzâk es-San'ânî, XI, 5

239 Süyütî, s. 165

240 et-Tâc fî ahtâki'l-mülûk, s. 25-26

241 Râgıb el-İsfahânî, 1,718

242 Sûyütî, s. 386

243 Bk. Endülüs

244 Şâbüştî, s. 187-188

245 Erlangen 1910-1912

246 M. And. 16. Yüzyılda Isldnbııt. Isranhul 1993 5 2b

247 Seyahatname, I, 625 vd.

248 Buhârî, "'îdeyn", 20

249 And, Os­manlı Şenliklerinde Türk Sanatları, s 5

250 a.g.e., s. 3

251 İhya, II, 366

252 İhya, II, 351; ayrıca bk. Mûsiki

253 el-Ahzâb 33/21

254 Müsned, VI, 116

255 Te'vtlü muh­telifi'I-hadîs, s. 181-184

256 Buhârî, "cîdeyn 3

257 İbn Mâce, "İkâme", 163

258 Alâeddin el-Gazzûlî, 1, 78-79

259 Düzdağ, s. 200

260 Târih, I, 295-296Yüklə 0,99 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə