ƏHLİ SÜNNƏ VƏl cəmaatinYüklə 325,81 Kb.
səhifə4/4
tarix16.11.2017
ölçüsü325,81 Kb.
#10509
1   2   3   4

MÜNDƏRİCAT
Ön söz 3

Müqəddimə 5

Ön söz 6

Əqidəmiz 8

Birinci hissə: Allaha iman 18

İkinci hissə: Mələklərə iman 20

Üçüncü hissə: Kitablara iman 23

Dördüncü hissə: Peyğəmbərlərə iman 25

Beşinci hissə: Axirət gününə iman 30

Altıncı hissə: Qəza və Qədərə iman 36Yeddinci hissə: Buna imanın faydaları 41

1 XUTBƏTUL-HACƏ adı ilə məşhur olan bu duanı, cümə və s. Xütbələrdə Peyğəmbər oxumuşdu. Səhabələrinə də bunu əmr etmiş və özü də onları öyrətmişdir. Hədisin ilk hissəsini bizə: Əhməd 1/392,293,432, Əbu Davud 2188, Tirmizi 1105, Nəsəi 3/104,105, 6/69, və “Əməlil Yəum vəl Leyl” 488, İbn Məcə 1892, Darimi 2202, Tayalisi “Musnəd” 1557, AbdurRazzaq “Musənnəf” 10449, Bəzzar “Musnəd” – “Kəşful Əstar 1/314, Əbu Yəla “Musnəd” 5233,5234,5257, Tahavi “Şərhul Muşkilil Asar” 1-3, Təbərani “Məmuul Kəbir” 10/10079, Həkim “Mustədrək” 2744, Beyhəqi “Sunnənul Kubra” 3/214,215, Bəğavi “Şərhus Sunnə” 2268 İbn Məsud – radıyallahu anhu - yolu ilə, Muslim “Şərhu Nəvəvi” 6/156-158, Əhməd 1/302,350, Nəsəi 6/89,90, İbn Məcə 1893 və Tahavi “Şərhul Muşkilil Asar” 4 – İbn Abbas – radıyallahu anhu - yolu ilə, Təhavi “Şərhul Muşkilil Asar” 5, Beyhəqi “Sunnənul Kubra” 3/215 – Nubeyt b. Şərit – radıyallahu anhu - yolu ilə, Əbu Yəla “Musnəd” 7221, Nəsəi “Sunnənul Kubra” bax: “Tuhfetul Əşraf” 6/472 H. 9148 – Əbu Musa əl-Əşari yolu ilə.

2 HƏDISIN IKINCI HISSƏSINI – Muslim “Şərhu Nəvəvi” 6/153-156, Əhməd 3/319, 371, Nəsəi 3/188,189, Beyhəqi “Sunnənul Kubra” 3/214, - Cabir b. Abdullah – radıyallahu anhu - yolu ilə. Bu ləfz Nəsainin ləfsizid. Hədisi Əhməd 3/371 və Muslim “Sözlərin ən doğrusu” ləfzi yerinə: “Sözlərin ən xeyirlisi” ləfsiylə rəvayət etmişdir. İmam Əhmədin digər rəvayətlərində 3/319 – “Sözlərin ən gözəli” şəkilindədir. Müslim: “Sonradan uydurulub dinə salınan hər bir əməl (iş) bidətdir”ləfsi yerinə: “Hər bir bidət bir zəlalətdir (sapıqlıqdır)” ləfsiylə rəvayət edilmişdir. Bu beş səhabədən başqa hədisi: Aişə – rahmətullahi aleyhi - , Səhl b. Sad – rahmətullahi aleyhi - mərfu olaraq. Hədis səhihdir. Muhəddis Muhəmməd Nəsrəddin əl-Albani – rahmətullahi aleyhi - hədisin bütün rəvayətlərini bir yerə toplayaraq “Xutbətul Həcə” isimli bir kitab yazmışdır. İstəyənlər bu kitaba baxa bilərlər. Ayrıca bax: əl-Albani “Muxtəsər Səhih Muslim” 409, “Mişkətul Məsabih” 3149,5860.

3 Əbu Davud.

4 Azərbaycan dilinə tərcümə olunmuş bu əsərin əsası kimi istifadə olunmuşdur: “Biz Böyle İnanıyoruz” Quraba yayınları, çevri: Muhəmməd Şahin 2003, “Əsli Sünnətin İman Əsasları” UmmulQura, çevri: Necmi Sarı 2005.

5 SÜNNƏ - Peyğəmbərin səllallahu aleyhi və alihi və səlləm getdiyi yol.

6 MƏBUD - ibadətə layiq, ibadət olunan.

7 Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun.

8 Sünnədə (hədis kitablarında) olan dəlillər üçün baxın: Əhməd 4/126; İbn Macə 43; Hakim 331; İbn Əbi Asim «əs-Sünnə» 48, 49.

9 SƏHABƏ Peyğəmbər salləllahu aleyhi və alihi və səlləm sağ ikən onunla görüşüb, dediklərinə iman gətirmiş və müsəlman olaraq vəfat etmiş şəxsə deyilir.

10 TABİİN - Səhabələrin ardıcılları.

11 Sünnədə olan dəlillər üçün baxın: Əhməd 4/101, 244, 248, 252; Buxari 3640, 3641, 7311, 7312, 7459, 7460; Muslim 1920, 1921; Tirmizi 2230; İbn Macə 10.

13 Buradaki bərabərlik zatı bərabərlik olmayıb, elmilə Allah təalanın yaratdıqlarının yanında olmasına işarədir.

14 Buxari 1145, 6321, 7494; Muslim 758; Əbu Davud 1315, 4733; Tirmizi 446, 3498; İbn Macə 1366; Darimi 1478, 1479; Əhməd 2/264, 265, 267, 282, 419, 487, 506.

15 Allahın İTYAN/Gəliş və MƏCİ/Gəlmək sifətlərinin Quranda dəlilləri çoxdur: Bəqərə 210; Ənam 158 və s. Sünnədə olan dəlillər üçün baxın: Buxari 7405, 7439; Muslim 183, 2675.

16 Allahın bu sifətlərinin Sünnədə olan dəlilləri: Buxari 3009; Muslim 2405, 2965.

17 Allahın RİZA/Razı olmaq sifətinin Sünnədə olan dəlilləri: Muslim 486; 1715.

18 Allahın bu sifətinin Sünnədə olan dəlilləri: Buxari 2408; Muslim 12/593, 2684.

19 Allahın ĞADAB/Qəzəb sifətinin Sünnədə olan dəlilləri: Buxari 3197, 3340; Muslim 194, 2751.

20 Muslim 179; İbn Macə 195, 196; Əhməd 4/395, 401, 405.

21 Buxari 7131, 7408; Muslim 2933; Tirmizi 2245; Əbu Davud 4316; Tayəlisi 1963.

22 Möminlərin Qiyamət günü Allahı görəcəklərinə dair Sünnədə olan dəlillər: Buxari 554; Muslim 181, 633.

23 Allahın bənzərinin olmadığına dair Qurandaki dəlilləri: Məryəm 65; İxlas 4.

24 Allahın HƏYY/Diri sifətinin Qurani Kərimdə olan dəlilləri: Bəqara 255; Ali-İmran 2; Taha 11; Furqan 58; Mumin 65; Sünnədə olan dəlillər üçün baxın: Muslim 2717.

25 Allahın QAYYUM/Əbədi mövcud olan sifətinin Qurani Kərimdə olan dəlilləri: Bəqara 255; Ali-İmran 2; Taha 11; Sünnədə olan dəlillər üçün baxın: Buxari 7385, 7442, 7499; Muslim 769.

26 Sünnədə olan dəlil üçün baxın: Muslim 179.

27 Allahın ADL/Ədalət sifətinə Sünnədəki dəlil üçün bax: Buxari 3150; Muslim 1062.

28 Zülm sifətinin Allaha aid olmadığına dair Qurani Kərimdə olan dəlillər: Bəqara, 272, 279, 281; Ali-İmran 25, 117, 161, 182; Nisa 77, 124; Ənam 160; Ənfal 51; Tövbə 70; Yunus 47, 54; Hud 101; Nəhl 33, 111, 118; İsra 71; Məryəm 60; Ənbiya 47; Həcc 10; Muminun 62; Ənkəbut 40; Rum 9; Yasin 54; Zumər 69; Zuxruf 69; Cəsiyə 22; Əhqaf 19; Qaf 29.

29 Allahın RAQİB/Hər şeyə nəzarət etmək sifətinin Qurani Kərimdə olan dəlilləri üçün baxın: Nisa 1; Maidə 117; Əhzab 52.

30 Allahın hər şeyi əhatə etmək sifətinin Qurani Kərimdə olan dəlilləri üçün baxın: Bəqərə 19; Ali-İmran 120; Nisa108, 126; Ənfal 47; Hud 92; Fussilət 54; Buruc 20.

31 Qəflət sifətinin Allaha aid olmadığına dair Qurani Kərimdə olan dəlilləri üçün bax: Bəqərə 74, 85, 140, 144, 149; Ali-İmran 99; Ənam 132; Hud 123; İbrahim 42; Nəml 93

32 Allahın ELM/Hər şeyi bilmək sifətinin Qurani Kərimdə olan dəlili o qədər çoxdur ki, üçünü qeyd etməklə kifayətləndik: Bəqərə 255; Maidə 97; Əhzab 40; Sünnədə olan dəlillər üçün baxın: Buxari 6382; Tirmizi 480; İbn Macə 1383.

33 Allahın QÜDRƏT/Hər şeyə qadir olmaq sifətinin də Qurani Kərimdə olan dəlili çoxdur. Üçü ilə kifayətləndik: Bəqərə 20; Ənam 65; Kəhf 45; Sünnədə olan dəlillər üçün baxın: Muslim 1650, 2202.

34 Acizlik sifətinin Allaha aid olmayacağı barədə Qurani Kərimdə olan dəlillər üçün baxın: Ənfal 59; Fatir 44.

35 QÜVVƏT sifətinin Qurani Kərimdə olan dəlillərindən yalnız üçünü qeyd etdik: Bəqərə 165; Hud 66; Zariyat 58; Sünnədə olan dəlil üçün baxın: Əhməd 5/297.

36 HİDAYƏT - doğru, haqq yol

37 Sünnədə olan dəlillər üçün baxın: Əhməd 6/50, 236, 241; Buxari 3234; Muslim 177.

38 Qurani Kərimdə olan dəlil üçün baxın: Məryəm 17-21.

39 Sünnədə olan dəlillər üçün baxın: Əhməd 1/28, 51, 52; Muslim 8; Əbu Davud 4695; Tirmizi 2610; Nəsai 8/97-101, İbn Macə 63.

40 Qurani Kərimdəki dəlillər üçün bax: Bəqərə 97; Nəhl 102; Şuəra 193-195; Nəcm 4-5.

41 Sünnədə olan dəlillər üçün baxın: Əhməd1/274; Təbərani «əl-Kəbir» 11/379, 12061.

42 Sura birinci dəfə üfürüldükdə (Sa’ak) hər bir canlı öləcəkdir. İkinci dəfə üfürüldükdə (Ba’s) isə hər kəs təkrar diriləcək, qəbirlərindən qaldırılaraq hesab vermək üçün Allah təalanın hüzurunda duracaqdır. Haqq hesab vermək üçün ayağa qalxıldığına görə Qiyamət («Qiyam» ayaq üstə durmaq sözündən) deyilmişdir. Bəzi alimlər ayə və hədislərə görə belə qənaətə gəliblər ki, üç üfürmə olacaq: Fəza’/qorxu və dəhşət, Sa’ak/canlıların ölümü və Ba’s/hesab vermək üçün yenidən diriliş. Əlavə məlumat üçün Qurani-Kərimdən olan dəlilə baxın: Nəml 87. Sünnədə olan dəlillər üçün baxın: Əhməd 1/326, 2/166; Muslim 2940; Tirmizi 3243.

43 Məşhur hədis alimi Şeyx Albanii - Allah ona rəhmət eləsin - Ölüm mələyinin Əzrail kimi adlandırılması haqqında belə buyurur: «Mən deyirəm ki: Bu mələyin Quran və Sünnədə olan adı Ölüm mələyidir. İnsanlar arasında Ölüm mələyinin Əzrail kimi adlandırılmasının heç bir elmi əsası yoxdur. Ehtimallara görə İsrail övladlarından qalma məlumatdır». «Əhkəmul-Cənaiz və Bidəuhə» səh.199.

44 Qurani Kərimdə olan dəlil üçün baxın: Səcdə 11.

45 Sünnədə olan dəlillər üçün baxın: Buxari 3231; Muslim 1795.

46 Qurani Kərimdə olan dəlil üçün baxın: Zuxruf 77.

47 Sünnədə olan dəlillər üçün baxın: Buxari 3208, 3332, 6594, 7454; Muslim 2643.

48 Qurani Kərimdə olan dəlil üçün baxın: Rad 11.

49 Qurani Kərimdə olan dəlil üçün baxın: İnfitar 10-12.

50 Sağındakı mələk insanın savablarını, solundakı mələk isə günahlarını yazmaqla mükəlləf edilmişdir.

51 Sünnədə olan dəlillər üçün baxın: Buxari 1338, 1374; Muslim 2870.

52 Bu söz Kəlimeyi-Şəhadət olan «Ləiləhəilləllah, Muhəmmədən Rasulullah» sözüdür. Allah iman edənləri dünya həyatında haqq din üzrə yaşadıb, ölmədən öncə gözəl bir sonluqla dünyadan köçmələrini təmin edər. Qəbirdə isə Münkər və Nəkir adlı iki mələyin suallarına düz cavab vermələrini nəsib edər.

53 Qurani Kərimdə olan dəlil üçün baxın: Zumər 73.

54 Sünnədə olan dəlillər üçün baxın: Əhməd 4/208, 210; Buxari 3207; Muslim 164; Nəsai 1/217-221, 449; Təbərani «əl -Kəbir»19/599; İbn Hibban «əl-İhsən» 48.

55 Qurani Kərimdə olan dəlillər üçün baxın: Nisa 163; İsra 55.

56 Qurani Kərimdə olan dəlil üçün baxın: Alə 19.

57 Qurani Kərimdə olan dəlillər üçün baxın: Nəcm 36; Alə 19.

58 Sünnədə olan dəlillər üçün baxın: Əhməd 5/278; Buxari 3340, 4712; Muslim 194.

59 Sünnədə olan dəlillər üçün baxın: Buxari 3535, 4712; Muslim 194, 523, 2286, 2889; Əbu Davud 4252.

60 Sünnədə olan dəlillər üçün baxın: Buxari 3340, 4712; Muslim 194, 2276, 2278; Əhməd 4/107; Tirmizi 3612.

61 Sünnədə olan dəlil üçün baxın: Muslim 153.

62 Sünnədə olan dəlillər üçün baxın: Buxari 335, 438; Muslim 153, 522.

63 Bu və ya başqa hökmlərin icrası şəriət ölkəsi daxilində həyata keçirilir.

64 RAŞİDİ - Ədalətli, düz yolda olan şəxslər.

65 Sünnədə olan dəlillər üçün baxın: Əhməd 2/14, 5/382, 385, 399, 402; Buxari 3697; Əbu Davud 4627; Tirmizi 3662, 3663, 3707; İbn Macə 97.

66 Sünnədə olan dəlillər üçün baxın: Əhməd 4/101, 244, 248, 252; Buxari 3640, 3641, 7311, 7312, 7459, 7460; Muslim 1920, 1921; Tirmizi 2230; İbn Macə 10.

67 İCTİHAD - Şəri bir hökmü başa düşmək üçün yetərincə səy göstərməkdir.

68 Sünnədə olan dəlillər üçün baxın: Buxari 7352; Muslim 1716.

69 Qurani Kərimdə olan dəlillər üçün baxın: Nəml 87; Sünnədə olan dəlillər üçün baxın: Əhməd 2/166; Muslim 2940.

70 XİTAN - el içində sünnət olunmaq kimi tanınan İslam adətinin şəriətdəki adıdır.

71 Sünnədə olan dəlillər üçün baxın: Buxari 3349,4625, 4740, 6524, 6525, 6526, 6527; Muslim 2859, 2860.

72 Qurani Kərimdə olan dəlillər üçün baxın: Həqqa 19-20. Sünnədə olan dəlillər üçün baxın: Əhməd 4/414, 6/110; Buxari 103, 4939, 6536, 6537; Muslim 2876; Əbu Davud 4755; Tirmizi 2427; İbn Macə 4277.

73 Qurani Kərimdə olan dəlillər üçün baxın: Kəhf 49; Təkvir 10.

74 Qurani Kərimdə olan dəlillər üçün baxın: Əraf 8-9; Kəhf 105; Ənbiya 47; Qariə 6-9. Sünnədə olan dəlillər üçün baxın: Əhməd 2/213, 221, 222; Buxari 4729; Muslim 2785; Tirmizi 2639; İbn Macə 4300.

75 Sünnədə olan dəlillər üçün baxın: Əhməd 2/435, 436; 3/116, 244, 247, 248; Buxari 44, 3340, 3361, 4476, 4712, 6565, 7410, 7440, 7509, 7510, 7516; Muslim 193, 194; Tirmizi 2434; İbn Macə 4312.

76 Sünnədə olan dəlillər üçün baxın: Əhməd 3/94, 213; Muslim 183; Əbu Davud 4739;

Tirmizi 2435.77 Sünnədə olan dəlillər üçün baxın: Buxari 5811, 6542; Muslim 216, 217, 218.

78 Qurani Kərimdə olan dəlil üçün baxın: Kəvsər 1. Sünnədə olan dəlillər üçün baxın: Buxari 6579; Muslim 247, 2292.

79 SİRAT - körpü.

80 Qurani Kərimdə olan dəlillər üçün baxın: Məryəm 71-72; Hədid 12-15. Sünnədə olan dəlillər üçün baxın: Buxari 806, 6573, 7437, 7439; Muslim 182, 183, 187, 191, 195.

81 Sünnədə olan dəlillər üçün baxın: Əhməd 2/435, 436; 3/116, 244, 247, 248; Buxari 44, 3340, 3361, 4476, 4712, 6565, 7410, 7440, 7509, 7510, 7516; Muslim 193, 194; Tirmizi 2434; İbn Macə 4312.

82 Sünnədə olan dəlillər üçün baxın: Əhməd 2/437; 5/334; Buxari 4779, 4780, 7498; Muslim 2824, 2825; Tirmizi 3292.

83 Sünnədə olan dəlillər üçün baxın: Buxari 6561, 6562; Muslim 213.

84 Sünnədə olan dəlillər üçün baxın: Əhməd 1/187, 188, 189; Əbu Davud 4649, 4650; Tirmizi 3748, 3757; İbn Macə 134; Hakim 3/440, Alluşun təhqiqi ilə 5914; Şeyx-Albaninin təhqiqi ilə: «Səhihul-Cəmiis-Sağir» 4010.

85 Qurani Kərimdə dəlillər üçün bax: Tövbə 72; Fəth 5; Hicr 45; Duhan 51; Qələm 34.

86 Qurani Kərimdə olan dəlillər üçün baxın: Əbu Ləhəb 3. Sünnədə olan dəlillər üçün baxın: Buxari 1394, 4770, 4801, 4971, 4972, 4973; Muslim 208; Tirmizi 3363.

87 Sünnədə olan dəlillər üçün baxın: Buxari 3521, 4623; Muslim 2856.

88 Qurani Kərimdə olan dəlillər üçün baxın: Bəqərə 24; Nisa 140; Maidə 72; Fəth 6.

89 Sünnədə olan dəlillər üçün baxın: Buxari 1338, 1374; Muslim 2870.

90 Sünnədə olan dəlillər üçün baxın: Əhməd 4/287, 295, 296; Buxari 1338, 1374; Muslim 2870; Əbu Davud 4753.

91 Sünnədə olan dəlillər üçün baxın: Əhməd 4/287, 295, 296; Buxari 1338, 1374; Muslim 2870; Əbu Davud 4753.

92 Qurani-Kərimdə olan dəlillər üçün baxın: Bəqərə 30, 216; Ənam 53, 59, 124; Ənkəbut 10; Səba 3; Həşr 22; Talaq 12; Qələm 7.

93 Qurani-Kərimdə olan dəlillər üçün baxın: Ənam 59; Yunus 61; Taha 51, 52; Fatir 11; Yasin 12; Qəmər 52, 53. Sünnədə olan dəlillər üçün baxın: Əhməd 2/169; Muslim 2653; Tirmizi 2156.

94 Qurani-Kərimdə olan dəlillər üçün baxın: Ənam 25, 39; Nəhl 40, 93; Kəhf 23, 24; İnsan 30. Sünnədə olan dəlillər üçün baxın: Əhməd 2/168, 173; Muslim 2654.

95 Qurani Kərimdə olan dəlillər üçün baxın: Rum 40; Loğman 11; Fatir 3; Saffət 96. Sünnədə olan dəlillər üçün baxın: İbn Əbi Asim «əs-Sünnə», «Ziləlul-Cənnə» 537; Hakim 1/32, Alluşun təhqiqi ilə 93; Beyhəqi «əl-Əsma vəs-Sifət»1/398; Albani «Silsilətul-Əhədisis-Səhihə» 1637.

96 Qurani Kərimdə olan dəlil üçün baxın: Nəhl 106.

97 Sünnədə olan dəlillər üçün baxın: Əhməd 1/82, 129, 132, 140; Buxari 4945-4947, 4949,

6217, 6605, 7552; Muslim 2647-2649; Tirmizi 2136, 3344; Əbu Davud 4694; İbn Macə 78.98 Sünnədə olan dəlillər üçün baxın: Muslim 771; Əbu Davud 760; Tirmizi 3422; Tayəlisi 152.

99 Sünnədə olan dəlillər üçün baxın: Əhməd 1/199, 200; Əbu Davud 1425; Tirmizi 464; Nəsai 1746; İbn Macə 1178; Darimi 1591-1593.

100 Qurani Kərimdə olan dəlillər üçün baxın: Maidə 38. Sünnədə olan dəlillər üçün baxın: Buxari 6783; Muslim 1684-1689.

101 Sünnədə olan dəlillər üçün baxın: Buxari 5270-5272, 6812-6816, 6819, 6820, 6824,6830, 6848, 7167, 7168; Muslim 1691-1702, .
Yüklə 325,81 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə