Elm dunyasi 7 mehi++2++++ Layout 1Yüklə 89,53 Kb.

səhifə1/53
tarix08.11.2018
ölçüsü89,53 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53


“Щяр бир алим гиймятлидир. Анъаг нязяриййяни  тяърцбя иля бир-
ляшдирян, фикирлярини тятбиг едя билян вя онлардан ямяли нятиъя эютцря
билян,  ъямий йятя, юлкяйя, халга  конкрет файда эятирян инсанлар
алимлярин сырасында хцсуси йер тутурлар”.
Цмуммилли лидер ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ


30 ийун 2014-ъц илдя
Азярбайъан Милли Елмляр 
Академийасынын щягиги вя мцхбир
цзвлцйцня сечкиляр кечирилмишдир.


3
ELM DÜNYASI
/ Elmi‐kütləvi jurnal / 03 (07) 2014
Hörmətli Akademiya üzvləri!  
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Bu gün biz sizinlə olduqca mötəbər bir
tədbirə, Azərbaycan Milli Elmlər Aka demi ‐
yasının növbəti Ümumi yığın cağına toplaş ‐
mışıq. Son za man lar Ümu mi yığıncağın
müzakirəsinə çıxarı lan məsələlər, burada qə ‐
bul olunan qərarlar bir tərəfdən respub 

likamızın sürətli sosial‐iqtisadi və mə 
 
də 
ni‐
mənəvi inki 
şafı, digər tərəfdən isə dünya
elminin ən müasir in ki şaf tendensiyaları ilə
şərt lənərək xüsusi aktuallıq kəsb edir.  Gün ‐
dəlikdən  gö 
 
ründüyü kimi, bu 
gün 
kü ic 
la 

sımızda  da  bütövlükdə  respub lika mı zın  ic ti ‐
mai‐mədəni həyatı üçün əhə 
miy 
yətli olan
bir sıra mühüm məsələlərin mü  zakirəsi,
həmçinin AMEA üzvlüyünə seçkilərin
keçirilməsi nəzərdə tu  tulur.
İstər AMEA üzvlüyünə seçkilərin ke 

çirilməsi, istər “Azərbaycan Mil  li Elmlər
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 
30 iyun 2014‐cü il tarixdə keçirilmiş 
illik yığıncağında AMEA‐nın prezidenti 
akademik Akif Әlizadənin çıxışı  


4
ELM DÜNYASI
/ Elmi‐kütləvi jurnal / 03 (07) 2014
Akademiyasının 2020‐ci ilə qə 
dərki inkişaf
Konsepsiya sı” nın və AMEA Nizamnaməsinin
yeni layihəsinin hazır 
lanıb ərsəyə gəl 
mə 
si,
istərsə də ən müasir elmi problemlər əsasında
formalaşan  yeni  ins ti tut la rın  yaradılması  Aka ‐
de miyada aparılan köklü islahatların ümumi
ru hun dan doğan kompleks təd birlərdir. Bütün
bunlar, heç şübhəsiz, Azər 
bay 
can Res 

publikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin
elmi fəaliyyət sa 
hə 
sin 
də həyata keçirdiyi
ardıcıl və məq sədyönlü siyasətin nəticəsində
müm  kün olmuşdur.  Son zamanlar is lahatlarla
xa rakterizə olunan və yeni in ki şaf mər hələsini
yaşayan Azərbaycan Milli Elm lər Akademiyası
tə rə fin dən irəli sürülən istənilən təşəbbüs,
elmin in kişafı, onun maddi‐texniki ba  zasının
güc ləndirilməsi, yüksəkixtisaslı kadr hazırlığı,
alimlərimizin şə  rəfli əməyinin stimullaşdırılması
ilə bağlı istənilən bir təklif ölkə rəh 
bər 
 
liyi
tərəfindən böyük həssaslıqla qarşılanır, Azər ‐
baycan  el minin  in ki şa fı  naminə  Aka demiyaya
hər cür qayğı və diqqət göstərilir. Buna görə
də mən elmi ictimaiyyət adından Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti cə  nab İlham Əliyevə
öz dərin min nətdarlığımı bildirmək istəyirəm!
Eyni za 
 
manda cənab Prezidentə müraciət
edərək bildirirəm ki, Azərbaycanın el  mi
potensialı bir tərəfdən dövlətin günü‐gündən
elmə artan diqqət və qay  ğısı, digər tərəfdən
də özünün daxili in tellektual səfərbərliyi sa ‐
yə 
sin 
də yeni dövrün tələbləri baxımından
daha  da  mütə şək killəşəcək,  res pub likanın
sosial‐iqtisadi və mədəni‐mənəvi inkişafında
bundan sonra da ya 
xın 
dan iştirak edəcək,
eyni zamanda dünya elminə öz layiqli
töhfələrini ve rəcəkdir!
Hörmətli yığıncaq iştirakçıları!
Xatırlatmaq istəyirəm ki, 2012‐ci ilin
dekabrında  Azərbaycan  Res pub li ka sı  Pre ‐
zidentinin Fərmanı ilə ölkəmizin yaxın gələ ‐
cəkdə  inkişaf  stra te gi ya sının  əsas  istiqa ‐
mətlərini müəyyən ləşdirən olduqca mühüm
bir dövlət sə nədi – “Azərbaycan 2020: gələ ‐
cəyə baxış” İn kişaf Konsepsiyası təsdiq edil ‐
mişdir. Hesab edirəm ki, bu Konsepsiya digər
sahələrlə yanaşı, Azər bay can elmi qar şısında
da böyük vəzifələr qoyur. Çünki Konsepsiyada
Azər baycanın gələcək inkişafı ənənəvi iqti ‐
sa diyyatdan  bilik  iqtisa di y ya tı na  keçid,  insan
kapitalının inkişafı, davamlı iqtisadi artım və
yüksək sosial ri fah, səmərəli dövlət idarəetməsi
və qanunun aliliyi prinsiplərinin real 
laş 
dı 

rılması kimi istiqamətlərdə götürülür. Bu
prinsiplərin həyata keçirilməsi isə, ilk növbədə,
elmi, xüsusən də elmi in novativ yanaşmanın
güc lən di ril mə sini,  elm  və  praktika  arasında
əlaqələrin artırılmasını, innovativ fəallığın
yük 
səldilməsini tələb edir. Məhz belə bir
zərurətdən irəli gələrək Aka 
demiyada
“Azərbaycan Milli Elmlər Akade 
mi 
ya 
sının
2020‐ci ilə qə 
dər 
ki İnkişaf Kon 
sepsiyası”
işlənib hazırlanmışdır. 
Konsepsiyada Azərbaycan Milli Elm 
lər
Akademiyasında elmi qurum ların strukturunun
müəyyənləşdirilməsi,  təd qi qatların  müasir
stan dart lar səviy yəsində aparılması və maliy ‐
yələş dirilməsi, ölkənin elmi kadr po tensialının
artırılması və onun sosial müdafiəsinin güc ‐
ləndirilməsi, Azərbaycan elminin beynəlxalq
elm məkanına inteqrasiyası, bütövlükdə el ‐
min multidissiplinar əsasda inkişaf etdirilməsi
hədəf  seçilmişdir. 
Bu gün Ümumi yığıncağın müza kirəsinə
çıxarılan digər bir mühüm mə sələ Aka ‐
demiyanın yeni Nizam naməsinin layihəsidir. 
Xatırlayırsınızsa, təxminən bir il bundan
əvvəl mən elə bu kürsüdən elan etmişdim
ki, Aka 
demiyada həllini göz 
ləyən ən ciddi
problemlərdən bi ri elmi fəaliyyət sahəsinə
normativ‐hüquqi ba zanın yaradılmasıdır. Biz
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə