H\374z\374n Turizmi pdfYüklə 341,24 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə3/10
tarix20.09.2017
ölçüsü341,24 Kb.
#822
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

62ø'

6(<$+$7 9( 27(/ øù/(70(&ø/øöø '(5*ø6ø <,/  ± 6$<, 

ϭϬ

6HDWRQ¶D


J|UH

 


K]Q

WXUL]PLQGH DVÕO RODQ NÕVPHQ YH\D WDPDPHQ

WXULVWOHULQ JHUoHN \D GD VHPEROLN RODUDN |OPOH

NDUúÕODúPDODUÕ EX DoÕGDQ NHQGLOHULQL ROD\D

PRWLYH HWPHOHULGLU 6HDWRQ |OP LoHUHQ EX

WXUL]P WH]LQL ELU 2UWDoD÷ GúQFHVL RODQ

³WKDQDWRSVLV´ ]HULQH NXUPXúWXU 7KDQDWRSVLV

LQVDQODUÕ |OP GúQFHVLQL NXOODQDUDN ELU

DUD\D JHWLUPH\H oDOÕúDQ ELU DQOD\ÕúWÕU )DNDW

|OP |÷HOHULQLQ \DQVÕWÕOGÕ÷Õ WXUL]P WU GDKD

oRN

)UHXG¶XQ


WKDQDWRV

DQOD\ÕúÕ\OD

|UWúWUOPHNWHGLU

)UHXG¶D


J|UH

|OP


LoJGV \D GD WKDQDWRV LQVDQGD GR÷XúWDQ

YDUGÕU YH |OP KD\DWÕQ ELU SDUoDVÕGÕU %X

DoÕGDQ

|OP


LoJGV

NHQGLQL


|OP

ROJXVXQXQ EXOXQGX÷X YH K]Q YHULFL |÷HOHUH

VDKLS \HUOHUH \DSÕODQ ]L\DUHWOHU úHNOLQGH GH

J|VWHUHELOPHNWHGLU  .D\D   

6HDWRQ    K]Q WXUL]PLQLQ EHú WU

VH\DKDW


NDSVDPÕQGD

JHUoHNOHúHELOHFH÷LQL

EHOLUWPHNWHGLU  6WRQH   

L

gOP DQÕQÕ L]OHPHN LoLQ \DSÕODQ VH\DKDWOHU

6XoOXODUÕQ KDON KX]XUXQGD DVÕOPDVÕQÕ \D

GD

VXoOXODUÕQIDUNOÕ

úHNLOOHUGH

LQID]

HGLOPHOHULQLVH\UHWPHN

EX

WUHGkKLO

HGLOPHNWHGLU %LU ]DPDQODU ROGXNoD \D\JÕQ

úHNLOGH

J|UOHQ


VXoOXODUÕQ

HOHNWULNOL

VDQGDO\HGH FH]DODQGÕUÕOPDVÕ SURVHGUQ

L]OHPHN


LVWH\HQ

LQVDQODU

EX

WU


VH\DKDWOHUH GkKLO ROPXúODUGÕU

LL


2OXú ]DPDQÕQGDQ VRQUD |OP DODQÕQD

\DSÕODQ VH\DKDWOHU %X JUXSWDNL VH\DKDW HQ

\D\JÕQ RODQ oHúLWOL úHNLOOHUGH RUWD\D oÕNDQ

YH

IDUNOÕ


úHNLOGH

DGODQGÕUÕODQ

WUOHUL

LoHUPHNWHGLU %X WUOHU DúD÷ÕGD EHOLUWLOGL÷LJLELGLU  $OLD÷DR÷OX   

x

9DKúHW DODQODUÕQD \DSÕODQ VH\DKDWOHU$XVFKZLW] WRSODPD NDPSÕ YE 

x

)HOkNHW DODQODUÕQD \DSÕODQ VH\DKDWOHU0g  \ÕOÕQGD 3RPSHLL YRONDQÕQÕQ

SVNUPHVL\OH ROXúDQ DODQ YE 

x

hQO NLúLOHULQ |OP DODQODUÕQD \DSÕODQVH\DKDWOHU

'DOODV¶WD

.HQQHG\¶QLQ

VXLNDVW DODQÕ (OYLV 3UHVOH\¶LQ |OG÷

\HU RODQ *UDFHODQG YE 

x

6DYDú DODQODUÕQD \DSÕODQ VH\DKDWOHU:DWHUORR *HOLEROX , YH ,, 'Q\D

VDYDúODUÕ YE 

LLL

gOOHULQ J|POG÷ PH]DU DODQODUÕ \D GD

DQÕW JLEL DODQODUD \DSÕODQ VH\DKDWOHU

LY


gOOHULQ

NDOÕQWÕODUÕQÕQ

\D

GD

|OP

ROD\ODUÕQÕQ NDQÕWODUÕQÕQ VHUJLOHQGL÷L \HUOHUH

\DSÕODQ VH\DKDWOHU gOOHULQ VLODKODUÕQÕQ \D

GD NDQOÕ JL\VLOHULQLQ VHUJLOHQGL÷L P]HOHU EX

JUXEXQ VH\DKDW DODQODUÕQÕ ROXúWXUPDNWDGÕU

 \ÕOOÕN IDDOL\HW VUHVL LoLQGH  NLúLQLQ

LGDP

HGLOGL÷L


YH

RQODUFD


PDKN€PXQ

LúNHQFHOHUH

PDUX]

NDOGÕ÷Õ


8OXFDQODU

&H]DHYL¶QLQ DVOÕQD X\JXQ úHNLOGH GL]D\Q

HGLOHUHN KRSDUO|UOHULQGHQ oÕ÷OÕN VHVOHULQLQ

GX\XOGX÷X

NR÷XúODUGD

EDOPXPXQGDQ

PDKN€PODUÕQ ROGX÷X R JQOHUL \DúDPDN

LVWH\HQOHUH

ELU

VUH


LoLQ

GH

ROVDPDKN€POX÷X \DúDWDFDN WHFULW RGDODUÕQÕQ

VXQXOGX÷X ELU P]H\H G|QúWUOPHVL

EHOLUWLOHQ JUXSWDNL VH\DKDWOHUL NDUúÕODPDN

DPDFÕ\OD


JHUoHNOHúWLULOPLú

ELU


|UQHNWLU

KXUDUVLYKXUUL\HWFRPWU

 

.ED¶OÕ


GHYULPFLOHULQ NDQOÕ JL\VLOHULQLQ VHUJLOHQGL÷L

.ED 'HYULP 0]HVL¶QH \DSÕODQ VH\DKDWOHU

GH

D\QÕ


VH\DKDW

JUXEX


LoLQGH

HOH


DOÕQPDNWDGÕU

Y

7HPVLOL |OP DQODUÕ LoLQ \DSÕODQ VH\DKDWOHU

'LQL QHGHQOHUOH RUWD\D oÕNDQ EX JUXED

(VWHU¶GH +] øVD¶QÕQ oDUPÕKD JHULOPHVL

|UQHN

RODUDN


J|VWHULOHELOPHNWHGLU

%LU


EDúND |UQHN LVH KHU \ÕO PXKDUUHP D\ÕQÕQ

RQXQFX JQQGH +] +VH\LQ¶LQ |OPQQ

&DIHULOHU

WDUDIÕQGDQ

WHPVLOL

RODUDN


JHUoHNOHúWLULOPHVLGLU ùHELK DGÕ YHULOHQ EX

WHPVLOGH

+]

+VH\LQ¶LQ0HGLQH¶GHQ

oÕNDUDN


.IH

úHKULQGH


WDUDIWDUODUÕ\OD

EXOXúPD\D

JLWPHVL

YH

\ÕOÕQGD

\DQÕQGDNLOHUOH

ELUOLNWH

.HUEHOD¶GD

NDWOHGLOPHVL FDQODQGÕUPDNWDGÕU 7HPVLOGH

0HGLQH¶GHQ

oÕNÕú

\ROFXOXN


YH

)ÕUDW


NHQDUÕQGD

VX

LoLQ\DSÕODQ

VDYDú


DQODWÕOPDNWD

YH

EXHVQDGD

(PHYL


RUGXVXQXQ +] +VH\LQ¶H X\JXODGÕ÷Õ úLGGHW

YH DúD÷ÕOD\ÕFÕ WXWXP VH\LUFLOHULQ NDWÕOÕPÕ LOH

ODQHWOHQPHNWHGLU  g]JQG]   

 +]Q 7XUL]PLQLQ 2UWD\D dÕNPDVÕQD

(WNL (GHQ )DNW|UOHU

$NDGHPLV\HQOHULQ DUDúWÕUPDODUÕQD NRQX RODQ

YH VRQ G|QHPOHUGH VÕNoD GX\XODQ ELU WXUL]P

WU RODUDN GLNNDW oHNHQ K]Q WXUL]PLQLQ

RUWD\D oÕNPDVÕQD HWNL HGHQ IDNW|UOHU ³3RVW

PRGHUQL]P

PHG\D

YH

|OPLQDQFÕQGD

PH\GDQD

JHOHQ

GH÷LúLPOHU´

NDSVDPÕQGD

LQFHOHQPHNWHGLU  .D\D   

 \]\ÕOGD $YUXSD¶GD \DúDQDQ KÕ]OÕ

G|QúPQQ ELOLP YH VDQD\L DODQÕQGDNL

JHOLúPHOHUL GH KÕ]ODQGÕUPDVÕ GLQ RWRULWHOHULQLQ

NXUGXNODUÕ EDVNÕQÕQ DUWÕN WRSOXP WDUDIÕQGDQ

UHGGHGLOLU KDOH JHOPHVLQH QHGHQ ROPXú YH

PRGHUQL]P DNÕPÕQÕ EDúODWPÕúWÕU 

 


$QFDN , YH ,, 'Q\D 6DYDúODUÕ 1D]L

WRSODPD


NDPSODUÕ

7LWDQLF¶LQ

EDWPDVÕ

YH

dHUQRELO IDFLDVÕ JLEL LQVDQODUÕQ JHOLúWLUGL÷LWHNQRORMLQLQ JHWLUGL÷L \ÕNÕPODUÕQ \DúDQPDVÕ

PRGHUQL]PH YH RQXQ JHWLUGL÷L GúQFHOHUH

NDUúÕ

HQGLúH


GX\XOPDVÕQD

\RO


DoPÕúWÕU

'ROD\ÕVÕ\OD

NDUúÕW

ELU


DNÕP

RODQ


SRVWYüklə 341,24 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə